قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد روهینا جنوب
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 12  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/2/27
18350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1401/04/26
16800 تومان
0 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1401/04/15
18100 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1401/04/12
18300 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
5
1401/04/11
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1401/04/09
18200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1401/04/08
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1401/04/01
18400 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
9
1401/03/23
18700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
10
1401/03/22
18800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1401/03/21
18800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1401/03/19
18800 تومان
750 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
13
1401/03/17
18050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1401/03/16
18050 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
15
1401/03/11
17800 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
16
1401/03/10
17850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1401/03/09
17850 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
18
1401/03/07
18500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1401/03/04
17900 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
20
1401/03/02
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1401/03/01
18050 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1401/02/31
18100 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
23
1401/02/28
18250 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
24
1401/02/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
25
1401/02/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
26
1401/02/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
27
1401/02/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
28
1401/02/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
29
1401/02/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
30
1401/02/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
31
1401/02/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
32
1401/01/27
17700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1401/01/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
34
1401/01/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
35
1401/01/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
36
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
37
1400/12/07
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1400/12/02
15450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1400/12/01
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1400/11/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
41
1400/11/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
42
1400/10/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
43
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
44
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
45
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
46
1400/10/06
14950 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
47
1400/09/17
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
48
1400/09/07
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1400/08/29
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1400/08/26
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
51
1400/08/13
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
52
1400/08/08
16700 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
53
1400/07/28
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1400/07/08
15150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
55
1400/06/02
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1400/05/20
17250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1400/05/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
58
1400/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
59
1400/05/03
17200 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
60
1400/04/28
17100 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
61
1400/04/26
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
62
1400/04/21
16800 تومان
500 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
63
1400/04/09
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1400/03/23
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
65
1400/03/19
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/2/27
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/15
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   750 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/07
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/02
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/01
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   14950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/26
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/09
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/23
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
81 25
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667