قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت ورق گالوانیزه

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
37,500
0
1401/10/14 16:13:55
2
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
41,500
0
1401/10/14 16:13:55

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
43,950
0
1401/10/14 16:10:34
2
0/4 ميلي متر
1250 ميلي متر
40,500
0
1401/10/14 16:10:34
3
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
37,800
0
1401/10/14 16:10:34
4
0/5 ميلي متر
1250 ميلي متر
38,800
0
1401/10/14 16:10:34

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/8 ميلي متر
1000 ميلي متر
34,000
0
1401/10/14 16:15:28
2
0/8 ميلي متر
1250 ميلي متر
34,000
0
1401/10/14 16:15:28
3
1 ميلي متر
1000 ميلي متر
34,063
0
1401/10/14 16:15:28
4
1 ميلي متر
1250 ميلي متر
33,950
0
1401/10/14 16:15:28
5
2 ميلي متر
1000 ميلي متر
36,600
0
1401/10/14 16:15:28
6
2 ميلي متر
1250 ميلي متر
36,600
0
1401/10/14 16:15:28

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف :   1
1401/10/14 16:13:55
قیمت(تومان) :   37,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

176

16

ردیف :   2
1401/10/14 16:13:55
قیمت(تومان) :   41,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

175

16

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف :   1
1401/10/14 16:10:34
قیمت(تومان) :   43,950
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

177

16

ردیف :   2
1401/10/14 16:10:34
قیمت(تومان) :   40,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

178

16

ردیف :   3
1401/10/14 16:10:34
قیمت(تومان) :   37,800
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

179

16

ردیف :   4
1401/10/14 16:10:34
قیمت(تومان) :   38,800
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

180

16

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف :   1
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   34,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

181

16

ردیف :   2
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   34,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

182

16

ردیف :   3
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   34,063
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

183

16

ردیف :   4
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   33,950
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

184

16

ردیف :   5
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   36,600
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

185

16

ردیف :   6
1401/10/14 16:15:28
قیمت(تومان) :   36,600
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

186

16

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667