شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله داربستی اصفهان کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6متریکارخانه25 تیر ساعت 22:19:15321,110
لوله داربستی اصفهان "۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6متریکارخانه2.55 تیر ساعت 22:19:15314,680
لوله داربستی 3  1/2 1 اینچ   اصفهان    6متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6 متریکارخانه35 تیر ساعت 22:19:15317,440
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه25 تیر ساعت 22:19:15333,950
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه2.55 تیر ساعت 22:19:15331,200
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه35 تیر ساعت 22:19:15331,200
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه"3/4تست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5 تیر ساعت 22:33:44399,090
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 22:33:4434,662,090
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 22:33:4445,652,500
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 22:33:4441,425,420
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5 تیر ساعت 22:33:4454,952,090
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28417,440
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "1/2تست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,174,200
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,045,880
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:286,068,810
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:286,473,400
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:289,889,910
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2811,688,080
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:288,361,470
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:289,710,100
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2814,385,330
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه2 اینچتست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2813,036,700
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2817,082,570
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2815,284,410
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2818,880,740
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 3تست گاز APIسپاهان 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2821,577,990
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:284,675,230
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه"3/4تست گاز APIاصفهان 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 11:45:29417,440
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:295,394,530
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2927,871,570
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 11:45:2927,691,750
لوله جدار چاه  4  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه46 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  4  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه46 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  5  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  6  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18370,650
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری10 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری12 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری10 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری12 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری14 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:05:347,706,430
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:06:564,311,930
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳/۴ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران3/4 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:005,137,620
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ ۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:0323,761,470
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   2 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:0617,798,170
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1/2 1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:1215,504,590
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران3 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:1932,018,350
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۴ ۱ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:2614,128,450
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   4 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:07:3138,440,370
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۵ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران5 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:06:5261,284,410
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۶ اینچ   وارداتی    ۶متری کارخانه6 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:09:0265,871,560
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۸ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران8 اینچشاخهوارداتی 6 تیر ساعت 12:09:03100,000,000
لوله مانسمان   \" 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:0513,903,670
لوله مانسمان   \" 1/2 2   اهواز    6متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1139,385,330
لوله مانسمان   \" 2   اهواز    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1428,266,060
لوله مانسمان   \"1/2 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:1922,706,430
لوله مانسمان   \" 3   اهواز    6متری بنگاه تهران3 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:2349,577,990
لوله مانسمان   \"1/4 1   اهواز    6متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:2720,853,220
لوله مانسمان   \" 4   اهواز    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:3167,183,490
لوله مانسمان   \" 5   اهواز    6متری بنگاه تهران5 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:3594,055,050
لوله مانسمان   \" 6   اهواز    6متری بنگاه تهران6 اینچشاخهاهواز 6 تیر ساعت 12:09:39100,000,000
لوله مانسمان وارداتی \" ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری1/2 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:09:434,495,420
لوله مانسمان وارداتی \" 3/4 قطر بیرونی 26.7 رده 40 ضخامت 2.87 شاخه 6 متری\"3/4شاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:09:525,412,850
لوله مانسمان وارداتی \"۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری1 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:14:339,266,060
لوله مانسمان وارداتی \"1/4 1قطر بیرونی42.2 رده 40 ضخامت3.56 شاخه 6 متری1/4 1 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:14:2815,045,880
لوله مانسمان وارداتی \" ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری1/2 1 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:14:2316,422,020
لوله مانسمان وارداتی \"2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری2 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:14:1920,000,000
لوله مانسمان وارداتی \" 1/2 2 قطر بیرونی 73 رده 40 ضخامت 5.16 شاخه 6 متری1/2 2 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:14:1530,137,620
لوله مانسمان وارداتی \"3 قطر بیرونی 88.9 رده 40 ضخامت 5.49 شاخه 6 متری3 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:12:4837,477,070
لوله مانسمان وارداتی \"4 قطر بیرونی 114.3 رده 40 ضخامت 6.02 شاخه 6 متری4 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:12:3454,908,260
لوله مانسمان وارداتی 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری5 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:12:3473,256,890
لوله مانسمان وارداتی سایز \"6قطر بیرونی168.3 رده 40 ضخامت7.116 اینچشاخهوارداتی6 تیر ساعت 12:12:2899,862,390
لوله مانسمان ۲٫۸۷  ۳/۴ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران3/4 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:12:156,513,770
لوله مانسمان ۳٫۳۸  ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:12:0713,669,730
لوله مانسمان ۳٫۷۳  ۱/۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:465,596,340
لوله مانسمان ۴٫۸۵  ۱/۴ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/4 1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:4420,091,750
لوله مانسمان ۵٫۰۸  ۱/۲ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 1 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:2823,761,470
لوله مانسمان 5.54  2 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1930,137,620
لوله مانسمان ۷٫۰۱  ۱/۲ ۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران1/2 2 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1845,733,950
لوله مانسمان 7.62  3 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران3 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1364,036,700
لوله مانسمان 8.56  4 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران4 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:1191,467,890
لوله مانسمان ۹٫۵۳  ۵ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران5 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:07100,000,000
لوله مانسمان 10.97  6 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران6 اینچشاخهچین 6 تیر ساعت 12:11:08100,000,000
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24336,700
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24349,550
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24349,550
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه"3/4صنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25336,700
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه"3/4صنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:26349,550
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:26349,550
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Mar6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Mar6 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه"3/4تست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2834,662,090
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2845,652,500
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2841,425,420
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2854,952,090
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "1/2تست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:284,174,200
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:28417,440
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:284,045,880
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:286,068,810
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:286,473,400
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه3-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:289,889,910
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه7-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران7-Mar6 تیر ساعت 12:45:2811,688,080
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:288,361,470
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه6-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران7-Mar6 تیر ساعت 12:45:289,710,100
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران9-Mar6 تیر ساعت 12:45:2814,385,330
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه2 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه9-Feb6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2813,036,700
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران9-Mar6 تیر ساعت 12:45:2817,082,570
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2915,284,410
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2918,880,740
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 3تست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2921,577,990
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:294,675,230
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران9-Feb6 تیر ساعت 12:45:295,394,530
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه"3/4تست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه9-Feb6 تیر ساعت 12:45:29417,440
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2927,691,750
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2927,871,570
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,094,380
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,032,180
لوله درز مستقیم  2.8  1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:295,364,630
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:295,908,860
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2911,322,550
لوله درز مستقیم  3  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:298,785,540
لوله درز مستقیم  2.8  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:297,075,090
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:297,463,830
لوله درز مستقیم  2.8  2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2910,262,760
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2912,828,450
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2915,083,140
لوله درز مستقیم  4  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2917,959,070
لوله درز مستقیم  2.8  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2914,461,160
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2915,471,130
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2917,959,070
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2920,992,000
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,731,920
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,887,410
لوله درز مستقیم  2.8  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2918,348,570
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2919,748,030
لوله درز مستقیم  3.5  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 12:45:3022,780,210
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:3027,134,100
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری1/2 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30347,710
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30344,940
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30345,880
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری1 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمصابري6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری1/2 2 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه"3/4تست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30347,710
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری"3/4تست آبکیلوگرم6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30344,940
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه5 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه5 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33469,730
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3/4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33469,730
لوله گالوانیزه 2  " 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33465,140
لوله گالوانیزه 2  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33463,310
لوله گالوانیزه 2  "1/4 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33463,310
لوله گالوانیزه 2  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:33460,560
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:33457,800
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3/4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:33456,890
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34447,710
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34444,960
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34444,960
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 2.5  "4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:34443,120
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 3  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:34431,200
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34482,460
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   تهران  تست آب  6متری کارخانه3/4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34482,460
لوله گالوانیزه 2  " 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:51:34474,320
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35473,180
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   قزوین  تست آب  6متری کارخانه3/4 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35472,160
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35461,980
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35458,920
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:51:35456,890
لوله گالوانیزه 3  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:35448,010
لوله گالوانیزه 3  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36448,010
لوله گالوانیزه 3  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1 1/4 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36448,010
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمقزوین 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله گالوانیزه 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:51:36444,960
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر8304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر10304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر10304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,481,890
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر12304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر16304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۹ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر19304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر20304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر22304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر25304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر30304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر32304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر38304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر38304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,390,140
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۴۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر42304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر51304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر51304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,390,140
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر63304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,390,140
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر63304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,390,140
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۲ میلیمتر63304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,390,140
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۷۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر76304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر102304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 12:55:202,665,370
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر16304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,660,560
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر25304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,293,580
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر38304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,522,940
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر51304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,522,940
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر51304کیلوگرمشیت6 تیر ساعت 13:00:402,293,580
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱ میلیمتر63304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,522,940
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱ میلیمتر102304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:00:402,522,940
لوله گوشتدار 20  83*43   چین    6متری بنگاه تهران83*43کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 25  90*40   چین    6متری بنگاه تهران90*40کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 30  120*60   چین    6متری بنگاه تهران120*60کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 30  140*80   چین    6متری بنگاه تهران140*80کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 35  140*70   چین    6متری بنگاه تهران140*70کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 35  133*63   چین    6متری بنگاه تهران133*63کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 35  150*80   چین    6متری بنگاه تهران150*80کیلوگرمچین بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:55660,560
لوله گوشتدار 70  220*80   وارداتی    6متری220*80کیلوگرموارداتی بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:04:56660,560
لوله نیوپایپ شاخه ای 40mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:071,828,680
لوله نیوپایپ شاخه ای 63mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:073,000,840
لوله نیوپایپ 25mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:07633,480
لوله نیوپایپ 16mm (PERT-AL-PERT)6 تیر ساعت 13:08:07194,400
لوله نیوپایپ 32mm (PERT-AL-PERT)6 تیر ساعت 13:08:07951,750
لوله نیوپایپ 32mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:07984,840
لوله نیوپایپ 16mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:07208,920
لوله نیوپایپ 20mm (PERT-AL-PERT)6 تیر ساعت 13:08:07993,600
لوله نیوپایپ شاخه ای 50mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:072,367,720
لوله نیوپایپ 20mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:07375,540
لوله نیوپایپ رولی 40mm (PEX-AL-PEX)6 تیر ساعت 13:08:071,828,680
لوله نیوپایپ 25mm (PERT-AL-PERT)6 تیر ساعت 13:08:07569,520
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 32 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  42 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 42 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  48 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 48 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال 5  16 اینچ   کالوپ    6متری16 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  18 اینچ   کالوپ    6متری18 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  20 اینچ   کالوپ    6متری20 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  24 اینچ   کالوپ    6متری24 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال 8  32 اینچ   کالوپ    6متری32 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 32 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 801/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316L 1 1/4 اینچ  رده 101 1/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 401/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:223,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1/2 اینچ  رده 101/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 اینچ  رده 102 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 101 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 16 اینچ  رده 1016 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:234,121,290
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 1/2 اینچ  رده 402 1/2 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 801 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3/4 اینچ  رده 403/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3 اینچ  رده 103 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 2 اینچ  رده 402 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3 اینچ  رده 803 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,213,080
لوله استنلس استیل صنعتی  316L 4 اینچ  رده 104 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 12 اینچ  رده 1012 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,769,960
لوله استنلس استیل صنعتی  316 10 اینچ  رده 1010 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,633,950
لوله استنلس استیل صنعتی  316 6 اینچ  رده 106 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,352,300
لوله استنلس استیل صنعتی  316 6 اینچ  رده 406 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,352,300
لوله استنلس استیل صنعتی  316 3/4 اینچ  رده 403/4 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  316 8 اینچ  رده 408 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,493,120
لوله استنلس استیل صنعتی  316 1 اینچ  رده 401 اینچ316Lکیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:233,165,600
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰1 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰2 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰4 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰3 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:236,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰5 اینچ1.4841کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:246,238,540
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰8 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,480,740
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰10 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,664,230
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰12 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,965,600
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,262,390
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,312,620
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰6 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,362,850
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰6 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,362,850
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:242,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰2 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰5 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,262,390
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰3 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰3/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰1 1/4 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰2 1/2 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,161,930
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰1 اینچ304کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:252,232,250
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰8 اینچ316کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:263,493,120
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰1 1/2 اینچ316کیلوگرم6 متری6 تیر ساعت 13:17:263,165,600

قیمت لوله

یکی از گسترده‌ترین انواع تجهیزات که در اکثر فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی و صنعتی به کار می‌رود، لوله است. این وسیله جزو قدیمی‌ترین نمونه‌های مورد استفاده بوده که تقاضای بالا برای خرید لوله در بازار را به همراه دارد.
امروزه با توجه به گسترش فناوری و تولیدات، نمونه‌های جدیدی از لوله‌ها را شاهدیم که شناخت دقیق و درست آن‌ها برای استفاده بهینه و افزایش راندمان کاری بسیار مهم است، به دنبال این تفاوت در نوع شاهد تفاوت قیمت لوله نیز هستیم. این لوله‌ها دارای دسته بندی‌های مختلفی از نظر جنس، شکل، کاربرد، سایز و … هستند که در ادامه به طور مختصر آن‌ها را شرح می‌دهیم.

انواع لوله

همانطور که گفتیم لوله‌ها دارای انواع مختلفی هستند که دسته بندی آن‌ها بر اساس اندازه، متریال، کاربرد و … بسیار متفاوت است. از جمله انواع لوله‌‌ها می‌توان به لوله گاز، شناور، کونیک، مانیسمان، صنعتی، جدار چاهی، فولادی، سیاه، آهنی و… اشاره داشت.
به طور کلی بر اساس جنس، لوله‌ها به سه دسته سیمانی، فلزی و پلیمری تقسیم می‌شوند که هرکدام برای خود نمونه‌های مختلفی دارند.

 •  لوله پلیمری
  لوله‌های پلیمری به لوله‌های پلاستیکی معروف هستند که ازجمله متداول‌ترین و پرکاربردترین انواع لوله در بازارند. از جمله این لوله‌ها می‌توان به پلی‌وینیل کلرید، پلی اتیلن، پلی پروپیلن و … اشاره داشت. نمونه فوق به دلیل وزن سبک، نصب ساده، کارایی آسان و… جزو پرکاربردترین انواع نمونه لوله‌ها است، به همین منظور تقاضا برای خرید لوله پلاستیکی بسیار بالا است.
  همچنین این لوله به دلیل متریال خاص، در مقابل رطوبت مقاوم است و در آن مواردی نظیر زنگ‌زدگی دیده نمی‌شود. لوله پلیمری قادر است مایعات قلیایی و اسیدی را نیز انتقال دهد. از دیگر ویژگی‌های خوب این لوله وجود سطحی صاف و صیقلی در بخش داخلی آن است که در نتیجه کاهش رسوب و همچنین کاهش مقاومت در برابر عبور جریان را از آن شاهدیم. در ادامه چند نمونه از انواع این لوله را بررسی می‌کنیم.
 •  لوله پی وی سی
  این مدل خود دارای دو دسته نو و کهنه، پرفشار و کم‌فشار است. به طوری که لوله پی وی سی با رنگ طوسی پررنگ از مواد نو ساخته شده‌اند و نمونه طوسی کمرنگ از مواد کهنه یا همان بازیافتی‌اند. از این لوله در سیستم‌های فاضلاب استفاده می‌شود.
 •  لوله سفید
  نوع سفید یا همان آذین که در بازار در رنگ بندی‌های دیگر نظیر آبی و سبز و … موجود است، اما به طور کلی به سفید معروف بوده و به منظور لوله کشی‌های بهداشتی و یا سیستم‌هایی با آب گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 •  لوله پوش فیت
  این نوع لوله نیز برای فاضلاب‌ها به کار می‌رود که مقاومت بالایی در مقابل فشار دارد.
 • لوله پنج لایه

نمونه پنج لایه دارای یک هسته آلومینیومی ‌است که عمر بالای لوله را به همراه می‌آورد، همچنین به دلیل سطح فلزی، صاف و سیقلی که در خود دارد میزان رسوب آن به شدت پایین است.
از جمله مزایای لوله‌های پنج لایه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

این لوله‌ها هیچ‌گاه دچار زنگ‌زدگی و رسوب و پوسیدگی نمی‌شوند.
انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری لوله‌های فوق بسیار بالا است.
نصب و استفاده از لوله پنج لایه بسیار راحت و سریع است و ضایعاتی ندارد.
از وزن پایینی برخوردار بوده و حمل‌ونقل آن آسان است.
ضریب انبساط طولی لوله پنج لایه بسیار پایین است و در طول آن افت فشار ناچیزی به وجود می‌آید.
مقاومت این لوله در مقابل فشار، ضربه، مواد شیمیایی و … بسیار بالا است.

 •  لوله پلی اتیلن
  لوله پلیمری پلی اتیلن جزو نمونه‌های پر فروش است که از آن به منظور انتقال آب‌های آشامیدنی، فاضلاب‌ها، آب رسانی مزارع و … استفاده می‌کنند.
 •  لوله سیمانی
  لوله سیمانی با نام آزبست معروف است که بیشترین کاربرد آن برای انتقال آب آشامیدنی و موارد بهداشتی یا دودکش‌ها است. ترکیب لوله سیمانی از سیمان، سیلیس، آزبست است که این مواد تحت فشار به‌طور متراکم درآمده و یک ماده همگن را به وجود می‌آورند. در نهایت از این آزبست سیمانی یا ماده همگن، لوله می‌سازند که استحکام بسیار بالایی در مقابل ضربه و فشار دارد.
  سطح داخلی لوله‌های سیمانی صاف است و خوردگی و تشکیل رسوب پایینی دارد. معمولاً از لوله‌های سیمانی برای حمل و انتقال انواع مواد شیمیایی و اسیدی استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این در سیستم آب و فاضلاب نیز شاهد استفاده از لوله‌های فوق هستیم.
 • لوله فلزی

لوله فلزی، استوانه‌ای توخالی برای انتقال مواد است. لوله‌های فلزی جنس‌های متفاوتی دارند که که در حوزه های مختلف به کاربرده می شوند. که در ادامه به این اجناس اشاره خواهیم داشت.

1- لوله مسی
این لوله از جنس مس است و در کشور‌های پیشرفته از آن به منظور لوله‌کشی آب آشامیدنی استفاده می‌شود. نمونه فوق به دلیل خاصیت فلزی، دارای انتقال حرارت بالا است، به همین منظور در مبدل یا دیگر موارد انتقال حرارتی بسیار کاربرد دارد. به طور کلی قیمت لوله‌های فلزی در مقایسه با نمونه‌های پلاستیکی بالاتر است.

2- لوله فولادی
لوله فولادی به نوعی از لوله‌های فلزی گفته می‌شود که  بدنه‌ی آنها از جنس فولاد کربن بوده.
انواع لوله فولادی عبارت است از درزدار و بدون درز . نمونه‌های درزدار دارای درزی 6 متری هستند که خود دو مدل سیاه یا گالوانیزه دارند.
نمونه بدون درز که با نام مانیسان نیز معروف است، فاقد هرگونه درز و جوش است و از آن در فعالیت‌های فشار بالا نظیر آتش‌نشانی، فعالیت‌های صنعتی، انتقال نفت و گاز و… استفاده می‌شود.

3- لوله استیل
لوله استیل یکی از رایج‌‌ترین نمونه‌ها در فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی است که دارای ویژگی‌های خاصی نظیر مقاومت بالا در مقابل خوردگی، سطح صاف، پایداری در مقابل حرارت، طول عمر بالا و… است. به واسطه این ویژگی‌های منحصر به فرد، از لوله‌های استیل در انواع تأسیسات، نقل و انتقال نفت و گاز و … استفاده می‌کنند.

4- لوله چدنی
همان‌طور ‌که از نام این لوله مشخص است، متریال آن چدن ریخته‌گری است. این لوله به واسطه مقاومت بالا در مقابل خوردگی، طول عمر، دوام و استحکام بسیار خوبی داشته و از آن در سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب استفاده می‌کنند. طول عمر لوله فوق تا صد سال نیز دیده شده و ظرفیت پذیرش فشارهای متغیر را دارد. از دیگر ویژگی‌های این لوله قیمت مناسب و صرفه اقتصادی آن است.

5- لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه نیز جزو انواع لوله‌های فلزی به شمار می‌آید که خود دارای دو مدل گالوانیزه آهنی و گالوانیزه فولادی است. از مدل گالوانیزه برای انتقال انواع آب‌ها، مایعات و حتی گاز استفاده می‌شود. خوردگی لوله فوق در مقابل مواد اسیدی یا قلیایی بالا است و به همین منظور بهتر است از آن برای انتقال مواد خنثی استفاده شود.

 • لوله گالوانیزه فولادی

مدل گالوانیزه فولادی برای تخلیه فاضلاب‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد که جنس آن از فولاد نرم است. این لوله را به ‌منظور افزایش مقاومت و کاهش زنگ زدگی در روی می‌غلتانند.

 • گالوانیزه آهنی

مدل گالوانیزه آهنی از جنس آهن سفید است که این آهن در شرایط نور دیده قرار گرفته. معمولاً این لوله‌ها در طول 6 متر و در قطر‌هایی نظیر 12 تا 15 سانتی‌متری ساخته می‌شوند. پس ‌از ساخت، لوله را در محلول روی قرار می‌دهند تا به فرم گالوانیزه درآید.

 •  لوله فرفورژه

لوله فرفورژه نیز از دیگر انواع لوله‌های فولادی است که ساختاری شبیه به گالوانیزه دارد. این لوله هم در شکل درزدار و هم در شکل بدون درز قابل تهیه است و ضمن استفاده‌های تزیینی از آن برای انتقال انواع گاز و آب و همچنین نوع خاصی از مایعات استفاده می‌شود.

 • لوله آهنی

لوله‌های آهنی شباهت زیادی به لوله‌های گالوانیزه دارند، که برای حمل مایعات و گاز مورد استفاده قرار میگیردند. فرق بین این دو مدل این است که لوله‌های آهنی به کمک ورقه‌های آهنی جوشکاری شده درست می‌شود و  لوله‌های آهنی به صورت یکپارچه ساخته می‌شوند. لوله گالوانیزه به خاطر نیاز به نگهداری، هزینه‌ی بیشتری نسبت به لوله‌ی آهنی دارد به همین علت قیمت لوله آهنی ارزان‌تر است.

کاربرد لوله و اتصالات

در قسمت قبل به طور مختصر پیرامون انواع لوله صحبت کردیم و دیدیم که تنوع در لوله‌ها بسیار بالا است. در خرید لوله باید به ارتباط و کارایی آن با فعالیت مورد نظر توجه داشت. به طور کلی موارد کاربرد لوله‌ها در انتقال مایعات نظیر آب رسانی، سیستم‌های برودتی، آتش نشانی، موتورخانه‌ها، فاضلاب‌ها، رادیاتورهای گرمایشی، انتقالات صنعتی نظیر نفت و گاز، تولید دستگاه‌های حرارتی و … است.

قیمت روز انواع لوله

بدون شک افرادی که به دنبال خرید لوله هستند، قیمت لوله را در بازه مورد نظر بررسی می‌کنند تا طبق نیاز، برآورد هزینه داشته باشند. برای این منظور می‌توانید از همین صفحه سایت مهر استیل استفاده کرده و قیمت انواع لوله را مشاهده کنید.

نکات مهم خرید انواع لوله

در هنگام خرید لوله و اتصالات توجه به نکاتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از این نکات خرید از برند‌های معروف و باکیفیت است. این برند‌ها به واسطه درصد بالای رضایت مشتریان و متریال خوبی که به کار می‌برند خریدی مطمئن در زمینه لوله را منجر می‌شوند.
از دیگر نکات مهم تطابق نوع، جنس و اندازه لوله با پروژه مورد نظر است. توصیه می‌کنیم برای این امر حتما از افراد آگاه، با‌تجربه و حرفه‌ای در این زمینه استفاده کنید تا ضمن بررسی تعداد، نوع و شکل لوله، سایز و… را با دقت برایتان مشخص کنند.
قیمت لوله آهنی هنگام خرید نیز از دیگر موارد مهم است که باید به آن توجه داشت.

خرید لوله با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل

در صورتی که قصد خرید انواع لوله از بهترین برند‌ها، با کیفیت و قیمت مناسب دارید می‌توانید از همین صفحه سایت مهر استیل اقدام کنید. در این صفحه نمونه‌های مختلفی از لوله‌ها برای کاربردهای متنوع با قیمتی ارزان‌‌تر نسبت به بازار آزاد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. شما می‌توانید پس از بررسی مدل‌ها و مشخصات لوله‌های مورد نظرتان برای بررسی قیمت و خرید لوله از طریق شماره‌های 041-36563305، 041-36576882  و 041-36551667  با کارشناسان فروش مهر استیل تماس بگیرید.

سوالات متداول

پرکاربردترین لوله های استفاده شده در ساختار تاسیسات ساختمانی
خرید لوله با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل
معرفی انواع لوله ها در تاسیسات و ساختمان ها
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)