آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 - 21 مورخ1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - تعاریف:
1-  صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولید می‌شود.
2-   آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز (‌غیر سر پوشیده).
3-  حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می‌شود ،‌عبارت است از میزان و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به اصول حفاظت‌محیط زیست و برمبنای واحد اندازه‌گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط‌های مختلف تعیین می‌شود.
4-  واحد اندازه‌گیری صدا یا صوت دسی بل می‌باشد.
5-   عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع‌سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل‌ایجاد آلودگی است.
6-   منابع و کانونهای آلودگی صوتی که به اختصار منابع آلوده کننده نامیده می‌شود، عبارتند از:
‌الف - نیروگاهها و پالایشگاهها
ب - کارخانه‌ها و کارگاهها
ج - وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، دریایی، زمینی و زیر زمینی
‌د - فرودگاهها، پایانه‌های حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری
‌هـ - تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و آن دسته از واحدهای صنفی که فعالیت آنها با آلودگی صوتی ملازمه دارد.
‌و - میادین تیر و محلهای تمرین نظامی.
‌ز - سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق ، استقرار بلندگوها در اماکن عمومی و محوطه‌های غیر سرپوشیده، مباشرت به هر عمل یا ترک‌عمل که ایجاد آلودگی صوتی نماید.
7-   منظور از سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و مقصود از قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374.2.3 - می‌باشد.

 

ماده 2مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع می‌باشد. حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی توسط سازمان‌حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی محیط زیست می‌رسد.

ماده 3سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند(6) ماده (1) این آیین نامه و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای‌موضوع ماده (2) مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعلام نموده و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعیین می‌کند.
‌عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده حسب موردنسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی نمایند.
‌تبصره - روشهای سنجش میزان آلودگی صوتی و شرایط ارائه نتایج مربوط توسط سازمان تعیین و بنا به مورد به عاملین اعلام خواهد شد.

ماده 4در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاهها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت اینگونه منابع‌به ترتیب مقرر در ماده (16) قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده 5سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمینان از رعایت مفاد قانون و این آیین نامه هر زمانی که لازم بداند هریک از منابع آلوده‌کننده را بازرسی نماید.
‌تبصره - با عاملین و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از انجام بازرسی و یا تعیین میزان آلودگی صوتی جلوگیری نموده و یا از ارائه‌آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان خود داری نماید طبق ماده (30) قانون رفتار خواهد شد.

ماده 6مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقلیه موتوری موضع ماده (5) قانون موظفند انواع وسایل نقلیه موتوری مورد بازدید را از جهت استانداردها و‌حد مجاز آلودگی صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند.

ماده 7به کار انداختن و تردد هر گونه وسیله نقلیه موتوری مولد آلودگی صوتی ممنوع می‌باشد. نیروی انتظامی از تردد هر نوع وسیله نقلیه موتوری‌فاقد گواهینامه موضوع ماده (6) ممانعت به عمل آورده و عاملین یا رانندگان اینگونه وسایل نقلیه را به مجازاتهای مقرر در ماده (32) قانون محکوم ‌خواهند نمود:

ماده 8تولید کنندگان، سازندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند هنگام ساختن و تولید یا وارد کردن وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها (‌انباره - اگزوز - لاستیک - بوق - لنت ترمز - انواع یاتاقان و بلبرینگ) استانداردها و حد مجاز آلودگی صوتی حاصل از اینگونه منابع را که توسط‌ سازمان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، رعایت نمایند.

ماده 9کلیه هواپیماهایی که در ایران ثبت می‌شوند و یا در آسمان ایران به پرواز در می‌آیند یا در فرودگاههای آن تردد می‌نمایند، ملزم به رعایت‌ضوابط و استانداردهای سازمان هوانوردی بین‌المللی (1974 - IOCAO ) می‌باشند.
‌تبصره 1 - نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
‌تبصره 2 - رسیدگی به شکایتهای واصله به سازمان محیط زیست از طریق سازمان هواپیمایی انجام خواهد شد.

ماده 10احداث و توسعه و تغییر محل فرودگاهها، پایانه‌های حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری سنگین موکول به انجام ارزیابی‌زیست محیطی بر اساس الگوی مصوب شورای عالی محیط زیست و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار در محل مناسب از جهت‌رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می‌باشد.
‌تبصره: انجام ارزیابی زیست محیطی در فرودگاهها ،‌با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.

ماده 11استقرار و فعالیت تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و واحدهای صنفی آلوده کننده موضوع بند هـ ردیف (6) ماده (1) این آیین نامه موکول‌به رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می‌باشد.
‌عاملین اینگونه منابع آلوده کننده موظفند حد مجاز آلودگی مربوط را رعایت نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده 32 قانون محکوم‌خواهند شد.

 

ماده 12در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده موضوع ماده (12) این آیین نامه که در داخل محدوده شهرها و نقاط‌مسکونی استقرار دارند به طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکان پذیر نباشد، طرح انتقال اینگونه منابع توسط سازمان و با همکاری‌وزارت کشور (‌شهرداریها و بخشداری ها) ، ‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
 

‌ماده 13سازمان موظف است به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی توسط سایر منابع آلوده کننده (‌موضوع بندهای "ح"، "‌و"، "‌ز") جزء(6) ماده (1) ممنوعیتها و محدودیتهای نوعی، کمی، زمانی و مکانی را تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برساند.
‌تبصره - عاملین این قبیل منابع آلوده کننده که به علت رعایت ممنوعیتها و محدودیتهای برقرار شده توسط سازمان موجبات آلودگی صوتی را فراهم‌نمایند، به مجازات مقرر در ماده (32) قانون محکوم خواهند شد.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)