شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
پروفیل صنعتی  80*80  5   6 متری 80*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  90*90  5   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  100*100  5   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  120*120  5   6 متری 120*120کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:57337,620
پروفیل صنعتی  140*140  5   6 متری 140*140کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  100*100  6   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  120*120  6   6 متری 120*120کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  120*60  6   6 متری 60*120کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  140*140  6   6 متری 140*140کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی  250*150  6   6 متری 250*150کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58337,620
پروفیل صنعتی 80*80  4    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 100*100  4    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 150*150  4    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 17:08:58348,630
پروفیل صنعتی 60*60  5    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 70*70  5    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*40  5    6 متری40*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*60  5    6 متری60*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*80  5    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 90*90  5    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*100  5    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*50  5    6 متری50*100کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 120*120  5    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 140*140  5    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 150*100  5    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 150*150  5    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 160*160  5    6 متری160*160کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 180*100  5    6 متری100*180کیلوگرم6 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 180*180  5    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 200*100  5    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه531 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 70*70  6    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 80*80  6    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 90*90  6    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:58371,560
پروفیل صنعتی 100*50  6    6 متری50*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 100*100  6    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 120*120  6    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 140*140  6    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 150*100  6    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 150*150  6    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 160*160  6    6 متری160*160کیلوگرم6 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 160*160  6  بنگاه تهران  6 متری160*160کیلوگرم6 متریبنگاه تهران631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 180*180  6    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 200*100  6    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 80*80  8    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 90*90  8    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 100*100  8    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 120*120  8    6 متری120*120کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  8    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 150*100  8    6 متری100*150کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 150*150  8    12متری150*150کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*100  8    6 متری100*180کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  8    12متری180*180کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*100  8    12متری100*200کیلوگرم12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  6  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 180*180  6  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 200*200  6  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 300*300  6  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه631 خرداد ساعت 17:08:59371,560
پروفیل صنعتی 140*140  8  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  8  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*200  8  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 250*150  8  کارخانه  6 متری150*250کیلوگرم6 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 300*300  8  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه831 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 140*140  10  کارخانه  6 متری / 12 متری140*140کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 180*180  10  کارخانه  6 متری / 12 متری180*180کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:08:59403,670
پروفیل صنعتی 200*200  10  کارخانه  6 متری / 12 متری200*200کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:09:00403,670
پروفیل صنعتی 300*300  10  کارخانه  6 متری / 12 متری300*300کیلوگرم6 متری / 12 متریکارخانه1031 خرداد ساعت 17:09:00403,670
پروفیلZ 2.5  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*14کیلوگرمتهران 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 2.5  Z*16   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*16کیلوگرمتهران 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 2.5  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان(پانچ)Z*16کیلوگرماصفهان 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 2.5  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*18کیلوگرمتهران 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30330,280
پروفیلZ 2.5  Z*18   اصفهان    طول سفارشیZ*18کیلوگرماصفهان طول سفارشی2.531 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 2.5  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*20کیلوگرمتهران 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 2.5  Z*20   اصفهان    طول سفارشیZ*20کیلوگرماصفهان طول سفارشی2.531 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 2.5  Z*22   اصفهان    طول سفارشیZ*22کیلوگرماصفهان طول سفارشی2.531 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 2.5  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*22کیلوگرمتهران 6 متری2.531 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 3  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*14کیلوگرمتهران 6 متری331 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهرانZ*16کیلوگرمتهران 6 متری31 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 3  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهانZ*16کیلوگرماصفهان 6 متری331 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 3  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*18کیلوگرمتهران 6 متری331 خرداد ساعت 17:15:30330,280
پروفیلZ 3  Z*18   اصفهان    طول سفارشیZ*18کیلوگرماصفهان طول سفارشی331 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 3  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*20کیلوگرمتهران 6 متری331 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 3  Z*20   اصفهان    طول سفارشیZ*20کیلوگرماصفهان طول سفارشی331 خرداد ساعت 17:15:30307,340
پروفیلZ 3  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهرانZ*22کیلوگرمتهران 6 متری331 خرداد ساعت 17:15:30331,200
پروفیلZ 3  Z*22   اصفهان    طول سفارشیZ*22کیلوگرماصفهان طول سفارشی331 خرداد ساعت 17:15:31307,340
پروفیل  20*20  2   6 متری 20*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39322,940
پروفیل  30*30  2   6 متری 30*30کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  40*40  2   6 متری 40*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  60*40  2   6 متری 60*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  80*40  2   6 متری 80*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:39321,110
پروفیل  20*20  2.5   6 متری 20*20کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:16:39314,680
پروفیل  30*30  2.5   6 متری 30*30کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:43314,680
پروفیل  50*30  2.5   6 متری 30*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:50314,680
پروفیل  50*50  2.5   6 متری 50*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:17:54314,680
پروفیل  60*60  2.5   6 متری 60*60کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:18:00314,680
پروفیل  40*40  3   6 متری 40*40کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  70*70  3   6 متری 70*70کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  80*80  3   6 متری 80*80کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  90*90  3   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  100*100  3   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  135*135  3   6 متری 135*135کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  40*40  4   6 متری 40*40کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  50*50  4   6 متری 50*50کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:39317,440
پروفیل  60*60  4   6 متری 60*60کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  90*90  4   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  120*120  4   6 متری 120*120کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل  135*135  4   6 متری 135*135کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:40317,440
پروفیل 10*20  2    6 متری20*10کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40337,620
پروفیل 20*20  2    6 متری20*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40334,870
پروفیل 20*30  2    6 متری30*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40334,410
پروفیل 30*30  2    6 متری30*30کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*20  2    6 متری20*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*40  2    6 متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*80  2    6 متری80*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 50*30  2    6 متری30*50کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 50*50  2    6 متری50*50کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 60*30  2    6 متری30*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 60*60  2    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 80*80  2    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 507  2    6 متری507کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 508  2    6 متری508کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 509  2    6 متری509کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:40333,030
پروفیل 40*40  2.5    6 متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:20:00330,280
پروفیل 50*30  2.5    6 متری30*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:58330,280
پروفیل 50*50  2.5    6 متری50*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:54330,280
پروفیل 60*30  2.5    6 متری30*60کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:49330,280
پروفیل 60*60  2.5    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:46330,280
پروفیل 70*70  2.5    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:43330,280
پروفیل 80*40  2.5    6 متری40*80کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:40330,280
پروفیل 80*80  2.5    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:34330,280
پروفیل 90*90  2.5    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:31330,280
پروفیل 100*100  2.5    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:19:25330,280
پروفیل 50*50  3    6 متری50*50کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 60*60  3    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 70*70  3    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 80*80  3    6 متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 90*90  3    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 100*100  3    6 متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 120*120  3    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 140*140  3    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه331 خرداد ساعت 18:24:41330,280
پروفیل 60*100  4    6 متری100*60کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,670
پروفیل 60*60  4    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 70*70  4    6 متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 80*40  4    6 متری40*80کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 80*60  4    6 متری60*80کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 90*90  4    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 100*50  4  کارخانه  6 متری50*100کیلوگرم6 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 120*120  4    12متری120*120کیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل 140*140  4    12متری140*140کیلوگرم12 متریکارخانه431 خرداد ساعت 18:24:41348,630
پروفیل  80*40  2   6 متری 80*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41321,110
پروفیل  30*60  2   6 متری 30*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  40*60  2   6 متری 40*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  60*60  2   6 متری 60*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:41325,690
پروفیل  40*40  2   6 متری 40*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  20*10  2   6 متری 20*10کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*40  2   6 متری 20*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  کلافی 509  2   6 متری کلافی 509کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  70*70  2   6 متری 70*70کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  چارچوب فرانسه  2   6.60 متری چارچوب فرانسهکیلوگرم6.60 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*20  2   6 متری 20*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42322,940
پروفیل  20*20  2   6 متری 20*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42322,940
پروفیل  40*40  2   6 متری 40*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  30*30  2   6 متری 30*30کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  40*60  2   6 متری 40*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*10  2   6 متری 20*10کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*30  2   6 متری 30*30کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42321,110
پروفیل  100*100  2   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  25*25  2   6 متری 25*25کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*50  2   6 متری 30*50کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  90*90  2   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*60  2   6 متری 30*60کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  20*40  2   6 متری 20*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  سپری 507  2   6 متری سپری 507کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  50*50  2   6 متری 50*50کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  70*70  2   6 متری 70*70کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  30*20  2   6 متری 30*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  90*90  2   6 متری 90*90کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  60*80  2   6 متری 60*80کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  100*100  2   6 متری 100*100کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  لنگه دری 508  2   6 متری لنگه دری 508کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:42325,690
پروفیل  50*100  2   6 متری 50*100کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  30*20  2   6 متری 30*20کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  40*30  2   6 متری 40*30کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  40*80  2   6 متری 40*80کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  80*80  2   6 متری 80*80کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  100*40  2   6 متری 100*40کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل  30*50  2   6 متری 30*50کیلوگرم6 متریکارخانه231 خرداد ساعت 18:24:43325,690
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری20*20کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:36466,980
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه20*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37466,060
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه30*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*20کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری50*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری50*50کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه90*90کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه30*30کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*20کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری50*30کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری6 متری5-Febکارخانهکیلوگرم2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه100*100کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری60*120کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه70*70کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریبنگاه تهران35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*40کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*60کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*120کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه70*70کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39429,360
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770

قیمت پروفیل

پروفیل‌ها یکی از پرکاربردترین و پرفروش‌ترین مقاطع فولادی هستند. به دلیل ویژگی‌ها و مزایی که این پروفیل‌ها دارند، در صنایع مختلف به خصوص صنعت ساختمان سازی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه انواع مختلفی از پروفیل‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شوند. پروفیل را می‌توان با معیارهای مختلف مانند جنس، شکل ظاهر و… طبقه بندی کرد. قیمت پروفیل گالوالیزه و سایر پروفیل‌ها متغیر بوده و به عوامل و پارامترهای مختلفی بستگی دارد.

پروفیل‌ها جزو تجهیزات و مقاطع بسیار کاربردی در انواع صنایع، بخصوص صنعت ساختمان‌سازی هستند. به‌طورکلی این قطعه یک مقطع طویل است که سطح مقطع آن در تمام طول پروفیل حفظ می‌شود. از محصول فوق برای انواع فعالیت‌های ساختمان‌سازی صنعتی نظیر ساخت در و پنجره، خودروسازی، تأسیسات و ماشین‌آلات و… استفاده می‌کنند. ضخامت این پروفیل‌ها متفاوت است و بسته به نوع صنعت موردنظر از ضخامت‌های کم تا ضخامت‌های بالا را تحت پوشش قرار می‌دهد. به‌طورکلی پروفیل‌ها در دو طول 6 و 12 متر تولید می‌شوند که یک مهندس پیش از خرید پروفیل، با انجام محاسبات موردنیاز، طول آن را تعیین می‌کند. ایمنی بنا به کمک این پروفیل‌ها بسیار زیاد می‌شود، به همین دلیل شاهد تقاضا برای خرید پروفیل در صنایع مختلف هستیم.

به طور کلی می‌توان پروفیل‌ها را به دو گروه پروفیل‌های باز و پروفیل‌های بسته تقسیم بندی کرد. پروفیل‌های باز شامل تیرآهن، ناودانی، تسمه، میلگرد و… هستند. از طرفی دیگر لوله‌ها و قوطی‌ها در دسته پروفیل‌های بسته قرار می‌گیرند. هر یک از این پروفیل‌ها ویژگی‌های خاص خود را داشته و برای استفاده در زمینه‌های منحصر به فردی، ساخته شده اند.

اگر اطلاعاتی در مورد انواع پروفیل‌ها ندارید، جای هیچ گونه نگرانی نیست. چرا که ما در این مقاله به طور کامل و جامع به شرح و بررسی این مقاطع پرداخته و اطلاعات لازم از پروفیل‌ها را در اختیار شما قرار داده ایم. مطالعه این مقاله می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. پس در ادامه با ما همراه باشید.

قیمت پروفیل در مهر استیل

فرایند تولید پروفیل

برای تولید پروفیل‌ها از فرایندهای خاص و چند مرحله ای استفاده می‌شود. در ابتدا لازم است تا یک ورق مناسب را برای شروع تولید این مقاطع انتخاب کرد. ورق‌هایی که برای ساخت پروفیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند بایستی متریال ساخت خوبی داشته و از یک سری مشخصات استاندارد برخوردار باشند تا برای تا در زمان تولید و عرضه پروفیل، مشکلی در فرایند ساخت به وجود نیاید و محصول نهایی از کیفیت و کارایی مد انتظار برخوردار باشد. انتخاب مواد اولیه مناسب (ورق‌ها) مرحله اول فرایند تولید پروفیل است.
در مرحله بعدی از فرایند تولید پروفیل کلاف‌ها با استفاده از دستگاه‌های برش ورق به شکل ورق‌های برش خورده تبدیل می‌شوند. پس از عبور از دستگاه‌های برش و صاف شدن ورق‌ها، آن‌ها را به شکل نوار در می‌آورند تا به خط تولید برسند.
جالب است بدانید که برای طراحی و تولید انواع پروفیل‌ها از ورق‌های مختلفی استفاده می‌شود. در واقع نوع ورقی که برای تولید یک پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر مستقیمی بر روی ویژگی‌ها و مشخصات آن پروفیل دارد. امروزه از دو روش مختلف تحت عنوان روش مستقیم و روش غیر مستقیم برای طراحی و تولید پروفیل‌ها استفاده می‌شود. در ادامه هر یک از این روش‌ها را برای شما شرح داده ایم.

تولید پروفیل با نورد گرم یا غیرمستقیم

یکی از روش‌های رایج تولید انواع پروفیل، استفاده از فرایند نورد گرم یا روش غیر مستقیم است. در این روش نوار به لوله تبدیل می‌شود. برای انجام این کار و شکل دهی به نوار، روش‌های مختلفی وجود دارد. به طور کلی با سه روش مختلف تحت عنوان شکل دهی از طریق شعاع، شکل دهی مرکزی و شکل دهی لبه‌ها، می‌توان نوار (ورق) را به لوله تبدیل کرد. پس از انجام این کار لوله‌ها با استفاده از قالب‌های مشخص و استاندارد به پروفیل تبدیل می‌شوند. روش تولید غیر مستقیم پروفیل دارای مزایا و معایب خاصی است. برای آشنایی کامل‌تر و بهتر با این روش تولید، تمام این موارد را برای شما ذکر کرده ایم.
بارزترین ویژگی‌ها و مزایای استفاده از این روش برای تولید پروفیل عبارت اند از:

 •  سرعت تولید و راندمان بالا
 •  ساخت و تولید آسان
 •  عدم وجود لبه‌های تیز
 •  کاهش احتمال شکستن پروفیل‌ها در فرایند حرارتی

مسلماً استفاده از روش غیر مستقیم، معایبی را نیز به همراه دارد. معایب این روش عبارت اند از:

 •  کیفیت پایین‌تر محصولات تولید شده نسبت به روش مستقیم
 •  دقت ابعادی کمتر
 •  افزایش انحنای سطحی
 •  دقیق نبودن خط جوش

تولید پروفیل با نورد سرد یا مستقیم

در روش مستقیم تولید پروفیل، با استفاده از دستگاه خم کاری ورق، زاویه‌های مد نظر بر روی مقاطع اعمال می‌شود. پس از آن با استفاده از جوش‌های فرکانسی دوتایی، لبه ورق‌ها بر روی یکدیگر متصل می‌شوند تا از این طریق مقطع پروفیل شکل بگیرد. سر آخر نیز پروفیل‌های تولید شده در ابعاد و اندازه‌های مشخص شده، برش داده می‌شوند تا برای عرضه به بازار آماده باشند. پس از انجام تمام این مراحل نوبت به آماده سازی و بسته بندی می‌رسد. پروفیل‌هایی با سطح مقطع مستطیل و مربع به این روش ساخته می‌شوند.
استفاده از روش مستقیم یا همان نورد سر مزایا و ویژگی‌های بسیار خوبی را در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد. از این رو تولید پروفیل به روش مستقیم به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های تولید پروفیل‌ها شناخته می‌شود.
از مهم‌ترین مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  زاویه‌های تیز
 •  دقت ابعادی بالا
 • ثابت بودن خط جوش
 •  کاهش انحنای سطح
 •  برخورداری از کیفیت بالا نسبت به دیگر روش‌ها

همچنین این فرایند در کنار تمام مزایایی که دارد، از عیوبی نیز برخوردار است. مهم‌ترین معایب استفاده از این فرایند برای تولید پروفیل عبارت اند از:

 •  افزایش استهلاک قالب‌ها
 •  نیاز به دقت بالا در ماشین‌کاری
 • دقت بالا در عملیات حرارتی
 •  وجود قطرهای متفاوت در محصول تولیدی
 •  سرعت و راندمان پایین‌تر تولید محصولات نسبت به روش غیر مستقیم
  قبل از انتخاب روش مناسب برای تولید پروفیل، لازم است تا نکات مثبت و منفی فرایند مستقیم و فرایند غیر مستقیم را به خوبی بررسی کرده و نسبت به انتخاب یک روش مناسب و متناسب با نیازهایتان اقدام کنید.

انواع پروفیل

امروزه برای پاسخ به نیاز صنایع گوناگون، پروفیل‌های مختلفی ساخته می‌شود. از این رو این محصولات از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند. برای دسته بندی پروفیل‌ها از پارامترهای مختلفی استفاده می‌شود اما رایج‌ترین دسته بندی انواع پروفیل‌ها بر اساس شکل و جنس آن‌ها است. از این رو ما تصمیم گرفته ایم انواع پروفیل‌ها را به طور جداگانه از از نظر ظاهر و جنسی که دارند، برای شما بررسی کنیم.

انواع پروفیل از نظر شکل ظاهر

یکی از رایج‌ترین دسته بندی‌ها برای انواع پروفیل‌ها بر اساس شکل و ظاهر آن‌ها است. این مقاطع را بر اساس شکل و ظاهرشان به دو گروه پروفیل‌های باز و پروفیل‌های بسته تقسیم بندی می‌کنند. هر یک از این پروفیل‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی داشته و در زمینه‌های خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این رو هیچ کدام از آن‌ها بر دیگری برتری ندارند و افراد بایستی با توجه به نیاز خود، به خرید هر یک از آن‌ها اقدام کنند.

انواع پروفیل برحسب وزن

در این تقسیم‌بندی شامل شاهد 2 دسته پروفیل سبک و سنگین هستیم.
پروفیل سبک:

پروفیل سبک دارای دو استاندارد است که ورقه‌های تولیدی آن وزن سبکی دارند و از طریق پروسه نور سرد تولید می‌شوند.
پروفیل سنگین:

این دسته از پروفیل‌ها از وزن بالایی برخوردارند که در تولید آن‌ها از ورق سیاه استفاده می‌شود. ضخامت نوع سنگین بیشتر از 5.1 دهم میلی‌متر است.

انواع پروفیل بر اساس شکل سطح مقطع

برای این دسته‌بندی شاهد دودسته پروفیل باز و پروفیل بسته هستیم.

پروفیل‌های باز

آن دسته از پروفیل‌هایی هستند که سطح مقطع آن‌ها باز است. یعنی انتها و ابتدای آن‌ها به هم نرسیده است و یک محیط بسته را تشکیل نداده اند. امروزه انواع مختلفی از پروفیل‌های باز تولید و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلف تیرآهن، پروفیل Z شکل، ناودانی‌ها، پروفیل‌های U شکل، انواع نبشی‌ها، پروفیل‌های L شکل و تسمه‌ها از مهم‌ترین نوع پروفیل‌های باز شناخته می‌شوند.

پروفیل بسته

پروفیل‌های بسته به آن دسته از پروفیل‌هایی گفته می‌شود که شکل مقطع آن‌ها به صورت یک جسم بسته است. یعنی ابتدا و انتهای آن‌ها به هم چسبیده و یک مقطع کاملاً بسته را به وجود آورده اند. از پروفیل‌های بسته در زمینه‌های مختلف مانند ساخت درب و پنجره، کرکره برقی، قوطی لوله و … استفاده می‌کنند.

انواع پروفیل بر اساس جنس

جنس یکی از مهم‌ترین عوامل در دسته بندی پروفیل‌ها شناخته می‌شود. در واقع این پارامتر تاثیر بسیار زیادی بر روی خصوصیات پروفیل داشته و زمینه‌های استفاده از آن را مشخص می‌کند. هر یک از پروفیل‌ها با توجه به جنسی که دارند در زمینه‌های خاص خود مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه انواع پروفیل بر اساس جنس را برای شما توضیح داده ایم.

پروفیل آلومینیومی

پروفیل‌های آلومینیومی قطعاتی هستند که در سطح مقطع معین و طول بلند ساخته می‌شوند. این پروفیل‌ها وزن‌های مختلفی داشته و مطابق با نیازی که افراد دارند، تولید می‌شوند. پروفیل‌های آلومینیوم به طور کلی به سه صورت پروفیل ساختمانی، پروفیل صنعتی و پروفیل اختصاصی تولید و به بازار عرضه می‌شود تا افراد بتوانند دقیقاً مطابق با نیازی که دارند، یک پروفیل آلومینیومی مناسب را خریداری کنند. به طور کلی دو نوع از پروفیل‌های آلومینیومی یعنی پروفیل آلومینیوم فابریک (درجه۱) و پروفیل آلومینیوم تبدیلی (ضایعاتی) در بازار وجود دارد.

پروفیل مبلی

پروفیل مبلی از ورق‌های فولادی ساخته می‌شود. پروفیل‌های مبلی اکثرا به شکل مربع یا مستطیل تولید می‌شوند و از وزن بسیار سبکی برخوردارند. به دلیل برخورداری از ویژگی‌های مختلف پروفیل‌های مبلی در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت پروفیل قوطی

قیمت پروفیل قوطی به خصوص آهن قوطی تحت عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. از این رو هر روز هزینه‌های لازم برای خرید آن دچار تغییراتی نسبت به روز قبل شده است است. اما با این همه حال در ادامه جدولی از محدوده قیمت انواع قوطی‌های آهنی را برای شما جمع آوری کرده ایم تا از قیمت‌های تقریبی این محصولات با خبر شوید.

نام محصولسایزضخامتآخرین قیمت (ریال)
پروفیل قوطی ۸۰*۸۰۸۰*۸۰۵۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۹۰*۹۰۹۰*۹۰۵۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۰۰*۱۰۰۱۰۰*۱۰۰۵۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۲۰*۱۲۰۱۲۰*۱۲۰۵۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰۵۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۰۰*۱۰۰۱۰۰*۱۰۰۶۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۲۰*۱۲۰۱۲۰*۱۲۰۶۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۲۰*۶۰۶۰*۱۲۰۶۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰۶۳۳۷,۶۲۰
پروفیل قوطی ۲۵۰*۱۵۰۲۵۰*۱۵۰۶۳۳۷,۶۲۰

توجه داشته باشید که در زمینه خرید و فروش انواع قوطی‌ها، بیشترین سوالات در مورد قیمت آهن قوطی، قیمت قوطی 2*2، قیمت قوطی 3*3 و قیمت قوطی 3*4 است. برای استعلام قیمت دقیق این محصولات حتماً با فروشگاه تماس برقرار کنید.

قیمت آهن قوطی

آهن قوطی یکی از پر مصرف ترین مقاطع ها است که در زمینه های مختلفی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این محصول قیمت مشخصی نداشته و هزینه های لازم برای تهیه آن مانند انواع پروفیل ها به عوامل مختلفی بستگی داردو از این رو قیمت آهن قوطی دائما در حال نوسان بوده و لازم است تا قبل از اقدام به خرید آن، قیمت روز آن را استعلام بگیرید.

قیمت قوطی 2 × 2

قوطی 2 × 2 به دلیل ابعاد و اندازه هایی که دارد، برای مصرف در صنایع مختلف بسیار مناسب شناخته می شود. از این رو این محصول را می توان یکی از پر فروش ترین نوع قوطی ها دانست. به دلیل تقاضای بالای مردم برای خرید این قوطی ها قیمت آن دائما در حال تغییر است. به همین خاطر نیز نمی توان یک قیمت مشخص و معین را برای آن تعیین کرد. به همین جهت بهتر است قبل از اقدام به خرید این محصول، قیمت آن را از طریق فروشنده استعلام بگیرید.

قیمت قوطی ۳×۳

قوطی های ۳×۳ به عنوان یکی دیگر از محصولات پر فروش مجموعه فولاد مهر سهند شناخته می شوند. در حقیقت پارامتر های بسیار مختلفی وجود دارد که در تعیین قیمت نهایی این قوطی ها نقش دارند. به خاطر همین موضوع به شما توصیه می کنیم برای اطلاع دقیق از قیمت آن ها با مجموعه فولاد مهر سهند تماس برقرار کنید.

قیمت قوطی 4 در 8

قیمت قوطی 4 در 8 نیز مانند سایر انواع قوطی های دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. به همین خاطر اگر می خواهید از قیمت این محصول آگاه شوید، بهتر است به وب سایت مجموعه فولاد مهر سهند مراجعه کرده و قیمت های لحه ای آن را به صورت آنلاین چک کنید. همچنین اگر قیمت این محصولات در سایت درج نشده باشند، می توانید از طریق تماس تلفنی با این مجموعه، قیمت قوطی 4 در 8 را استعلام بگیرید.

کاربرد پروفیل

در این بخش به چند نمونه از کاربردهای پروفیل می‌پردازیم.

از پروفیل در فعالیت‌های ساختمانی استفاده زیادی می‌شود.
این سازه در انواع در و پنجره، سقف و موارد دیگر در ساختمان کاربرد دارد. به‌طوری‌که شاهد حضور پروفیل‌های لنگه دری در گوشه‌های پله‌ها، چارچوب، نرده‌ها و… هستیم.
دسته‌ای دیگر از انواع پروفیل‌ها در درب و پنجره کاربرد دارند و اسکلت خانه، گلخانه و اتصالات پل‌ها را به کمک آن‌ها استحکام می‌بخشند.
پروفیل‌های کلافی نیز برای ساخت انواع درب و پنجره و تیرآهن مورداستفاده قرار می‌گیرند.
از دیگر کاربرد پروفیل‌ها می‌توان به استفاده آن‌ها در صنایع مختلف نظیر صنایع نظامی و ‌تابلوسازی اشاره داشت.
پروفیل‌های مبلی نیز دسته‌ای دیگر از انواع پروفیل‌های پرکاربرد هستند که در صنعت مبلمان، صندلی‌سازی، دوچرخه‌سازی یا ساخت انواع لوازم‌خانگی کاربرد دارند.

عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل

عواملی مانند قیمت مواد اولیه، کارخانه تولید کننده پروفیل، بازار عرضه و تقاضا، کیفیت ساخت محصولات، نوع پروفیل ها و… همگی از عواملی هستند که بر روی قیمت این محصولات اثر می گذارند.
عوامل مؤثر بر قیمت قوطی آهن
قیمت قوطی آهن‌ها تحت اثر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و پارامترهای بسیار زیادی هستند که قیمت نهایی این محصول را مشخص می‌کنند. عوامل مؤثر بر قیمت قوطی آهن عبارت اند از:

 •  کارخانه تولید کننده
 •  فرایند تولید
 •  کیفیت ساخت
 •  فروشنده محصول
 •  نوسانات ارزی
 •  بازار عرضه و تقاضا
 •  و…

انواع قوطی پروفیل

قوطی در واقع نوعی از پروفیل است که بصورت توخالی تولید می‌شود. از قوطی پروفیل‌ها اغلب برای ساخت درب و پنجره‌ها استفاده می‌کنند. انواع قوطی پروفیل را بر اساس شکل و ظاهر می‌توان به دو نوع مربع شکل و مستطیل شکل تقسیم بندی کرد. همچنین انواع قوطی پروفیل را می‌توان از نظر جنس هم تقسیم بندی کرد. قوطی پروفیل‌های آهنی، فولادی و استیل از مهم‌ترین انواع قوطی پروفیل بر اساس جنس و متریال ساخت هستند.

انواع قوطی پروفیل

نحوۀ تولید یک نوع پروفیل مربع

پروفیل های مربع شکل به عنوان یکی از پر مصرف ترین نوع پروفیل ها شناخته می شوند و در زمینه های مختلفی می توان از آن ها استفاده کرد. این پروفیل ها را به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم می توان تولید کرد. در ادامه هر یک از این روش های تولید پروفیل مربع را برای شما شرح داده ایم.

روش تولید مستقیم

در روش مستقیم، گوشه های ورق های فلزی را به گونه ای بر یک دیگر جوش می دهند که یک مقطع مربعی شکل بسازنند. پس از آن این ورق ها را در ابعاد و اندازه های مشخص برش داده و بسته بندی می کنند.

روش تولید غیر مستقیم

در این روش ابتدا ورق های فولادی را به شکل لوله در آورده و سپس آن را با استفاده از قالب هایی به شکل مربع تبدلی می کنند. پروفیل های مربعی در این روش با توجه به نوع قالب می توانند در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید شوند.

توصیه‌های کاهش قیمت روز پروفیل

بی شک تمام افراد دوست دارند تا هزینه‌های کم‌تری را برای محصولاتی که خریداری می‌کنند بپردازند. اما متاسفانه بسیاری از افراد از روش‌های کاهش قیمت پروفیل آگاه نیستند. از این رو ما در ادامه توصیه‌هایی را برای شما ارائه کرده ایم تا با مد نظر گرفتن آن‌ها بتوانید با پایین‌ترین قیمت ممکن، محصولات با کیفیتی را خریداری کنید.
برای آنکه شما خرید کم هزینه داشته باشید، بایستی محصولات خود را از فروشگاه‌های معتبر و قابل اطمینان تهیه کنید. این فروشگاه‌ها محصولات بسیار با کیفیتی داشته و از قیمت‌های پایینی برخوردارند. دلیل اصلی این کار، جلب رضایت مشتری و رقابت در بازار است. پس محصول خود را از فروشگاه‌های ناشناس و غیر قابل اعتماد تهیه نکنید.
از طرفی دیگر شما می‌توانید قیمت چندین فروشگاه معتبر مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و خرید خود را از فروشگاهی که قیمت‌های منصفانه‌تری دارد، انجام دهید. شایان ذکر است که فروشگاه اینترنتی فولاد مهر صنعت در عین آن که محصولات بهترین شرکت‌ها و تولید کنندگان را برای مشتریان خود عرضه می‌کند، از قیمت‌های بسیار مناسب و اقتصادی برخوردار است. از این رو اگر دوست دارید تا خریدی با کیفیت و البته مقرون به صرفه داشته باشید، تهیه محصولات مد نظر خود از فروشگاه فولاد مهر سهند، یک انتخاب ایده آل برای شما خواهد بود

روش‌های استعلام قیمت پروفیل آهنی

قبل از اقدام به خرید انواع مختلف این محصولات، حتماً لازم است تا از قیمت دقیق آن‌ها آگاهی پیدا کنید. چرا که هزینه‌های لازم برای تهیه این محصولات به عوامل بسیار زیادی بستگی داشته و دارای نوسانات بسیار زیادی است. افراد برای استعلام قیمت امروز پروفیل روش‌های مختلفی را در پیش دارند. در ادامه مهم‌ترین روش‌های با خبر شدن از قیمت پروفیل صنعتی و سایر پروفیل‌ها را برای شما شرح داده ایم.
ساده‌ترین راه برای استعلام قیمت انواع پروفیل‌ها مراجعه به وب سایت‌هایی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند. شما با راحتی و با یک جست و جوی ساده می‌توانید به صفحه‌هایی دسترسی داشته باشید که قیمت روز پروفیل‌ها را اعلام می‌کنند. همچنین بسیاری از فروشگاه‌ها نیز که به فروش انواع پروفیل مشغول هستند، قیمت محصولات خود را بر روی سایتشان درج می‌کنند.
به عنوان مثال شما می‌توانید با مراجعه به سایت فولاد مهر سهند، قیمت پروفیل‌های مد نظر خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز به تهیه آن‌ها اقدام کنید.
تماس با فروشگاه‌ها نیز یکی از رایج‌ترین راه‌های استعلام قیمت روز پروفیل‌ها است. شما می‌توانید با فروشگاه مد نظر خود تماس برقرار کرده و قیمت محصولات مد نظرتان را از پشتیبانان آن فروشگاه جویا شوید. فروشگاه اینترنتی فولاد مهر سهند، برای راحتی حال مشتریان خود و دسترسی ساده آن‌ها به اطلاعات مد نظرشان از بهترین پشتیبانان و مشاورین خرید بهره می‌برد. شما می‌توانید از طریق تماس با این فروشگاه، از قیمت محصولات مد نظر خود، آگاه شوید.

 قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل به موارد مختلفی بستگی دارد که برای اطلاع از قیمت روز این محصول می‌توانید به همین صفحه از سایت فولاد مهر سهند مراجعه کنید. مجموعه ما روزانه دقیق‌ترین قیمت پروفیل را متناسب با تغییرات و نوسانات بازار در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

قیمت پروفیل

نکات مهم خرید انواع پروفیل

برای خرید آنلاین پروفیل توجه به نکاتی حائز اهمیت است. یکی از این نکات شناخت انواع پروفیل و نوع کاربرد و استفاده از آن است. هر مجموعه و شرکت برای فعالیت موردنظر خود به نوع خاصی از پروفیل با استحکام و ضخامت و وزن و جنس خاص نیاز دارد، به همین منظور باید شناخت کافی از انواع پروفیل داشته باشیم، برای خرید پروفیل آهن باید به روش‌های ساخت آن‌ها و برند تولیدی آن توجه داشته باشیم.

قیمت پروفیل بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

قیمت پروفیل‌ها به صورت بسیار جدی به عوامل و پارامترهای بسیار مختلفی بستگی دارد. به همین جهت نیز هر روز قیمت آن در حال نوسان است. امروزه برای محاسبه قیمت یک پروفیل پارامترهای مختلفی مانند شکل پروفیل، جنس، متریال و کیفیت ساخت، وزن پروفیل، کارخانه تولید کننده و… مد نظر گرفته می‌شوند. این پارامترها طبق فرمول‌های مشخص و معین قیمت روز پروفیل‌ها را تعیین می‌کنند.
شایان ذکر است که بازار عرضه و تقاضا در جهان و ایران یکی دیگر از پارامترهای بسیار مهم و تاثیر گذار در تعیین قیمت روز پروفیل است.

آیا قیمت روز پروفیل آهن در آهن پخش درج شده است؟

بسیاری از افراد به دلیل زمینه کاری خود به خرید پروفیل آهن نیاز دارند. یکی از متداول‌ترین سوالات این افراد آن است که آیا قیمت روز پروفیل آهن در آهن پخش درج شده است؟ اگر شما هم جر این دسته از افراد هستید بایستی بدانید که قیمت روز پروفیل‌های مختلف به خصوص پروفیل‌های آهن در این سایت درج شده است و شما می‌توانید به سادگی از قیمت امروز پروفیل آهنی باخبر شوید.
البته در برخی از مواقع ممکن است به دلیل بروز رسانی‌های احتمالی، قیمت این پروفیل‌ها از روی سایت برداشته شود. در این صورت شما باز هم می‌توانید از طریق تماس با فروشگاه، قیمت پروفیل آهن را استعلام گرفته و حتی نسبت به سفارش آن اقدام کنید.

قیمت پروفیل در آهن پخش چه تفاوتی با درب کارخانه دارد؟

کارخانه‌ها اصولاً محصولات خود را به صورت عمده و در حجم بالایی به فروش می‌رسانند. از این رو طبیعتاً محصولات آن‌ها از قیمت‌های پایین‌تری برخوردار است. اما بسیاری از مردم نمی‌توانند محصولات خود را به صورت عمده خریداری کنند. حتی بسیاری از آن‌ها به این حجم از پروفیل هیچ احتیاجی ندارند.
فروشگاه‌های مختلف محصولات را از کارخانه‌ها به صورت عمده خریداری کرده و آن‌ها را برای مشتریان خود توزیع می‌کنند. در این صورت می‌توان گفت قیمت درب کارخانه ارزان‌تر و مناسب‌تر از قیمت فروشگاه‌ها است. فروشگاه‌های مختلف اختلاف قیمت‌هایی را در یک محصول مشترک با یکدیگر دارند و این اختلاف قیمت ناشی از میزان سودی است که فروشگاه در نظر دارند.
فروشگاه اینترنتی فولاد مهر سهند، محصولات خود را با کم‌ترین سود خرید، برای مشتریان خود عرضه می‌کند از این رو قیمت پروفیل‌های این فروشگاه بسیار نزدیک به قیمت درب کارخانه بوده و نسبت به سایر فروشگاه‌های دیگر بسیار اقتصادی‌تر و مقرون به صرفه تر است.

در صورتی که قیمت پروفیل مورد نظر درج نشده باشد چگونه می‌توان اقدام به خرید آن کرد؟

آیا شما هم به خرید و استفاده از انواع پروفیل‌ها احتیاج دارید و در عین حال قیمت پروفیل ساختمانی یا سایر پروفیل‌ها برای شما بسیار مهم است؟ در این صورت می‌توانید از طریق فروشگاه اینترنتی فولاد مهر سهند، قیمت روز پروفیل را چک کرده و با اطلاع از قیمت‌ها به خرید آن اقدام کنید. اما در برخی از مواقع و بنا به دلایل مختلف ممکن است قیمت پروفیل بر روی سایت درج نشده باشد. در این صورت جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و باز هم می‌توانید از قیمت پروفیل‌های مد نظر خود آگاهی پیدا کنید.
در صورتی که قیمت پروفیل مورد نظر درج نشده باشد تنها کافی است تا با پشتیبانان فروشگاه فولاد مهر سهند تماس برقرار کنید تا در عرض چند دقیقه از تمام قیمت‌های روز محصولات مد نظر خود مطلع شوید.

خرید پروفیل با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند

درصورتی‌که قصد خرید پروفیل برای فعالیت‌های موردنظر خود را دارید می‌توانید انواع مختلف آن را با بهترین کیفیت و مناسب‌‌ترین قیمت از همین صفحه سایت فولاد مهر سهند انتخاب و خریداری کنید. برای این منظور به قسمت بالای صفحه مراجعه کرده و پس از انتخاب پروفیل موردنظر و تعداد و نوع آن، محصول در کوتاه‌ترین زمان به آدرس شما ارسال می‌شود.

سخن پایانی
پروفیل‌ها یکی از محصولات بسیار مهم و کاربردی در صنایع مختلف شناخته می‌شوند. از این رو انواع مختلفی از این محصولات تولید و به بازار توزیع شده اند تا افراد بتوانند مطابق با نیاز خود محصولات مناسبی را خریداری کنند. از آن جایی که قیمت روز پروفیل به عوامل مختلفی بستگی دارد، بهتر است قبل از خرید این محصولات قیمت آن‌ها را از چندین فروشگاه مختلف پرس و جو کنید تا بتوانید یک خرید مطمئن و مقرون به صرفه داشته باشید.
خرید آنلاین پروفیل مزایای زیادی داشته و باعث صرفه جویی در هزینه‌ها و وقت شما می‌شود. برای این کار تنها کافی است که به فروشگاه اینترنتی فولاد مهر سهند مراجعه کرده و در بین انواع مختلفی از پروفیل‌ها با ویژگی‌های گوناگون، محصولات مد نظر خود را در تعداد دلخواه سفارش دهید تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای شما ارسال شوند. شایان ذکر است که فروشگاه فولاد مهر سهند محصولات با کیفیت که توسط بهترین کارخانه‌ها ساخته شده اند را برای مشتریان خود عرضه کرده و محصولات آن‌ها از قیمت‌های اقتصادی برخوردارند. میتوانید برای استعلام قیمت پروفیل ساختمانی و دیگر پروفیل-ها با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

قیمت پروفیل بر چه اساس تعیین می شود؟
پروفیل سبک و سنگین چه تفاوتی با هم دارند؟
وزن انواع پروفیل چگونه بر قیمت پروفیل تاثیر می گذارد؟
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)