قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت لوله فولادی

18

49

لوله   فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
قطر خارجی
ضخامت
کیفیت
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
2
21
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
2
2/5
25
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
3
3
32
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
4
4
42
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
5
5
48
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
6
6
60
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
7
7
76
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
8
9
88
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09
9
10
114
2
مهر
22,600
100
1401/09/07 16:30:09

18

49

لوله   فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 21 نوع 2 کیفیت مهر

18

33

49

ردیف :   2
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 25 نوع 2/5 کیفیت مهر

18

64

49

ردیف :   3
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 32 نوع 3 کیفیت مهر

18

65

49

ردیف :   4
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 42 نوع 4 کیفیت مهر

18

66

49

ردیف :   5
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 48 نوع 5 کیفیت مهر

18

67

49

ردیف :   6
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 60 نوع 6 کیفیت مهر

18

68

49

ردیف :   7
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 76 نوع 7 کیفیت مهر

18

69

49

ردیف :   8
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm قطر خارجی 88 نوع 9 کیفیت مهر

18

70

49

ردیف :   9
1401/09/07 16:30:09
قیمت(تومان) :   22,600
  100تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 قطر خارجی 114 نوع 10 کیفیت مهر

18

71

49

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667