لیست قیمت پروفیل های درب و پنجره

1060

37

پروفیل درب و پنجره  فولاد مهر سهند

ردیف
ضخامت (mm)
واحد
نوع پروفیل
جنس
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 3
مهر
24,500
0
1400/10/26 13:26:55
2
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 3
عادي
23,500
0
1400/10/26 13:26:55
3
2
کيلوگرم
لنگه دري 508
عادي
23,500
0
1400/10/26 13:26:55
4
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 4
مهر
24,500
0
1400/10/26 13:26:55
5
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 4
عادي
23,500
0
1400/10/26 13:26:55
6
2
کيلوگرم
سپري 507
مهر
24,500
0
1400/10/26 13:26:55
7
2
کيلوگرم
سپري 507
عادي
23,500
0
1400/10/26 13:26:55
8
2
کيلوگرم
لنگه دري 508
مهر
24,500
0
1400/10/26 13:26:55
9
2
کيلوگرم
کلافي 509
مهر
24,500
0
1400/10/26 13:26:55
10
2
کيلوگرم
کلافي 509
عادي
24,500
0
1400/10/26 13:26:55

1060

37

پروفیل درب و پنجره  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 3 واحد کيلوگرم

1060

249

37

ردیف :   2
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 3 واحد کيلوگرم

1060

250

37

ردیف :   3
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل لنگه دري 508 واحد کيلوگرم

1060

256

37

ردیف :   4
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 4 واحد کيلوگرم

1060

251

37

ردیف :   5
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 4 واحد کيلوگرم

1060

252

37

ردیف :   6
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل سپري 507 واحد کيلوگرم

1060

253

37

ردیف :   7
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل سپري 507 واحد کيلوگرم

1060

254

37

ردیف :   8
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل لنگه دري 508 واحد کيلوگرم

1060

255

37

ردیف :   9
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل کلافي 509 واحد کيلوگرم

1060

257

37

ردیف :   10
1400/10/26 13:26:55
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل کلافي 509 واحد کيلوگرم

1060

258

37

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)