شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:10451,380
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:10484,410
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:06:10490,830
ورق گالوانیزه   2   شهریار تبریز  1250    رول    بنگاه تهران1250کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:10451,380
ورق گالوانیزه   3   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:06:11490,830
ورق گالوانیزه   2.5   شهریار تبریز  1000    رول    بنگاه تهران1000کیلوگرمشهریار تبریزرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:11484,410
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:11475,230
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:11450,460
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:11450,460
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:11441,290
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:11441,290
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:11426,610
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:11426,610
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:12422,940
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:12421,110
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:13421,110
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:13421,110
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:13439,450
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:13439,450
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:13444,960
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمشهرکردرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:13444,960
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.36 تیر ساعت 16:06:13532,120
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:06:14552,300
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:14495,420
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:14495,420
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.456 تیر ساعت 16:06:14479,820
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.456 تیر ساعت 16:06:14479,820
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:14469,730
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:14454,130
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.556 تیر ساعت 16:06:14448,630
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.556 تیر ساعت 16:06:15448,630
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:15448,630
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:15443,120
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:15435,780
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:15429,360
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:15426,610
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:15413,770
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:15422,940
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمکاشانرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:15422,940
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:15413,770
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:16413,770
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:16428,450
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران1250کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:16428,450
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران1000کیلوگرم کاشانرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:16438,540
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:16468,810
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:16468,810
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:17446,790
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:17446,790
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:17433,030
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:17433,030
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:17422,940
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:17422,940
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:17415,600
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:17415,600
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرمهفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:18415,600
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:06:18412,850
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18412,850
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18435,780
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:18435,780
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:18441,290
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:18441,290
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:18477,990
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم هفت الماسرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:06:19477,990
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:06:19475,230
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:19450,460
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:06:19450,460
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:19441,290
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:06:19441,290
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:19426,610
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:06:19426,610
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:19422,940
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:06:20421,110
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:20439,450
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:06:20439,450
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000  رول بنگاه تهران1000کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:20444,960
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250  رول بنگاه تهران1250کیلوگرم تارازرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:06:20444,960

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه یکی از ورقه‌های فولادی بسیار پرکاربرد در بازار بوده که تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه بسیار زیاد است. این ورق به دلیل خواصی نظیر مقاومت در برابر تخریب و خوردگی، خاصیت ضد زنگی و … برای بیشتر فعالیت‌های عمرانی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک ورق گالوانیزه دارای پوششی از فلز روی است که این پوشش طی یک فرایند الکتروشیمیایی با فلز روی انجام شده که این فلز را روی ورق مورد نظر می‌نشانند.

قیمت ورق گالوانیزه به ‌طور روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کند و دلیل این تغییر قیمت، تغییر در قیمت فلز روی یا دیگر عوامل مؤثر در ساخت این ورق است. هر چه کیفیت و خلوص محصول فوق بالاتر باشد، بدون شک قیمت‌ آن نیز بیشتر می‌شود. این ورق در نمونه‌های مختلف از برند‌های داخلی و خارجی در بازار موجود است. برای مشاهده قیمت و خرید این ورق از بهترین و باکیفیت‌ترین برندها، می‌توانید همین صفحه سایت فولاد مهر استیل را مورد بررسی قرار دهید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

همان ‌طور که گفتیم این ورق دارای مقاومت بالا در مقابل خوردگی است، در نتیجه کاربرد زیادی دارد و قیمت آن نیز روزانه دست‌خوش تغییر می‌شود. ازجمله عوامل مؤثر بر روی قیمت این محصول می‌توان به عرض و ابعاد ورق، فرآیند گالوانیزه کردن، برند و کارخانه تولیدی، وزن محصول، درصد خلوص مواد و… اشاره داشت.

معمولاً ورق‌های گالوانیزه در ابعاد مختلف سفارش داده می‌شوند که پس‌ از محاسبه سایز و وزن ورق، قیمت نهایی آن مشخص می‌شود.

کاربرد ورق گالوانیزه

پس از بررسی ورق گالوانیزه و عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ورق گالوانیزه، به کاربرد آن می‌پردازیم. این ورق به دلیل خواص ویژه‌ی ضد خوردگی، در انواع صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این صنایع می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • صنعت ساخت انواع لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی، لوازم سرمایشی و گرمایشی و… اشاره داشت.
  • در صنعت برق از ورق گالوانیزه به ‌منظور ساخت تابلو و سینی کابل استفاده می‌کنند.
  • در صنعت کامپیوتر نیز از این ورق برای ساخت انواع لوازم الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  • در صنعت خودروسازی شاهد بیشترین کاربرد و استفاده از ورق گالوانیزه هستیم که از آن به‌منظور ساخت بدنه خارجی اتومبیل یا قطعات داخلی آن استفاده می‌شود.
  • در صنایع رنگ‌آمیزی، شکل ‌دهی، برشکاری فلز و … نیز کاربرد این ورق در بخش‌های مختلف را شاهدیم.
  • این ورق را می‌توان در کانال کولر، لوله بخاری، راه‌آهن، تابلوهای جاده‌ای و … دید.

ضخامت انواع ورق گالوانیزه

به ‌طورکلی این ورق را در ضخامت‌های مختلف تولید می‌کنند. کم‌ترین ضخامت برای انواع ورق گالوانیزه، 1 میلی‌متر است و تا ضخامت‌های بالاتر نیز مشاهده می‌شود؛ اما پرکاربردترین و متداول‌ترین ضخامت برای این ورق 3 میل است که در بسیاری از صنایع با همین ضخامت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچه ضخامت ورق فوق بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود.

نکات مهم خرید ورق گالوانیزه

هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به نکاتی توجه داشت. یکی از این نکات مهم کاربرد و پروژه مورد نظر است. این ‌که ورق را برای چه صنعت یا استفاده‌ای خریداری می‌کنید، در خرید شما تأثیر دارد. به ‌عنوان مثال ورقی که برای صنایع خودروسازی یا ساخت مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید بسیار مقاوم و از مرغوب‌ترین و بهترین جنس باشد؛ اما برای دیگر موارد می‌توان از ورق‌هایی با ضخامت پایین‌تر و مقاومت کمتر استفاده کرد. در نتیجه این مسئله در قیمت ورق گالوانیزه و خرید آن مؤثر است.

از دیگر عوامل مؤثر در خرید، توجه به کیفیت ساخت ورق است. هرچه فلز روی مورد استفاده و فرایند گالوانیزه شدن با کیفیت بهتری صورت گیرد، ورق نهایی نیز با کیفیت‌تر شده و در نتیجه قیمت آن بیشتر می‌شود. یکی از عوامل مهم برای افزایش کیفیت ساخت این ورق، سرعت سرد شدن بالا در فرآیند گالوانیزاسیون است.

روش ساخت از دیگر عوامل مهم برای خرید این محصول است. در صورتی‌ که پروسه ساخت این ورق به‌خوبی و با کیفیت مطلوب سپری شود، جنس نهایی ورق و کیفیت آن نیز بهتر می‌شود.

بررسی ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه نیز دیگر عواملی است که هنگام خرید باید به آن توجه داشت. این ضخامت و ابعاد بر اساس پروژه مورد نظر مشخص می‌شود.

برند تولیدی نیز در خرید این محصول مهم است. هرچه برند نام آشناتر و معتبرتر باشد، فرایند گالوانیزاسیون و پروسه تولید آن به احتمال زیاد با کیفیت بیشتری انجام می‌شود، درنتیجه ورق نهایی نیز کیفیت و مقاومت بالاتری دارد.

خرید ورق گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل

پس ‌از مطالعه این متن و بررسی انواع ورق گالوانیزه، درصورتی ‌که قصد خرید این ورق یا اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه دارید، می‌توانید از همین صفحه سایت فولاد مهر استیل اقدام کنید. در این صفحه امکان مشاهده قیمت روز ورق گالوانیزه و همچنین بررسی مشخصات هر یک از آن‌ها برای شما محیا شده است. مجموعه فولاد مهر استیل بهترین انواع ورق گالوانیزه از مرغوب‌ترین و نام آشناترین برندها را با قیمتی مقرون ‌به‌صرفه‌تر نسبت ‌به بازار آزاد در اختیار خریداران قرار می‌دهد. برای خرید ورق گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل می‌توانید با شماره‌های 041-36563305 ،041-36576882  و041-36551667  تماس بگیرید.

سوالات متداول

قیمت روز ورق گالوانیزه در مهر استیل؟
ضخامت انواع ورق گالوانیزه
خرید ورق گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)