شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلآنالیزبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه۵٫۵کیلوگرمکاشانكلافکارخانه31 خرداد ساعت 13:23:37257,800
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه۶٫۵کیلوگرمکاشانكلافکارخانه31 خرداد ساعت 13:23:37257,800
میلگرد ساده ۵٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه۵٫۵کیلوگرمابهر كلافکارخانه31 خرداد ساعت 13:23:37257,800
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه۶٫۵کیلوگرمابهر كلافکارخانه31 خرداد ساعت 13:23:37257,340
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز  کلاف    تهران۶٫۵کیلوگرم نطنز كلافبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37262,390
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز  کلاف    کارخانه۶٫۵کیلوگرم نطنز كلافکارخانه31 خرداد ساعت 13:23:37257,800
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران10کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهرانA1 31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۱۲  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران12کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهرانA1 31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۱۴  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران14کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهرانA1 31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران16کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران18کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران20کیلوگرمفولاد متینشاخه ۶ متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران22کیلوگرمفولاد متینشاخهبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران25کیلوگرمفولاد متینشاخهبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:37259,640
میلگرد ساده ۶٫۵ ملایر  کلاف    تهران۶٫۵کیلوگرم ملایركلافبنگاه تهران31 خرداد ساعت 13:23:38262,390
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14240,230
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:14239,780
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرممیانهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15239,780
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15237,620
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15237,620
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,950
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,040
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,820
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15234,680
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:15250,680
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:15247,930
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15247,930
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمظفر بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15244,800
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15247,210
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,350
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران14کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:15241,290
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:15233,350
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران16کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران18کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,480
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران20کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران22کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران25کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16241,290
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران28کیلوگرمنیشابورشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:16240,920
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمنیشابورشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16233,350
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16244,390
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16239,790
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16244,400
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16239,790
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمآذرفولاد امینشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:16235,190
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16238,080
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:16235,720
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,020
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17234,060
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:17235,680
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,680
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمابهرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17230,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:17238,170
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17242,310
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران12کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17252,300
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران14کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران16کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران18کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران20کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17235,280
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران22کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17235,690
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران25کیلوگرمامیرکبیرشاخهبنگاه تهرانA331 خرداد ساعت 14:14:17234,360
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,520
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمامیرکبیرشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:17237,520
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18257,550
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18257,180
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمفایکوشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,960
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18250,760
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18242,210
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18242,210
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,670
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18271,470
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18249,820
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18247,990
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,740
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18240,740
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:18238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمبافق یزدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19238,810
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19253,220
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19250,460
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19240,690
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19242,540
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمشاهرودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19242,540
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:19249,660
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:19246,850
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19246,880
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:19244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20244,950
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمشاهین بنابشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20244,950
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20233,030
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20258,120
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20255,370
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20251,860
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20249,110
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20248,650
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمراد همدانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20248,650
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20259,010
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:20257,210
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20257,210
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:20253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21253,540
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمحدید سیرجانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21253,540
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه8کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:21251,930
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:21249,870
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,820
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,360
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمآناهیتا گیلانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,030
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21250,650
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21250,650
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21249,220
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکاشانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21248,760
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21235,330
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:21244,960
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمقائمشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22244,960
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22249,920
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22244,500
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22240,230
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمنورد گرم سمنانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22256,770
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22245,880
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22237,500
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22236,550
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22245,310
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22236,060
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکاوه تیکمه داششاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22235,140
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,670
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,670
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22228,770
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22228,450
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمذوب و نورد کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:22229,360
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22230,210
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22231,200
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:22231,200
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 14 A3 شاخه کارخانه14کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23231,120
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 16 A3 شاخه کارخانه16کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23232,100
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 18 A3 شاخه کارخانه18کیلوگرمذوب آهن آرمان آسیاشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23231,140
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمدرپاد تبریزشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23267,340
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,860
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,140
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,140
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمکوثر اهوازشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23230,600
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23249,340
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23244,100
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23239,780
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:23238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24238,330
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمابرکوهشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24238,350
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24251,850
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24248,150
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24245,390
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمحسن رودشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24242,600
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24246,200
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24245,990
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمبردسیر کرمانشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24245,990
میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه8کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:24236,810
میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24232,940
میلگرد آجدار هیربد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,600
میلگرد آجدار هیربد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,600
میلگرد آجدار هیربد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24231,060
میلگرد آجدار هیربد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:24230,770
میلگرد آجدار هیربد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمهیربدشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25230,770
میلگرد آجدار پردیس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25231,520
میلگرد آجدار پردیس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25236,130
میلگرد آجدار پردیس 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمپردیسشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25236,130
میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمفولاد ثامنشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:25235,780
میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه12کیلوگرمفولاد ثامنشاخه 12 متریکارخانهA231 خرداد ساعت 14:14:25235,780
میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه10کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25245,800
میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه کارخانه12کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25241,750
میلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950
میلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,940
میلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,940
میلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950
میلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه32کیلوگرمپرشین فولادشاخه 12 متریکارخانهA331 خرداد ساعت 14:14:25237,950

قیمت میلگرد

میلگرد از مهم ترین مصالح ساختمانی برای ایجاد مقاومت در بتن به شمار می رود. از این محصول می توان برای بهبود استحکام بتن در برابر نیروهای کششی و خمشی استفاده کرد. میلگردها دارای انواع مختلفی هستند که از مهم ترین آن ها می توان به نوع ساده و آجدار اشاره کرد. هر یک از آن ها در زمینه خاصی به کار می روند. عوامل بسیار زیادی بر قیمت میلگرد آجدار و ساده تاثیر می گذارند. بنابراین، استعلام قیمت پیش از خرید بسیار اهمیت دارد.

در این صفحه انواع میلگرد با قیمت و مشخصاتی نظیر سایز، ابعاد، ویژگی و شکل درج شده است. هرکدام از انواع میلگرد بر اساس نوع پروژه شکل خاصی دارند و کاربرد آن‌ها اختصاصی است.

به ‌طور کلی در صورتی‌ که قصد اطلاع از قیمت میلگرد روز را دارید می‌توانید در زمان خرید خود یا در هر ساعت از شبانه ‌روز از این صفحه سایت فولاد استیل مهر استفاده کرده و قیمت را به‌ طور لحظه‌ای بررسی کنید.

انواع میلگرد

معرفی انواع میلگرد موجود در بازار

تولیدکنندگان به منظور افزایش کاربری میلگردها در پروژه های عمرانی، انواع مختلفی از آن ها را تولید می کنند. میلگردهای ظریف تر و کوچک تر برای اتصالات استفاده می شوند در حالی که نوع بزرگ تر آن ها برای آرماتوربندی مناسب هستند. در حالت کلی، این محصول را می توان به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی کرد. در جدول زیر، انواع این محصول با علامت مشخصه آورده شده اند:

نوععلامت مشخصهاستاندارد علامت روسیه
سادهس 240A1
آجدار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی)آج 350، آج 340A2
آجدار جناغی (یکنواخت یا دوکی)آج 420، آج 400A3
آجدار مرکب (دوکی)آج 520، آج 500A4

البته، تقسیم بندی دیگر بر اساس حالت ظاهری انجام می شود که در آن، میلگردها به دو دسته کلاف و شاخه ای تقسیم می شوند. از سوی دیگر، این محصول با توجه به متریال مورد استفاده به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

 •  اروپایی (ترکیبی از آلیاژ کربن، منگنز و سیلیکون)
 •  فولاد کربن دار
 •  اپوکسی
 •  گالوانیزه

به این نکته توجه داشته باشید که کارخانه ها از استانداردهای مختلفی برای ساخت محصولات خود استفاده می کنند.

میلگرد آجدار

میلگردهای نوع آجدار از پرکاربردترین محصولات موجود در بازار به شمار می روند. این محصول به صورت مارپیچی (یکنواخت یا دوکی) ساخته می شود به طوری که مارپیچ از ابتدا تا انتها ادامه دارد. نوع آجدار این محصول را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد که هر یک از آن ها با نمادهای A2، A3 و A4 نشان داده می شوند. نوع A2 دارای سختی کم تری است و با نام نیمه سخت نیز شناخته می شود.
از دو نماد آج 340 و آج 350 برای نشان دادن این محصول در استاندارد ملی ایران استفاده می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت A2 در مقایسه با انواع دیگر، مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه است. به همین دلیل، آن ها را معمولاً برای ساخت دیوارهای برشی و خاموت بکار می برند. A3، آج هایی از نوع جناغی دارد و به دلیل داشتن درصد کربن بیشتر از مقاومت بهتری در مقایسه با A2 برخوردار است. با این وجود، قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری آن از A2 کمتر عنوان می شود.
A3 معمولاً در کارخانه تولید میلگرد با نماد مشخصه آج 400 و آج 420 نشان داده می شود. این نمادها برای نوع A4 آجدار به صورت آج 500 و آج 520 است. A4 به دلیل استفاده از فولاد با درجه کربن بالا در رده سخت قرار می گیرد. آج های این محصول معمولاً به صورت دوکی هستند. این محصول به دلیل استحکام بسیار بالا، قابلیت جوش پذیری مناسب و انعطاف پذیری قابل قبول مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد ساده

میلگردهای ساده که با نماد A1 نشان داده می شود، دارای سطحی صاف و بدون برجستگی است. به عبارت دیگر، هیچ نوع آج یا برجستگی روی سطح آن دیده نمی شود. به طور کلی، آن ها را می توان در سایزهای 6 تا 20 میلی متری تهیه کرد. این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 3132 با مشخصه س240 شناخته می شود. از آن جایی که در ترکیب شیمیایی آن ها از مقدار بسیار کمی کربن استفاده شده است، انعطاف پذیری و قابلیت شکل پذیر بسیار بالایی دارند. به علاوه، جوش کردن آن ها در مقایسه با سایر محصولات بسیار راحت تر انجام می شود.
یکی از نکات مهم هنگام خرید، قیمت میلگرد ساده است. این محصول به دلیل تولید آسان تر و همچنین عدم داشتن آج یا برجستگی روی سطح با قیمت پایین تری در مقایسه با سایر محصولات به فروش می رسد. به منظور اطلاع از قیمت روز میلگرد حتماً باید فهرست قیمت را به صورت روزانه بررسی کنید. چرا که نوسان بازار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت دارد.

میلگرد کلاف

میلگردها را می توان از نظر حالت ظاهری به دو دسته کلاف و شاخه ای تقسیم بندی کرد. کلاف ها به دو صورت ساده و آجدار تولید می شوند و به فروش می رسند. کلاف های ساده موجود در بازار دارای سایز 5/5 تا 10 هستند در حالی که کلاف های آجدار در دسته A2 و A3 قرار می گیرند. از این کلاف های ساده یا آجدار به دلیل استحکام بسیار بالایی که دارند، در زمینه های مختلفی استفاده می شود. از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  دیوارها و ستون های ساخته شده از آجر
 •  بلوک های ساختمانی و سازه های بتنی
 •  اتصالات گازی جهت بهبود استحکام

عوامل بسیار زیادی بر قیمت نهایی تاثیر مستقیم دارند که عبارتند از:

 •  قیمت مواد اولیه مورد استفاده
 •  نوع میلگردها (ساده یا آجدار)
 •  وزن، ابعاد و ضخامت
  علاوه بر این، فاکتورهای دیگری مانند قیمت فولاد، نوسان ارز و برند تولید کننده نیز بر قیمت نهایی محصول تاثیر می گذارند. لازم به ذکر است که کلاف ها توسط کارخانه های مختلف به صورت کیلویی به فروش می رسند.

میلگرد شاخه ای

میلگردهای شاخه ای به صورت ساده یا آجدار تولید می شوند. این محصول اغلب دارای شاخه های 12 متری است که به صورت یک لوله عمودی ساخته می شود. این میله های عمودی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک دسته را تشکیل می دهند. به هر دسته از میله های عمودی شاخه ای، بندیل نیز گفته می شود که کاربرد بسیار زیادی در ساختمان سازی دارند. بندیل ها را نیز می توان مانند کلاف ها به صورت کیلویی خریداری کرد.
بندیل ها به صورت 12 متری در کارخانه ها برش داده می شوند. به این نکته توجه کنید که برش بندیل ها و کلاف ها به صورت کم تر از 12 متر امکان پذیر نخواهد بود چرا که دستگاه ها از قبل تنظیم شده اند. به همین دلیل، اگر فردی به بندیل یا کلافی با طول کمتر از 12 متر نیاز پیدا کرد، باید به برشکار مراجعه کند. برشکار می تواند، بندیل های 12 متری را در اندازه دلخواه برش دهد تا برای ارتفاع های کم تر قابل استفاده باشند.
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا بندیل ها به صورت 12 متر به فروش می رسند. این متراژ کاملاً هوشمندانه و آگاهانه انتخاب شده است. ارتفاع اکثر ساختمان ها به صورت 3 متر در نظر گرفته می شود. عدد 12 بر 3 تقسیم پذیر است. در نتیجه، در صورت نیاز به برش بندیل های 12 متری به متراژ های کوچک تر، هیچ گونه پرتی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، امکان استفاده از بندیل های شاخه ای برای متراژ های کم تر نیز وجود دارد.

انواع سایز میلگرد

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید توسط افراد متخصص و مهندسین در بخش ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گیرد، سایز انواع میلگرد است؛ اما این سایز بسته به نوع پروژه متغیر است و از سایز‌های بزرگ تا سایزهای کوچیک، قطور و نازک را در برمی‌گیرد. درنتیجه میلگردها طبق استانداردهای جهانی که از پیش تعیین‌شده‌اند در وزن و سایز مختلف تولید و وارد بازار می‌شوند.

معمولاً میلگرد دارای دو مدل ساده و آجدار است که هرکدام سایزهای 12 تا 36 را در برمی‌گیرند. در بحث خرید میلگرد سایت مهر استیل انواع سایز را به‌ طور جداگانه در معرض دید مخاطب قرار می‌دهد و شما می‌توانید میلگرد موردنظر را در سایز آن انتخاب و به تعداد کافی خریداری کنید.

سایز میلگرد را با روش‌هایی نظیر تعیین سایز با انگشت، استفاده از شابلن، استفاده از طناب، وزن کردن، استفاده از کولیس، استفاده از آچار فرانسه و … می‌توان تشخیص داد.

کاربرد میلگرد

پس ‌از بررسی میلگرد و قیمت میلگرد، به کاربرد آن می‌رسیم. به‌طورکلی این قطعه در بخش‌های مختلف و صنایع متفاوت کاربردهای بسیاری دارد که این کاربرد بر اساس شکل میلگرد متغیر است. حال در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:

کاربرد میلگرد در ساختمان سازی

می‌توان گفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربرد این قطعه در بخش ساختمان سازی و آن‌هم به‌ منظور تقویت بتن است. بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما مقاومت کششی خوبی ندارد، برای برطرف کردن این مشکل به بتن میلگرد اضافه می‌کنند.

از دیگر کاربردهای آن برای افزایش مقاومت حرارتی ساختمان است که به آن میلگرد حرارتی می‌گویند. این دسته از میلگردها در کنار ویژگی افزایش مقاومت کششی، افزایش مقاومت حرارتی را نیز فراهم می‌کنند. به‌طورکلی بر اساس استانداردهای مختلف اروپایی آمریکایی و …، در ساختمان انواع مختلفی از میلگرد به کار می‌رود که شامل چهار دسته است.

 • میلگرد ساده بدون عاج
 • میلگرد آجدار با یک ردیف
 • آجدار با دو ردیف در خلاف جهت
 • آجدار پیچیده

حال کاربرد هرکدام را به ‌طور جدا مقایسه می‌کنیم.

 • میلگرد ساده بدون عاج (A1)

این مدل فاقد آج است، درنتیجه اتصال آن با بتن مناسب نیست. نمونه فوق کمترین مقدار کربن را در خود دارد، درنتیجه نسبت‌ به نمونه‌های دیگر نرم‌تر است و از آن بیشتر در اتصالات و فعالیت‌های خاموت زنی استفاده می‌کنند.

 • میلگرد آجدار با یک ردیف (A2)

این نمونه دارای کربن بیشتر نسبت ‌به مدل قبلی است، درنتیجه مقاوم‌تر و سخت‌تر بوده و به میلگرد نیمه ‌سخت معروف است. نمونه فوق دارای یک ردیف عاج روی خود است که مقاومت کششی محدودی به بتن می‌بخشد.

 • میلگرد آجدار با دو ردیف در خلاف جهت (A3)

این نمونه درصد کربن بیشتری نسبت ‌به دو مدل قبلی دارد و همچنین دارای مقاومت فشاری و کششی بالاتر نیز است. از آن‌ جایی ‌که دارای دو ردیف عاج است کاربرد آن در ستون و تیر بیشتر دیده می‌شود.

 • میلگرد آجدار پیچیده (A4)

نمونه فوق جزو سخت‌ترین انواع میلگردها است که مقاومت بسیار بالاتری دارد و از آن در مناطق کویری یا محل‌هایی که تغییرات آب‌وهوایی و دمایی آن بسیار بالا است استفاده می‌شود.

جدول مشخصات فنی میلگرد
|وزن واحد طول
قطر اسمی(میلی متر)سطح مقطع اسمی(میلی متر مربع)مقادیر اسمی(کیلوگرم بر متر)درصد میلگرد سادهدرصد میلگرد آجدار
628.30.222±8±8
850.30.395±7±6
1078.50.616±5±6
121130.888±5±5
141541.21±5±5
162011.58±5±5
182542±5±5
203142.47±5±5
223802.98±5±5
254913.85±4±4
286164.83±4±4
328046.31±4±4
3610187.99±4±4
4012579.87±4±4
50196415.42±4±4

کاربرد میلگرد در صنایع

از جمله انواع کاربرد میلگرد در صنایع می‌توان به صنعت خودروسازی، سیستم استارت، صنایع ماشین‌آلات نظیر ماشین‌آلات کشاورزی و تراشکاری و…، تولید انواع پیچ و مهره، زنجیر سازی، توری سازی، فنرسازی و … اشاره داشت.

وزن میلگرد

وزن میلگرد یکی از پارامترهای مهم در تشخیص کیفیت آن است که بر روی قیمت میلگرد تأثیر می‌گذارد. این وزن بر اساس سایز و ابعاد متغیر است. به ‌طورکلی شاهد انواع وزن میلگرد در مدل‌های 6-10-14-16-18، ساده و …هستیم.

از آن ‌جایی ‌که میلگرد 6 در قطر و سایزهای مختلفی عرضه می‌شود، وزن‌های مختلفی دارد که آن را هم به‌طور دستی و هم به‌طور آنلاین می‌توان محاسبه کرد. در ادامه وزن تقریبی برخی از انواع میلگرد را خدمتتان شرح داده‌ایم:

 • میلگرد 10 آج دار معمولاً وزنی بین 6 تا 7.5 کیلوگرم دارد.
 • میلگرد 14 تقریباً وزنی به بین13 تا 15 کیلوگرم دارد.
 • میلگرد 14 اصفهان که از کارخانه ذوب اصفهان تولید می‌شود وزنی بین 14 تا 14.5 کیلوگرم دارد.
 • میلگرد 16 نیز دارای انواع مختلفی بوده که تقریباً بین 17 تا 20 کیلوگرم وزن آن تخمین زده شده است.
 • میلگرد 18 مقاومت بسیار بالایی داشته و به واسطه همین امر وزن سنگینی بین 23 تا 25 کیلوگرم دارد.
 • میلگرد ساده نیز بر اساس آن ‌که کدام نوع است، دارای طول، شعاع و قطر متفاوتی است و وزن‌های مختلفی را در برمی‌گیرد.

انواع سایز میلگرد مورد استفاده در ساخت و ساز

میلگردهای که در ایران تولید می شوند، در سایزهای مختلفی به فروش می رسند. این سایزها عبارتند از: 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25، 28، 32، 36، 40 و 50 میلی متر. با این وجود، سایزهای 8، 14 و 16 بیشترین کاربرد را در زمینه های مختلف دارند. از آن جایی که از این محصول در قسمت های مختلف ساخت و ساز از جمله: فونداسیون، تیر یا ستون استفاده می شود، وجود سایزهای مختلف ضروری خواهد بود. لازم به ذکر است که این سایزها برای محصولات بدون آج و آجدار یکسان در نظر گرفته می شود.

سایزبندی میلگردها

میلگرد سایز 8

میلگردهای سایز 8 به عنوان کوچک ترین سایز از این محصول شناخته می شوند. این نوع میلگردها دارای قطر 8 میلی متر و طول 12 متر هستند و در اکثر کارخانه ها تولید می شوند. این محصول به دلیل سایز کوچک تری که دارد، از استحکام و مقاومت کمتری در مقایسه با سایر سایزها برخوردار است. به همین دلیل، استفاده از آن در آرماتوربندی و سازه های بتنی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

این محصول هم به صورت ساده و هم آجدار ساخته می شود. علاوه بر این، شکل ظاهری آن می توانند به صورت کلاف یا شاخه ای (بندیل) باشند. با وجود استحکام کم، از این محصول معمولاً برای ساخت خاموت و مش فولادی استفاده می شود. از دیگر کاربردهای مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ستون ها و تیرهای ساختمانی
 • ساخت اسکله ها
 • فونداسیون
 • دیوار نگهدارنده
 • نگهدارنده پل ها
 • ساخت دیوار برشی

میلگردهای سایز 8 در کارخانه های مختلف بر اساس استانداردهای چین، روسیه و اروپا ساخته می شوند. ویژگی های این محصول به طور خلاصه در جدول زیر آورده شده اند:

سایزوزن در واحد طولطول شاخهقطر
85 کیلوگرم12 متر8 میلی متر

برندهای بسیار زیادی در زمینه تولید میلگردهای سایز 8 فعالیت دارند. به همین دلیل، قیمت آن بر اساس نوع برند تغییر می کند. از سوی دیگر، استانداردی که کارخانه برای ساخت محصولات خود استفاده می کند، تاثیر مستقیمی بر کیفیت آن ها دارد. در نتیجه، هر چه کیفیت بالاتر باشد، قیمت نهایی محصول نیز بالاتر خواهد بود.

میلگرد ۱۴

میلگردهای سایز 14 در اکثر پروژه های ساخت و ساز استفاده می شوند. این محصول را می توان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی دانست. از این محصول برای ساخت پل، بزرگراه و ساختمان های بلند استفاده می شود. چرا که از استحکام و دوام بسیار بالایی برخوردار است. میلگردهای سایز 14 معمولاً از فولاد کربنی یا فولاد کم آلیاژ ساخته می شوند. به طور کلی، مشخصات این محصول در جدول زیر آورده شده است:

سایزوزن در واحد طولطول شاخهقطر
145/11 کیلوگرم12 متر14 میلی متر

قیمت این محصول با توجه به نوع کارخانه و برند تولید کننده متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، قیمت میلگرد اصفهان با سایز 14 با قیمت میلگرد میانه با همین سایز یکسان نیست.

میلگرد سایز 16

میلگردهای سایز 16 معمولاً به دو صورت ساده و آجدار ساخته می شوند. با این وجود، نوع آجدار این محصول بیشترین کاربرد را در پروژه های ساخت و ساز دارد. از این محصول در ساخت قسمت های مختلف ساختمان ازجمله: خاموت، خرک، سنجاقک، میلگردهای رکابی، سیتکا، ادکا و پیاده سازی فونداسیون استفاده می شود. مشخصات این محصول در جدول زیر آورده شده اند:

سایزوزن در واحد طولطول شاخهقطر
1619 کیلوگرم12 متر16 میلی متر

به این نکته توجه داشته باشید که قیمت میلگردهای سایز 16 با توجه به گرید آن ها تعیین می شود. در نتیجه، در هنگام خرید حتماً به گرید آن توجه داشته باشید.

سایزهای میلگرد پرکاربرد و روش های اندازه گیری

همان طور که گفته شد، این محصول را می توان در سایزهای مختلف خریداری کرد. به عبارت دیگر، انتخاب سایز مناسب باید بر اساس نوع کارایی باشد. در نتیجه، پیش از انتخاب حتماً باید به جدول سایزبندی این محصول مراجعه کنید. انتخاب و خرید میلگرد با سایز نامناسب با خسارت های مالی همراه خواهد بود. در نتیجه، انتخاب باید با نهایت دقت و توجه انجام شود.

این سایزبندی توسط مهندسان طراح ساختمان تعیین می شود. به عبارت دیگر، سایز کلاف یا بندیل مورد استفاده در ستون یا تیر توسط مهندسان ساختمان بر اساس نقشه های طراحی شده انتخاب می شود. به طور کلی، سایزهای مورد استفاده برای ستون های ساختمانی نباید کمتر از 20 میلی متر باشند. برای آرماتوربندی تیرهای ساختمانی نیز از سایزهای بین 14 تا 20 میلی متر استفاده می شود.

به این نکته توجه داشته باشید که سایزبندی مورد استفاده برای فونداسیون ساختمان ها معمولاً به دو صورت انجام می شود:

 • برای آرماتورهای اصلی و تقویتی: سایز 18 و 20 میلی متر
 • برای آرماتورهای عرضی: سایز 14 تا 16 میلی متر

در مجموع، سایزهای 8، 14 و 16 بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارند. برای تشخیص سایز بندیل ها و کلاف ها از روش های مختلفی استفاده می شود. اولین و شاید ساده ترین روش، چشمی است. بسیاری از مهندسان ساختمان با تجربه می توانند، سایز و اندازه ها را با کنترل چشمی تشخیص دهند. البته، این روش برای مهندسان طراح ساختمان تازه کار به هیچ عنوان مناسب نیست. در ادامه، برخی از رایج ترین روش ها برای تشخیص سایز میلگردها را معرفی خواهیم کرد.

استفاده از سایز انگشت

این روش نیز بیشتر توسط مهندسان با تجربه استفاده می شود. این افراد با دانستن اندازه انگشتان خود می توانند، سایز کلاف یا بندیل را تخمین بزنند. در نتیجه، به هیچ ابزار اندازه گیری اضافی نیاز نخواهد بود. البته، ضریب خطا در این روش بسیار بالاست، چرا که سایزبندی ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. به عنوان مثال، بین سایز 8 و 10 میلی متر تنها 2 میلی متر فاصله وجود دارد که تخمین آن از طریق اندازه انگشت چندان آسان نخواهد بود.

استفاده از شابلون یا کولیس

یک روش خلاقانه که توسط بسیاری از مهندسان ساختمان استفاده می شود، شابلون است. استفاده از شابلون، یک روش بسیار دقیق به منظور اندازه گیری سایز میلگردها به شمار می رود. در این روش ابتکاری، شابلون هایی با اندازه دقیق میلگردها مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه، اندازه گیری بسیار آسان تر و دقیق تر خواهد بود. دقت اندازه گیری با کولیس نیز به همان اندازه شابلون است. اندازه گیری با کولیس با توجه به قطر کلاف ها و بندیل ها انجام می شود.

خرید میلگردها

آشنایی با استانداردهای میلگرد کارخانه های مختلف

استانداردها موجب بهبود کیفیت محصول نهایی کارخانه ها می شوند. رعایت این استانداردها به دلیل نقش مهم میلگردها در استحکام سازه های مختلف بسیار اهمیت دارد. برخی از مهم ترین استانداردهایی که کارخانه های ایرانی استفاده می کنند، به شرح زیر هستند:

 • استاندارد روسی GOST 5781: استاندارد روسی با الهام از کارخانه های روسیه توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده می شود. بر اساس این استاندارد، میلگردها را می توان به 4 نوع A1، A2، A3 و A4 تقسیم کرد. این میلگردها با سختی نرم، نیمه سخت و سخت تهیه می شوند و قطر آن ها تا 40 میلی متر تغییر می کند.
 • استاندارد ایرانی ISIRI 3132: این استاندارد در سال 1369 توسط سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس استانداردهای EN، DIN، GIS، ASTM و استاندارد جهانی ISO ارائه شد. میلگردها در این استاندارد نیز به چهار دسته A1، A2، A3 و A4 تقسیم می شوند.
 • استاندارد آبا: این استاندارد به منظور مشخص کردن شرایط تولید استفاده می شود. بر اساس استاندارد آبا، مقاومت تسلیم نباید بیشتر از 400 مگاپاسکال باشد.

آیا تا کنون از سایت مهر استیل برای استعلام قیمت میلگردها استفاده کرده اید؟ با مراجعه به سایت مهر استیل می توانید، محصول مورد نظر خود را با قیمت مقرون به صرفه انتخاب کنید.

نکات مهم در هنگام خرید میلگرد

در هنگام خرید میلگرد به عوامل مختلفی باید توجه داشت. در این بخش به برخی از نکاتی که در هنگام خرید میلگرد باید به آن‌ها توجه کنید، اشاره کرده‌ایم:

 • وزن میلگرد: یکی از این عوامل وزن میلگرد است، این وزن باید متناسب با پروژه مورد نظر و استحکامی که از میله می‌خواهیم تعیین گردد.
 • قیمت میلگرد: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در خرید میلگرد است که این قیمت با توجه به شرایط بازار یا متریال و مقاومت آلیاژ آن متفاوت است.
 • سایز میلگرد: از دیگر عوامل مهم در خرید این محصول سایز آن است که بر اساس نوع پروژه می‌تواند سایزهای مختلف را در برگیرد.
 • بسته بندی: بسته ‌بندی میلگرد نیز جزو موارد موردنظر در هنگام خرید به شمار می‌آید و توصیه می‌کنیم که میلگرد را در بسته ‌بندی‌های مناسب خریداری کنید تا آسیب فیزیکی و خسارت و نقص محصول نداشته باشید.

بررسی قیمت لحظه ای میلگرد

قیمت لحظه ای میلگردها بر اساس میزان عرضه و تقاضا بازار، عملکرد کارخانه ها، تغییرات سیاسی و اقتصادی تعیین می شوند. با توجه به نوسان موجود در بازار، نمی توان انتظار داشت که قیمت ها ثابت باشند. این قیمت ها حتی در اثر نوسان بازار ارز و تغییر قیمت مواد اولیه به صورت لحظه ای تغییر می کنند.

قیمت میلگردهای بازار

قیمت هر کیلو میلگرد

به طور کلی، فروش میلگردهای کارخانه های مختلف به صورت کیلویی انجام می شود. به این ترتیب، وزن هر شاخه باید به دقت محاسبه شود. از آن جایی که میلگردها معمولاً به صورت شاخه 12 متری به فروش می رسند، وزن یک متر از آن ها را اندازه گیری می کنند. سپس، عدد به دست آمده را در 12 ضرب می کنند تا وزن یک شاخه 12 متری به دست آید. برخی از مهم ترین روش ها برای محاسبه وزن میلگردهای سایزهای مختلف عبارتند از:

 •  جدول لیستوفر
 •  جدول وزنی کارخانه
 •  جدول اشتال

با اندازه گیری وزن می توان قیمت نهایی را محاسبه کرد. در نهایت، با استفاده از قیمت میلگرد امروز و طول آن می توان قیمت کیلویی محصول را تعیین کرد.

قیمت هر شاخه میلگرد

میلگردها در سایزهای مختلفی تولید می شوند و به فروش می رسند. قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس طول و ابعاد آن تعیین می شود. بدیهی است هر چه شاخه بزرگ تر و طول آن بلندتر باشد، با قیمت بالاتری به فروش می رسد. البته، عوامل دیگری نیز بر قیمت شاخه ای این محصول تاثیر می گذارند، ازجمله: کیفیت و برند تولید کننده، میزان عرضه و تقاضا، نوع و شرایط بازار. به طور کلی، قیمت شاخه ای بر اساس وزن، قطر و کارخانه متفاوت خواهد بود. جهت اطلاع از قیمت شاخه ای این محصول باید از کارخانه مورد نظر استعلام بگیرید.

قیمت میلگرد دیروز و امروز

قیمت گذاری میلگردها معمولاً به دو صورت انجام می شود: شاخه ای و کیلویی. عوامل بسیار زیادی بر قیمت نهایی محصول تاثیر می گذارند. با این وجود، نوسانات بازار و قیمت مواد اولیه می توانند، بیشترین تاثیر را بر قیمت روز این محصول داشته باشند. قیمت امروز این محصول با قیمت های دیروز تفاوت دارد. در برخی از شرایط، حتی امکان تغییر لحظه ای قیمت نیز وجود دارد. برای اطلاع از قیمت ها برندهای مختلف حتماً باید پیش از خرید استعلام بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بر اساس نوع و ویژگی‌های آن مختلف است. معمولاً این قیمت طبق مواد تشکیل‌ دهنده، نوع آلیاژ، طول، سایز و … تعیین می‌شود. برای مشاهده جدیدترین قیمت روز میلگرد و قیمت میلگرد آجدار می‌توانید سایت فولاد مهر استیل را مورد بررسی قرار دهید.

عوامل موثر بر افزایش قیمت میلگرد

قیمت میلگردها بر اساس فاکتورهای مختلفی تعیین می شود. سایز و برند تولید کننده از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر قیمت نهایی محصول عنوان می شوند. به طور کلی، فاکتورهای زیر می توانند، بر قیمت ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند:

 •  وزن محصول
 •  کیفیت
 •  استاندارد مورد استفاده توسط کارخانه تولید کننده
 • هزینه حمل و نقل
 •  نوع و شکل ظاهری (کلاف، ساده، آجدار یا شاخه ای)
 •  روش تولید

به این نکته توجه داشته باشید که تاثیر هر یک از این فاکتورها روی قیمت نهایی به طور مستقل بررسی می شود. در مجموع، برندهای شناخته شده معمولاً از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار هستند. در نتیجه، قیمت محصولات آن ها در مقایسه با سایر برندهای تولید کننده بالاتر است. البته، محصولات آن ها کیفیت بهتری نیز دارند.

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد به ‌طور روزانه دست ‌خوش تغییر می‌شود که این نوسانات قیمت برگرفته از عوامل مختلفی هستند. یکی از این موارد، قیمت متریال و مواد اولیه برای ساخت میلگرد است. از دیگر موارد نوسان قیمت آن میزان میلگرد موجود در بازار یا عواملی نظیر نوسانات ارزی، تغییرات صنعت و صنایع مرتبط با میلگرد و… است.

تفاوت قیمت میلگرد امروز در کارخانه های مختلف

از آن جایی که کارخانه های متعددی در زمینه ساخت و تولید میلگردهایی با سایزهای مختلف فعالیت دارند، قیمت این محصول در بازار با هم تفاوت دارد. در هنگام خرید باید به پلاک یا کارت شناسایی آن توجه کرد. این کارت شناسایی توسط کارخانه تولید کننده تهیه می شود و شامل اطلاعاتی ازقبیل موارد زیر است:

 •  سایز
 •  نام کارخانه و برند تولید کننده
 •  استاندارد و علامت اختصاری
 •  طول و وزن
 •  قطر اسمی
 •  نام کشور تولید کننده

علاوه بر این، نوع فولاد و گرید و نام کارخانه نیز به صورت علائم اختصاری روی محصول نوشته می شوند. برای اطلاع از قیمت میلگرد و قیمت میلگرد ساده حتماً باید از کارخانه مد نظر استعلام بگیرید. این قیمت ها معمولاً بر اساس سایزبندی در جداول مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند.

قیمت میلگرد

خرید میلگرد با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل

در این متن به معرفی میلگرد و کاربردهای آن پرداختیم. در صورتی ‌که شما نیز برای پروژه مورد نظر خود قصد خرید میلگرد دارید، می‌توانید از سایت مهر استیل خریدی مقرون ‌به ‌صرفه و با قیمتی مناسب نسبت ‌به بازار آزاد داشته باشید. شما در همین صفحه از سایت مهر استیل می‌توانید انواع میلگرد موجود در این سایت را مشاهده کرده و مشخصات هر یک را بررسی کنید. بر اساس استعلام قیمت روز میلگرد و همچنین ثبت سفارش خرید از سایت مهر استیل می‌توانید با شماره‌های04136563305 ،04136576882  و04136551667  تماس بگیرید.

سوالات متداول

عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد آجدار کدام اند؟
نحوه محاسبه وزن میلگرد چگونه است؟
آیا قیمت های میلگرد بروز هست؟
هزینه حمل و نقل خرید میلگرد چقدر است؟
آیا امکان تهاتر آپارتمان یا خودرو با میلگرد وجود دارد؟
چقدر زمان می برد تا میلگرد مورد نظر به دست ما برسد؟
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)