شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتردهبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:05:347,706,430
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:06:564,311,930
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳/۴ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران3/4 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:005,137,620
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ ۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:0323,761,470
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   2 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:0617,798,170
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1/2 1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:1215,504,590
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران3 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:1932,018,350
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۴ ۱ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:2614,128,450
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   4 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:3138,440,370
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۵ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران5 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:06:5261,284,410
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۶ اینچ   وارداتی    ۶متری کارخانه6 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:09:0265,871,560
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۸ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران8 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:09:03100,000,000
لوله مانسمان   \" 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:0513,903,670
لوله مانسمان   \" 1/2 2   اهواز    6متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1139,385,330
لوله مانسمان   \" 2   اهواز    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1428,266,060
لوله مانسمان   \"1/2 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1922,706,430
لوله مانسمان   \" 3   اهواز    6متری بنگاه تهران3 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:2349,577,990
لوله مانسمان   \"1/4 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:2720,853,220
لوله مانسمان   \" 4   اهواز    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:3167,183,490
لوله مانسمان   \" 5   اهواز    6متری بنگاه تهران5 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:3594,055,050
لوله مانسمان   \" 6   اهواز    6متری بنگاه تهران6 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:39100,000,000
لوله مانسمان وارداتی \" ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری1/2 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:09:434,495,420
لوله مانسمان وارداتی \" 3/4 قطر بیرونی 26.7 رده 40 ضخامت 2.87 شاخه 6 متری\"3/4شاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:09:525,412,850
لوله مانسمان وارداتی \"۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری1 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:14:339,266,060
لوله مانسمان وارداتی \"1/4 1قطر بیرونی42.2 رده 40 ضخامت3.56 شاخه 6 متری1/4 1 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:14:2815,045,880
لوله مانسمان وارداتی \" ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری1/2 1 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:14:2316,422,020
لوله مانسمان وارداتی \"2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری2 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:14:1920,000,000
لوله مانسمان وارداتی \" 1/2 2 قطر بیرونی 73 رده 40 ضخامت 5.16 شاخه 6 متری1/2 2 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:14:1530,137,620
لوله مانسمان وارداتی \"3 قطر بیرونی 88.9 رده 40 ضخامت 5.49 شاخه 6 متری3 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:12:4837,477,070
لوله مانسمان وارداتی \"4 قطر بیرونی 114.3 رده 40 ضخامت 6.02 شاخه 6 متری4 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:12:3454,908,260
لوله مانسمان وارداتی 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری5 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:12:3473,256,890
لوله مانسمان وارداتی سایز \"6قطر بیرونی168.3 رده 40 ضخامت7.116 اینچشاخهوارداتی406 تیر ساعت 12:12:2899,862,390
لوله مانسمان ۲٫۸۷  ۳/۴ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران3/4 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:12:156,513,770
لوله مانسمان ۳٫۳۸  ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:12:0713,669,730
لوله مانسمان ۳٫۷۳  ۱/۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:465,596,340
لوله مانسمان ۴٫۸۵  ۱/۴ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:4420,091,750
لوله مانسمان ۵٫۰۸  ۱/۲ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:2823,761,470
لوله مانسمان 5.54  2 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1930,137,620
لوله مانسمان ۷٫۰۱  ۱/۲ ۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1845,733,950
لوله مانسمان 7.62  3 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران3 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1364,036,700
لوله مانسمان 8.56  4 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1191,467,890
لوله مانسمان ۹٫۵۳  ۵ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران5 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:07100,000,000
لوله مانسمان 10.97  6 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران6 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:08100,000,000
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)