شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28417,440
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "1/2تست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,174,200
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,045,880
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:286,068,810
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:286,473,400
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:289,889,910
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2811,688,080
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:288,361,470
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:289,710,100
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2814,385,330
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه2 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2813,036,700
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2817,082,570
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2815,284,410
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2818,880,740
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 3تست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2821,577,990
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,675,230
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه"3/4تست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:29417,440
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:295,394,530
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2927,871,570
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2927,691,750
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)