شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33469,730
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3/4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33469,730
لوله گالوانیزه 2  " 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33465,140
لوله گالوانیزه 2  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33463,310
لوله گالوانیزه 2  "1/4 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33463,310
لوله گالوانیزه 2  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:33457,800
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3/4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:33456,890
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34447,710
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34444,960
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34444,960
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  "4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34482,460
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   تهران  تست آب  6متری کارخانه3/4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34482,460
لوله گالوانیزه 2  " 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34474,320
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35473,180
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   قزوین  تست آب  6متری کارخانه3/4 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35472,160
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35461,980
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35456,890
لوله گالوانیزه 3  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:35448,010
لوله گالوانیزه 3  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36448,010
لوله گالوانیزه 3  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 1/4 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36448,010
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)