شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه66 تیر ساعت 19:06:590
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران66 تیر ساعت 19:06:590
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه86 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران86 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  Gr C  کارخانه 2000*6000Gr Cاکسین اهوازفابریککارخانه106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران106 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   12   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   12   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه1500Gr C فولاد مبارکهرولکارخانه126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران6000*1500Gr C فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران126 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه156 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران156 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران206 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه206 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران306 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه306 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران356 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه356 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه406 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران406 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   45   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران456 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه 2000*6000A283اکسین اهوازفابریککارخانه506 تیر ساعت 19:07:000
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران 2000*6000A283اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران506 تیر ساعت 19:07:000
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)