شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24336,700
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه2.56 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/4 1 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24349,550
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:24333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:24331,200
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:24349,550
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه1/2 2 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه6 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه3 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه"3/4صنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25336,700
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه"3/4صنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:25333,950
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:25349,550
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه4 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:25358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:25331,200
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:26349,550
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه5 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:26331,200
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:26349,550
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه6 اینچصنعتیکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 12:45:26358,720
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Mar6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:26399,090
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه5-Mar6 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه"3/4تست گاز خانگیکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:27399,090
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2834,662,090
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 5 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2845,652,500
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2841,425,420
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 6 اینچتست گاز خانگیشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2854,952,090
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "1/2تست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:284,174,200
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه8-Feb6 تیر ساعت 12:45:28417,440
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:284,045,880
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:286,068,810
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:286,473,400
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه3-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:289,889,910
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه7-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران7-Mar6 تیر ساعت 12:45:2811,688,080
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران2-Mar6 تیر ساعت 12:45:288,361,470
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه6-Mar6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران7-Mar6 تیر ساعت 12:45:289,710,100
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران9-Mar6 تیر ساعت 12:45:2814,385,330
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه2 اینچتست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه9-Feb6 تیر ساعت 12:45:28412,850
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2813,036,700
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران9-Mar6 تیر ساعت 12:45:2817,082,570
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2915,284,410
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2918,880,740
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران 3تست گاز APIشاخهسپاهان 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2921,577,990
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:294,675,230
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران9-Feb6 تیر ساعت 12:45:295,394,530
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه"3/4تست گاز APIکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه9-Feb6 تیر ساعت 12:45:29417,440
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2927,691,750
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گاز APIشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2927,871,570
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,094,380
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,032,180
لوله درز مستقیم  2.8  1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:295,364,630
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:295,908,860
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2911,322,550
لوله درز مستقیم  3  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:298,785,540
لوله درز مستقیم  2.8  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:297,075,090
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/4 1 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:297,463,830
لوله درز مستقیم  2.8  2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2910,262,760
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2912,828,450
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2915,083,140
لوله درز مستقیم  4  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 1/2 2 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2917,959,070
لوله درز مستقیم  2.8  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2914,461,160
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2915,471,130
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Mar6 تیر ساعت 12:45:2917,959,070
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 3 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:2920,992,000
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گازشاخهسپنتا شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,731,920
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران "3/4تست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران5-Feb6 تیر ساعت 12:45:293,887,410
لوله درز مستقیم  2.8  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران8-Feb6 تیر ساعت 12:45:2918,348,570
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران36 تیر ساعت 12:45:2919,748,030
لوله درز مستقیم  3.5  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران6 تیر ساعت 12:45:3022,780,210
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران 4 اینچتست گازشاخهسپاهان شاخه 6 متریبنگاه تهران46 تیر ساعت 12:45:3027,134,100
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری1/2 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30347,710
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30344,940
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه1 اینچتست آبکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30345,880
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری1 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه1/2 1 اینچتست آبکیلوگرمصابري6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه1/4 1 اینچتست آبکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری1/2 2 اینچتست آبکیلوگرم6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه1/2 2 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه3 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه"3/4تست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه26 تیر ساعت 12:45:30347,710
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری"3/4تست آبکیلوگرم6 متریکارخانه5-Feb6 تیر ساعت 12:45:30344,940
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه4 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه5 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه36 تیر ساعت 12:45:30343,120
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه5 اینچتست آبکیلوگرمتهران 6 متریکارخانه46 تیر ساعت 12:45:30363,310
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)