قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت ورق شیت

1036

18

ورق روغنی  فولاد غرب

ردیف
ضخامت
عرض
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/4 ميلي متر
1250 ميلي متر
30,092
0
1401/06/30 14:18:12
2
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
26,606
0
1401/06/30 14:18:12
3
0/6 ميلي متر
1250 ميلي متر
24,771
0
1401/06/30 14:18:12
4
0/7 ميلي متر
1000 ميلي متر
24,679
0
1401/06/30 14:18:12

1039

18

ورق روغنی  فولاد مبارکه

ردیف
ضخامت
عرض
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/9 ميلي متر
1000 ميلي متر
24,771
0
1401/06/30 14:17:42
2
1/25 ميلي متر
1250 ميلي متر
25,689
0
1401/06/30 14:17:42
3
2 ميلي متر
1000 ميلي متر
25,689
0
1401/06/30 14:17:42
4
2 ميلي متر
1250 ميلي متر
25,689
0
1401/06/30 14:17:42

1036

18

ورق روغنی  فولاد غرب

ردیف :   1
1401/06/30 14:18:12
قیمت(تومان) :   30,092
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1036

194

18

ردیف :   2
1401/06/30 14:18:12
قیمت(تومان) :   26,606
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1036

195

18

ردیف :   3
1401/06/30 14:18:12
قیمت(تومان) :   24,771
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/6 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1036

196

18

ردیف :   4
1401/06/30 14:18:12
قیمت(تومان) :   24,679
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/7 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1036

197

18

1039

18

ورق روغنی  فولاد مبارکه

ردیف :   1
1401/06/30 14:17:42
قیمت(تومان) :   24,771
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/9 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1039

198

18

ردیف :   2
1401/06/30 14:17:42
قیمت(تومان) :   25,689
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1/25 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1039

199

18

ردیف :   3
1401/06/30 14:17:42
قیمت(تومان) :   25,689
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1039

200

18

ردیف :   4
1401/06/30 14:17:42
قیمت(تومان) :   25,689
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1039

201

18

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667