شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدحالتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 801/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316L 1 1/4 اینچ  رده 101 1/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 401/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 101/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 اینچ  رده 102 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 101 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 16 اینچ  رده 1016 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:234,121,290
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 1/2 اینچ  رده 402 1/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 801 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3/4 اینچ  رده 403/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3 اینچ  رده 103 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 اینچ  رده 402 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3 اینچ  رده 803 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316L 4 اینچ  رده 104 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 12 اینچ  رده 1012 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,769,960
لوله استنلس استیل صنعتی  316 10 اینچ  رده 1010 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,633,950
لوله استنلس استیل صنعتی  316 6 اینچ  رده 106 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,352,300
لوله استنلس استیل صنعتی  316 6 اینچ  رده 406 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,352,300
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3/4 اینچ  رده 403/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 8 اینچ  رده 408 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,493,120
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 401 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰1 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰2 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰4 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰3 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰5 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:246,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰8 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,480,740
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰10 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,664,230
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰12 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,965,600
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,262,390
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,312,620
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰6 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,362,850
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰6 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,362,850
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰2 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,262,390
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰2 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰8 اینچ316کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:263,493,120
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1 1/2 اینچ316کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:263,165,600
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)