شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری کارخانه 30کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19270,650
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران12شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:1944,954,130
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه12کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19307,340
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه14کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19270,650
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران14شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:1940,825,690
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری14شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:1940,825,690
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری16شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:1948,165,140
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه16کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19261,470
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران16شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:1948,165,140
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری18شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:1959,174,320
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه18کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19261,470
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران18شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:1959,174,320
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران20شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:1968,348,630
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری20شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:1968,348,630
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه20کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:19261,470
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران22شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2088,990,830
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه22کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:20289,000
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری22شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:2088,990,830
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه24کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:20261,470
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری24شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:2094,954,130
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران24شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2094,954,130
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه27کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:20252,300
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران27شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:20100,000,000
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری27شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:20100,000,000
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران30شاخهذوب آهن12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:20100,000,000
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان30شاخهذوب آهن12 متریبنگاه اصفهان31 خرداد ساعت 16:09:20100,000,000
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه30کیلوگرمذوب آهن12 متریکارخانه31 خرداد ساعت 16:09:20270,650
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران14شاخهفایکو12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2034,403,670
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران16شاخهفایکو12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2043,119,270
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران14شاخه اهواز 12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2033,944,960
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران16شاخه اهواز 12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2042,201,840
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران18شاخه اهواز 12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2066,972,480
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران14شاخهیزد12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2033,944,960
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران16شاخهیزد12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2042,201,840
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران18شاخهیزد12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2053,669,730
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران20شاخهیزد12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2061,467,890
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران22شاخهیزد12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2076,146,790
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10شاخهترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2039,385,330
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران8شاخهترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2030,211,010
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران10شاخهترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2057,733,950
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران33کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران36کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21651,360
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران40کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران45کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران50کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران55کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21779,820
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران60کیلوگرمترک12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21726,610
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران35کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21520,370
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران40کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران45کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران50کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران55کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران60کیلوگرمروسیه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران33کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران36کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران40کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران45کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران50کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران50کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران55کیلوگرمکره12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:21633,030
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران14شاخهبناب12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2133,944,960
تیرآهن 16 بناب  12 متری   IPE تهران16شاخهبناب12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2149,541,290
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16شاخهماهان12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2141,284,410
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران 14شاخهماهان12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2130,275,230
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران18شاخهماهان12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2150,458,720
تیرآهن 14 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران14شاخهکرمانشاه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2133,944,960
تیرآهن 16 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران16شاخهکرمانشاه12 متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:09:2244,036,700
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری20کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23339,450
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری14کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری16کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23293,580
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری18کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری20کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23292,670
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری16کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری14کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری18کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:24275,230
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری30کیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:24605,510
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:41:101,284,410
ریل آهنی p 50 شاخه 12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:41:10642,210
ریل آهنی R 33 شاخه 12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:41:10623,860
ریل آهنی R 38 شاخه 12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:41:10623,860

قیمت تیرآهن

یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات برای تمامی فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی، احداث بنا و … تیرآهن است. این محصول در مدل‌های مختلف و با قیمت‌های متفاوتی در بازار موجود و در دو نوع L و H قابل خریداری و تهیه است. با توجه به کاربرد بالای این محصول شاهد تقاضای زیاد برای خرید تیرآهن هستیم. تیر آهن سایز و مدل‌های متفاوتی دارد و در کنار آن عواملی نظیر ضخامت، نوع استاندارد، نوع فولاد و… نیز در انتخاب آن دخیل‌اند. از آن‌ جایی‌ که این کالا در بیشتر پروژه‌های تولیدی به کار می‌رود، در این محتوا اطلاعات خاصی پیرامون این محصول در اختیار شما قرار می‌دهیم.

قیمت تیرآهن امروز

قیمت تیرآهن با توجه به سایز، اندازه، روز خرید و … متفاوت است. همچنین در صورتی ‌که این محصول را به‌ طور شاخه‌ای یا کیلویی خریداری کنید نیز در قیمت آن تفاوت ایجاد می‌کند. در نتیجه برای اطلاع از قیمت آهن باید به نوع خرید خود نظیر شاخه‌ای یا کیلویی، ابعاد و سایز و… غیره توجه کرده و متناسب با قیمت روز آهن برای پرداخت هزینه آن اقدام کنید. برای مشاهده قیمت روز آهن می‌توانید از همین صفحه سایت استفاده کنید.

انواع سایزهای موجود تیر آهن

 پیش ‌از معرفی انواع سایزهای تیرآهن به توضیح کلی پیرامون این محصول می‌پردازیم. به‌ طورکلی یک تیر آهن از سه بخش بدنه، جان و بال تشکیل شده که جان قسمتی اصلی به حساب می‌آید و دو بال را به ‌هم وصل می‌کند، سایز نیز بر اساس همین ارتفاع جان بیان می‌شود.
به ‌طورکلی تیر آهن در شاخه‌های حدود به 12 متر و به ‌صورت بندیل به فروش می‌رود که هر بندیل دارای وزن 2.5 تا 5 تن است، در نتیجه دسته ‌بندی تیرآهن‌ها نیز بر اساس تعداد شاخه‌ها صورت می‌گیرد.

تیر آهن دوازده
این نمونه طبق استاندارد IPE اروپا ساخته‌ شده و جزو پرکاربردترین انواع تیرآهن‌ها به شمار می‌آید. به‌ طورکلی وزن هر متر این محصول حدود 10.4 کیلوگرم است.
کاربرد این مدل برای ستون‌ها، پوشش‌های سقفی و … است و از آن برای پروژه‌های سنگین و سازه‌های بزرگ نمی‌توان استفاده کرد.

تیر آهن چهارده
نوع دیگر از سایزبندی مدل 14 آن است که وزنی تقریباً 12.9 کیلوگرمی دارد. این تیرآهن به‌عنوان ستون نعل، تیرهای پوشیده شده در سقف، خرپا و… بکار می‌رود و با توجه به نوع سازه و ساختمان انتخاب می‌شود.

تیرآهن شانزده
مدل شانزده نسبت ‌به مدل دوازده و چهارده از وزن بالاتری برخوردار است و تقریباً بین 15.8 تا 41.6 کیلوگرم متغیر است. از این نمونه به دلیل مقاومت بالا در سازه‌های سنگین، پل‌های زنبوری و… استفاده می‌شود.

تیرآهن هجده
مدل هجده مقاوم‌ترین نوع تیرآهن است که استحکام بسیار بالایی دارد و وزنی بین 18.8 تا 49.1 کیلوگرم را دربر می‌گیرد. از این مدل برای سازه‌های بسیار بزرگ و گسترده استفاده می‌کنند، چراکه مقاومت خمشی بسیار خوبی داشته و تحمل وزن بالایی از خود نشان می‌دهد.

نکات مهم در هنگام خرید تیر آهن

پس ‌از بررسی انواع سایز‌های این محصول به نکات مهم در هنگام خرید تیرآهن می‌رسیم. افرادی که در زمینه خرید یا فروش تیرآهن فعالیت می‌کنند باید به این نکات توجه کنند.
در ابتدا باید به شکل ظاهری تیرآهن و تعداد شاخه‌های آن دقت کرد. یکی از مهم‌ترین نکات هنگام خرید این محصول توجه به شکل ظاهری و تشخیص نوع آن است. همچنین وزن و تعداد شاخه نیز برای خرید بسیار حائز اهمیت است و این انتخاب به نوع سازه، وسعت، استحکام، مقاومت مورد نظر و… ارتباط دارد.
مورد بعدی توجه به رنگ تیرآهن است. در حالت طبیعی رنگ این قطعه طوسی پررنگ یا مشکی است، اما ممکن است در ارتباط با هوا دچار تغییر رنگ و رطوبت شود که به زردی می‌گراید. پس میزان خوردگی تیرآهن را می‌توان از رنگ آن تشخیص داد. عامل دیگر برای انتخاب این قطعه کیفیت آن طبق جدول اشتال است. در این جدول مواردی نظیر ضخامت، وزن و اندازه تیرآهن بر اساس کیفیت آن درج شده که می‌توانید هنگام خرید کیفیت نمونه مورد نظر را بررسی کنید.
از جمله دیگر عوامل در خرید و انتخاب این محصول می‌توان به کارخانه تولیدی، نحوه ارسال، وزن و… اشاره داشت.

عوامل مؤثر بر قیمت تیرآهن

در بحث فروش تیرآهن عواملی بر روی قیمت آن تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به قیمت دلار و ارز، قیمت گمرک و واردات، تأثیر قیمت نفت بر روی این محصول، تورم داخلی و خارجی، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه خدمات، تغییرات آب ‌و هوا، میزان کالا در بازار و …اشاره داشت. هرکدام از این موارد سبب می‌شوند تا قیمت تیرآهن به‌طور روزانه دچار تغییر و نوسان شود.

خرید تیر آهن با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند

حال به خرید تیرآهن می‌رسیم. در صورتی ‌که قصد خرید این محصول را دارید می‌توانید آن را با قیمتی بسیار مناسب نسبت‌ به بازار آزاد از مجموعه فولاد مهر سهند تهیه کنید.  مجموعه ما در تلاش است تا بهترین و باکیفیت‌ترین تیرآهن را با قیمتی بسیار مناسب برای مشتریان فراهم آورد، در نتیجه خریداران تنها با مراجعه به سایت و انتخاب نمونه مورد نظر می‌توانند خریدی مقرون ‌به ‌صرفه و آسان و مطمئن داشته باشند.

سوالات متداول

بهترین نوع تیرآهن از نظر کیفیت مربوط به کدام نوع هست؟
بهترین تیرآهن در ساختمان‌سازی کدام است؟
خرید تیر آهن با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند چگونه است؟
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)