هیچ محصولی یافت نشد.

نام محصولسایزشرکتحالتانبار / محل تحویلآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ميلگرد آجدار 1616ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متريکارخانه245,390
ميلگرد آجدار 1414ظفر بنابشاخه 12 متريکارخانه244,340
ميلگرد آجدار 818نیشابورشاخه 12 متريکارخانه244,580
ميلگرد آجدار 1010آذرفولاد امینشاخه 12 متريکارخانه236,940
ميلگرد آجدار 1010ابهرشاخه 12 متريکارخانه244,520
ميلگرد آجدار 1212امیرکبیرشاخه 12 متريکارخانه243,630
ميلگرد آجدار 2525امیرکبیرشاخه 12 متريکارخانه239,450
ميلگرد آجدار 3232فایکوشاخه 12 متريکارخانه242,620
ميلگرد آجدار 1414بافق یزدشاخه 12 متريکارخانه255,840
ميلگرد آجدار 818شاهرودشاخه 12 متريکارخانه250,740
ميلگرد آجدار 2525شاهین بنابشاخه 12 متريکارخانه258,220
ميلگرد آجدار 1414راد همدانشاخه 12 متريکارخانه247,770
ميلگرد آجدار 818حدید سیرجانشاخه 12 متريکارخانه260,100
ميلگرد آجدار 2525آناهیتا گیلانشاخه 12 متريکارخانه252,620
ميلگرد آجدار 1616قائمشاخه 12 متريکارخانه249,870
ميلگرد آجدار 88کاوه تیکمه داششاخه 12 متريکارخانه243,680
ميلگرد آجدار 3232کاوه تیکمه داششاخه 12 متريکارخانه227,080
ميلگرد آجدار 1414درپاد تبریزشاخه 12 متريکارخانه284,890
ميلگرد آجدار 2525کوثر اهوازشاخه 12 متريکارخانه231,470
ميلگرد آجدار 3232ابرکوهشاخه 12 متريکارخانه238,740