شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله جدار چاه  4  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه46 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  4  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه46 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  5  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17357,800
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  6  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمتهران شرق12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17376,150
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:17370,650
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکیان پرشیا12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18370,650
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 10 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 12 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18355,050
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 14 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18364,230
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری10 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری12 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 8 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری10 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدار چاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری12 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری14 اینچکیلوگرماصفهان 6 متریکارخانه66 تیر ساعت 11:52:18366,060
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)