قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت میلگرد

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
22,100
100
1401/11/19 17:43:25
2
A2
10
22,100
100
1401/11/19 17:43:25
3
A3
12
21,900
100
1401/11/19 17:43:25
4
A3
14 - 32
21,700
100
1401/11/19 17:43:25

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
21,900
0
1401/11/19 17:44:41
2
A2
10
21,800
0
1401/11/19 17:44:41
3
A3
12
21,800
0
1401/11/19 17:44:41
4
A3
14 - 32
21,700
0
1401/11/19 17:44:41

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
22,350
150
1401/11/19 17:45:15
2
A2
10
22,150
150
1401/11/19 17:45:15
3
A3
14 - 32
22,850
150
1401/11/19 17:45:15

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
22,400
400
1401/11/19 17:46:11
2
A2
10
22,100
400
1401/11/19 17:46:11
3
A3
12
22,100
400
1401/11/19 17:46:11
4
A3
14 - 32
21,800
400
1401/11/19 17:46:11

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A2
8
23,000
100
1401/11/19 17:47:02
2
A2
10
22,450
100
1401/11/19 17:47:02
3
A2
12
0
0
1401/11/19 17:47:03
4
A3
12
22,450
100
1401/11/19 17:47:03
5
A3
14 - 32
22,000
300
1401/11/19 17:47:03

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
14
21,700
500
1401/11/19 17:47:55
2
A3
16
0
0
1401/11/19 17:47:55
3
A3
20
21,700
500
1401/11/19 17:47:55
4
A3
25
0
0
1401/11/19 17:47:55
5
A3
32
0
0
1401/11/19 17:47:55

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
16
22,285
0
1401/11/19 17:49:07
2
A3
18
22,285
0
1401/11/19 17:49:07
3
A3
20
22,285
0
1401/11/19 17:49:07
4
A3
22
22,285
0
1401/11/19 17:49:07
5
A3
25
22,135
0
1401/11/19 17:49:07
6
A3
28
22,335
0
1401/11/19 17:49:07
7
A3
32
22,485
0
1401/11/19 17:49:07
8
A2
8
22,985
0
1401/11/19 17:49:07
9
A2
10
22,735
0
1401/11/19 17:49:07
10
A3
12
22,385
0
1401/11/19 17:49:07
11
A3
14
222,850
0
1401/11/19 17:49:07

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
A3
10
22,700
300
1401/11/19 17:50:44
2
A3
12
22,500
300
1401/11/19 17:50:44
3
A3
14 - 32
22,350
300
1401/11/19 17:50:44

25

1

میلگرد آجدار  فولاد روهینا جنوب

ردیف
گرید
سایز
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
2
A2
10
0
0
1401/11/19 17:50:53
3
A3
12
16,800
0
1401/11/19 17:50:53
4
A3
14
0
0
1401/11/19 17:50:53
5
A4
40
0
0
1401/11/19 17:50:53

2

1

میلگرد آجدار  آذر فولاد امین

ردیف :   1
1401/11/19 17:43:25
قیمت(تومان) :   22,100
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

2

1

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:43:25
قیمت(تومان) :   22,100
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

2

5

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:43:25
قیمت(تومان) :   21,900
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

2

13

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:43:25
قیمت(تومان) :   21,700
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

2

14

1

5

1

میلگرد آجدار  فولاد کاوه تیکمه داش

ردیف :   1
1401/11/19 17:44:41
قیمت(تومان) :   21,900
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

5

9

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:44:41
قیمت(تومان) :   21,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

5

10

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:44:41
قیمت(تومان) :   21,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

5

11

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:44:41
قیمت(تومان) :   21,700
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

5

12

1

6

1

میلگرد آجدار  فولاد ظفر بناب

ردیف :   1
1401/11/19 17:45:15
قیمت(تومان) :   22,350
  150تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

6

15

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:45:15
قیمت(تومان) :   22,150
  150تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

6

16

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:45:15
قیمت(تومان) :   22,850
  150تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

6

18

1

7

1

میلگرد آجدار  فولاد شاهین بناب

ردیف :   1
1401/11/19 17:46:11
قیمت(تومان) :   22,400
  400تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

7

2

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:46:11
قیمت(تومان) :   22,100
  400تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

7

3

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:46:11
قیمت(تومان) :   22,100
  400تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

7

4

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:46:11
قیمت(تومان) :   21,800
  400تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

7

8

1

8

1

میلگرد آجدار  فولاد هشترود

ردیف :   1
1401/11/19 17:47:02
قیمت(تومان) :   23,000
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

8

117

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:47:02
قیمت(تومان) :   22,450
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

8

118

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:47:03
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A2

8

119

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:47:03
قیمت(تومان) :   22,450
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

8

120

1

ردیف :   5
1401/11/19 17:47:03
قیمت(تومان) :   22,000
  300تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

8

121

1

9

1

میلگرد آجدار  فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف :   1
1401/11/19 17:47:55
قیمت(تومان) :   21,700
  500تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

9

294

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:47:55
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

9

295

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:47:55
قیمت(تومان) :   21,700
  500تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

9

296

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:47:55
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

9

297

1

ردیف :   5
1401/11/19 17:47:55
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

9

298

1

10

1

میلگرد آجدار  فولاد درپاد

11

1

میلگرد آجدار  فولاد راد همدان

ردیف :   1
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,285
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 گرید A3

11

126

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,285
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 18 گرید A3

11

127

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,285
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 گرید A3

11

128

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,285
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 22 گرید A3

11

129

1

ردیف :   5
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,135
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 25 گرید A3

11

130

1

ردیف :   6
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,335
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 28 گرید A3

11

131

1

ردیف :   7
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,485
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 32 گرید A3

11

132

1

ردیف :   8
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,985
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

11

122

1

ردیف :   9
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,735
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

11

123

1

ردیف :   10
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   22,385
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

11

124

1

ردیف :   11
1401/11/19 17:49:07
قیمت(تومان) :   222,850
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

11

125

1

12

1

میلگرد آجدار  پرشین فولاد

ردیف :   1
1401/11/19 17:50:44
قیمت(تومان) :   22,700
  300تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A3

12

133

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:50:44
قیمت(تومان) :   22,500
  300تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

12

134

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:50:44
قیمت(تومان) :   22,350
  300تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 - 32 گرید A3

12

135

1

25

1

میلگرد آجدار  فولاد روهینا جنوب

ردیف :   1
1401/11/19 17:50:53
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 8 گرید A2

25

78

1

ردیف :   2
1401/11/19 17:50:53
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 10 گرید A2

25

79

1

ردیف :   3
1401/11/19 17:50:53
قیمت(تومان) :   16,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 12 گرید A3

25

80

1

ردیف :   4
1401/11/19 17:50:53
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 گرید A3

25

81

1

ردیف :   5
1401/11/19 17:50:53
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 40 گرید 40 گرید A4

25

187

1

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667