شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
پروفیل صنعتی  80*80  5   6 متری 80*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  90*90  5   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  100*100  5   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  120*120  5   6 متری 120*120کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  140*140  5   6 متری 140*140کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  100*100  6   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  120*120  6   6 متری 120*120کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  120*60  6   6 متری 60*120کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  140*140  6   6 متری 140*140کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  250*150  6   6 متری 250*150کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی 80*80  4    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 100*100  4    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 150*150  4    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 60*60  5    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 70*70  5    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*40  5    6 متری40*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*60  5    6 متری60*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*80  5    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 90*90  5    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*100  5    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*50  5    6 متری50*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 120*120  5    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 140*140  5    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 150*100  5    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 150*150  5    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 160*160  5    6 متری160*160کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 180*100  5    6 متری100*180کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 180*180  5    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 200*100  5    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 70*70  6    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*80  6    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 90*90  6    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*50  6    6 متری50*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 100*100  6    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 120*120  6    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 140*140  6    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 150*100  6    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 150*150  6    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 160*160  6    6 متری160*160کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 160*160  6  بنگاه تهران  6 متری160*160کیلوگرم6 متریبنگاه تهران631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 180*180  6    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 200*100  6    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 80*80  8    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 90*90  8    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 100*100  8    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 120*120  8    6 متری120*120کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  8    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 150*100  8    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 150*150  8    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*100  8    6 متری100*180کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  8    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*100  8    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  6  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 180*180  6  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 200*200  6  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 300*300  6  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 140*140  8  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  8  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*200  8  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 250*150  8  کارخانه  6 متری150*250کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 300*300  8  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  10  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  10  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*200  10  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:09:00403,670
پروفیل صنعتی 300*300  10  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:09:00403,670

قیمت پروفیل صنعتی

یکی از مصالح فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان‌سازی و سایر صنایع، پروفیل نام دارد که انواع مختلفی از آن روزانه تولید و به بازار عرضه می‌شود. این محصول از فرم‌دهی ورق‌های فولادی به دست می‌آید و با توجه به خواص و کاربردهایی که دارد می‌توان انواع آن را به چهار دسته پروفیل صنعتی، ساختمانی، مبلی و زِد تقسیم‌بندی کرد. قیمت پروفیل صنعتی را می‌توانید در جدول موجود در همین صفحه مشاهده فرمایید.
پروفیل‌های صنعتی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، جهت مصارف صنعتی کاربرد دارند و با ابعاد بالاتر و ضخامت بیشتری ساخته می‌شوند. این پروفیل‌ها همچنین به دلیل استحکام بالا، در کارخانه‌ها و ساخت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخلاف پروفیل ساختمانی، پروفیل‌‌های صنعتی در تیراژ کمتری تولید می‌شوند و کاربردهای محدودتری نیز دارند. ورق‌هایی که برای تولید این مقاطع مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای ضخامت بالا (۱.۵ میلی‌متر یا بیشتر) هستند و به همین دلیل، به آن‌ها پروفیل سنگین نیز می‌گویند.

قیمت روز پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی از آن دسته محصولات هستند که نوسانات قیمت آن‌ها بر سایر هزینه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. قیمت این مقاطع به طور روزانه در حال نوسان بوده و عوامل مختلفی باعث این نوسانات می‌شوند. عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل صنعتی را می‌توان به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم‌بندی کرد. عوامل درونی به ویژگی‌های خود پروفیل مانند جنس، ابعاد، ضخامت، سبک یا سنگین بودن و غیره اشاره دارند؛ اما عوامل بیرونی مواردی مانند نرخ ارز و دلار، عرضه و تقاضا، نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه انبارداری و حمل و نقل و … را در بر می‌گیرند.
از آنجا که قیمت پروفیل‌های صنعتی ممکن است به طور لحظه‌ای تغییر کند، نمی‌توان عدد مشخصی برای آن ارائه داد و بهترین کار این است که با استفاده از جدول موجود در همین صفحه، نوسانات قیمت مقاطع مورد نیاز خود را دنبال کنید.

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی همان‌طور که از نام آن پیدا است، عموماً در صنایع مختلف کاربرد دارند. به دلیل ویژگی‌هایی مانند استحکام و ضخامت بالا، این پروفیل‌ها برای صنایع نظامی، ساخت تجهیزات صنعتی، پل‌ها و تابلوهای تبلیغاتی گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌روند. یکی دیگر از کاربردهای مهم و اساسی این مقاطع، ساخت ستون است. برای ساخت ستون با استفاده از پروفیل‌های صنعتی، ابتدا داخل فضای خالی قوطی را با بتن پر کرده یا داخل آن یک لوله قرار داده و اطراف لوله را بتن‌ریزی می‌کنند.
از سایر کاربردهای پروفیل‌های صنعتی می‌توان به ساخت خرپاهای بزرگ، صنایع خودروسازی، تولید دستگاه‌های صنعتی، ساخت اسکلت فلزی ساختمان، ساخت شاسی نفت‌کش و تریلرها و پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی اشاره کرد.

نکات مهم خرید پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی در صنایع حساس و مهمی به کار می‌روند؛ به همین دلیل باید هنگام خرید از کیفیت آن‌ها اطمینان حاصل کرد تا در آینده از هر گونه خسارت جلوگیری شود. در ادامه برخی نکات مهم که باید هنگام خرید پروفیل صنعتی مورد توجه قرار دهید را آورده‌ایم:

 •  اندازه و ابعاد: این نکته مهم است زیرا بر استحکام و پایداری کل سازه تأثیر می‌گذارد و مقدار وزنی که فولاد می‌تواند تحمل کند را نیز تعیین می‌کند.
 •  گرید فولاد: فولادی که پروفیل مورد نظر شما از آن ساخته شده باید مرغوب و باکیفیت باشد تا دوام و طول عمر بالایی را ارائه دهد. علاوه بر این، گرید فولاد تعیین ‌کننده استحکام و دوام آن است. هرچه عیار بالاتر باشد، فولاد قوی‌تر و دوام آن بیشتر خواهد بود.
 • هدف و کاربرد: شما باید مشخص کنید که پروفیل برایتان چه کاربردی دارد، زیرا با این کار می‌توانید اندازه و گرید فولاد مناسب را تشخیص دهید. برای مثال، اگر قرار است پروفیل صنعتی را برای پشتیبانی سازه‌ای استفاده کنید، احتمالاً به سطح بالاتر و مقطع ضخیم‌تری نیاز خواهید داشت.
 •  هزینه: قبل از اقدام به خرید، مشخص کنید که چه نوع پروفیلی نیاز دارید و بودجه‌تان چقدر است. گریدهای بالاتر و اندازه‌های بزرگ‌تر پروفیل‌های صنعتی معمولاً گران‌تر از گریدهای پایین و پروفیل‌های کوچک هستند.
  هنگام خرید مقاطع فولادی، معمولاً یک پیش فاکتور به شما داده می‌شود که در آن اطلاعات خریدار و محصول شامل ابعاد، وزن و قیمت، ثبت شده است. علاوه بر موارد بالا، دقت داشته باشید که اطلاعات پیش فاکتور باید به درستی و دقیق ثبت شده باشد تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

پروفیل صنعتی

پروفیل‌‌ها، مصالحی ساخته شده از متریال مستحکم نظیر فولاد هستند که با توجه به شکل سطح مقطع و سایر مشخصات، تنوع خوبی دارند. این قطعات بزرگ و سنگین اغلب برای تقویت و استحکام پروژه‌های سازه‌ای به کار می‌روند. پروفیل‌های صنعتی از جمله ساختارهای فولادی می‌باشند که از نظر شکل، انعطاف‌پذیری و قدرت ساختاری، مزیت‌های زیادی دارند. همچنین در مقایسه با پروفیل‌های ساختمانی دارای ابعاد و ضخامت بیشتری‌اند. به همین دلیل در صنایع بزرگ نظیر کشتی‌سازی و پروژه‌های زیرساختی از پروفیل صنعتی استفاده می‌کنند.

پروفیل‌های صنعتی دارای ساختاری توخالی و لوله‌ای شکل هستند و عمدتا برای ساخت آن‌ها از فولاد نورد سرد بهره می‌برند. به همین علت به آن‌ها پروفیل‌های HSS یا باکسی نیز می‌گویند. این مقاطع سازه‌ای را می‌توانیم از جمله همه‌کاره‌ترین و کارآمدترین محصولات فولادی موجود برای اهداف ساختمانی و صنعتی به شمار آوریم. این مصالح در مقایسه با سایر محصولات فولادی، ساده، مستحکم و مقرون‌به‌صرفه می‌باشند و بدین ترتیب برای طیف وسیعی از کاربردها به کار می‌روند.

مقطع پروفیل صنعتی اغلب به صورت مستطیل‌، مربع یا دایره است که در کاربردهای ساختمانی و مهندسی برای ستون‌ها، تیرها و سایر عناصر سازه‌ای استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به‌سبب استحکام، دوام، تطبیق‌پذیری و همچنین جذابیت زیبایی‌شناختی، ارزش خاصی در میان طراحان دارند. اتصالات ساده این ستون‌های فولادی از دیگر قابلیت‌های خوبی است که آنها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای ساختمان‌های بلند تبدیل می‌کند.

به طور کلی قطعات این پروفیل‌ها را بیشتر از طریق جوشکاری به هم متصل می‌کنند. با این حال در صورت نیاز، امکان اتصال از طریق پیچ و مهره هم وجود دارد. البته بهتر است که میزان این نوع اتصال به حداقل رسانده شود و همچنین اتصالات قابل مشاهده نباشند. در ادامه مطلب ویژگی‌های اساسی، نحوه تولید و قیمت انواع پروفیل‌های صنعتی را برای شما بررسی کرده‌ایم. پس چنانچه می‌خواهید برای پروژه‌های خود از این مصالح پرکاربرد استفاده کنید، تا انتها با ما همراه باشید.

پروفیل های صنعتی

پروفیل صنعتی چیست؟

پروفیل‌های صنعتی در واقع ساختارهای مورد نیاز برای ساخت‌وساز پروژه‌های سنگین هستند که مزیت‌های زیادی دارند و کیفیت و سرعت انجام پروژه‌ها را بهبود می‌بخشند. کاربردهای گسترده، ظاهر جذاب، تنوع سایز و قیمت مناسب از جمله ویژگی‌های خوب این محصولات فولادی می‌باشد. اندازه لوله‌ها عموما از قطر یک تا 24 اینچ متغیر بوده و در اشکال مختلف ارائه شده‌اند. این نوع پروفیل برای پشتیبانی از سازه‌های سنگین و بزرگی مانند ساختمان‌ها، پل‌ها و همچنین عناصر تزئینی نظیر نرده‌ها به کار می‌رود.

در ضمن این پروفیل‌ها را به‌منظور تقویت تکیه‌گاه‌ها سازه و ساخت پروژه‌های بزرگ می‌توان جوش داد. بدین منظور از یکی از سه مدل جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP)، شیاری با نفوذ جزئی (PJP) و جوش‌های fillet استفاده می‌کنند.

پروفیل صنعتی چیست؟

انواع پروفیل صنعتی

در ایران پروفیل‌ها را به دو دسته کلی صنعتی و ساختمانی تقسیم می‌کنند. علت این دسته‌بندی تفاوت در ظاهر، اندازه و کاربری این مصالح می‌باشد. پروفیل‌های صنعتی همانطور که پیشتر توضیح دادیم برای سازه‌های سنگین به کار می‌روند و ابعاد، استحکام و ضخامت بیشتری دارند. این پروفیل‌ها خود از لحاظ شکل به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:

1. پروفیل‌های صنعتی دایره‌ای (CHS)

اینها اولین مدل پروفیل‌های HSS هستند که به نام CHS نیز شناخته می‌شوند. از این پروفیل‌ها اغلب در کاربردهای ساختمانی، مکانیکی و سازه‌ای استفاده می‌کنند. پروفیل‌های CHS در انواع مکانیکی (گرید A513) و ساختاری (گرید A500) موجودند و برای ساخت ستون بسیار کاربردی‌اند. خطوط صاف و تمیز و عدم وجود لبه‌های تیز یا بیرون‌زده، از جمله ویژگی‌های جذاب این قطعات می‌باشد.

خرید پروفیل صنعتی دایره‌ای را برای کاربردهایی که به قابلیت‌هایی نظیر استحکام، کارآمدی و زیبایی نیاز دارند، توصیه می‌کنیم. این لوله‌های فولادی، احتمال شکست در عملیات را به صفر رسانده و برای کاربردهای با دمای پایین مناسب هستند. به علاوه در برابر پیچش نیز مقاومت خوبی دارند.

2. پروفیل مستطیلی (RHS)

موارد استفاده این پروفیل‌ها مشابه CHS است، با این تفاوت که دارای سطوح صاف و تختی هستند. در نتیجه برای ساخت‌وساز برخی پروژه‌ها، ساختار بهتری دارند و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌باشند. این مسئله به ویژه در کاربردهایی که نیاز به اتصال و جوشکاری دارند، حائز اهمیت است. این پروفیل صنعتی به‌دلیل شکل براق و فرم جذابی که دارد برای طراحی معماری ایده‌آل می‌باشد.

3. پروفیل‌های مربعی (SHS)

از نظر خواص مکانیکی، زیبایی‌شناسی و رفتار ساختاری، این مدل حد واسط بین دو مدل قبلی محسوب می‌شوند. سطح تخت و صاف پروفیل‌های با مقطع مربعی، برای اتصال و جوشکاری مناسب است و آماده‌سازی لبه به سهولت انجام می‌شود. پروفیل‌های SHS همچنین ظاهر متقارنی دارند که تعادل بین قدرت، عملکرد و جذابیت را برای پروژه‌های مختلف، فراهم می‌کند.

انواع پروفیل صنعتی

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی، قادرند بارهای سنگین را برای مدت طولانی تحمل کنند؛ بر همین اساس گزینه محبوبی برای اجرای پروژه‌های سنگین و بزرگ هستند. این ابزار را می‌توان در هر محیطی مورد استفاده قرار داد. چرا که برای پروژه‌هایی که نیاز به مواد مقاوم در برابر خوردگی یا آسیب دارند، خواص بی‌نظیری را ارائه می‌دهند. این پروفیل‌ها به طور عمده برای سازه‌های بزرگ، تیرها، قاب‌ها، پل‌ها و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی به کار می‌روند. در زیر کاربردهای این قطعات را در حوزه‌های مختلف بررسی کرده‌ایم:

 • ساخت‌و‌ساز و تجهیزات سنگین

پروفیل‌های صنعتی معمولا برای اجزاء مختلف سازه اعم از ستون و تیرها مناسب هستند. با خرید پروفیل صنعتی می‌توانید استحکام و پایداری سازه را تضمین کنید و در عین حال انعطاف در طراحی را میسر سازید.

 • صنعت کشاورزی

در انواع تجهیزات سنگین کشاورزی نظیر جرثقیل‌ها، تراکتورها، کمباین‌ها و همچنین سازه‌های گلخانه‌ای نیز می‌توانید این قطعات را مشاهده کنید.

 • نفت و گاز

تجهیزات تولیدی off-shore و همچنین سکوهای حفاری، به واسطه این پروفیل‌ها ساخته می‌شوند.

 • ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی

از آنجایی که پروفیل‌های HSS می‌توانند بار و فشار بالایی را تحمل کنند، بنابراین برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی فواید زیادی دارند. بر همین اساس در ساخت سیلندرها، براکت‌های هیدرولیک، اسپیسرها، پایه‌های پمپ، قاب و پایه ماشین‌ها و سایر اجزاء ساختاری از آنها کمک می‌گیرند.

ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی

 • صنایع زیرساختی

یکی از متداول‌ترین کاربردهای پروفیل صنعتی در ساخت ستون‌های ساختمان‌ها، برج‌ها، تابلوها و سایبان‌ها می‌باشد. آنها همچنین به‌سبب مقاومت در برابر وزن زیاد و دوام بالایی که دارند، در ساخت پل نیز بسیار کاربردی هستند. در نتیجه به‌عنوان تیرهای پل، خرپاها و سایر عناصر سازه‌ای استفاده می‌شوند.

 • سیستم‌های خورشیدی

این مصالح برای ساخت صفحات خورشیدی، براکت‌ها و پایه‌ها نیز کاربردی بوده و در این سازه‌ها به وفور یافت می‌شوند.
سایر کاربردهای آن‌ها شامل ساخت و تولید موارد زیر می‌باشد:

 • داربست
 • سکوها و عرشه‌ها
 • نفتکش و تریلر
 • راه‌پله
 • دروازه‌های عبور
 • سکوهای هیدرولیک
 • تاسیساتی نظیر انبار
 • جرثقیل
 • ماشین‌آلات سنگین
 • طراحی‌های معماری
 • اسکلت ساختمان
 • خرپاهای بزرگ
 • کشتی‌سازی
 • بیلبورد
 • صنایع نظامی
 • سدسازی

کاربرد پروفیل صنعتی

ویژگیهای پروفیل صنعتی

این مقاطع سازه‌ای توخالی برای انواع کاربردهای ساختمانی و صنعتی، مزیت‌ها و ویژگی‌های زیر را ارائه می‌دهند:

 • نسبت قدرت به وزن بالا

پروفیل‌های صنعتی نه تنها مقرون‌به‌صرفه هستند بلکه از مقاومت پیچشی بالا و عملکرد تحت فشار خوبی برخوردارند. در حالیکه میزان وزن سازه را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهند. از این متریال می‌توان جهت افزایش ظرفیت محوری در ستون‌های بتنی استفاده کرد.

 • ساختار بسته و مستحکم

این پروفیل‌ها به شکل ساختاری توخالی هستند که تمام اضلاع آن بسته است. این ویژگی پروفیل صنعتی برای مقاومت در برابر بارهای پیچشی بسیار سودمند می‌باشد. علاوه بر این، برای ساخت تاسیسات مربوط به فرآوری مواد غذایی، متریالی ایده‌ال محسوب می‌شود. چرا که میزان سطوح و امکان آلودگی ناشی از گردوغبار و زباله را به حداقل می‌رساند.

 • سهولت استفاده

شکل ظاهری این پروفیل‌ها بسیار ساده است و شامل یک بخش ساختاری توخالی و یک سطح صاف می‌باشد. بنابراین استفاده از این مصالح نیز بسیار آسان بوده و به‌ آماده‌سازی زیادی نیاز ندارد. برای اتصال آن‌ها به یک سطح صاف دیگر، تنها باید یک برش تمیز و مستقیم بر روی پروفیل ایجاد کنید. این سازه‌های فولادی همچنین توانایی و مقاومت بالایی در برابر دمای زیاد، فشار و سایر عناصر مخرب دارند.

 • طیف وسیع اندازه‌های پروفیل صنعتی

این مقاطع فولادی همچنین دارای طیف گسترده‌ای از اشکال و اندازه هستند که انتخاب را برای شما راحت‌تر می‌کند. حتی اگر تامین‌کننده، ابعاد مورد نیاز شما را نداشته باشد، برش آن بسیار ساده بوده و قابل انجام می‌باشد. به علاوه تنوع رنگ و روکش نیز باعث افزایش مقاومت محیطی آنها شده است.

 • قابل استفاده در صنایع مختلف

در بسیاری از صنایع می‌توانیم از پروفیل‌های صنعتی استفاده کنیم. از جمله متداول‌ترین کاربردهای آن‌ها در قاب‌ها و ستون‌های فولادی جوش ‌داده‌شده می‌باشد.

 • جذابیت بصری

اضلاع صاف، گوشه‌های گرد و ساختار بسته این پروفیل‌ها اغلب مورد توجه معماران خوش‌سلیقه قرار می‌گیرد و به‌منظور افزایش زیبایی بصری از آن بهره می‌برند. طوری که از آنها در سازه‌های نمادینی نظیر چشم لندن و استادیوم امارات استفاده شده است.

 • صرفه‌جویی در هزینه‌ها

اگرچه قیمت پروفیل صنعتی به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد ولی خوب است بدانید که اینها در مقایسه با پروفیل‌های با ساختار باز، مساحت بیشتری را پوشش می‌دهند. این امر به نوبه خود سبب شده تا سطح کمتری برای آماده‌سازی وجود داشته باشد و نیاز به مواد رنگ‌آمیزی و ضدحریق کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نیروی کار کمتری هم لازم است. در نتیجه حتی اگر قیمت پروفیل به‌تنهایی بیشتر از سایر مصالح با کاربرد مشابه باشد، استفاده از آن، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.

 • پایدار و سازگار

پروفیل‌های توخالی، مصالحی قوی، بادوام، همه‌کاره و قابل استفاده مجدد هستند که می‌توان آنها را 100% بازیافت کرد. در ضمن اینها بسیار سازگار بوده و بدون نگرانی از بار اضافه می‌توان آن‌ها را به سازه‌های موجود اضافه کرد.
پایدار و سازگار

در زیر جدول مشخصات پروفیل‌های صنعتی را بر اساس استاندارد BS EN 10219 ارائه کرده‌ایم:

درصد ازدیاد طولتنش تسلیمی (n/mm2)استحکام کششی (n/mm2)گرید معادل پروفیلکلاس فولاد
24235360- 5101.0039S235JRH
20275460- 5601.0149S275J0H
20275460- 5601.0138S275J2H
20355470- 6301.0547S335J0H
20355470- 6301.0576S355J2H

همچنین می‌توانید استانداردهای وزنی پروفیل‌های صنعتی را در جدول زیر بررسی کنید:

وزن هر شاخه ۱۲ متری
(kg)
وزن هر متر
(kg)
ضخامت(mm)سایز پروفیل(mm)
۳۰۴۲۵.۳۶۱۴۰*۱۴۰
۴۰۴۳۳.۷۸۱۴۰*۱۴۰
۵۰۵۴۲.۹۱۰۱۴۰*۱۴۰
۳۶۰۳۰۶۱۶۰*۱۶۰
۴۷۹۳۹.۹۸۱۶۰*۱۶۰
۵۹۹۴۹.۹۱۰۱۶۰*۱۶۰
۴۰۴۳۳.۷۶۱۸۰*۱۸۰
۵۳۹۴۴.۹۸۱۸۰*۱۸۰
۶۷۳۵۶.۱۱۰۱۸۰*۱۸۰
۴۴۹۳۴.۴۶۲۰۰*۲۰۰
۵۹۹۴۹.۹۸۲۰۰*۲۰۰
۷۴۹۶۲.۴۱۰۲۰۰*۲۰۰
۵۶۲۴۶.۸۶۲۵۰*۲۵۰
۷۴۲۶۱.۸۸۲۵۰*۲۵۰
۹۳۶۷۸۱۰۲۵۰*۲۵۰
۶۷۴۵۶.۱۶۳۰۰*۳۰۰
۸۹۸۷۴.۸۸۳۰۰*۳۰۰
۱۱۲۳۹۳.۶۱۰۳۰۰*۳۰۰
۴۴۹۳۷.۴۶2۵۰*1۵۰
۵۹۹۴۹.۹۸2۵۰*1۵۰
۷۴۹۶۲.۴۱۰2۵۰*1۵۰

مراحل تولید پروفیل صنعتی

فرآیند تولید این محصولات دارای دو شیوه اساسی است:

 • در شیوه اول، تولید پروفیل بدون درز و بدون جوش صورت می‌گیرد. در این تکنیک تولید، در میله جامد گرم‌شده یک سوراخ ایجاد می‌کنند. این محصولات در نهایت توسط یک صفحه اضافی پوشش داده می‌شوند.
 • البته اکثر پروفیل‌های صنعتی مشابه لوله، ساخته می‌شوند. یعنی در طول فرآیند تولید، ورق فولادی مسطح، تغییر شکل داده شده و به صورت استوانه در می‌آید و بدین ترتیب لبه‌ها آماده جوش می‌شوند. با جوش‌دادن لبه‌ها، لوله اصلی پروفیل صنعتی به دست می‌آید.سپس لوله اصلی از قالب‌های شکل‌دهی عبور می‌کند تا شکل مستطیلی یا مربعی ایجاد شود. قبل از این مرحله، ممکن است لوله را گرم کنند یا به همان حالت سرد، آن را شکل دهند. این تفاوت بین فرآیندهای سرد و گرم می‌باشد. خواص محصول از لحاظ تنش و یکنواختی به نحوه شکل‌دهی آن بستگی دارد.

لازم به ذکر است به‌منظور بهبود استحکام و درجه آتش‌سوزی پروفیل‌ها، اغلب آنها را با بتن پر می‌کنند. این یک روش ارزان ‌قیمت برای افزودن مقاومت فشاری به مصالح می‌باشد.

مراحل تولید پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی از جمله مصالح پرکاربردی هستند که برای ساخت‌سازهای بزرگ و سازه‌های غول‌پیکر ضروری‌اند. این قطعات فولادی همه‌کاره از مزایای عملی و اقتصادی زیادی برخوردارند و محصولاتی ایده‌آل برای کاربردهای مختلف می‌باشند. با توجه به تنوع در اشکال و اندازه‌های این محصولات، باید پیش از انتخاب، به دقت تمام جوانب را بررسی کرده و بر اساس نیازهای خود تصمیم بگیرید.

خوشبختانه ما در مجموعه مهر سهند به عنوان یکی از برترین عرضه‌کنندگان انواع پروفیل فولادی، امکان مشاوره تخصصی از راه دور، استعلام قیمت پروفیل صنعتی به‌صورت آنلاین و خرید مطمئن را برای شما فراهم کرده‌ایم. جهت کسب اطلاعات در مورد قیمت انواع پروفیل و سایر محصولات، تنها کافی است از صفحات مختلف وبسایت ما بازدید کنید و آخرین قیمت کالاها را به همراه ویژگی‌هایی نظیر ابعاد، وزن و ضخامت مشاهده نمایید. چنانچه برای خرید، نیازمند مشاوره و راهنمایی هستید، با شماره‌های درج‌شده تماس حاصل فرمایید.

خرید پروفیل صنعتی با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل سهند

یکی از مزایای بسیار مهمی که پیشرفت تکنولوژی برای ما به همراه داشته این است که دیگر برای استعلام قیمت و راهنمایی خرید محصولاتی مانند پروفیل صنعتی، نیازی به مراجعه به بازار آهن و عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی‌های سطح شهر نداریم. حتی تماس تلفنی نیز برای این کار ضرورتی ندارد! با مراجعه به یک منبع معتبر مانند جدولی که در این صفحه برای شما آماده کرده‌ایم، می‌توانید به راحتی از نوسانات قیمت پروفیل‌های صنعتی باخبر شوید و آن را دنبال کنید. از آنجا که پروفیل‌های صنعتی جزو محصولات فولادی مهم و پرکاربرد به شمار می‌روند، مصرف‌کنندگان باید تا جای ممکن قبل از خرید اطلاعات کسب کرده و از طریق یک شرکت معتبر و قابل اطمینان اقدام کنند.
شرکت فولاد مهر استیل سهند یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندگان انواع پروفیل است که با حذف واسطه‌ها، امکان تهیه این مقاطع فولادی به صورت مستقیم و مقرون به صرفه را فراهم می‌کند. جهت استعلام قیمت پروفیل‌های صنعتی می‌توانید جدول موجود در همین صفحه را مشاهده کرده و در صورت نیاز به دریافت مشاوره فروش رایگان، با شماره ۰۴۱۵۹۹۵ تماس حاصل فرمایید.

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)