رئیس هیئت مدیره

محمّد محجّل امامی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

عبدالحسین محجل امامی

هیئت مدیره

محمّد صادق محجل امامی

مدیر کارخانه

مسعود محجل امامی

مدیر امور مالی

امید امامی امجد

مدیر کنترل کیفیت

ابراهیم بهاری

مدير فناوری اطلاعات

غلامرضا رنج اندیش

مدير واحد تداركات

علیرضا خاکپور

مدیر فنی و مهندسی

محمدباقر شكوری

مدیر برنامه ریزی

بهزاد شوخ باف