لیست قیمت میلگرد

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
15,400
0
1400/10/23 11:31:35
2
A2
10
15,200
0
1400/10/23 11:31:35
3
A3
12
15,200
0
1400/10/23 11:31:35
4
A3
14 - 32
15,000
0
1400/10/23 11:31:35

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
15,300
0
1400/10/23 11:33:12
2
A2
10
15,250
0
1400/10/23 11:33:12
3
A3
12
15,250
0
1400/10/23 11:33:12
4
A3
14 - 32
15,100
0
1400/10/23 11:33:12

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
15,650
50
1400/10/23 11:34:33
2
A2
10
15,350
50
1400/10/23 11:34:33
3
A3
14 - 32
15,100
0
1400/10/23 11:34:33

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
15,600
0
1400/10/22 15:21:47
2
A2
10
15,300
0
1400/10/22 15:21:47
3
A3
12
15,300
0
1400/10/22 15:21:47
4
A3
14 - 32
15,000
0
1400/10/22 15:21:47

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
16,150
100
1400/10/22 15:29:31
2
A2
10
15,550
100
1400/10/22 15:29:31
3
A2
12
15,550
100
1400/10/22 15:29:31
4
A3
12
15,550
100
1400/10/22 15:29:31
5
A3
14 - 32
14,900
100
1400/10/22 15:29:31

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
14
14,600
0
1400/10/22 15:36:14
2
A3
16
0
0
1400/10/22 15:36:14
3
A3
20
14,600
0
1400/10/22 15:36:14
4
A3
25
0
0
1400/10/22 15:36:14
5
A3
32
0
0
1400/10/22 15:36:14

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
16
15,795
0
1400/10/22 15:37:31
2
A3
18
15,795
0
1400/10/22 15:37:31
3
A3
20
15,795
0
1400/10/22 15:37:31
4
A3
22
15,795
0
1400/10/22 15:37:31
5
A3
25
15,845
0
1400/10/22 15:37:31
6
A3
28
15,845
0
1400/10/22 15:37:31
7
A3
32
15,995
0
1400/10/22 15:37:31
8
A2
8
16,495
0
1400/10/22 15:37:31
9
A2
10
16,145
0
1400/10/22 15:37:31
10
A3
12
15,895
0
1400/10/22 15:37:31
11
A3
14
15,795
0
1400/10/22 15:37:31

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
10
15,400
0
1400/10/22 15:37:57
2
A3
12
15,200
0
1400/10/22 15:37:57
3
A3
14 - 32
15,050
0
1400/10/22 15:37:57

25

1

میلگرد آجدار  فولاد رومینا جنوب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
2
A2
10
15,100
50
1400/10/22 15:38:45
3
A3
12
0
0
1400/10/22 15:38:45
4
A3
14
14,700
50
1400/10/22 15:38:45
5
A4
40
0
0
1400/10/22 15:38:45

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف :   1
1400/10/23 11:31:35
قیمت(تومان) :   15,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

2

1

1

ردیف :   2
1400/10/23 11:31:35
قیمت(تومان) :   15,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

2

5

1

ردیف :   3
1400/10/23 11:31:35
قیمت(تومان) :   15,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

2

13

1

ردیف :   4
1400/10/23 11:31:35
قیمت(تومان) :   15,000
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

2

14

1

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف :   1
1400/10/23 11:33:12
قیمت(تومان) :   15,300
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

5

9

1

ردیف :   2
1400/10/23 11:33:12
قیمت(تومان) :   15,250
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

5

10

1

ردیف :   3
1400/10/23 11:33:12
قیمت(تومان) :   15,250
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

5

11

1

ردیف :   4
1400/10/23 11:33:12
قیمت(تومان) :   15,100
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

5

12

1

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف :   1
1400/10/23 11:34:33
قیمت(تومان) :   15,650
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

6

15

1

ردیف :   2
1400/10/23 11:34:33
قیمت(تومان) :   15,350
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

6

16

1

ردیف :   3
1400/10/23 11:34:33
قیمت(تومان) :   15,100
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

6

18

1

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف :   1
1400/10/22 15:21:47
قیمت(تومان) :   15,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

7

2

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:21:47
قیمت(تومان) :   15,300
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

7

3

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:21:47
قیمت(تومان) :   15,300
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

7

4

1

ردیف :   4
1400/10/22 15:21:47
قیمت(تومان) :   15,000
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

7

8

1

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف :   1
1400/10/22 15:29:31
قیمت(تومان) :   16,150
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

8

117

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:29:31
قیمت(تومان) :   15,550
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

8

118

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:29:31
قیمت(تومان) :   15,550
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A2

8

119

1

ردیف :   4
1400/10/22 15:29:31
قیمت(تومان) :   15,550
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

8

120

1

ردیف :   5
1400/10/22 15:29:31
قیمت(تومان) :   14,900
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

8

121

1

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف :   1
1400/10/22 15:36:14
قیمت(تومان) :   14,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

9

294

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:36:14
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

9

295

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:36:14
قیمت(تومان) :   14,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

9

296

1

ردیف :   4
1400/10/22 15:36:14
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

9

297

1

ردیف :   5
1400/10/22 15:36:14
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

9

298

1

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف :   1
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,795
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

11

126

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,795
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 18 گرید A3

11

127

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,795
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

11

128

1

ردیف :   4
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,795
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 22 گرید A3

11

129

1

ردیف :   5
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,845
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

11

130

1

ردیف :   6
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,845
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 28 گرید A3

11

131

1

ردیف :   7
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,995
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

11

132

1

ردیف :   8
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   16,495
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

11

122

1

ردیف :   9
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   16,145
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

11

123

1

ردیف :   10
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,895
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

11

124

1

ردیف :   11
1400/10/22 15:37:31
قیمت(تومان) :   15,795
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

11

125

1

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف :   1
1400/10/22 15:37:57
قیمت(تومان) :   15,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A3

12

133

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:37:57
قیمت(تومان) :   15,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

12

134

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:37:57
قیمت(تومان) :   15,050
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

12

135

1

25

1

میلگرد آجدار  فولاد رومینا جنوب

ردیف :   1
1400/10/22 15:38:45
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

25

78

1

ردیف :   2
1400/10/22 15:38:45
قیمت(تومان) :   15,100
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

25

79

1

ردیف :   3
1400/10/22 15:38:45
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

25

80

1

ردیف :   4
1400/10/22 15:38:45
قیمت(تومان) :   14,700
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

25

81

1

ردیف :   5
1400/10/22 15:38:45
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 40 گرید 40 گرید A4

25

187

1

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)