قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت پروفیل های درب و پنجره

1060

37

پروفیل درب و پنجره  فولاد مهر سهند

ردیف
ضخامت (mm)
واحد
نوع پروفیل
جنس
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 3
مهر
23,000
600
1401/07/10 13:25:38
2
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 3
عادي
22,000
600
1401/07/10 13:25:38
3
2
کيلوگرم
لنگه دري 508
عادي
22,000
600
1401/07/10 13:25:38
4
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 4
مهر
23,000
600
1401/07/10 13:25:38
5
2
کيلوگرم
فرانسه لبه 4
عادي
22,000
600
1401/07/10 13:25:38
6
2
کيلوگرم
سپري 507
مهر
23,000
600
1401/07/10 13:25:38
7
2
کيلوگرم
سپري 507
عادي
22,000
600
1401/07/10 13:25:38
8
2
کيلوگرم
لنگه دري 508
مهر
23,000
600
1401/07/10 13:25:38
9
2
کيلوگرم
کلافي 509
مهر
23,000
600
1401/07/10 13:25:38
10
2
کيلوگرم
کلافي 509
عادي
22,000
600
1401/07/10 13:25:39

1060

37

پروفیل درب و پنجره  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   23,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 3 واحد کيلوگرم

1060

249

37

ردیف :   2
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   22,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 3 واحد کيلوگرم

1060

250

37

ردیف :   3
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   22,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل لنگه دري 508 واحد کيلوگرم

1060

256

37

ردیف :   4
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   23,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 4 واحد کيلوگرم

1060

251

37

ردیف :   5
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   22,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل فرانسه لبه 4 واحد کيلوگرم

1060

252

37

ردیف :   6
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   23,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل سپري 507 واحد کيلوگرم

1060

253

37

ردیف :   7
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   22,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل سپري 507 واحد کيلوگرم

1060

254

37

ردیف :   8
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   23,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل لنگه دري 508 واحد کيلوگرم

1060

255

37

ردیف :   9
1401/07/10 13:25:38
قیمت(تومان) :   23,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس مهر ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل کلافي 509 واحد کيلوگرم

1060

257

37

ردیف :   10
1401/07/10 13:25:39
قیمت(تومان) :   22,000
  600تومان
مشخصات فنی :   جنس عادي ضخامت (mm) 2 نوع پروفیل کلافي 509 واحد کيلوگرم

1060

258

37

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667