شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
توری پرسی  3.6  چشمه 2*2 2*2چشمه1*23.66 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3.8  چشمه 2*2 2*2چشمه1*23.86 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3  چشمه 2*2 2*2چشمه1*236 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4 چشمه 3*33*3چشمه1*246 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی  3  چشمه 4*4 4*4چشمه1*236 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 4*44*4چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4 چشمه 4*44*4چشمه1*246 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 5*55*5چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.8 چشمه 5*55*5چشمه1*23.86 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 4.5 چشمه 5*55*5چشمه1*24.56 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 5 چشمه 5*55*5چشمه1*256 تیر ساعت 13:36:33348,630
توری پرسی 3.2 چشمه 3*33*3چشمه1*23.26 تیر ساعت 13:36:34348,630
توری پرسی 3.5 چشمه 3*33*3چشمه1*23.56 تیر ساعت 13:36:34348,630
توری مرغی 8.5 کیلویی1206 تیر ساعت 13:41:393,302,760
توری مرغی 7.5 کیلویی1206 تیر ساعت 13:41:393,119,270
توری مرغی 6.5 کیلویی1206 تیر ساعت 13:41:393,027,530
رابیتس   مسعود  920 گرم    بنگاه تهرانمسعود 920 گرمبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03592,670
رابیتس   مسعود  1120 گرم     بنگاه تهرانمسعود 1120 گرمبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03708,260
رابیتس   مسعود  650gr    بنگاه تهرانمسعود 650grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03478,900
رابیتس   مسعود  400gr    بنگاه تهرانمسعود 400grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03300,000
رابیتس   مسعود  800 gr    بنگاه تهرانمسعود 800 grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04547,710
رابیتس   مسعود  1000 gr    بنگاه تهرانمسعود 1000 grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04659,640
رابیتس   مسعود  770gr    بنگاه تهرانمسعود 770grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04500,000
رابیتس 1000gr  رابیتس تهران  1000 gr    بنگاه تهرانرابیتس تهران1000 gr بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04659,640
رابیتس 800gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04545,880
رابیتس 700gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04490,830
رابیتس 850gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04543,120
سیم آرماتور    1.5        بنگاه تهران   بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:48:17339,450
سیم آرماتور  2.5  2.5        بنگاه تهران   بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:48:17339,450
سیم خاردار تبری 90 بنگاه تهران   بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:52:50376,150
سیم خاردار تبری 60 بنگاه تهران   بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:52:504,495,420
سیم خاردار تبری بنگاه تهران   بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:52:50376,150
سیم خاردار تبری ۱۰ بنگاه تهران  بنگاه تهران 6 تیر ساعت 13:52:50512,850
سیم خاردار تبری  ۶۰6 تیر ساعت 13:52:504,495,420
سیم خاردار تبری 906 تیر ساعت 13:52:506,238,540
توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.55.5*5.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43398,170
توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.55.5*5.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43494,960
توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.55.5*5.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران36 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.55.5*5.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.56.5*6.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43339,450
توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.56.5*6.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43427,070
توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.56.5*6.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران36 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.56.5*6.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.57.5*7.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43320,190
توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.57.5*7.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43387,620
توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.57.5*7.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
مش تهران 6  چشمه10*10چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:04266,060
مش تهران 6  چشمه15*15چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:04266,060
مش تهران 6  چشمه20*20چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:04266,060
مش تهران 8  چشمه10*10چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:04248,630
مش تهران 8  چشمه15*15چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:05248,630
مش تهران 8  چشمه20*20چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:05248,630
مش تهران 10  چشمه10*10چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:05248,630
فولاد تهران 10  چشمه15*15چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:05248,630
مش تهران 10  چشمه20*20چشمهبنگاه تهران6 تیر ساعت 14:19:05248,630
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)