شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه70*70آریان فولاد6 متریکارخانه75 تیر ساعت 18:03:45237,990
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه70*70آریان فولاد6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:45237,070
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه40*40آریان فولاد6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:45247,710
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران40*40آریان فولاد6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:45248,030
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه40*40آریان فولاد6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:45237,820
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه50*50آریان فولاد6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:45238,060
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه50*50آریان فولاد6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:45238,060
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران50*50آریان فولاد6 متریبنگاه تهران55 تیر ساعت 18:03:45248,490
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران60*60آریان فولاد6 متریبنگاه تهران65 تیر ساعت 18:03:45248,090
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه60*60آریان فولاد6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:45238,080
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران80*80آریان فولاد6 متریبنگاه تهران85 تیر ساعت 18:03:46248,560
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  کارخانه80*80آریان فولاد6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:46237,620
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران100*100آریان فولاد6 متریبنگاه تهران105 تیر ساعت 18:03:46258,720
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  کارخانه100*100آریان فولاد6 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:46245,370
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  کارخانه120*120آریان فولاد6 متریکارخانه125 تیر ساعت 18:03:46245,370
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران120*120آریان فولاد6 متریبنگاه تهران125 تیر ساعت 18:03:46254,870
نبشی  15*150*150 آریان فولاد  12 متری  بنگاه تهران150*150آریان فولاد12 متریبنگاه تهران155 تیر ساعت 18:03:46385,930
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  بنگاه تهران30*30شکفته6 متریبنگاه تهران35 تیر ساعت 18:03:46256,090
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  کارخانه30*30شکفته6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:46246,870
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  بنگاه تهران40*40شکفته6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:46256,450
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  کارخانه40*40شکفته6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:46247,340
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  بنگاه تهران50*50شکفته6 متریبنگاه تهران55 تیر ساعت 18:03:46256,290
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  کارخانه50*50شکفته6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:47244,770
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  کارخانه60*60شکفته6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:47245,670
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  بنگاه تهران60*60شکفته6 متریبنگاه تهران65 تیر ساعت 18:03:47256,290
نبشی  8*80*80 شکفته  12 متری  کارخانه80*80شکفته12 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:47243,950
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری  بنگاه تهران80*80شکفته6 متریبنگاه تهران85 تیر ساعت 18:03:48256,290
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری  کارخانه80*80شکفته6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:48246,150
نبشی  10*100*100 شکفته  12 متری  کارخانه100*100شکفته12 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:48245,440
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  کارخانه100*100شکفته6 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:48244,580
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  بنگاه تهران100*100شکفته6 متریبنگاه تهران105 تیر ساعت 18:03:48277,560
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه60*60ناب تبریز6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:49260,200
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری  کارخانه40*40ناب تبریز6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:50243,540
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه50*50ناب تبریز6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:50244,440
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه60*60ناب تبریز6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:51275,830
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه50*50ناب تبریز6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:51243,500
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه60*60ناب تبریز6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:51244,040
نبشی  6*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه50*50ناب تبریز6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:51258,290
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری  کارخانه70*70ناب تبریز6 متریکارخانه75 تیر ساعت 18:03:51243,120
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری  کارخانه80*80ناب تبریز6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:51245,420
نبشی  3*30*30 اسپیرال  6 متری  کارخانه30*30اسپیرال6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:51254,580
نبشی  3*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه40*40اسپیرال6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:51250,980
نبشی  4*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه40*40اسپیرال6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:51249,170
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران30*30ظهوریان6 متریبنگاه تهران35 تیر ساعت 18:03:51253,640
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  کارخانه30*30ظهوریان6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:51244,500
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  کارخانه40*40ظهوریان6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:51244,500
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران40*40ظهوریان6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:51253,670
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران50*50ظهوریان6 متریبنگاه تهران55 تیر ساعت 18:03:51253,670
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  کارخانه50*50ظهوریان6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:51242,780
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران60*60ظهوریان6 متریبنگاه تهران65 تیر ساعت 18:03:51253,670
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  کارخانه60*60ظهوریان6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:52245,490
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران80*80ظهوریان6 متریبنگاه تهران85 تیر ساعت 18:03:52253,640
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  کارخانه80*80ظهوریان6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:52244,570
نبشی  10*100*100 ظهوریان  6 متری  کارخانه100*100ظهوریان6 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:52242,210
نبشی  10  * 100*100  آونگان  6 متری  کارخانه100*100آونگان6 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:52248,630
نبشی  12  * 120*120  آونگان  6 متری  کارخانه120*120آونگان6 متریکارخانه125 تیر ساعت 18:03:52248,630
نبشی  6  * 60*60  آونگان  6 متری  کارخانه60*60آونگان6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:52248,630
نبشی  8  * 80 *80  آونگان  6 متری  کارخانه80 *80آونگان6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:52248,630
نبشی  4*40*40 منظومه  6 متری  بنگاه تهران40*40منظومه6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:52251,120
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  کارخانه50*50منظومه6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:52250,460
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  بنگاه تهران50*50منظومه6 متریبنگاه تهران55 تیر ساعت 18:03:52251,120
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  بنگاه تهران60*60منظومه6 متریبنگاه تهران65 تیر ساعت 18:03:52251,120
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  کارخانه60*60منظومه6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:52250,460
نبشی  8*80*80 منظومه  6 متری  کارخانه80*80منظومه6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:52250,460
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه40*40فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:52247,710
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه50*50فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:52255,050
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه100*100فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه105 تیر ساعت 18:03:52247,710
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه30*30فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه5-Feb5 تیر ساعت 18:03:52253,220
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه40*40فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:53247,710
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه80*80فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه85 تیر ساعت 18:03:53247,710
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه60*60فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:53248,630
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه40*40فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه5-Feb5 تیر ساعت 18:03:53253,220
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه50*50فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:53247,710
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه120*120فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه125 تیر ساعت 18:03:53256,890
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه60*60فولاد سپهر ایرانیان6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:53248,630
نبشی  5  * 50*50  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه50*50فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:53252,390
نبشی  5  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه60*60فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:53252,300
نبشی  3  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه60*60فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:53270,650
نبشی  4  * 40*40  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه40*40فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:53252,390
نبشی  4  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه60*60فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:53255,050
نبشی  3*40*40 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه40*40فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:53267,890
نبشی  4*50*50 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه50*50فولاد جاوید بناب6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:53254,230
نبشی  4  * 50*50  ماهان ذوب  6 متری  کارخانه50*50ماهان ذوب6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:54249,550
نبشی  3  * 40*40  نستا  6 متری  کارخانه40*40نستا 6 متریکارخانه35 تیر ساعت 18:03:54256,890
نبشی  4  * 40*40  ابهر  6 متری  کارخانه40*40ابهر 6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:54249,550
نبشی  4*40*40 ابهر  6 متری  بنگاه تهران40*40ابهر 6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:54251,560
نبشی  5  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه50*50زنجان 6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:55247,710
نبشی  6  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه60*60زنجان 6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:55247,710
نبشی  4  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه50*50زنجان 6 متریکارخانه45 تیر ساعت 18:03:55247,710
نبشی  5  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه60*60زنجان 6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:55247,710
نبشی  4*40*40 زنجان  6 متری  بنگاه تهران40*40زنجان 6 متریبنگاه تهران45 تیر ساعت 18:03:55246,200
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  بنگاه تهران50*50زنجان 6 متریبنگاه تهران55 تیر ساعت 18:03:55246,500
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  کارخانه50*50زنجان 6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:56247,710
نبشی  5*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه60*60زنجان 6 متریکارخانه55 تیر ساعت 18:03:56247,710
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه60*60زنجان 6 متریکارخانه65 تیر ساعت 18:03:56247,710
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  بنگاه تهران60*60زنجان 6 متریبنگاه تهران65 تیر ساعت 18:03:56246,020

قیمت نبشی

نبشی‌ها جزو پروفیل‌های بسیار پرکاربرد هستند که در صنعت ساختمان سازی نقش پررنگی دارند. این نبشی در انواع سایز‌ها و وزن‌ها قابل تهیه است که متناسب با نوع پروژه و استحکام مورد انتظار انتخاب می‌شود. نبشی را با حرف اختصاری L یا V نشان می‌دهند و دلیل آن هم شباهت آن به حرف L انگلیسی است. بدین صورت که دارای دو ضلع عمود به هم است که ممکن است طول این دو ضلع با هم برابر یا غیر برابر باشد. اگر دو ضلع دارای طول یکسان باشند به آن نبشی بال مساوی گفته می‌شود.
بیشترین کاربرد این محصول در ساختمان سازی و در نقش فریم است. به واسطه کاربرد متنوع این قطعه شاهد تقاضای بالا برای خرید نبشی در انواع فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌های ساختمان سازی هستیم. از جمله کاربردهای این محصول می‌توان به استفاده در اتصال انواع ستون و پل، ساخت خرپا و موارد این چنینی اشاره داشت. در سقف کرومیت نیز شاهد حضور انواع تیرچه‌های نبشی هستیم که در یک پوشش بتنی قرار می‌گیرند.

انواع نبشی از لحاظ جنس

نبشی گالوانیزه
نبشی گالوانیزه از جنس آهن و فلز روی، که به صورت لایه پیلی الکتروشیمیایی تشکیل شده، ساخته می‌شود. که باعث شده تا فلز روی به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد عمل کند. از این فرآورده در فضاهایی که امکان ایجاد زنگ آهن و خوردگی وجود دارد، استفاده می‌شود.

نبشی آلومینیوم
نبشی آلومینیومی با استفاده از قالب و با روش اکستروژن تولید می‌گردد. این نبشی با سه کیفیت خام، رنگ شده و آنودایز تولید می‌گردد.  مقطع نبشی آلومینیوم دارای ویژگی‌های مختلفی مثل وزن سبک، مقاوم در برابر زنگ آّهن و قابلیت سوراخ کاری و جوش کاری را دارد، که می‌توان از آن در سطح وسیعی استفاده کرد.

انواع نبشی از لحاظ سایز

نبشی را از منظر‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند که این تقسیم‌بندی از منظر ظاهر، روش تولید و سایز است. در تقسیم‌بندی نبشی از نظر ظاهر شاهد مدل‌های نبشی بال مساوی، نبشی اسپینال و نبشی بال نامساوی هستیم. در تقسیم‌بندی برحسب روش تولید شاهد مدل‌های نبشی پرسی و فابریک هستیم.
همانطور که گفتیم نبشی بال مساوی دارای دو طول برابر است و نبشی بال نامساوی دارای دو طول نا برابر. نمونه اسپیرال نیز دو طول برابر دارد اما به دلیل پروسه تولید متفاوت از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار است. در تولید نبشی فابریک از شمش استفاده می‌کنند اما در تولید نبشی پرسی از ورق استفاده می‌شود به همین منظور سرعت تولید به روش پرسی بالاتر از تولید به روش فابریک است.
اما این محصول را برحسب سایز نیز تقسیم بندی می‌کنند، به طوری که امروزه شاهد سایزبندی این محصول هستیم. نحوه سایزبندی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد و برحسب ضخامت یا طول بال آن تعیین می‌شود. بر اساس استانداردهای تعیین شده اندازه‌های این قطعه برحسب میلی‌متر بیان می‌شود و LX نشان دهنده اندازه بال و T نشان دهنده ضخامت بال‌ها است. این سه عدد را به شکل ضرب پشت هم می‌نویسند.
به عنوان مثال سایزی به شکل 40*40*3 نشان دهنده یک نبشی بال مساوی با طول 30 سانت و ضخامت 3 میلی متر است. به همین صورت فرم 40*50*2 نشان دهنده نبشی بال نامساوی با دو طول 40 و 50 سانت و ضخامت 2 میلی متر است. این سایز بندی بر وزن نبشی نیز تأثیر می‌گذارد، به طوری که برای محاسبه وزن یک نبشی به طول، ضخامت و اندازه بال آن نیاز داریم تا به وزن نهایی برسیم.
به طور کلی مرجع سایزبندی تمامی‌ این گونه قطعات آهنی مانند نبشی یا دیگر پروفیل‌ها، جدول اشتال است که برحسب آن تعیین می‌شود. در این جدول شاهد ضخامت 3 تا 28 میلی متر برای نبشی هستیم و طول متغیری از بال‌ها را نیز مشاهده می‌کنیم.

قیمت روز نبشی

برای خرید نبشی نیاز دارید تا از قیمت نبشی روزانه مطلع باشید. برای این منظور می‌توانید از همین صفحه سایت کمک گرفته تا از جدیدترین قیمت این محصول مطلع شوید.

عوامل مؤثر بر قیمت نبشی

عوامل زیادی بر روی قیمت نبشی تأثیر می‌گذارد که به عوامل مستقیم یا غیرمستقیم تقسیم بندی می‌شوند. ازجمله عوامل مستقیم بر روی قیمت نبشی می‌توان به طول اضلاع آن، ضخامت و وزن اشاره داشت. هرچه نبشی بزرگتر و ضخیم‌تر باشد متریال بیشتری در ساخت آن به کار رفته و در نهایت قیمت بالاتری نیز به خود می‌گیرد.
از دیگر عوامل مؤثر بر روی قیمت این محصول می‌توان به جنس و خلوص مواد به کاررفته برای ساخت آن اشاره داشت. درصد خلوص فلزات یا دیگر مواد برای ساخت نبشی متفاوت است که بر حسب این درصد خلوص قیمت‌های مختلفی نیز دارد.
از جمله عوامل غیرمستقیم مؤثر بر روی قیمت این محصول می‌توان به قیمت‌گذاری کارخانه مورد نظر، تغییرات ارز، قیمت‌های جانبی برای واردات مواد اولیه یا دستگاه‌های ساخت و… اشاره داشت.

نکات مهم خرید نبشی

در خرید نبشی باید نکات مختلفی را مورد بررسی قرار داد تا خریدی متناسب با انتظار خود داشته باشید. برای این امر توجه به نوع پروژه و ضخامت و طول بسیار مهم است. از دیگر موارد مؤثر می‌توان به نوع کارخانه تولیدی اشاره داشت، هر چه این کارخانه و برند نام آشنا‌‌تر باشد و رضایت بالای مشتریان را داشته باشد، می‌توان این اطمینان را داشت که محصول خریداری شده با کیفیت‌‌تر است.
بدون شک کارخانه و برند‌هایی که شهرت بیشتری دارند تولیدات بهتری دارند. از جمله معروف‌ترین و با کیفیت‌ترین انواع کارخانه‌های تولید نبشی می‌توان به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، صنعتی، شکفته آریان، فولاد ناب تبریز، فولاد، کوهپایه اشاره داشت.

خرید و سفارش نبشی با بهترین قیمت از فولاد مهر سهند

درصورتی که قصد خرید این محصول را دارید کافی است به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کرده و  پس از بررسی انواع نبشی و قیمت آن‌ها، نمونه مورد نظر را انتخاب و در سبد خرید خود قرار دهید. درنهایت با پرداخت هزینه محصول خریداری شده در کوتاه‌‌ترین زمان به آدرس شما ارسال می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۰۴۱۵۹۹۵ تماس گرفته یا فرم درخواست مشاوره موجود در سایت را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس برقرار کنند.

سوالات متداول

عوامل مؤثر بر قیمت نبشی کدام اند؟
نکات مهم خرید نبشی چیست؟
خرید و سفارش نبشی با بهترین قیمت از فولاد مهر سهند
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)