مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

محمّد محجل امامی

نایب ریاست هیات مدیره

مسعود محجل امامی

مدیر کارخانه

ابراهیم بهاری

مدیر واحد لیزر

بهزاد حسن زاده

مدیر امور مالی

امید امامی امجد

مدير واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

غلامرضا رنچ اندیش

مدير واحد تداركات

علیرضا خاکپور

مدیر برنامه ریزی

بهزاد شوخ باف

مدير واحد بازرگانی

فرید برادرانی

3/5 (2 نظر)