شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولواحدحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
پروفیل  20*20  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39322,940
پروفیل  30*30  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  40*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  60*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  80*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  20*20  2.5   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:16:39314,680
پروفیل  30*30  2.5   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:43314,680
پروفیل  50*30  2.5   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:50314,680
پروفیل  50*50  2.5   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:54314,680
پروفیل  60*60  2.5   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:18:00314,680
پروفیل  40*40  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  70*70  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  80*80  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  90*90  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  100*100  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  135*135  3   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  40*40  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  50*50  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  60*60  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  90*90  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  120*120  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  135*135  4   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل 10*20  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40337,620
پروفیل 20*20  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40334,870
پروفیل 20*30  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40334,410
پروفیل 30*30  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*20  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*40  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*80  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 50*30  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 50*50  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 60*30  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 60*60  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 80*80  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 507  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 508  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 509  2    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*40  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:20:00330,280
پروفیل 50*30  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:58330,280
پروفیل 50*50  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:54330,280
پروفیل 60*30  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:49330,280
پروفیل 60*60  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:46330,280
پروفیل 70*70  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:43330,280
پروفیل 80*40  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:40330,280
پروفیل 80*80  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:34330,280
پروفیل 90*90  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:31330,280
پروفیل 100*100  2.5    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:25330,280
پروفیل 50*50  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 60*60  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 70*70  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 80*80  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 90*90  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 100*100  3    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 120*120  3    12متریکیلوگرم12 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 140*140  3    12متریکیلوگرم12 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 60*100  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,670
پروفیل 60*60  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 70*70  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 80*40  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 80*60  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 90*90  4    6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 100*50  4  کارخانه  6 متریکیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 120*120  4    12متریکیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 140*140  4    12متریکیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل  80*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41321,110
پروفیل  30*60  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  40*60  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  60*60  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  40*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  20*10  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  کلافی 509  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  70*70  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  چارچوب فرانسه  2   6.60 متری کیلوگرم6.60 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*20  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42322,940
پروفیل  20*20  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42322,940
پروفیل  40*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  30*30  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  40*60  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*10  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*30  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  100*100  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  25*25  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*50  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  90*90  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*60  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  سپری 507  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  50*50  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  70*70  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*20  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  90*90  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  60*80  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  100*100  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  لنگه دری 508  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  50*100  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  30*20  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  40*30  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  40*80  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  80*80  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  100*40  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  30*50  2   6 متری کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل‌ها مقاطعی توخالی هستند که در شکل‌های مختلفی مانند مربع، مستطیل، دایره و غیره با استفاده از ورق‌های فولادی تولید می‌شوند. برای مثال، در ساخت برخی از انواع پروفیل، ورق سیاه و در ساخت برخی دیگر ورق گالوانیزه به کار می‌رود. انواع پروفیل به صورت کلی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: پروفیل ساختمانی و پروفیل صنعتی. قیمت پروفیل ساختمانی را می‌توانید در جدول موجود در همین صفحه مشاهده فرمایید.
همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است، پروفیل‌های ساختمانی در قسمت‌های مختلف ساختمان‌سازی کاربرد دارند. برخی از آن‌ها برای تولید درب یا پنجره و برخی دیگر برای استحکام بخشیدن به سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرکدام از این انواع پروفیل باید با توجه به کاربرد خود، از خواص و ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند. برای مثال، بهتر است پروفیل‌هایی که در ساخت درب و پنجره به کار می‌روند از جنس ورق گالوانیزه ساخته شوند؛ زیرا در معرض رطوبت بیشتری قرار می‌گیرند.

قیمت روز پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی یکی از محصولات فولادی بسیار پرکاربرد است که تقاضای بالایی برای آن وجود دارد، اما از آنجایی که عوامل متعددی بر قیمت این محصول تأثیرگذار هستند، خریداران باید قیمت روز پروفیل ساختمانی را به صورت دائم پیگیری کنند. بسته به نوع پروفیل، کشور سازنده و شرایط بازار، قیمت پروفیل می‌تواند متفاوت باشد. در کنار این موارد عواملی مانند معاملات بورس کالا، قیمت دلار، بازار جهانی، نرخ صادرات و هزینه حمل و نقل نیز بر قیمت پروفیل تأثیر می‌گذارند.
برای استعلام قیمت پروفیل روش‌های مختلفی وجود دارد که ساده‌ترین و بی‌دردسرترین روش، استعلام قیمت به صورت آنلاین است. در جدول این صفحه می‌توانید نوسانات قیمت پروفیل را به صورت روزانه دنبال کرده و با آگاهی کامل نسبت به خرید آن اقدام فرمایید.

پروفیل ساختمانی

در زمینه ساخت و ساز از ابزار و مصالح زیادی استفاده می‌شود و این محصولات تنوع بسیار بالایی دارند اما در بین ابزار و مصالح مختلف، پروفیل ساختمانی به عنوان یکی از رایج‌ترین و پراستفاده‌ترین نوع مصالح شناخته می‌شود. پروفیل در زمینه‌های مختلفی از یک ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد و مزایا و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد.

به دلیل برخورداری از ویژگی‌های مختلف، استفاده از پروفیل‌ها در صنعت ساخت و ساز بسیار رایج شده است؛ به همین دلیل نیز شرکت‌های مختلفی در زمینه تولید انواع پروفیل ساختمانی دست به کار شده و محصولات متنوعی را روانه بازار کرده‌اند. امروزه، پروفیل‌های ساختمانی از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند. افراد می‌توانند با توجه به مشخصات و ویژگی‌های هر یک از این پروفیل‌ها، نسبت به خرید و استفاده از آن‌ها اقدام کنند.

شما می‌توانید از طریق انواع نمایندگی پروفیل ساختمانی که در سطح شهرتان وجود دارد، به خرید این مصالح اقدام کنید. همچنین، برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها می‌توانید این مصالح را از طریق فروشگاه‌های اینترنتی سفارش دهید. به طور کلی، برای خرید پروفیل ساختمانی مشکل خاصی نخواهید داشت، چرا که این مصالح به وفور در کشور موجود بوده و تهیه آن‌ها کار بسیار ساده‌ای است.

به دلیل تقاضای بسیار بالای افراد و کارفرماها برای خرید و استفاده از این مصالح در ساختمان‌سازی، امروزه با انواع گسترده‌ای از پروفیل ساختمانی مواجه هستیم. برای دسته‌بندی انواع پروفیل‌ها معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده‌اند تا افراد راحت‌تر و سریع‌تر بتوانند پروفیل مد نظر خود را پیدا کنند.

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت پروفیل‌ها جزو مصالح ساختمانی هستند که در بخش‌های مختلف یک ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیل‌ها انواع مختلفی داشته و با در نظر گرفتن ویژگی و مشخصات آن‌ها می‌توان در بخش‌های داخلی و خارجی یک ساختمان از آن‌ها استفاده کرد. این مصالح به دلیل مقاومت بسیار بالایی که دارند، می‌توانند فشار، کشش، برش و خمش بالایی را تحمل کنند؛ به همین دلیل نیز در ساخت خانه‌های‌ ایمن و پایدار بسیار مناسب هستند.

انواع پروفیل ساختمانی

پروفیل‌های ساختمانی به دلیل کاربردهای بسیار زیادی که در صنعت ساخت و ساز دارند، از تنوع بسیار گسترده‌ای برخوردار هستند؛ به همین دلیل نیز امروزه از معیارهای مختلفی برای تقسیم‌بندی آن‌ها استفاده می‌شود. طبقه‌بندی پروفیل‌های ساختمانی بر اساس پارامترهای مختلف باعث می‌شود تا افراد درک بهتری از مشخصات آن‌ها داشته باشند و در صورت نیاز بتوانند به راحتی پروفیل مد نظر خود را پیدا کنند.

انواع پروفیل ساختمانی

انواع پروفیل از لحاظ شکل ظاهری

یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها برای انواع پروفیل‌های ساختمانی، بر اساس شکل و ظاهر آن‌ها است. امروزه پروفیل‌ها را از لحاظ سطح مقطع به دو دسته پروفیل‌های بسته و پروفیل‌های باز طبقه‌بندی می‌کنند. هر یک از این پروفیل‌ها برای استفاده در زمینه‌های خاصی مناسب هستند.

پروفیل باز به پروفیل‌هایی گفته می‌شود که سطح مقطع آن‌ها باز باشد. به طور ساده‌تر لبه‌های این مقاطع به هم اتصال ندارند. انواع مختلف تیرآهن، ناودانی‌ها یا پروفیل‌های U، تسمه‌ها، انواع نبشی یا پروفیل L و پروفیل Z از مهم‌ترین پروفیل‌های باز هستند که در ساخت و ساز به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از طرفی دیگر، پروفیل‌های بسته آن دسته از پروفیل‌هایی هستند که دو انتهای آن‌ها به هم رسیده است و سطح مقطع آن‌ها به صورت کاملاً بسته است. پروفیل‌های بسته در زمینه‌های مختلف به خصوص در ساخت و ساز درب و پنجره، لوله، قوطی، کرکره برقی و… کاربرد بسیار زیادی دارند.

انواع پروفیل از لحاظ شکل ظاهری

انواع پروفیل‌ها از لحاظ وزن

در برخی از مواقع پروفیل‌ها را بر اساس وزن آن‌ها نیز دسته‌بندی می‌کنند. به طور کلی، پروفیل‌ها از لحاظ وزنی به دو نوع پروفیل‌های سبک و پروفیل‌های سنگین طبقه‌بندی می‌شوند. هر دسته از پروفیل‌ها دارای خواص و ویژگی‌های منحصر به فرد بوده و برای استفاده در زمینه‌های خاص خود، مناسب هستند. از این جهت قبل از اقدام به خرید پروفیل ساختمانی، بهتر است تا نیاز خود را بررسی کرده و سپس نسبت به خرید پروفیل سبک یا پروفیل سنگین اقدام کنید.

در اغلب مواقع پروفیل‌های سبک در بخش‌های داخلی یک ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند و در قسمت فونداسیون یا اجرای سقف، پروفیل‌های سنگین ترجیح داده می‌شوند. لازم به ذکر است که معمولاً پروفیل‌های سنگین قیمت بیشتری دارند.

انواع پروفیل‌ها از لحاظ جنس

تقسیم‌بندی پروفیل‌ها بر اساس جنس به عنوان یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌های انواع پروفیل شناخته می‌شود. این دسته‌بندی، براساس متریال مختلفی که برای ساخت پروفیل‌ها استفاده می‌شود، پروفیل‌ها را در چند گروه‌ متفاوت طبقه‌بندی می‌کند. هر یک از این پروفیل‌ها با توجه به مواد سازنده‌ای که دارند، از ویژگی‌هایی برخوردارند. پروفیل فولادی، پروفیل استیل، پروفیل گالوانیزه، پروفیل آلومینیومی و پروفیل کامپوزیتی از جمله انواع پروفیل‌ها از لحاظ جنس هستند.

پروفیل فولادی

پروفیل‌هایی که از جنس فولاد ساخته شده‌اند، به عنوان پرکاربردترین پروفیل‌های ساختمانی شناخته می‌شوند. این نوع از مصالح مقاومت بسیار مطلوبی داشته و در برابر کشش، خمش و برش بسیار مقاوم هستند. به همین دلیل نیز در زمینه‌های مختلف یک ساخت و ساز از این پروفیل‌ها استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که پروفیل‌های فولادی تنوع بسیار گسترده‌ای دارند و افراد می‌توانند با توجه به نیازی که دارند، پروفیل‌های فولادی مد نظر خود را تهیه کنند.

پروفیل‌های فولادی در کنار تمام مزایا و ویژگی‌هایی که دارند، از معایبی نیز برخوردارند. زنگ‌زدگی و خوردگی مهم‌ترین مشکل و عیب این نوع از پروفیل‌ها است اما با این همه حال تمهیداتی می‌توان برای پیشگیری از این موضوع و به تعویق ‌انداختن آن انجام داد.

پروفیل استیل

پروفیل‌های استیل نوع تقویت‌شده پروفیل‌های فولادی هستند. در واقع، این مصالح همان از جنس فولاد ساخته شده‌اند، با این تفاوت که بر روی آن‌ها یک پوشش استیلی کشیده شده است. از این رو، این پروفیل‌ها در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی بسیار مقاوم هستند. در حقیقت، پروفیل‌های استیل همان مزایا و ویژگی‌های پروفیل‌های فولادی را دارند و در کنار آن عیب‌های موجود در پروفیل‌های فولادی در آن‌ها رفع شده است. شایان ذکر است که پروفیل استیل قیمت بیشتری نسبت به پروفیل فولادی دارد.

پروفیل استیل

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه با آبکاری پروفیل معمولی ساخته می‌شود. در واقع، برای ساخت این نوع از پروفیل‌ها، آن‌ها را در حمام مذاب غوطه‌ور می‌کنند. لازم به ذکر است که برای تولید پروفیل‌های گالوانیزه از همان ابتدا ورق گالوانیزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اتمام ساخت پروفیل، محل جوش مجدداً گالوانیزه می‌شود.

این نوع از پروفیل‌ها مقاومت بی نظیری در برابر رطوبت دارند و برای به کارگیری در محیط‌های مرطوب می‌توانند گزینه مناسبی باشند. توجه داشته باشید که به دلیل نحوه تولید خاص پروفیل‌های گالوانیزه و مقاومت بسیار بالایی که در برابر رطوبت دارند، قیمت آن‌ها از پروفیل‌های معمولی بیشتر است. پروفیل‌های گالوانیزه به وفور در ساخت درب و پنجره کاربرد دارند.

پروفیل گالوانیزه

پروفیل آلومینیومی

پروفیل‌های آلومینیومی یکی از پرمصرف‌ترین و محبوب‌ترین نوع پروفیل‌ها هستند و در زمینه‌های مختلفی شاهد استفاده از آن‌ها هستیم. این نوع از پروفیل‌ها خود به سه دسته پروفیل صنعتی، پروفیل معماری و پروفیل ساختمانی تقسیم‌بندی می‌شوند.

هر کدام از انواع پروفیل‌های آلومینیومی گفته‌شده ابعاد و اندازه‌های مشخصی داشته و از ویژگی‌هایی برخوردارند؛ به همین دلیل نیز بسته به نوع نیازی که دارید، می‌توانید یکی از انواع پروفیل‌های آلومینیومی را خریداری کرده و از آن استفاده کنید. پروفیل‌های آلومینیومی ساختمانی خمش بسیار بالایی داشته و از سفتی پیچشی مناسبی برخوردار هستند.

در کنار ویژگی‌های گفته‌شده، این پروفیل‌ها وزن کمی نیز دارند؛ به همین سبب در زمینه ساختمان‌سازی به وفور شاهد به کارگیری پروفیل آلومینیومی هستیم. پروفیل‌های آلومینیومی در معماری و بخصوص در زمینه ساخت چارچوب در و پنجره در ساختمان‌ها نیز کاربرد زیادی دارند. پروفیل‌های آلومینیومی یکی از خوش قیمت‌ترین و مناسب‌ترین پروفیل‌ها هستند. این مصالح در کنار قیمت پایینی که دارند، از کیفیت و دوام بالایی برخوردار هستند؛ به همین دلیل نیز طرفداران زیادی دارند.

پروفیل آلومینیومی

پروفیل کامپوزیتی

پروفیل کامپوزیتی در طی فرآیند پالتروژن و عملیات سطحی ساخته می‌شود. برای ساخت این نوع از پروفیل‌ها بایستی در انتخاب رزین مناسب و نوع الیاف دقت کافی را به خرج داد تا پروفیل تولیدشده کیفیت و کارایی لازم را داشته باشد. لازم به ذکر است که طی عملیات ساخت این پروفیل‌ها، محصول نهایی دارای جنسی است که در برابر حرارت و خوردگی مقاومت بسیار بالایی داشته و پایداری شیمیایی آن نیز در حد مطلوب است.

فرایند تولید پروفیل کامپوزیتی از نظر زمان و هزینه نسبت به سایر پروفیل‌ها بسیار به‌صرفه است؛ به همین دلیل نیز پروفیل‌های کامپوزیتی اغلب از قیمت‌های اقتصادی‌تر و پایین‌تری نسبت به سایر پروفیل‌ها برخوردارند. شایان ذکر است پروفیل کامپوزیتی ویژگی‌هایی همچون مقاومت مطلوب در برابر خوردگی و ارتعاشات داشته و وزن آن نیز بسیار کم است. به دلیل برخورداری از این ویژگی‌ها، پروفیل کامپوزیتی در صنایع مختلف به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته بایستی به این نکته توجه داشته باشید که پروفیل‌های کامپوزیتی از تنوع کمی برخوردار هستند و در برابر سوراخ‌کاری نیز آسیب‌پذیر هستند؛ به همین دلیل نیز نمی‌توان برای برخی از کاربردها از آن‌ها استفاده کرد.

انواع پروفیل ساختمانی از نظر روش ساخت

به طور کلی، پروفیل‌های ساختمانی را به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌کنند. هر یک از این روش‌های تولید با دیگری به طور کامل متفاوت بوده و به همین دلیل نیز محصولی که به دست می‌آید، دارای ویژگی‌های متفاوت‌تری نسبت به دیگری است. به طور ساده‌تر می‌توان گفت روش ساخت تأثیر مستقیمی را بر روی کیفیت و سایر ویژگی‌های پروفیل‌ها دارد.

روش تولید پروفیل با نورد گرم

در روش نورد گرم ورق‌های فلزی در کوره‌های بسیار داغ حرارت دیده و پس از آنکه به یک درجه حرارت مناسب رسیدند، از غلتک‌های مناسب عبور داده می‌شوند. عبور این مواد از داخل غلتک‌ها باعث تغییر شکل و کم شدن ضخامت می‌شود. پس از انجام این کار نوبت به مرحله پایانی می‌رسد. در مرحله آخر، قطعه را وارد خط خنک‌کاری کرده و آن را توسط روش‌های مختلفی سرد می‌کنند. در اقدام نهایی نیز فلزهای سردشده را در ابعاد و اندازه و شکل‌های دلخواه برش می‌دهند. بعد از انجام این کار محصول آماده توزیع به بازار است.

روش تولید پروفیل با نورد سرد

در این روش تولید، ورق‌های فلزی که از پیش تعیین شده‌اند، در دمای معمولی توسط فشاری که غلتک ایجاد می‌کند، تغییر شکل می‌دهند. طی این فرایند مواد فلزی سخت‌تر شده و کیفیت آن‌ها افزایش می‌یابد. بعد از اعمال فشار لازم بر روی ورق‌های فلزی در روش نورد سرد، آن‌ها را در ابعاد و اندازه‌های مشخص برش داده و محصول نهایی تولید می‌شود.

کاربرد پروفیل ساختمانی

پروفیل‌های ساختمانی کاربردهای فراوانی دارند و بسته به ویژگی‌ها و جنس خود، در قسمت‌های مختلفی از ساختمان به کار می‌روند. از جمله اصلی‌ترین کاربردهای این مقاطع می‌توان به استحکام بخشیدن به سازه، ساخت انواع چارچوب‌ها برای درب و پنجره، پوشش‌دهی و مستحکم سازی سقف سوله‌ها و … اشاره کرد.
برای اینکه دقیق‌تر با کاربرد پروفیل‌های ساختمانی آشنا شویم، ابتدا باید انواع آن را بشناسیم؛ زیرا هر نوع پروفیل ساختمانی ویژگی‌های خاصی دارد که آن را برای کاربردهای مشخصی مناسب می‌سازد. پروفیل‌های ساختمانی را می‌توان از نظر ظاهری به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: پروفیل باز و پروفیل بسته. دسته اول شامل پروفیل‌هایی هستند که سطح مقطع آن‌ها باز بوده و شامل مقاطع مختلفی مانند تیرآهن، تسمه، میلگرد، چهارپهلو، ناودانی و نبشی می‌شوند. پروفیل‌های بسته نیز شامل پروفیل درب و پنجره، انواع پروفیل لوله و قوطی هستند. در ادامه انواع پروفیل‌های ساختمانی و کاربرد آن‌ها را بیشتر بررسی خواهیم کرد:

کاربرد پروفیل ساختمانی

پروفیل آبرو
از پرکاربردترین انواع پروفیل‌های ساختمانی است که برای انتقال آب برف و باران در سقف ساختمان کاربرد دارد. از آنجایی که این نوع پروفیل با آب و رطوبت تماس مستقیم دارد، از ورق فولادی گالوانیزه ساخته می‌شود تا در برابر خوردگی مقاومت به خرج دهد.

پروفیل تسمه
معمولاً با عرض کمتر از ۱۶۰ میلی‌متر ساخته می‌شود و علاوه بر ساختمان‌سازی، در ساخت گاردریل و سازه‌های فلزی نیز کاربرد دارد.

پروفیل ناودانی
این نوع پروفیل ساختمانی به دو مدل ناودانی C و ناودانی U تقسیم می‌شود. پروفیل ناودانی برای ساخت چارچوب درب و پنجره کاربرد دارد و می‌تواند از جنس فولاد، استیل یا آلومینیوم ساخته شود.

پروفیل نبشی
در دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تولید می‌شود. از جمله کاربردهای آن می‌توان به تقویت ورق‌های فولادی و استفاده در اتصالات ساختمان‌سازی اشاره کرد.

پروفیل سپری
در اتصالات پل به ستون و سقف‌های کاذب و شیشه‌ای استفاده می‌شود، اما کاربرد عمده آن در اتصالات سازه‌های فولادی است. پروفیل سپری برای ساخت خرپا، درب و پنجره، سقف شیروانی و اسکلت سقف کاذب در ساختمان‌سازی به کار می‌رود.

پروفیل زد
سطح مقطع آن به شکل Z بوده و کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد. معمولاً این نوع پروفیل در سقف سازه‌های عظیمی مانند سوله‌های غول‌پیکر، استادیوم‌های ورزشی و کشتی‌سازی مشاهده می‌شود. همچنین می‌توان از پروفیل ساختمانی زد به عنوان تقویت‌ کننده سقف، ستون و تیرک استفاده کرد.

تیرآهن

کاربرد فوق‌العاده زیادی در ساختمان‌سازی دارد و در ساخت انواع تیر و ستون استفاده می‌شود. تیرآهن خود انواع مختلفی دارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد:

 • تیرآهن IPE: ساخت اتصالات پیچی و پرچی
 •  تیرآهن IPB: ساخت ستون‌های ساختمان
 •  تیرآهن INP: ساخت ستون، خرپا، نعل، تیر در پوشش سقف و غیره

میلگرد
میلگرد نیز از جمله پروفیل‌های ساختمانی به شمار می‌رود که سطح مقطع توپُر دارد. میلگرد آجدار در صنعت ساختمان‌سازی برای تقویت استحکام و مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی به کار می‌رود.

لوله‌های فولادی
به علت مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی و همچنین استحکام و دوام زیاد، در صنعت ساختمان‌سازی برای کاربردهای مختلفی از جمله انتقال سیالات، ایجاد تیرهای داربست و غیره به کار می‌روند.

پروفیل قوطی
از انواع پروفیل ساختمانی است که به شکل مربع یا مستطیل ساخته می‌شود و علاوه بر ساختمان‌سازی، در تولید لوازم خانگی و خودروسازی نیز کاربرد دارد. این مقطع در ساختمان‌سازی معمولاً برای ساخت ستون‌های قوطی شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروفیل چهارپهلو
مانند میلگرد توپُر است؛ با این تفاوت که سطح مقطع مربعی شکل دارد. سطح مقطع آن باعث شده که برای استفاده در حوزه جوشکاری و تراشکاری مناسب باشد. از جمله کاربردهای پروفیل چهارپهلو می‌توان به ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان، ساخت درب و پنجره، شفت، محور اتصالات و ساخت انواع قاب و بست اشاره کرد.

ویژگی‌های پروفیل ساختمانی

پروفیل‌های ساختمانی دارای مزایا و ویژگی‌های خارق العاده ای هستند؛ به همین دلیل نیز به عنوان یکی از بهترین و پراستفاده‌ترین نوع مصالح در بحث ساخت و ساز شناخته می‌شوند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل ساختمانی عبارتند از:

 • مقاومت بالا در برابر فشار
 • مقاومت کششی زیاد
 • مقاومت در برابر رطوبت، زنگ‌زدگی و خوردگی
 • قیمت‌های مقرون به صرفه
 • تنوع بسیار بالای طرح‌ها و مدل‌ها
 • نصب سریع
 • استفاده آسان
 • دوام و طول عمر زیاد

شما هم می‌توانید با خرید این مصالح و استفاده از آن‌ها در زمینه ساخت و ساز از ویژگی‌هایی که دارند، بهره‌مند شوید.

ویژگی‌های پروفیل ساختمانی

مراحل تولید پروفیل ساختمانی

برای تولید یک پروفیل ساختمانی مراحل مختلفی طی می‌شوند. در مرحله اول مواد و فلزات لازم برای تولید پروفیل تهیه می‌شوند. اغلب از ورق‌های فلزی برای تولید این مصالح استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال، برای تولید پروفیل فولادی از ورق‌های فولادی و برای تولید پروفیل‌های آلومینیومی از ورق‌های آلومینیومی استفاده می‌شود.

بعد از فراهم شدن ورق‌های فلزی با توجه به نوع روش تولید (نورد گرم یا نورد سرد)، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند تا کیفیت و دوام لازم را به دست بیاورند.

بعد از انجام این مراحل، مواد به‌دست‌آمده را با استفاده از دستگاه‌های مخصوص در ابعاد و اندازه و شکل‌های دلخواه برش می‌دهند تا آماده بسته‌بندی و توزیع به بازار شوند.

توجه داشته باشید مراحلی که در طول فرآیند پروفیل ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر روی کیفیت و ویژگی‌های نهایی محصول تأثیر دارد.

مراحل تولید پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که افراد در هنگام خرید این محصول در نظر می‌گیرند، چرا که آن‌ها دوست دارند با صرف کم‌ترین هزینه ممکن، مصالح باکیفیت و مرغوبی را تهیه کرده و در کارهای خود مورد استفاده قرار بدهند. از این رو نیز می‌خواهند بدانند قیمت پروفیل ساختمانی در چه بازه قیمتی قرار دارد و برای تهیه آن به چه میزان هزینه‌ای احتیاج است.

قیمت پروفیل ساختمانی به عوامل زیادی بستگی داشته و پارامترهای متعددی در این زمینه تأثیر دارند. از جمله عوامل مؤثر بر روی قیمت پروفیل ساختمانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نوع پروفیل
 • ابعاد و اندازه
 • کارخانه تولیدکننده
 • فروشنده
 • کیفیت و متریال ساخت

اگر هزینه‌ای که بابت تهیه پروفیل‌های ساختمانی پرداخت می‌کنید، برای شما مهم است، می‌توانید قیمت روز پروفیل ساختمانی چند فروشگاه را استعلام گرفته و خرید خود را از فروشنده‌ای که قیمت‌های منصفانه‌تری دارد، انجام دهید. همچنین فروشگاه اینترنتی مهر استیل در تلاش است تا پروفیل‌های باکیفیت را با کم‌ترین هزینه ممکن برای مشتریان خود به فروش برساند. از این رو، شما می‌توانید نسبت به خرید پروفیل ساختمانی از این فروشگاه اقدام کنید تا ضمن تهیه مصالح باکیفیت، هزینه‌های مقرون به صرفه ای را پرداخت کنید.

قیمت پروفیل ساختمانی

فروش پروفیل ساختمانی

مجموعه مهر استیل با سابقه چندین ساله به فروش پروفیل ساختمانی مشغول است و شما می‌توانید محصولات مورد نظر خود را از طریق این فروشگاه تهیه کنید. شایان ذکر است که محصولات موجود در فروشگاه مهر استیل تنوع بسیار بالایی داشته و شما می‌توانید هر یک از پروفیل‌های مد نظر خود را به راحتی از این مجموعه سفارش دهید.

لازم به ذکر است که سیاست فروش پروفیل ساختمانی مجموعه مهر استیل بر این پایه است که افراد بتوانند با حداقل هزینه‌های ممکن محصولاتی مقاوم و باکیفیت را خریداری کنند؛ به همین دلیل نیز امروزه تمام محصولات موجود در این فروشگاه کیفیت بسیار بالایی داشته و از قیمت‌های اقتصادی و منصفانه‌ای برخوردار هستند.

نکات مهم خرید پروفیل ساختمانی

یکی از سوالات مهمی که هنگام خرید پروفیل ساختمانی ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند این است که این محصولات فولادی را چگونه تهیه کنیم تا خرید مناسبی داشته باشیم؟ اگر شما نیز این سوال را دارید، نکاتی که در ادامه بازگو خواهیم کرد را مد نظر قرار دهید:

 •  توجه به مشخصات فنی: قبل از خرید پروفیل، کیفیت محصول را به طور کامل بررسی کرده و پلاکی که به عنوان شناسنامه به همراه محصول ارائه می‌شود را با دقت بخوانید تا مطمئن شوید پروفیل استاندارد و مرغوب است.
 •  ضخامت محصول: پروفیل‌های ساختمانی در ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شوند و ضخامت آن‌ها بر وزن و قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین بهتر است با توجه به نیاز خود اقدام به خرید کنید.
 •  ابعاد پروفیل‌های ساختمانی: ابعاد نیز در قیمت پروفیل تأثیرگذار بوده و باید با توجه به کاربرد مورد نظر، پروفیل مناسبی را انتخاب و خریداری کرد.
 •  جنس و کیفیت ساخت: پروفیل‌ها از متریال‌های مختلفی ساخته می‌شوند؛ از جمله ورق سیاه و ورق گالوانیزه. هنگام خرید پروفیل ساختمانی مطمئن شوید کیفیت ساخت و جنس متریال به کار رفته در آن خوب و استاندارد است.

خرید پروفیل ساختمانی با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل سهند

با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور، کارخانه‌های متعددی نسبت به تولید پروفیل ساختمانی و سایر محصولات فولادی اقدام کرده‌اند. اگر شما نیز برای پروژه‌های ساختمانی خود به دنبال خرید این محصول هستید، طبیعتاً سعی می‌کنید آن را از طریق یک مرجع معتبر و قابل اطمینان تهیه فرمایید. شرکت فولاد مهر سهند یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندگان انواع پروفیل‌های ساختمانی است که محصولات خود را به کشورهای خارجی نیز صادر می‌کند. با خرید مستقیم از تولید کننده و حذف واسطه‌ها، می‌توانید خریدی مقرون به صرفه را تجربه کنید.
جهت استعلام قیمت روز پروفیل ساختمانی می‌توانید قیمت‌ها را از طریق جدول موجود در همین صفحه دنبال کرده و جهت خرید یا بهره‌مند شدن از مشاوره رایگان، با شماره ۰۴۱۵۹۹۵ تماس حاصل فرمایید.

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)