شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42335,330
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42326,150
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42343,120
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42333,490
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42321,110
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42311,010
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران1250 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42318,350
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:42297,250
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42313,770
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42316,520
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران2500*1250 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42318,350
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:42313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:43309,180
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:43297,250
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران1000*2000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43340,370
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران1250*2500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43318,350
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران1500*3000 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:43313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44332,570
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران1000 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44340,370
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44297,250
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44313,770
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44330,740
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه1000 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44335,420
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران1000 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44343,120
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه1250 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44311,010
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:44297,250
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000  شیت ST37 بنگاه تهران1000*2000گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:44301,560
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500  شیت بنگاه تهران1250*2500گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45330,920
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000  برش خورده بنگاه تهران6000*1000گیلانبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45301,380
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250  شیت بنگاه تهران6000*1250گیلانشيتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45330,920
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45325,230
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:45385,330
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500 فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:45300,000
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500 فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران2000*6000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45385,330
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45325,230
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500 فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:45313,770
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46385,330
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 10 گیلان 1000  رول ST37 کارخانه1000گیلانرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46312,850
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1000گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46296,790
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46304,590
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46319,270
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46339,450
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1250 گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46302,300
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46319,270
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46325,230
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46339,450
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200 قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200 قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:46297,710
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:47311,930
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:47316,520
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000  اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:49339,450
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:49327,070
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50316,520
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50339,450
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه6000*1200 قطعاتشیتکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50297,710
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه   6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50296,790
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1200 قطعاتشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50297,710
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50302,300
ورق سیاه   15   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:50300,460
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه1500فولاد مبارکهرولکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50311,930
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250 کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:50291,750
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250 کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51311,930
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500 کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:51324,320
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:51327,070
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51313,770
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51339,450
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:51255,970
ورق سیاه   20   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51280,740
ورق سیاه   20   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51259,640
ورق سیاه   20   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51257,800
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:51264,680
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:51274,320
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:52286,240
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52293,120
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52284,410
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه 6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه 6 تیر ساعت 16:00:52255,970
ورق سیاه   25   فولاد درخشان   6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250فولاد درخشانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:52257,800
ورق سیاه   25   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53259,640
ورق سیاه   25   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53280,740
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53270,650
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53284,410
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250 کاویانفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53264,680
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250 کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:53274,320
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500 کاویانفابریککارخانه 6 تیر ساعت 16:00:53286,240
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500 کاویانفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54293,120
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:54270,650
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54284,410
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    فابریک    بنگاه تهران 6000*1000نورد اصفهانفابریککارخانه6 تیر ساعت 16:00:54259,640
ورق سیاه   30   خرم آباد  6000*1250    فابریک    بنگاه تهران 6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:54280,740
ورق سیاه   30   نورد اصفهان  6000*1000    برش خورده  st37  کارخانه6000*1000نورد اصفهانبرش خوردهکارخانه6 تیر ساعت 16:00:54255,970
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55274,320
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55286,240
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55293,120
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55289,000
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55274,320
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55286,240
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55293,220
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:55295,420
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55284,410
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه6000*1250فابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:55264,680
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56274,410
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه6000*1500کاویانفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56286,240
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56293,220
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56284,410
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56300,920
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56293,580
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56299,090
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه12000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56330,280
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران12000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:56336,700
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه6000*2000 اکسین اهوازفابريكکارخانه6 تیر ساعت 16:00:56330,280
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57339,450
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57356,520
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران6000*2000 اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:00:57337,710
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)