قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت ورق گالوانیزه

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
27,065
0
1401/06/30 14:15:43
2
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
28,166
0
1401/06/30 14:15:44

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
29,542
0
1401/06/30 14:16:25
2
0/4 ميلي متر
1250 ميلي متر
29,542
0
1401/06/30 14:16:25
3
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
28,166
0
1401/06/30 14:16:25
4
0/5 ميلي متر
1250 ميلي متر
27,248
0
1401/06/30 14:16:25

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/8 ميلي متر
1000 ميلي متر
23,762
0
1401/06/30 14:17:10
2
0/8 ميلي متر
1250 ميلي متر
23,762
0
1401/06/30 14:17:12
3
1 ميلي متر
1000 ميلي متر
23,670
0
1401/06/30 14:17:12
4
1 ميلي متر
1250 ميلي متر
23,670
0
1401/06/30 14:17:12
5
2 ميلي متر
1000 ميلي متر
24,312
0
1401/06/30 14:17:12
6
2 ميلي متر
1250 ميلي متر
24,312
0
1401/06/30 14:17:12

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف :   1
1401/06/30 14:15:43
قیمت(تومان) :   27,065
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

176

16

ردیف :   2
1401/06/30 14:15:44
قیمت(تومان) :   28,166
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

175

16

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف :   1
1401/06/30 14:16:25
قیمت(تومان) :   29,542
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

177

16

ردیف :   2
1401/06/30 14:16:25
قیمت(تومان) :   29,542
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

178

16

ردیف :   3
1401/06/30 14:16:25
قیمت(تومان) :   28,166
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

179

16

ردیف :   4
1401/06/30 14:16:25
قیمت(تومان) :   27,248
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

180

16

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف :   1
1401/06/30 14:17:10
قیمت(تومان) :   23,762
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

181

16

ردیف :   2
1401/06/30 14:17:12
قیمت(تومان) :   23,762
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

182

16

ردیف :   3
1401/06/30 14:17:12
قیمت(تومان) :   23,670
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

183

16

ردیف :   4
1401/06/30 14:17:12
قیمت(تومان) :   23,670
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

184

16

ردیف :   5
1401/06/30 14:17:12
قیمت(تومان) :   24,312
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

185

16

ردیف :   6
1401/06/30 14:17:12
قیمت(تومان) :   24,312
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

186

16

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667