شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولشرکتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس   شیت بنگاه تهرانهفت الماسبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10420,190
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد   شیت بنگاه تهرانشهرکرد  بنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:10427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:10425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان   شیت بنگاه تهرانکاشانبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:10433,030
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۰٫۸6 تیر ساعت 17:14:11427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۰٫۹6 تیر ساعت 17:14:11427,530
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۱6 تیر ساعت 17:14:11425,690
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز   شیت بنگاه تهرانتارازبنگاه تهران۱٫۲۵ 6 تیر ساعت 17:14:11425,690
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)