شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:07413,770
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:07414,680
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:07410,100
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37  فولاد مبارکهرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:07417,440
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37  فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:07433,030
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:07410,100
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:07401,840
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:07419,270
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:08423,860
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:08417,440
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکه رولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:08423,860
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:08414,680
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:08410,100
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:08433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:09411,930
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:09411,930
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09413,770
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09401,840
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:09417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09422,020
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:09407,340
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:09407,340
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000ST37فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:09417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250ST37فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09422,020
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:09414,680
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:09413,770
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:09410,100
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:10401,840
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران  4.5 6 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران46 تیر ساعت 16:41:10401,840
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:10407,340
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10411,930
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:10433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10423,860
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:10423,860
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:10407,340
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:10433,030
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران4.56 تیر ساعت 16:41:10414,680
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.5 6 تیر ساعت 16:41:10422,020
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:41:10413,770
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران6 تیر ساعت 16:41:10417,440
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران36 تیر ساعت 16:41:11417,440
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران2.5 6 تیر ساعت 16:41:11422,020
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:11433,030
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران26 تیر ساعت 16:41:11411,930
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد غربرولبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 16:41:11410,100
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:11410,100
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران 1000W22فولاد مبارکهرولبنگاه تهران3.56 تیر ساعت 16:41:11419,270
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران 1250W22فولاد غربرولبنگاه تهران56 تیر ساعت 16:41:11433,030
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)