شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلآنالیزبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14240,230
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15237,620
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15237,620
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,950
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,040
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,820
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:15250,680
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:15247,930
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15247,930
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15247,210
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,350
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران14کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:15241,290
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,350
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران16کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران18کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,480
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران20کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران22کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران25کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران28کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16240,920
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16244,390
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16239,790
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16244,400
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16239,790
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16238,080
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16235,720
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,020
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17234,060
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:17235,680
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,680
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:17238,170
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17242,310
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران12کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17252,300
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران14کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران16کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران18کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران20کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17235,280
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران22کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران25کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,520
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,520
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18257,550
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18257,180
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18250,760
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18242,210
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18242,210
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18271,470
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18249,820
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,990
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,740
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,740
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19253,220
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19250,460
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19242,540
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19242,540
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:19249,660
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:19246,850
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19246,880
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20244,950
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20258,120
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20255,370
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20251,860
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20248,650
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20248,650
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20259,010
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20257,210
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20257,210
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21253,540
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه8کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:21251,930
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:21249,870
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,820
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21250,650
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21250,650
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,760
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21235,330
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22244,960
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22249,920
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22244,500
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22240,230
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22256,770
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22245,880
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22237,500
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22236,550
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22245,310
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22236,060
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,670
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,670
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22228,770
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22228,450
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,360
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22230,210
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22231,200
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22231,200
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 14 A3 شاخه کارخانه14کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23231,120
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 16 A3 شاخه کارخانه16کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23232,100
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 18 A3 شاخه کارخانه18کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23231,140
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,860
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,140
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,140
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23249,340
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23244,100
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23239,780
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24238,350
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24251,850
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24248,150
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24245,390
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24246,200
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24245,990
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24245,990
میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24236,810
میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24232,940
میلگرد آجدار هیربد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,600
میلگرد آجدار هیربد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,600
میلگرد آجدار هیربد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,770
میلگرد آجدار هیربد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25230,770
میلگرد آجدار پردیس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25236,130
میلگرد آجدار پردیس 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25236,130
میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمفولاد ثامنشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:25235,780
میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمفولاد ثامنشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:25235,780
میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25245,800
میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه کارخانه12کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25241,750
میلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950
میلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,940
میلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,940
میلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950
میلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد های آجدار نوعی مصالح ساختمانی هستند که نقش تکیه گاه بتن را برعهده دارند و باعث بهبود حالت ارتجاعی بتن می شوند. میلگرد آجدار باعث بالا رفتن مقاومت سازه در برابر فشار و لرزش می شود و افزایش ایمنی سازه را به دنبال دارد. از میلگرد های آجدار در پایه ساختمان ها، روسازی جاده ها و ساخت بدنه پل ها استفاده می کنند تا با مقاوم سازی بخش های منفرد یک سازه بزرگ تر، مقاومت کل سازه را افزایش دهند.

میلگرد های آجدار انواع متفاوتی دارند که باعث تفاوت قیمت میلگرد می شود.اهمیت میلگرد در ساختمان‌سازی به قدری بالا است که می‌توان گفت بدون میلگرد، ساختمانی هم نخواهد بود. میلگرد جزو مقاطع فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف بخصوص ساختمان‌سازی است که در انواع گوناگونی تولید می‌شود. به صورت کلی، می‌توان انواع میلگرد را به دو دسته آجدار و ساده تقسیم‌بندی کرد. میلگرد آجدار همان میلگردی است که در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود و روی سطح آن برجستگی‌هایی به شکل آج وجود دارد. قیمت میلگرد آجدار و قیمت میلگرد ساده  را می‌توانید در سایت مهر استیل مشاهده نمایید.

این میلگرد جهت افزایش مقاومت کششی بتن در مقابل نیروهای وارده به کار می‌رود. در واقع، استفاده از میلگرد در بتن به جلوگیری از ترک خوردن و شکستن آن در اثر نیروهای کششی کمک می‌کند. در ادامه با این نوع میلگرد بیشتر آشنا خواهیم شد.

 میلگرد آجدار

فرایند تولید میلگرد آجدار

میلگرد آجدار از شمش های فولادی تولید می شود که عیاری برابر با 250 نیوتون بر میلی متر مربع دارند. زیرا فولاد هایی با عیار 250 یا بالاتر دارای استحکام و کشش مناسب برای تولید میلگرد های آجدار هستند. برای تولید شمش های فولادی، فلز فولاد را در کوره هایی با حداقل دمای 1800 درجه فارنهایت حرارت می دهند تا ذوب شود.فولاد مذاب آماده تبدیل شدن به شمش است و برای این کار دو روش وجود دارد. در روش اول می توان از قالب های آماده استفاده کرد. در این روش فولاد مذاب درون قالب ریخته می شود و با استفاده از روش های مختلف سرد شده و به دمای انجماد می رسد.

در روش دوم که با نام روش ریخته گری شناخته می شود، فولاد مذاب درون پاتیل هایی بزرگ قرار می گیرد. بعد از آن فولاد ذوب شده در مقدار هایی کم از پاتیل ها به محفظه های کوچک تر منتقل می شود و در این مسیر رفته رفته حرارت خود را از دست می دهد و به دمای انجماد نزدیک تر می شود.

بعد از تولید شمش های فولادی، مراحل ساخت میلگرد آجدار شروع می شود. برای تولید این نوع میلگرد چهار روش نورد سرد، نورد گرم، ترمکس و میکرو آلیاژ وجود دارد. در روش های نورد گرم و نورد سرد، برای اینکه از ضخامت شمش های فولادی کاسته شود و به طول آن ها اضافه شود، از غلتک های مخصوص کمک می گیرند. تنها تفاوتی که میان این دو روش وجود دارد، دمای فولاد است. در روش نورد گرم، دمای فولاد بین 1000 تا 1100 درجه سانتی گراد است در حالی که در نورد سرد، دمای فولاد پایین و نزدیک به دمای اتاق است.

روش ترمکس شباهت زیادی به روش نورد گرم دارد و تفاوت های کمی میان این دو روش دیده می شود. در روش نورد گرم، فولاد بعد از شکل گیری رفته رفته دمای خود را از دست می دهد و به دمای محیط می رسد؛ ولی در روش ترمکس، میلگرد های داغ درون آب یا روغن سرد فرو می روند. این کار سبب بالا رفتن مقاومت میلگرد و کاهش شکنندگی آن می شود.

در آخرین روش که با نام روش میکرو آلیاژی شناخته می شود، مراحل ساخت فولاد مشابه روش نورد گرم است و تفاوت در مواد اولیه ساخت میلگرد خواهد بود. در این روش آلیاژ های دیگری مانند وانادیوم، تیتانیوم یا نیوبیوم به فولاد اضافه می شوند. ساخت میلگرد آجدار با این روش مقاومت آن را افزایش می دهد.

انواع میلگرد آجدار

روش های مختلفی برای دسته بندی انواع میلگرد آجدار وجود دارد که از این روش ها می توانیم به شکل ظاهری، اندازه قطر یا روش تولید این مصالح ساختمانی اشاره کنیم. یکی از کاربردی ترین روش های دسته بندی میلگرد های آجدار در ایران بر اساس شکل ظاهری آن ها است. با توجه به مشخصات ظاهری میلگرد ها در چهار دسته A1، A2، A3 و A4 قرار می گیرند که در این دسته بندی میلگرد های نوع A1 بدون آج و ساده هستند.

میلگرد آجدار a2

این نوع از میلگرد ها دارای برجستگی های مارپیچ دور محور طولی میلگرد هستند که در تمام طول میلگرد وجود دارند. میلگرد های آجدار a2 که با نام میلگرد های آجدار ساده شناخته می شوند، برای جوشکاری مناسب نیستند و بیشتر در بخش هایی از سازه که عملکرد برشی دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. از این بخش ها می توانیم به کمرکش دیوار های برشی اشاره کنیم.

ویژگی ‌های میلگرد A2

میلگرد آجدار ساده تنش گسیختگی 5000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و تنش جاری 3000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع دارد. میزان شکنندگی میلگرد A2 کم است و این نوع میلگرد انعطاف مناسبی از خود نشان می دهد. از دیگر ویژگی های مهم میلگرد های آجدار ساده تنش تسلیم آن است که حداقل مقدار 240 کیلو گرم بر سانتی متر مربع خواهد بود. مقاومت کششی این میلگرد نیز حداقل مقدار 360 کیلو گرم بر سانتی متر مربع تخمین زده می شود. زاویه خمش و قطر فک خمش برای میلگرد A2 به ترتیب 180 درجه و 2d است. خلاصه ای از ویژگی های این نوع میلگرد را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

معیار های پایهنوع آجمارپیچی
معیار های پایهتنش جاری3000
معیار های پایهتنش گسیختگی5000
معیار های پایهسختی و انعطافنسبتاً ترد
آزمون کششحداقل ازدیاد طول نسبی18
آزمون کششحداقل مقاومت کششی500
آزمون کششحداقل تنش تسلیم340
آزمون خمش سردزاویه خمش180
آزمون خمش سردقطر فک خمش3d

میلگرد آجدار a3

میلگرد های آجدار a3 مقاومتی بالاتری نسبت به میلگرد های آجدار A2 دارند ولی هنوز میزان مقاومت و سختی آن ها در رده متوسط قرار دارد. میلگرد های آجدار a3 نیز همانند میلگرد های آجدار a2 قابلیت جوشکاری ندارند. از این نوع میلگرد در تیر ها و ستون های سازه استفاده می شود که در اندازه های 16، 18 و 20 در کشور ایران تولید می شوند.

آج های سطح میلگرد های a3

شکل آج ها در میلگرد های a3 مانند میلگرد های نوع a2 مارپیچی است ولی تفاوت هایی در شکل ظاهری آن ها دیده می شود. عاج ها در میلگرد a3 نسبت به محور طولی میلگرد، جناقی (شبیه به 7 یا 8) دیده می شوند. میلگرد های a3 دارای دو نوع است که فاصله آج ها روی این دو مدل میلگرد a3 با یکدیگر متفاوت است.

ویژگی ‌های میلگرد A3

میلگرد های آجدار A3 تنش نسبی پلاستیکی 14 درصد دارند که باعث مقاومت بالای این نوع میلگرد می شود؛ ولی انعطاف آن ها را کاهش و شکنندگی میلگرد را افزایش می دهد. تنش گسیختگی میلگرد های A3 مقدار 6000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع اندازه گیری شده است و تنش جاری آن 4000 کیلو گرم بر سانتی مربع خواهد بود. از دیگر ویژگی های قابل توجه برای میلگرد a3 حداقل تنش تسلیم است که عدد آن 400 کیلو گرم بر سانتی متر مربع تخمین زده می شود. حداقل مقاومت کششی میلگرد های آجدار a3 مقدار 600 کیلو گرم بر سانتی متر مربع خواهد بود. جمع بندی ویژگی های میلگرد آجدار a3 را در جدول زیر مشاهده کنید.

معیار های پایهنوع آججناقی
معیار های پایهتنش جاری4000
معیار های پایهتنش گسیختگی6000
معیار های پایهسختی و انعطافشکننده و ترد
آزمون کششحداقل ازدیاد طول نسبی16
آزمون کششحداقل مقاومت کششی600
آزمون کششحداقل تنش تسلیم400
آزمون خمش سردزاویه خمش180
آزمون خمش سردقطر فک خمش5d

میلگرد آجدار a4

میلگرد های آجدار a4 سخت تر از دو مدل قبلی هستند و مقاومت بالاتری دارند. آنچه میلگرد های آجدار a4 را از دیگر مدل های میلگرد متمایز می کند، طرح آج های آن است. آج های سطح میلگرد نوع A4 دوکی شکل و ترکیبی از آج های مارپیچی و جناقی هستند؛ به همین دلیل با نام آج های مرکب نیز شناخته می شوند. در میلگرد های آجدار دوکی شکل، آج ها با طرح 7 دور محور طولی میلگرد، تمام سطح رویی میلگرد را می پوشانند. تفاوت این نوع میلگرد با میلگرد های A3 در مشخص بودن محور طولی است.

ویژگی‌ های میلگرد A4

برای تعیین استاندارد بودن میلگرد ها روش های متنوعی وجود دارد ولی در ایران استاندار میلگرد ها بر اساس استاندارد روسی تعیین می شود. بر طبق این استاندارد، میلگرد های آجدار A4 به شکل S520 یا S500 شناخته می شوند. البته می توانید آن ها را با نام میلگرد آجدار 500 یا 520 نیز ببینید. با اینکه در حال حاضر استفاده از این نوع میلگرد رواج زیادی ندارد؛ ولی مزیت های آن باعث افزایش محبوبیت میلگرد های آجدار دوکی می شود. این میلگرد ها به ازای هر متر مربع، تحمل 1 تا 2 کیلو وزن بیشتری را نسبت به میلگرد های A3 یا A2 دارند. دیگر ویژگی های میلگرد های آجدار مرکب را در جدول زیر ببینید.

معیار های پایهنوع آجمرکب
معیار های پایهتنش جاری4000
معیار های پایهتنش گسیختگی6000
معیار های پایهسختی و انعطافنسبتاً مقاوم
آزمون کششحداقل ازدیاد طول نسبی10
آزمون کششحداقل مقاومت کششی650
آزمون کششحداقل تنش تسلیم500
آزمون خمش سردزاویه خمش180
آزمون خمش سردقطر فک خمش5d

جدول استاندارد وزن آرماتور های آجدار

میلگرد های آجدار با توجه به اندازه قطری که دارند، وزن استانداردی برای آن ها در نظر گرفته می شود. میلگرد هایی که وزنی بیشتر از اندازه استاندارد داشته باشند، باز زیادی را به سازه تحمیل می کنند و میلگرد هایی با وزن کمتر، مقاومت پایین تری دارند و شکننده تر هستند. در جدول زیر می توانید وزن استاندارد میلگرد آجدار را بر اساس اندازه قطر آن مشاهده کنید.

وزن میلگردقطر میلگرد
0.222 کیلو گرم بر متر6 میلی متر
0.395 کیلو گرم بر متر8 میلی متر
0.62 کیلو گرم بر متر10 میلی متر
0.89 کیلو گرم بر متر12 میلی متر
1.21 کیلو گرم بر متر14 میلی متر
1.58 کیلو گرم بر متر16 میلی متر
2 کیلو گرم بر متر18 میلی متر
2.47 کیلو گرم بر متر20 میلی متر
2.98 کیلو گرم بر متر22 میلی متر
3.85 کیلو گرم بر متر25 میلی متر
4.83 کیلو گرم بر متر28 میلی متر

چرا بررسی قیمت میلگرد آجدار مهم است؟

عوامل متعددی هستند که می توانند روی قیمت روز میلگرد آجدار اثر بگذارند که از این عوامل می توانیم به کیفیت فولاد، روش تولید میلگرد یا کارخانه سازنده محصول اشاره کنیم. بررسی قیمت میلگرد های آجدار کمک می کند که در درجه اول به کیفیت فولاد پی ببریم. زمانی که از فولاد های عیار بالا برای تولید میلگرد استفاده می شود، قیمت مواد اولیه بالا می رود و در نتیجه قیمت نهایی میلگرد نیز گران تر می شود.
روش تولید از دیگر مواردی است که روی قیمت نهایی میلگرد های آجدار اثر دارد. میلگرد هایی که با روش ترمکس تولید شده باشند، هزینه کمتری دارند در حالی که میلگرد های تولید شده با روش میکرو آلیاژی بالاترین قیمت را در بازار مصالح ساختمانی دارند. دلیل این تفاوت قیمت دشواری مراحل تولید و متفاوت بودن مواد اولیه استفاده شده برای تولید میلگرد های آجدار است.
سایز و وزن میلگرد می توانند روی قیمت آن اثر بگذارند و میلگرد هایی با قطر بزرگ تر و وزن بیشتر، قیمت بالاتری دارند. اگر میلگردی که قصد خرید آن را دارید تفاوت قیمتی زیادی با دیگر محصولات مشابه در بازار داشته باشد، امکان سبک بودن آن وجود دارد. برخی میلگرد های موجود در بازار که با نام میلگرد های سبک شناخته می شوند، وزنی پایین تر از حد استاندارد دارند و قیمت آن ها نیز پایین تر از نمونه های مشابه است.
در مجموع شما می توانید با بررسی قیمت میلگرد آجدار و مقایسه قیمت ها به نکات مهمی برسید. با اینکه همیشه تفاوتی میان قیمت گذاری شرکت های تولید کننده یا عرضه کننده وجود دارد؛ ولی این تفاوت قیمت اندک است و زیاد بودن اختلاف می تواند نشان دهنده ویژگی های مختلف میلگرد های آجدار باشد. توصیه می شود برای خرید میلگرد آجدار به سراغ عرضه کننده ای معتبر بروید و پیش از خرید قیمت روز میلگرد را چک کنید یا به مقایسه قیمت ها بپردازید.
چرا بررسی قیمت میلگرد آجدار مهم است؟

وزن میلگرد آجدار 16 چند کیلو گرم است؟

زمانی که گفته می شود یک میلگرد آجدار دارای سایز 16 است؛ یعنی این میلگرد قطری برابر با 16 میلی متر دارد. هر میلگرد بر اساس قطری که دارد، وزن مجازی برای آن در نظر گرفته می شود. وزن مجاز برای این میلگرد برابر با 18 کیلو گرم است؛ ولی امکان دارد میلگرد های سایز 16 را با وزن هایی پایین تر از حد استاندارد در بازار ببینید که به آن ها میلگرد های سبک یا میلگرد های فوق سبک گفته می شود.

آیا میلگرد های آجدار آیین صنعت استاندارد A3 را دارد؟

برای میلگرد هایی که سایز آن ها بیشتر از 12 میلی متر باشد، آیین صنعت میلگرد هایی با استاندارد A3 را تولید می کند. این میلگرد ها حداقل سایز 14 دارند و حداقل وزن آن ها 15 کیلو گرم برای هر شاخه از میلگرد های آجدار A3 است.

آیا میلگرد های آجدار آیین صنعت سایز A2 را نیز دارد؟

اگر قصد خرید میلگرد های آجدار در سایز های 10 و 12 را داشته باشید، میلگرد های آجدار آیین صنعت در سایز A2 تولید می شوند که می توانید از آن ها استفاده کنید. هر شاخه از میلگرد های آجدار A2 آیین صنعت دارای وزن 10 کیلو گرم برای میلگرد سایز 10 است و میلگرد هایی که سایز 12 داشته باشند، وزنی برابر با 11 کیلو گرم دارند.

قیمت روز میلگرد آجدار

میلگرد به عنوان یک محصول فولادی فقط در صنعت ساختمان‌سازی کاربرد ندارد؛ بلکه در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی و صنایع دریایی نیز استفاده می‌شود. از این رو، نوسانات قیمت میلگرد بر چنین صنایعی نیز تأثیر می‌گذارد.

میلگردهای آجدار در صنعت ساختمان‌سازی برای تثبیت سازه‌های بتنی و فلزی به کار می‌روند. اگر قیمت میلگرد افزایش یابد، هزینه‌های ساخت و ساز نیز دچار افزایش می‌شود و به همین علت، مالکان باید همواره نوسانات قیمت میلگرد آجدار را دنبال کنند. از سوی دیگر، کاهش قیمت میلگرد می‌تواند منجر به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده میلگرد شود.

میلگرد همچنین در صنعت خودروسازی یک متریال ضروری به شمار می‌رود؛ بدین شکل که افزایش قیمت میلگرد می‌تواند هزینه تولید خودرو را افزایش دهد و به تبع آن، خودروها گران‌تر شوند. به همین دلیل، بررسی قیمت میلگرد آجدار برای کسانی که می‌خواهند اقدام به خرید آهن‌آلات کنند امری ضروری به شمار می‌رود؛ زیرا قیمت‌ها به طور لحظه‌ای دچار نوسان می‌شوند.

انواع سایز میلگرد آجدار

منظور از سایز میلگرد، قطر اسمی آن است. میلگردهای موجود در بازار معمولاً در قطرهای ۸ تا ۴۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند و طول آن‌ها نیز ۱۲ متر است. تعیین سایز میلگرد آجدار به صورت دقیق به دلیل آج‌هایی که روی آن وجود دارد، کمی دشوارتر از میلگرد ساده خواهد بود. برای تعیین سایز میلگردهای آجدار روش‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از ابزارهایی مانند گیج، شابلون و کولیس یا اندازه‌گیری با کمک انگشت دست یا کنترل چشمی اشاره کرد.
لازم به ذکر است که در کشور ما نام‌گذاری انواع میلگرد بر اساس استاندارد روسیه صورت می‌گیرد. طبق این استاندارد، میلگرد آجدار در سه نوع A2، A3 و A4 تولید می‌شود که هرکدام دارای ویژگی‌ها، مشخصات ظاهری و کاربردهای منحصر به فردی هستند.

کاربرد میلگرد آج دار

متریال اولیه‌ای که در ساخت گریدهای مختلف میلگرد‌های آجدار به کار می‌روند، خواص مختلفی به آن‌ها می‌دهند که باعث می‌شود هر نوع میلگرد در موقعیت‌های خاصی کاربرد داشته باشد. به طور کلی، میلگردهای آجدار دارای ویژگی خمشی تا ۱۸۰ درجه هستند؛ یعنی در چنین شرایطی دچار شکستگی یا ترک نمی‌شوند. این نوع میلگردها همچنین امکان جوشکاری لب‌به‌لب و جوش قوسی را نیز دارند و آج‌هایی که روی آن‌ها تعبیه شده به ایجاد پیوستگی بیشتر بین میلگرد و بتن کمک می‌کنند.

بیشترین کاربرد میلگرد آجدار در صنعت ساختمان‌سازی مشاهده می‌شود. البته این نوع میلگرد به عنوان متریال پایه برای ساخت محصولات دیگری مانند خاموت، میلگرد خرک، میلگرد ادکا، میلگرد سنجاقی، رکابی، زیگزاگ، ممان منفی، کلاف، بستر و غیره نیز به کار می‌رود که در قسمت‌های مختلف ساختمان استفاده می‌شوند. از رایج‌ترین کاربردهای میلگرد آج ‌دار می‌توان به استفاده در بتن‌ریزی دیوارها، بتن‌ریزی کف سازه‌ها، تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن اشاره کرد؛ اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربرد این نوع میلگرد در مسلح کردن بتن است، زیرا همان‌طور که گفته شد بتن مقاومت کششی پایینی دارد و میلگرد از این نظر آن را تقویت می‌کند.

وزن میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار با آج‌ها و سایزهای مختلفی ساخته می‌شوند که این امر در تعیین وزن آن‌ها نقشی مهم ایفا می‌کند. یکی از بهترین جداول وزن میلگرد، جدول اشتال است که در آلمان تدوین شده و امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این جدول می‌توان اطلاعاتی مانند قطر، سطح مقطع، حجم یک شاخه و وزن هر متر میلگرد را مشاهده کرد.

محاسبه وزن میلگردهای آجدار برای تعیین قیمت محصول هنگام اجرای پروژه‌های ساختمانی و مطابقت با استانداردهای مورد نیاز ضروری است. برای اطمینان از استاندارد بودن میلگرد، باید وزن نهایی آن را با وزن ذکر شده در جدول اشتال مطابقت دهید. یک فرمول ساده برای محاسبه وزن میلگرد عبارت است از:
شعاع۲ × طول × ۳.۱۴× ۷.۸÷ ۱.۰۰۰.۰۰۰

نکات مهم در هنگام خرید میلگرد آجدار

هنگام خرید میلگرد آجدار باید یک سری نکات را مد نظر قرار دهید تا خریدی رضایت‌بخش را تجربه کنید. در ادامه مهم‌ترین نکات خرید میلگرد آج دار را آورده‌ایم:

  • انتخاب نوع و ابعاد: انواع میلگردهای آجدار یعنی A2، A3 و A4 و ویژگی‌های آن‌ها را بررسی کرده و سایز میلگرد مورد نیاز خود را نیز تعیین کنید.
  •  محاسبه وزن میلگرد: معمولاً مهندسین پروژه مقدار میلگرد مورد نیاز را به صورت شاخه‌ای اعلام می‌کنند، اما برای محاسبه هزینه ارسال و اطمینان از استاندارد بودن محصولات باید وزن نهایی میلگردها را بدانید.
  •  انتخاب بین میلگرد سبک و سنگین: میلگردهای سبک معمولاً وزنی کمتر از وزن استاندارد و کیفیت پایین‌تری دارند. میلگردهای سنگین نیز در اصل همان میلگردهای استاندارد هستند.
  •  کیفیت میلگرد: سعی کنید میلگرد را از یک تولید کننده معتبر و خوش‌نام خریداری فرمایید. شرکت فولاد مهر سهند یکی از تولیدکنندگان ایرانی است که به تولید محصولاتی با کیفیت بسیار بالا شهرت دارد و محصولات خود را به کشورهای خارجی نیز صادر می‌کند.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار با توجه به عوامل مختلفی تعیین می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، نرخ تورم، نرخ دلار، قیمت مواد اولیه، تغییرات فصلی، بازارهای جهانی، نیاز صنایع وابسته، بورس کالا و هزینه حمل بار اشاره کرد. البته این‌ها عوامل کلی هستند که بر قیمت تمامی محصولات فولادی تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این عوامل، می‌توان به موارد دیگری مانند استاندارد تولید میلگرد، کارخانه تولید کننده، نحوه تولید، خرید به صورت بندیلی یا جزئی و … اشاره کرد.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

چگونگی استعلام قیمت میلگرد آجدار

میلگرد های آجدار بر پایه فولاد و در اندازه های گوناگون ساخته می شوند که باعث ایجاد قیمت های متفاوتی برای این محصول می شود. هر کارخانه تولید میلگرد آجدار استاندارد های خاصی را رعایت می کند که روی مقاومت میلگرد ها اثر دارند و باعث ایجاد تنوع قیمتی در بازار می شوند. مشخصات ظاهری و فنی میلگرد های آجدار تنها عوامل اثر گذار روی قیمت این مصالح ساختمانی نیستند و مواردی مانند تورم و قیمت فولاد در بازار داخلی و بین المللی نیز روی قیمت میلگرد های آجدار اثر دارد.

فولاد فلزی ارزشمند و پرکاربرد است که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و نقشی قابل توجه در بازار سرمایه دارد. قیمت میلگرد ها با تغییرات بازار و نوسانات ارزی تغییر می کند. میزان عرضه و تقاضا، تعرفه های قانونی مانند هزینه گمرک، قوانین صادرات و واردات یا استاندار های تعیین شده برای کیفیت فولاد روی قیمت نهایی محصولاتی مانند میلگرد که بر پایه فولاد تولید می شوند، اثر می گذارد.

با توجه به اینکه قیمت ثابتی برای میلگرد آجدار وجود ندارد، برای استعلام قیمت دقیق محصول مورد نظرتان باید با کارشناسان ما در فولاد مهر سهند تماس بگیرید. ما قیمت دقیق میلگرد مورد نیاز شما را بر اساس نوع میلگرد، وزن آن، کارخانه تولید کننده، اندازه میلگرد، نوسانات بازار و دیگر عوامل اثر گذار اعلام می کنیم. برای دریافت قیمت دقیق با کمک شماره های موجود روی سایت با کارشناسان فولاد مهر سهند تماس بگیرید.

خرید میلگرد آجدار با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند

امروزه روش‌های مختلفی برای استعلام قیمت و خرید میلگرد آج دار وجود دارد که هر شخص می‌تواند بنا بر شرایط و ترجیحات خود، مناسب‌ترین روش را انتخاب کند. از متداول‌ترین روش‌های استعلام قیمت و خرید میلگرد می‌توان به استعلام تلفنی، آنلاین یا اینترنتی و استعلام از بازار آهن یا بنگاه آهن‌آلات اشاره کرد. در این میان، روش آنلاین مناسب‌ترین و راحت‌ترین شیوه به شمار می‌رود که شما را از تماس تلفنی و مراجعه حضوری بی‌نیاز می‌سازد. شرکت فولاد مهر سهند در جدول موجود در همین صفحه به صورت لحظه‌ای قیمت انواع میلگردهای آجدار را قرار می‌دهد تا مشتریان بتوانند به راحتی از قیمت میلگرد مورد نظر خود باخبر شوند.

این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان میلگرد و سایر محصولات فولادی در ایران بوده که محصولات خود را به بیش از ۲۰ کشور دنیا صادر می‌کند. برای استعلام قیمت روز میلگرد آجدار می‌توانید جدول موجود در همین صفحه را مشاهده کرده و در صورت نیاز به مشاوره خرید رایگان، با شماره ۰۴۱۵۹۹۵ تماس حاصل فرمایید.

کلام پایانی
میلگرد ها مصالح تقویتی سازه های ساختمانی هستند و در صنایع گوناگون ساختمان سازی یا راه و شهر سازی کاربرد دارند. میلگرد ها برای تقویت مقاومت بتن استفاده می شوند و حالت ارتجاعی بتن را افزایش می دهند. میلگرد ها با توجه به ویژگی هایی مانند ظاهر، جنس، میزان مقاومت، استاندارد یا روش تولید دسته بندی می شوند. یکی از پرکاربرد ترین میلگرد ها که برای تقویت پایه ساختمان یا پل ها و سطح روی جاده ها استفاده می شود، میلگرد آجدار است.

میلگرد های آجدار دارای سه دسته بندی A2، A3 و A4 هستند که باعث تنوع قیمت این مصالح در بازار می شود. از آنجایی که نوسانات بازار ارز و تغییر قیمت فولاد روی هزینه نهایی تولید میلگرد اثر دارد، قیمت ثابتی برای این مصالح تعیین نمی شود. شما می توانید برای استعلام قیمت انواع میلگرد های آجدار و خرید محصولاتی با کیفیت از راه های ارتباطی موجود روی سایت برای برقراری تماس با کارشناسان ما در فولاد مهر سهند استفاده کنید.

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)