لیست قیمت ورق شیت

1036

18

ورق روغنی  فولاد غرب

ردیف
ضخامت
عرض
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/4 ميلي متر
1250 ميلي متر
30,856
0
1400/10/15 13:17:50
2
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
27,613
0
1400/10/15 13:17:50
3
0/6 ميلي متر
1250 ميلي متر
26,594
0
1400/10/15 13:17:50
4
0/7 ميلي متر
1000 ميلي متر
26,501
0
1400/10/15 13:17:50

1039

18

ورق روغنی  فولاد مبارکه

ردیف
ضخامت
عرض
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/9 ميلي متر
1000 ميلي متر
26,594
0
1400/10/15 13:17:54
2
1/25 ميلي متر
1250 ميلي متر
26,316
0
1400/10/15 13:17:54
3
2 ميلي متر
1000 ميلي متر
26,779
0
1400/10/15 13:17:54
4
2 ميلي متر
1250 ميلي متر
27,521
0
1400/10/15 13:17:54

1036

18

ورق روغنی  فولاد غرب

ردیف :   1
1400/10/15 13:17:50
قیمت(تومان) :   30,856
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1036

194

18

ردیف :   2
1400/10/15 13:17:50
قیمت(تومان) :   27,613
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1036

195

18

ردیف :   3
1400/10/15 13:17:50
قیمت(تومان) :   26,594
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/6 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1036

196

18

ردیف :   4
1400/10/15 13:17:50
قیمت(تومان) :   26,501
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/7 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1036

197

18

1039

18

ورق روغنی  فولاد مبارکه

ردیف :   1
1400/10/15 13:17:54
قیمت(تومان) :   26,594
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/9 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1039

198

18

ردیف :   2
1400/10/15 13:17:54
قیمت(تومان) :   26,316
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1/25 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1039

199

18

ردیف :   3
1400/10/15 13:17:54
قیمت(تومان) :   26,779
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1039

200

18

ردیف :   4
1400/10/15 13:17:54
قیمت(تومان) :   27,521
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1039

201

18

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)