شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه8کیلوگرمناب تبریز6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19253,540
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه10کیلوگرمناب تبریز6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19253,540
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه12کیلوگرمناب تبریز6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19252,620
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه14کیلوگرمناب تبریز6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19253,720
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه16کیلوگرمناب تبریز6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19254,450
ناودانی 6  شکفته 6 متری بنگاه تهران6کیلوگرمشکفته6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19263,230
ناودانی 6  شکفته 6 متری کارخانه6کیلوگرمشکفته6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19255,920
ناودانی    8 شکفته 6 متری کارخانه8کیلوگرمشکفته6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19255,000
ناودانی 8  شکفته 6 متری بنگاه تهران8کیلوگرمشکفته6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19263,230
ناودانی 10  شکفته 12 متری کارخانه10کیلوگرمشکفته12 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19255,020
ناودانی 10  شکفته 6 متری کارخانه10کیلوگرمشکفته6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19254,080
ناودانی 10  شکفته 6 متری بنگاه تهران10کیلوگرمشکفته6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19263,230
ناودانی 12  شکفته 6 متری بنگاه تهران12کیلوگرمشکفته6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19263,230
ناودانی 14  شکفته 6 متری بنگاه تهران14کیلوگرمشکفته6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19263,630
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه5کیلوگرماسپیرال6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19272,460
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه6کیلوگرماسپیرال6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:19254,120
ناودانی 14  فایکو 12 متری بنگاه تهران14کیلوگرمفایکو12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19289,000
ناودانی 18  فایکو 12 متری بنگاه تهران18کیلوگرمفایکو12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19313,770
ناودانی 20  فایکو 12 متری بنگاه تهران20کیلوگرمفایکو12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19316,520
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران8کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19310,560
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران10کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19306,150
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران12کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19287,850
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران14کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19310,690
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران16کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19287,160
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران18کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19314,980
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران20کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19323,860
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران22کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:19314,680
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران24کیلوگرمهموزن اروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20315,230
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران4کیلوگرماروپا6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران5کیلوگرماروپا6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران8کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران10کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران12کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران14کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران16کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران18کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران20کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران22کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران24کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 26  اروپا 12 متری26کیلوگرماروپا12 متری5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران28کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20646,790
ناودانی 30  اروپا 12 متری30کیلوگرماروپا12 متری5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران32کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران35کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران38کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران40کیلوگرماروپا12 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 65  اروپا 6 متری بنگاه تهران65کیلوگرماروپا6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20724,780
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران6کیلوگرمفولاد تهران6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20263,370
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری کارخانه6کیلوگرمفولاد تهران6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:20258,720
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران8کیلوگرمفولاد تهران6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20257,760
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری کارخانه8کیلوگرمفولاد تهران6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:20258,720
ناودانی ۱۰  فولاد تهران ۶ متری کارخانه10کیلوگرمفولاد تهران6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:20258,720
ناودانی    10 فولاد تهران 6 متری تهران10کیلوگرمفولاد تهران6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 17:47:20259,590
ناودانی 8  8  فولاد فراد  6 متری  کارخانه8کیلوگرمفولاد تهران6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:20258,720
ناودانی 10  10  فولاد فراد  6 متری  کارخانه10کیلوگرمفولاد تهران6 متریکارخانه5 تیر ساعت 17:47:20258,720
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)