شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:26:58442,210
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:26:58442,210
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:26:58439,450
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:26:58439,450
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:26:58438,540
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:26:58438,540
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:26:59438,540
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:26:59457,800
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:26:59457,800
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:26:59449,550
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:26:59449,550
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:26:59446,790
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:26:59446,790
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:26:59454,130
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:26:59454,130
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:26:59490,830
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:26:59490,830
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.5 6 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.5 6 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:00426,610
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:00426,610
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:00421,110
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:00421,110
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:00419,270
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.256 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:00422,020
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران1000ST12هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:00437,620
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12هفت الماسرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:00437,620
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.46 تیر ساعت 16:27:00490,830
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:27:00431,200
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.56 تیر ساعت 16:27:01431,200
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:01426,610
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.66 تیر ساعت 16:27:01426,610
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:01421,110
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.76 تیر ساعت 16:27:01421,110
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.86 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران0.96 تیر ساعت 16:27:01419,270
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران16 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.26 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران1.56 تیر ساعت 16:27:01422,020
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران1000ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:01437,620
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران1250ST12 فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:27:01437,620
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)