لیست قیمت پروفیل های قوطی ستونی

13

32

قوطی ساختمانی-ستونی  فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
ضخامت
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
قوطی مهر
2mm
24,500
0
1400/10/26 14:08:51
2
قوطی عادي
2mm
23,500
0
1400/10/26 14:08:51
3
ستوني 140
3/5mm
22,000
0
1400/10/26 14:08:51
4
ستوني 140
3mm
22,500
0
1400/10/26 14:08:51
5
ستوني 140
2/5mm
22,500
0
1400/10/26 14:08:51
6
ستوني 140
4mm
22,000
0
1400/10/26 14:08:51

13

32

قوطی ساختمانی-ستونی  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع قوطي مهر

13

292

32

ردیف :   2
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع قوطي عادي

13

293

32

ردیف :   3
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   22,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3/5mm نوع ستوني 140

13

290

32

ردیف :   4
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   22,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3mm نوع ستوني 140

13

288

32

ردیف :   5
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   22,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2/5mm نوع ستوني 140

13

291

32

ردیف :   6
1400/10/26 14:08:51
قیمت(تومان) :   22,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 4mm نوع ستوني 140

13

289

32

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)