شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 32 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  42 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 42 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال  8  48 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه 48 اینچکیلوگرمنیزار 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:49422,020
لوله اسپیرال 5  16 اینچ   کالوپ    6متری16 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  18 اینچ   کالوپ    6متری18 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  20 اینچ   کالوپ    6متری20 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:49366,980
لوله اسپیرال 5  24 اینچ   کالوپ    6متری24 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرمکالوپ 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال 8  32 اینچ   کالوپ    6متری32 اینچکیلوگرمکالوپ 6 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:50366,980
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 16 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 18 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 20 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه56 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 24 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه66 تیر ساعت 13:11:50422,020
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه 32 اینچکیلوگرماصفهان 12 متریکارخانه86 تیر ساعت 13:11:50422,020
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)