شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 15:27:29401,840
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران36 تیر ساعت 15:27:29406,430
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 15:27:29430,280
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران46 تیر ساعت 15:27:29415,600
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران56 تیر ساعت 15:27:29406,430
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران1250*2500برش خوردهبنگاه تهران56 تیر ساعت 15:27:29425,230
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران56 تیر ساعت 15:27:29401,840
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران66 تیر ساعت 15:27:29406,430
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500برش خوردهبنگاه تهران86 تیر ساعت 15:27:29340,370
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران106 تیر ساعت 15:27:29354,130
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42335,330
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42326,150
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42343,120
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42333,490
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42321,110
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42311,010
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران1250 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42318,350
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42297,250
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42313,770
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42316,520
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران2500*1250 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42318,350
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:43309,180
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:43297,250
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43340,370
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43318,350
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1500*3000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44332,570
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران1000 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44340,370
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44297,250
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44330,740
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44335,420
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران1000 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44343,120
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44311,010
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44297,250
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000  شیت ST37 بنگاه تهران1000*2000گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44301,560
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500  شیت بنگاه تهران1250*2500گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45330,920
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000  برش خورده بنگاه تهران6000*1000گیلانبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45301,380
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران6000*1250گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45330,920
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45325,230
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:45385,330
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:45300,000
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران2000*6000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45385,330
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45325,230
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46385,330
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 10 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه1000گیلانرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46312,850
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1000گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46296,790
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46304,590
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46319,270
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46339,450
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1250 گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46302,300
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46319,270
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46325,230
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46339,450
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200 قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200 قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:47311,930
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:47316,520
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000  اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:49339,450
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:49327,070
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50316,520
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50339,450
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200 قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50297,710
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه   6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50296,790
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200 قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50297,710
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50302,300
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50300,460
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50311,930
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250 کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50291,750
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250 کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51311,930
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500 کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:51324,320
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:51327,070
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51313,770
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51339,450
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:51255,970
ورق سیاه   20   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51280,740
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51259,640
ورق سیاه   20   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51257,800
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:51264,680
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51274,320
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:52286,240
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52293,120
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52284,410
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:52255,970
ورق سیاه   25   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52257,800
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53259,640
ورق سیاه   25   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53280,740
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53270,650
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53284,410
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250 کاویانفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53264,680
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250 کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53274,320
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500 کاویانفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53286,240
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500 کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54293,120
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:54270,650
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54284,410
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریککارخانه6 تیر ساعت 16:00:54259,640
ورق سیاه   30   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54280,740
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه6 تیر ساعت 16:00:54255,970
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55274,320
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55286,240
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55293,120
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55289,000
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55274,320
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55286,240
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55293,220
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55295,420
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55284,410
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250فابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56274,410
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56286,240
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56293,220
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56284,410
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56300,920
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56293,580
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56299,090
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56330,280
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56336,700
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56330,280
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57339,450
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57356,520
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57337,710
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:10451,380
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:10484,410
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:06:10490,830
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:10451,380
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:06:11490,830
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:11484,410
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:11475,230
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:11450,460
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:11450,460
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:11441,290
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:11441,290
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:11426,610
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:11426,610
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:12421,110
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:13421,110
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:13421,110
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:13439,450
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:13439,450
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:13444,960
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:13444,960
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.36 تیر ساعت 16:06:13532,120
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:06:14552,300
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:14495,420
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:14495,420
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.456 تیر ساعت 16:06:14479,820
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.456 تیر ساعت 16:06:14479,820
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:14469,730
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:14454,130
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.556 تیر ساعت 16:06:14448,630
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.556 تیر ساعت 16:06:15448,630
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:15448,630
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:15443,120
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:15435,780
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:15429,360
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:15426,610
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:15413,770
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:15422,940
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:15422,940
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:15413,770
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:16413,770
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:16428,450
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:16428,450
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:16438,540
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:16468,810
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:16468,810
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:17446,790
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:17446,790
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:17433,030
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:17433,030
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:17422,940
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:17422,940
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:17415,600
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:17415,600
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:18412,850
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18412,850
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18435,780
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18435,780
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:18441,290
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:18441,290
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:18477,990
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:19477,990
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:19475,230
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:19450,460
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:19450,460
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:19441,290
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:19441,290
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:19426,610
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:19426,610
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:20439,450
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:20439,450
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:20444,960
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:20444,960
فولاد مبارکه   2  1000*2000  بنگاه تهران    ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران26 تیر ساعت 16:13:1511,215,600
فولاد مبارکه   2.5  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران 2.5 6 تیر ساعت 16:13:1513,698,170
فولاد مبارکه   3  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران36 تیر ساعت 16:13:1523,108,260
فولاد مبارکه   4  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران46 تیر ساعت 16:13:1531,337,620
فولاد مبارکه   5  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران56 تیر ساعت 16:13:1539,853,220
فولاد مبارکه   6  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران66 تیر ساعت 16:13:1548,655,050
فولاد مبارکه   2  1250*2500  بنگاه تهران    ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران6 تیر ساعت 16:13:1517,089,000
فولاد مبارکه   2.5  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران 2.5 6 تیر ساعت 16:13:1520,229,360
فولاد مبارکه   3  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران36 تیر ساعت 16:13:1534,722,940
فولاد مبارکه   4  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران46 تیر ساعت 16:13:1547,099,090
فولاد مبارکه   5  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران56 تیر ساعت 16:13:1659,969,730
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵6 تیر ساعت 16:17:06545,880
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۶6 تیر ساعت 16:17:06569,000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۲۵6 تیر ساعت 16:17:06568,810
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸6 تیر ساعت 16:17:06549,550
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸6 تیر ساعت 16:17:07494,500
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین سفید یخچالی ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران1250چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸6 تیر ساعت 16:17:07549,550
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قرمز  رول بنگاه تهران1250چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸6 تیر ساعت 16:17:07494,500
ورق دریایی 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A36 بنگاه تهران    6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:23:06324,780
ورق دریایی 8 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A36 بنگاه تهران    6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:23:06324,780
ورق دریایی 10 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A36 بنگاه تهران    6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:23:06324,780
ورق دریایی 12 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A36 بنگاه تهران    6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:23:06324,780
ورق دریایی 15 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A36 بنگاه تهران    6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:23:06324,780
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:26:58442,210
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:26:58442,210
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:26:58439,450
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:26:58439,450
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:26:58438,540
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:26:58438,540
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:26:59457,800
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:26:59457,800
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:26:59449,550
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:26:59449,550
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:26:59446,790
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:26:59446,790
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:26:59454,130
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:26:59454,130
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:26:59490,830
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:26:59490,830
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.5 6 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.5 6 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:00426,610
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:00426,610
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:00421,110
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:00421,110
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:00437,620
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:00437,620
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:27:00490,830
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:27:01431,200
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:01426,610
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:01426,610
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:01421,110
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:01421,110
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:01437,620
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:01437,620
ورق ضد سایش   10   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران106 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   12   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران126 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   15   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران156 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   25   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران256 تیر ساعت 16:32:231,209,550
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:07413,770
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:07414,680
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:07410,100
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37  فولاد مبارکهرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:07417,440
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37  فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:07433,030
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:07410,100
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:07401,840
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:07419,270
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:08423,860
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:08417,440
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:08423,860
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:08410,100
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:09411,930
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:09411,930
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09413,770
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09401,840
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:09417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09422,020
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:09407,340
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:09407,340
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:09417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09422,020
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:09414,680
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09413,770
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09410,100
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:10401,840
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران  4.5 6 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:10401,840
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:10407,340
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10411,930
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:10433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10423,860
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10423,860
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:10407,340
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:10433,030
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.5 6 تیر ساعت 16:41:10422,020
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:41:10413,770
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:11417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.5 6 تیر ساعت 16:41:11422,020
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:11433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:11411,930
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:11410,100
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:11410,100
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:11419,270
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:11433,030
ورق A131  10  2000*6000      شیت  بنگاه تهران 2000*6000شیتبنگاه تهران106 تیر ساعت 16:50:22353,220
ورق A131  12  2000*6000      فابریک  بنگاه تهران 2000*6000فابریکبنگاه تهران126 تیر ساعت 16:50:22353,220
ورق A131  15  2000*6000      شیت  بنگاه تهران 2000*6000شیتبنگاه تهران156 تیر ساعت 16:50:22353,220
ورق A131  20  2000*6000      شیت  بنگاه تهران 2000*6000شیتبنگاه تهران206 تیر ساعت 16:50:22289,000
ورق A131  25  2000*6000      فابریک  بنگاه تهران 2000*6000فابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 16:50:22289,000
ورق A131  30  2000*6000      شیت فابریک  بنگاه تهران 2000*6000شیت فابریکبنگاه تهران306 تیر ساعت 16:50:22293,580
ورق A131  35  2000*6000      فابریک  بنگاه تهران 2000*6000فابریکبنگاه تهران356 تیر ساعت 16:50:23304,590
ورق A131  40  2000*6000      شیت فابریک  بنگاه تهران 2000*6000شیت فابریکبنگاه تهران406 تیر ساعت 16:50:23306,430
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۴6 تیر ساعت 16:54:3331,643,150
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۴6 تیر ساعت 16:54:3331,643,150
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۴6 تیر ساعت 16:54:3331,643,150
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۵6 تیر ساعت 16:54:3442,404,470
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۵6 تیر ساعت 16:54:3442,404,470
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۵6 تیر ساعت 16:54:3442,404,470
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۶6 تیر ساعت 16:54:3450,230,890
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۶6 تیر ساعت 16:54:3450,230,890
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۶6 تیر ساعت 16:54:3450,230,890
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۷6 تیر ساعت 16:54:3453,165,790
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۷6 تیر ساعت 16:54:3453,165,790
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۷6 تیر ساعت 16:54:3453,165,790
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۸ 6 تیر ساعت 16:54:3564,905,410
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۸ 6 تیر ساعت 16:54:3564,905,410
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۰٫۸ 6 تیر ساعت 16:54:3564,905,410
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت16 تیر ساعت 16:54:3576,852,550
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت16 تیر ساعت 16:54:3576,852,550
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت16 تیر ساعت 16:54:3576,852,550
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۲۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:54:3593,483,680
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۲۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:54:3593,483,680
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:54:35100,000,000
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:54:35100,000,000
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر1220*2440304برگشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:54:35100,000,000
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول ۰٫۳6 تیر ساعت 16:59:271,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۰٫۴6 تیر ساعت 16:59:271,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۰٫۵6 تیر ساعت 16:59:271,862,210
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۰٫۶6 تیر ساعت 16:59:271,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول ۰٫۸6 تیر ساعت 16:59:281,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۱6 تیر ساعت 16:59:281,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:59:281,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول ۲6 تیر ساعت 16:59:281,647,450
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:281,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۳6 تیر ساعت 16:59:281,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۴6 تیر ساعت 16:59:281,688,080
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۵6 تیر ساعت 16:59:281,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۶6 تیر ساعت 16:59:291,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر  ۳۰۴Lکیلوگرمرول۸6 تیر ساعت 16:59:291,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر304Lکیلوگرمرول۰٫۴6 تیر ساعت 16:59:291,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر304Lکیلوگرمرول ۰٫۵6 تیر ساعت 16:59:291,862,210
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر304Lکیلوگرمرول ۰٫۸6 تیر ساعت 16:59:291,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر304Lکیلوگرمرول۴6 تیر ساعت 16:59:291,688,080
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر304Lکیلوگرمرول۵6 تیر ساعت 16:59:291,651,390
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمرول۴6 تیر ساعت 16:59:291,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمرول۵6 تیر ساعت 16:59:291,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمرول۶6 تیر ساعت 16:59:291,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۸6 تیر ساعت 16:59:301,642,210
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۴6 تیر ساعت 16:59:301,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۴6 تیر ساعت 16:59:301,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۵6 تیر ساعت 16:59:301,862,210
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۶6 تیر ساعت 16:59:301,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:301,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۸6 تیر ساعت 16:59:301,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت16 تیر ساعت 16:59:311,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:311,647,450
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:59:311,659,890
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:311,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:311,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۳6 تیر ساعت 16:59:311,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۴6 تیر ساعت 16:59:311,688,080
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۸6 تیر ساعت 16:59:311,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۵6 تیر ساعت 16:59:311,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:311,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:311,674,680
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:311,758,720
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:321,734,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت156 تیر ساعت 16:59:321,731,200
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:321,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۹ 6 تیر ساعت 16:59:321,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:59:321,659,890
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۰٫۶6 تیر ساعت 16:59:321,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۸6 تیر ساعت 16:59:321,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۱6 تیر ساعت 16:59:321,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۱٫۲۵6 تیر ساعت 16:59:321,659,890
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۲6 تیر ساعت 16:59:331,650,540
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:331,628,450
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:331,628,450
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:331,637,810
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:331,688,080
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:331,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۶6 تیر ساعت 16:59:331,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۱6 تیر ساعت 16:59:331,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۱٫۵ 6 تیر ساعت 16:59:331,660,550
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۲6 تیر ساعت 16:59:331,647,450
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:331,629,100
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۲۰6 تیر ساعت 16:59:331,656,340
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت۳6 تیر ساعت 16:59:331,629,200
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت6 تیر ساعت 16:59:341,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:341,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:341,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:341,655,580
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:341,660,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:341,707,340
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۳6 تیر ساعت 16:59:341,629,200
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:341,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:341,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:341,669,730
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:341,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:351,642,210
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:351,655,580
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:351,684,220
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:351,739,640
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت156 تیر ساعت 16:59:351,684,590
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت206 تیر ساعت 16:59:351,802,500
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:351,629,200
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:351,651,380
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۳6 تیر ساعت 16:59:351,861,840
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۶6 تیر ساعت 16:59:351,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:351,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:351,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر۳۰۴Lکیلوگرمشیت ۰٫۹6 تیر ساعت 16:59:361,768,630
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمرول16 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمرول۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمرول۱۰6 تیر ساعت 16:59:362,660,560
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمرول16 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمرول16 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:362,605,510
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت16 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت ۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:362,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:362,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت ۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:362,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:362,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:362,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:362,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:362,660,560
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت156 تیر ساعت 16:59:372,724,780
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت206 تیر ساعت 16:59:372,724,780
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:372,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت16 تیر ساعت 16:59:372,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت ۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:372,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:372,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:372,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:372,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت ۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:372,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:372,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:372,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:372,605,510
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:372,606,430
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:372,606,430
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:372,606,430
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:372,605,510
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:372,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت156 تیر ساعت 16:59:382,678,900
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:382,678,900
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:382,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت46 تیر ساعت 16:59:382,605,510
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:382,606,430
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر۱۲۵۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:382,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:382,606,430
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:382,605,510
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:382,623,860
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:382,678,900
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت156 تیر ساعت 16:59:382,678,900
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت206 تیر ساعت 16:59:382,678,900
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت206 تیر ساعت 16:59:382,715,970
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:382,779,820
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۳۱۶Lکیلوگرمشیت ۲٫۵6 تیر ساعت 16:59:382,633,030
ورق استنلس استیل صنعتی  1.4841  ضخامت  5  میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر1.4841کیلوگرمرول56 تیر ساعت 16:59:395,903,670
ورق استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر1.4841کیلوگرمرول86 تیر ساعت 16:59:395,903,670
ورق استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر1.4841کیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:395,903,670
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت56 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت66 تیر ساعت 16:59:392,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت86 تیر ساعت 16:59:402,522,940
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت106 تیر ساعت 16:59:402,614,680
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت146 تیر ساعت 16:59:402,614,680
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت206 تیر ساعت 16:59:402,614,680
ورق استنلس استیل صنعتی  ۳۲۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر321کیلوگرمشیت126 تیر ساعت 16:59:402,614,680
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.3  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت0.3  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:401,055,050
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  1.2  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت1.2  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:401,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.5  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت  0.5  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:401,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.3  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت0.3 6 تیر ساعت 16:59:401,055,050
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.6  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت0.6  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:401,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  1.5  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت1.5  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.7  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت  0.7  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.8  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت0.8  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,780
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.5  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت  0.5  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.8  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت  0.8  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,780
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.4  میلیمتر1000*2000430 کیلوگرمشیت0.4  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.4  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت0.4  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  430  ضخامت  0.6  میلیمتر1250*2500430 کیلوگرمشیت0.6  میلیمتر6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمرول۰٫۴6 تیر ساعت 16:59:411,055,050
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمرول ۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمرول26 تیر ساعت 16:59:411,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر۱۵۰۰ میلیمتر430کیلوگرمرول36 تیر ساعت 16:59:411,100,920
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت16 تیر ساعت 16:59:411,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۱٫۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت۱٫۲6 تیر ساعت 16:59:411,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت۱٫۵6 تیر ساعت 16:59:421,064,320
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:421,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:421,100,920
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت ۰٫۶6 تیر ساعت 16:59:421,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:421,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت ۰٫۷6 تیر ساعت 16:59:421,045,880
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت26 تیر ساعت 16:59:421,064,230
ورق استنلس استیل صنعتی  ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر430کیلوگرمشیت36 تیر ساعت 16:59:421,100,920
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10433,030
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:11427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:11427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:11425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:11425,690
اسلب  70          بنگاه تهران 706 تیر ساعت 18:03:45269,320
اسلب  80          بنگاه تهران بنگاه تهران806 تیر ساعت 18:03:45269,320
اسلب  100          بنگاه تهران بنگاه تهران1006 تیر ساعت 18:03:45275,930
اسلب  120          بنگاه تهران بنگاه تهران1206 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  150          بنگاه تهران بنگاه تهران1506 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  170          بنگاه تهران بنگاه تهران1706 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  200          بنگاه تهران بنگاه تهران2006 تیر ساعت 18:03:45292,940
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53334,870
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53331,200
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53320,190
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53323,860
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53323,860
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53320,190
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه2000*6000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53341,750
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران12000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53341,750
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه1500اکسین اهوازرولکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53320,190
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران6000*1500اکسین اهوازشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53323,860
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه1500اکسین اهوازرولکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53320,190
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه2000*6000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53341,750
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران6000*1500اکسین اهوازشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 18:50:53323,860
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53299,450
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه2000*6000اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 18:50:53346,340
Ck45 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران86 تیر ساعت 18:55:31533,580
Ck45 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران106 تیر ساعت 18:55:31533,400
Ck45 12 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران126 تیر ساعت 18:55:31533,400
Ck45 15 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:55:31514,680
Ck45 20 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران206 تیر ساعت 18:55:31552,120
Ck45 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 18:55:31514,680
Ck45 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران306 تیر ساعت 18:55:31514,680
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران66 تیر ساعت 18:58:57343,120
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران86 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران106 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران126 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500  رول A516 Gr 70 کارخانه1500Gr 70فولاد مبارکهرولبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:58:57324,780
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه66 تیر ساعت 19:06:590
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران66 تیر ساعت 19:06:590
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه86 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران86 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  Gr C  کارخانه 2000*6000Gr Cاکسین اهوازفابریککارخانه106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   12   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   12   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه156 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران156 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران206 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه206 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران306 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه306 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران356 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه356 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه406 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران406 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   45   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران456 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه506 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران506 تیر ساعت 19:07:000
17mn4 ورق 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شيت بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران66 تیر ساعت 19:12:47344,040
17mn4 ورق   8   فولاد مبارکه  1500*6000    شیت     1500*6000 فولاد مبارکهشیت86 تیر ساعت 19:12:47333,030
17mn4 ورق   10   فولاد مبارکه  1500*6000    شیت     1500*6000 فولاد مبارکهشیت106 تیر ساعت 19:12:47333,030
17mn4 ورق   12   فولاد مبارکه  1500*6000    شیت     1500*6000 فولاد مبارکهشیت126 تیر ساعت 19:12:47333,030
17mn4 ورق   15   فولاد مبارکه  1500*6000    شیت     1500*6000 فولاد مبارکهشیت154 شهریور ساعت 14:11:13333,030

قیمت ورق

برای خرید ورق باکیفیت نیاز به داشتن اطلاعات کامل در مورد انواع و مشخصات آن خواهد بود. از ورق شیت در صنایع مختلف مانند ساخت تانکر و همینطور صنعت خودروسازی استفاده می‌شود. از طرفی این ورق کاربرد بسیاری هم در تولیدات مخازن نفت و گاز داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمان خرید ورق بایستی به نکات زیادی مانند نوع، شکل ظاهری، وزن، ضخامت و همچنین ابعاد آن توجه کنید. این مشخصات بایستی با بررسی دقیق پروژه مشخص شود؛ از طرفی تعیین نوع ورق بر اساس نیاز مشتری مشخص می‌شود. با توجه به موارد گفته شده، برای خرید و اطلاع از قیمت ورق می‌توانید از طریق فولاد مهر سهند اقدام کنید.

انواع ورق شیت

ورق سیاه ابعادی یکی از انواع ورق شیت محسوب شده و با ضخامت 2 میل تا ضخامت 5 میلی‌متر و حتی بالاتر در ابعاد مختلف وجود دارد. ورق سیاه ابعادی در کلیه سایزها با توجه به نیاز مشتری برش و بسته‌بندی می‌شود.
ورق روغنی ابعادی با ضخامت 3 دهم میل تا ضخامت 2 میلی‌متر نیز وجود داشته و از دیگر انواع ورق شیت محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که ورق St12 ابعادی و ورق St14 ابعادی دارای بیشترین میزان مصرف در بین سایر گریدهای ورق روغنی هستند.
ورق گالوانیزه ابعادی با ضخامت 7 دهم میل تا ضخامت 2 میلی‌متر وجود داشته و در تمام سایزها با توجه به نیاز خریدار برش می‌شود.
ورق استنلس استیل ابعادی نیز دارای ضخامت 5 دهم میل تا 2 میلی متر بوده و در ابعاد مختلف در دسترس است. مجموعه فولاد مهر سهند ورق استنلس را در کلیه سایزها و با توجه به نیاز مشتری برش و بسته‌بندی می‌کند. البته توصیه می‌شود که قبل از سفارش، اطلاعات لازم را از گرید مورد نظر خود کسب کنید.
لازم به ذکر است که ورق‌های شیت با توجه به درخواست مشتری برش داده شده و بعد ارسال می‌شود. همچنین کیفیت این ورق بر اساس دقت در ابعاد برشی، عدم کج‌شدگی و همینطور عدم وجود شکستگی ارزیابی خواهد شد.
به طور کلی می‌توان گفت که تفاوت در عرضه ورق‌ها با توجه به کاربرد آن‌ها صورت می‌گیرد. ورق‌های شیت بر اساس درخواست مشتری در کارخانه برش داده شده و ارسال می‌شوند؛ اما ورق‌های رول که دارای عرض مشخص و همینطور طول متفاوت هستند، به صورت رول به مشتری ارائه خواهند شد. مشتری می‌تواند با توجه به نیاز خود اقدام به برش این محصول کرده و از آن استفاده کند.

قیمت روز ورق شیت

به طور کلی می‌توان گفت که شکل ظاهری ورق تأثیر زیادی در کاربرد آن داشته و از موارد مهم در تعیین قیمت این محصول نیز محسوب می‌شود. این ورق به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ورق‌ها محسوب شده و مورد نیاز بسیاری از کارخانه‌ها است. برای اطلاع از قیمت ورق شیت می‌توانید با کارشناسان فولاد مهر سهند در ارتباط باشید.

عوامل موثر بر قیمت ورق شیت

ورق شیت از محصولاتی است که نوسانات ارز و دلار تأثیر زیادی بر روی آن دارد. از طرفی میزان عرضه و تقاضا و همینطور قیمت جهانی فولاد نیز از مواردی است که قیمت روز ورق‌های شیت را تعیین می‌کند؛ بنابراین برای اطلاع از قیمت روز این ورق نیاز به تحلیل بازار آهن خواهد بود. با این حال قیمت ورق‌هایی که در روند تولید به پرداخت نهایی سطح نیاز دارند، از قیمت بیشتری در مقایسه با ورق‌های معمولی برخوردارند؛ زیرا این ورق‌ها بدون پرداخت نهایی سطح تولید می‌شوند.

نکات مهم خرید ورق شیت

برای خرید این ورق حتما بایستی از اعتبار فروشنده مطمئن باشید؛ زیرا اصالت جنس و تطابق جزئیات محصول مورد نظر شما اهمیت زیادی داشته و ارسال ورق باید به صورت دقیق انجام شود. از طرفی بعضی از کارخانه‌ها محصولات خود را به صورت دو نوع درجه 1 و درجه 2 ارائه می‌دهند؛ بنابراین خرید از مجموعه معتبر فولاد مهر سهند می‌تواند شما را از مزایای خرید یک محصول درجه 1 بهره‌مند کند.
از نکات مهم دیگر در زمان خرید ورق، توجه به زمان است؛ زیرا ما علاوه بر نوسانات معمول بازار آهن‌آلات، در برخی مواقع شاهد نوسانات هیجانی بوده و شاهد افزایش سریع قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه هستیم. این قیمت‌ها پس از مدتی ریزش می‌کنند. درنتیجه توجه و بررسی نوسانات بازار مصرف‌کننده نهایی حائز اهمیت خواهد بود.
پس از دریافت پیش فاکتور خرید بایستی نسبت به صحیح بودن سفارش خود اطمینان حاصل کرده و در صورت مغایرت سفارش با پیش فاکتور، قبل از بارگیری با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

خرید و سفارش ورق شیت با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند

از میان انواع محصولات فولادی، ورق شیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از این محصول استفاده بسیاری در صنایع می‌شود. برای انتخاب و خرید ورق شیت می‌توانید با کارشناسان فولاد مهر سهند در تماس باشید. ما در این مجموعه شما را در انتخاب بهترین و همینطور مرغوب‌ترین محصول راهنمایی کرده و شما را از نحوه تسویه و پرداخت هزینه مطلع می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ۵۹۹۵-۰۴۱ در تماس باشید.

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)