قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت میلگرد

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
16,200
0
1401/06/31 14:40:15
2
A2
10
16,100
0
1401/06/31 14:40:15
3
A3
12
16,100
0
1401/06/31 14:40:15
4
A3
14 - 32
15,900
0
1401/06/31 14:40:15

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
16,150
0
1401/06/31 14:39:50
2
A2
10
16,050
0
1401/06/31 14:39:50
3
A3
12
16,050
0
1401/06/31 14:39:50
4
A3
14 - 32
16,000
0
1401/06/31 14:39:50

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
16,750
0
1401/06/31 14:39:24
2
A2
10
16,550
0
1401/06/31 14:39:24
3
A3
14 - 32
16,250
0
1401/06/31 14:39:24

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
16,500
0
1401/06/30 14:19:17
2
A2
10
16,200
0
1401/06/30 14:19:17
3
A3
12
16,200
0
1401/06/30 14:19:17
4
A3
14 - 32
15,900
0
1401/06/30 14:19:18

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
17,850
0
1401/06/31 14:38:48
2
A2
10
16,650
0
1401/06/31 14:38:48
3
A2
12
0
0
1401/06/31 14:38:48
4
A3
12
16,650
0
1401/06/31 14:38:48
5
A3
14 - 32
16,150
0
1401/06/31 14:38:49

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
14
15,750
0
1401/06/30 14:07:43
2
A3
16
0
0
1401/06/30 14:07:43
3
A3
20
15,750
0
1401/06/30 14:07:43
4
A3
25
0
0
1401/06/30 14:07:43
5
A3
32
0
0
1401/06/30 14:07:43

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
16
16,875
0
1401/07/02 14:06:45
2
A3
18
16,875
0
1401/07/02 14:06:45
3
A3
20
16,875
0
1401/07/02 14:06:45
4
A3
22
16,875
0
1401/07/02 14:06:45
5
A3
25
16,925
0
1401/07/02 14:06:45
6
A3
28
16,925
0
1401/07/02 14:06:45
7
A3
32
17,075
0
1401/07/02 14:06:45
8
A2
8
17,575
0
1401/07/02 14:06:45
9
A2
10
17,325
0
1401/07/02 14:06:45
10
A3
12
16,975
0
1401/07/02 14:06:45
11
A3
14
16,875
0
1401/07/02 14:06:45

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
10
16,400
0
1401/07/02 14:03:00
2
A3
12
16,200
0
1401/07/02 14:03:00
3
A3
14 - 32
16,050
0
1401/07/02 14:03:00

25

1

میلگرد آجدار  فولاد روهینا جنوب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
2
A2
10
0
0
1401/04/26 15:12:24
3
A3
12
16,800
0
1401/04/26 15:12:24
4
A3
14
0
0
1401/04/26 15:12:24
5
A4
40
0
0
1401/04/26 15:12:24

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف :   1
1401/06/31 14:40:15
قیمت(تومان) :   16,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

2

1

1

ردیف :   2
1401/06/31 14:40:15
قیمت(تومان) :   16,100
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

2

5

1

ردیف :   3
1401/06/31 14:40:15
قیمت(تومان) :   16,100
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

2

13

1

ردیف :   4
1401/06/31 14:40:15
قیمت(تومان) :   15,900
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

2

14

1

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف :   1
1401/06/31 14:39:50
قیمت(تومان) :   16,150
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

5

9

1

ردیف :   2
1401/06/31 14:39:50
قیمت(تومان) :   16,050
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

5

10

1

ردیف :   3
1401/06/31 14:39:50
قیمت(تومان) :   16,050
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

5

11

1

ردیف :   4
1401/06/31 14:39:50
قیمت(تومان) :   16,000
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

5

12

1

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف :   1
1401/06/31 14:39:24
قیمت(تومان) :   16,750
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

6

15

1

ردیف :   2
1401/06/31 14:39:24
قیمت(تومان) :   16,550
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

6

16

1

ردیف :   3
1401/06/31 14:39:24
قیمت(تومان) :   16,250
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

6

18

1

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف :   1
1401/06/30 14:19:17
قیمت(تومان) :   16,500
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

7

2

1

ردیف :   2
1401/06/30 14:19:17
قیمت(تومان) :   16,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

7

3

1

ردیف :   3
1401/06/30 14:19:17
قیمت(تومان) :   16,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

7

4

1

ردیف :   4
1401/06/30 14:19:18
قیمت(تومان) :   15,900
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

7

8

1

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف :   1
1401/06/31 14:38:48
قیمت(تومان) :   17,850
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

8

117

1

ردیف :   2
1401/06/31 14:38:48
قیمت(تومان) :   16,650
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

8

118

1

ردیف :   3
1401/06/31 14:38:48
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A2

8

119

1

ردیف :   4
1401/06/31 14:38:48
قیمت(تومان) :   16,650
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

8

120

1

ردیف :   5
1401/06/31 14:38:49
قیمت(تومان) :   16,150
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

8

121

1

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف :   1
1401/06/30 14:07:43
قیمت(تومان) :   15,750
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

9

294

1

ردیف :   2
1401/06/30 14:07:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

9

295

1

ردیف :   3
1401/06/30 14:07:43
قیمت(تومان) :   15,750
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

9

296

1

ردیف :   4
1401/06/30 14:07:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

9

297

1

ردیف :   5
1401/06/30 14:07:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

9

298

1

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف :   1
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,875
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

11

126

1

ردیف :   2
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,875
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 18 گرید A3

11

127

1

ردیف :   3
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,875
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

11

128

1

ردیف :   4
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,875
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 22 گرید A3

11

129

1

ردیف :   5
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,925
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

11

130

1

ردیف :   6
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,925
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 28 گرید A3

11

131

1

ردیف :   7
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   17,075
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

11

132

1

ردیف :   8
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   17,575
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

11

122

1

ردیف :   9
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   17,325
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

11

123

1

ردیف :   10
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,975
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

11

124

1

ردیف :   11
1401/07/02 14:06:45
قیمت(تومان) :   16,875
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

11

125

1

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف :   1
1401/07/02 14:03:00
قیمت(تومان) :   16,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A3

12

133

1

ردیف :   2
1401/07/02 14:03:00
قیمت(تومان) :   16,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

12

134

1

ردیف :   3
1401/07/02 14:03:00
قیمت(تومان) :   16,050
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

12

135

1

25

1

میلگرد آجدار  فولاد روهینا جنوب

ردیف :   1
1401/04/26 15:12:24
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

25

78

1

ردیف :   2
1401/04/26 15:12:24
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

25

79

1

ردیف :   3
1401/04/26 15:12:24
قیمت(تومان) :   16,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

25

80

1

ردیف :   4
1401/04/26 15:12:24
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

25

81

1

ردیف :   5
1401/04/26 15:12:24
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 40 گرید 40 گرید A4

25

187

1

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667