قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت نبشی نورد گرم

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف
سایز
ضخامت
طول
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
40*40
4
6 متر
23,000
200
1401/11/12 18:56:43
2
45*45
5
12 متر
23,600
200
1401/11/12 18:56:43
3
50*50
4
6 متر
22,600
200
1401/11/12 18:56:43
4
60*60
4
6 متر
22,400
200
1401/11/12 18:56:43
5
60*60
5
6 متر
22,400
200
1401/11/12 18:56:43
6
60*60
6
6 متر
22,400
200
1401/11/12 18:56:43
7
70*70
5
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
8
70*70
6
6 متر
22,400
200
1401/11/12 18:56:43
9
70*70
7
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
10
70*70
7
12 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
11
75*75
5
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
12
75*75
5
12 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
13
80*80
6
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:43
14
80*80
6
12 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
15
80*80
7
12 متر
22,700
200
1401/11/12 18:56:44
16
80*80
7
6 متر
22,300
200
1401/11/12 18:56:44
17
80*80
8
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
18
80*80
8
12 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
19
100*100
7
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
20
100*100
7
12 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
21
100*100
8
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44
22
100*100
10
6 متر
0
0
1401/11/12 18:56:44

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف :   1
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   23,000
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 40*40 ضخامت 4 طول 6 متر

19

36

10

ردیف :   2
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   23,600
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 45*45 ضخامت 5 طول 12 متر

19

37

10

ردیف :   3
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   22,600
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 50*50 ضخامت 4 طول 6 متر

19

38

10

ردیف :   4
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   22,400
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 4 طول 6 متر

19

39

10

ردیف :   5
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   22,400
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 5 طول 6 متر

19

40

10

ردیف :   6
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   22,400
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 6 طول 6 متر

19

41

10

ردیف :   7
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 5 طول 6 متر

19

42

10

ردیف :   8
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   22,400
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 6 طول 6 متر

19

43

10

ردیف :   9
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 6 متر

19

44

10

ردیف :   10
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 12 متر

19

45

10

ردیف :   11
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 6 متر

19

46

10

ردیف :   12
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 12 متر

19

47

10

ردیف :   13
1401/11/12 18:56:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 6 متر

19

48

10

ردیف :   14
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 12 متر

19

49

10

ردیف :   15
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   22,700
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 12 متر

19

51

10

ردیف :   16
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   22,300
  200تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 6 متر

19

50

10

ردیف :   17
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 6 متر

19

52

10

ردیف :   18
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 12 متر

19

53

10

ردیف :   19
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 6 متر

19

54

10

ردیف :   20
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 12 متر

19

55

10

ردیف :   21
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 8 طول 6 متر

19

56

10

ردیف :   22
1401/11/12 18:56:44
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 10 طول 6 متر

19

57

10

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667