شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزشرکتحالتضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
توری پرسی  3.6  چشمه 2*2 2*2چشمه1*23.66 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3.8  چشمه 2*2 2*2چشمه1*23.86 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3  چشمه 2*2 2*2چشمه1*236 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4 چشمه 3*33*3چشمه1*246 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3  چشمه 4*4 4*4چشمه1*236 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 4*44*4چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4 چشمه 4*44*4چشمه1*246 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 5*55*5چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.8 چشمه 5*55*5چشمه1*23.86 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4.5 چشمه 5*55*5چشمه1*24.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 5 چشمه 5*55*5چشمه1*256 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.2 چشمه 3*33*3چشمه1*23.26 تیر ساعت 13:36:34348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 3*33*3چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:34348,630
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)