قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   تیرآهن (IPE)   فولاد ظفر بناب
با مشخصات   سایز : 14   طول شاخه : 12 متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/12
22100 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
2
1401/11/11
22050 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
3
1401/11/10
22000 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
4
1401/11/09
21950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
5
1401/11/08
21950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
6
1401/11/06
21950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
7
1401/11/05
21950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
8
1401/11/04
21950 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
9
1401/11/03
21900 تومان
250 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
10
1401/11/02
21650 تومان
350 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
11
1401/11/01
21300 تومان
400 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
12
1401/10/29
20900 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
13
1401/10/28
21200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
14
1401/10/27
21200 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
15
1401/10/26
21100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
16
1401/10/25
21100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
17
1401/10/22
21100 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
18
1401/10/21
21000 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
19
1401/10/20
20900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
20
1401/10/17
20800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
21
1401/10/15
20800 تومان
500 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
22
1401/10/14
21300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
23
1401/10/13
21300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
24
1401/10/12
21300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
25
1401/10/11
21300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
26
1401/10/10
21300 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
27
1401/10/08
21150 تومان
250 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
28
1401/10/08
21250 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
29
1401/10/07
20900 تومان
1000 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
30
1401/10/01
19900 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
31
1401/09/30
19800 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
32
1401/09/29
19750 تومان
350 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
33
1401/09/28
19350 تومان
150 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
34
1401/09/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
35
1401/09/24
18100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
36
1401/09/23
18100 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
37
1401/09/22
18050 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
38
1401/09/21
17850 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
39
1401/09/19
17450 تومان
150 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
40
1401/09/15
17150 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
41
1401/09/13
16950 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
42
1401/09/10
16850 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
43
1401/09/08
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
44
1401/09/07
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
45
1401/09/06
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
46
1401/09/05
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
47
1401/09/03
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
48
1401/09/02
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
49
1401/09/01
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
50
1401/08/30
17150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
51
1401/08/29
17150 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
52
1401/08/28
17250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
53
1401/08/26
17250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
54
1401/08/25
17250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
55
1401/08/24
17250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
56
1401/08/23
17250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
57
1401/08/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
58
1401/08/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
59
1401/08/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
60
1401/08/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
61
1401/08/16
17200 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
62
1401/08/15
17150 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
63
1401/08/14
17100 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
64
1401/08/12
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
65
1401/08/11
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
66
1401/08/10
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
67
1401/08/09
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
68
1401/08/08
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
69
1401/08/07
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
70
1401/08/05
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
71
1401/08/04
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
72
1401/08/03
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
73
1401/08/02
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
74
1401/08/01
17050 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
75
1401/07/30
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
76
1401/07/28
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
77
1401/07/27
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
78
1401/07/26
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
79
1401/07/25
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
80
1401/07/24
17000 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
81
1401/07/23
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
82
1401/07/21
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
83
1401/07/20
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
84
1401/07/19
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
85
1401/07/18
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
86
1401/07/17
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
87
1401/07/12
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
88
1401/07/11
16900 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
89
1401/07/10
16850 تومان
150 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
90
1401/07/09
16700 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
91
1401/07/09
16750 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
92
1401/07/07
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
93
1401/07/06
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
94
1401/07/04
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
95
1401/06/31
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
96
1401/06/30
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
97
1401/06/29
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
98
1401/06/28
16600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
99
1401/06/27
16600 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
100
1401/06/24
16550 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
101
1401/06/23
16350 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
102
1401/06/22
16300 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
103
1401/06/22
16300 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
104
1401/06/21
16250 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
105
1401/06/20
16200 تومان
150 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
106
1401/06/19
16050 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
107
1401/06/17
15950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
108
1401/06/16
15950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
109
1401/06/15
15950 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
110
1401/06/14
15850 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
111
1401/06/13
15850 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
112
1401/06/12
15800 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
113
1401/06/10
16000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
114
1401/06/09
16000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
115
1401/06/08
16000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
116
1401/06/07
16000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
117
1401/06/06
16000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
118
1401/06/05
16000 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
119
1401/06/03
16200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
120
1401/06/02
16200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
121
1401/06/01
16200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
122
1401/05/31
16200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
123
1401/05/30
16200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
124
1401/05/29
16200 تومان
500 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
125
1401/05/27
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
126
1401/05/26
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
127
1401/05/25
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
128
1401/05/24
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
129
1401/05/23
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
130
1401/05/22
16700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
131
1401/05/20
16700 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
132
1401/05/19
16650 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
133
1401/05/18
16600 تومان
250 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
134
1401/05/13
16350 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
135
1401/05/12
16300 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
136
1401/05/11
16250 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
137
1401/05/10
16250 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
138
1401/05/09
16550 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
139
1401/05/08
16550 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
140
1401/05/06
16550 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
141
1401/05/05
16550 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
142
1401/05/02
16500 تومان
500 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
143
1401/05/01
17000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
144
1401/04/30
17000 تومان
350 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
145
1401/04/28
17350 تومان
400 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
146
1401/04/25
17750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
147
1401/04/23
17750 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
148
1401/04/22
17700 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
149
1401/04/21
17650 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
150
1401/04/20
17600 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
151
1401/04/18
17800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
152
1401/04/16
17800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
153
1401/04/14
17800 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
154
1401/04/13
18000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
155
1401/04/12
17800 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
156
1401/04/11
17950 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
157
1401/04/09
17900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
158
1401/04/02
18250 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
159
1401/04/01
18350 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
160
1401/03/31
18350 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
161
1401/03/30
18550 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
162
1401/03/29
18550 تومان
250 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
163
1401/03/28
18550 تومان
250 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
164
1401/03/26
18800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
165
1401/03/25
18800 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
166
1401/03/24
18600 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
167
1401/03/23
18550 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
168
1401/03/22
18500 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
169
1401/03/21
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
170
1401/03/19
18450 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
171
1401/03/18
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
172
1401/03/17
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
173
1401/03/16
18400 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
174
1401/03/12
18250 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
175
1401/03/12
18350 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
176
1401/03/11
18200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
177
1401/03/10
18200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
178
1401/03/09
18200 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
179
1401/03/08
18150 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
180
1401/03/07
18150 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
181
1401/03/05
18100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
182
1401/03/04
18050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
183
1401/03/03
18000 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
184
1401/03/03
18050 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
185
1401/03/02
18000 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
186
1401/03/01
18200 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
187
1401/02/31
18500 تومان
250 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
188
1401/02/29
18750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
189
1401/02/28
18750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
190
1401/02/27
18750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
191
1401/02/26
18750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
192
1401/02/25
18750 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
193
1401/02/24
18650 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
194
1401/02/22
18550 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
195
1401/02/21
18350 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
196
1401/02/20
18250 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
197
1401/02/19
18200 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
198
1401/02/18
18150 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
199
1401/02/17
18100 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
200
1401/02/15
18100 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
201
1401/02/12
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
202
1401/02/11
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
203
1401/02/08
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
204
1401/02/07
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
205
1401/02/06
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
206
1401/02/05
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
207
1401/02/04
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
208
1401/02/01
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
209
1401/01/31
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
210
1401/01/30
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
211
1401/01/29
18400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
212
1401/01/28
18400 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
213
1401/01/27
18600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
214
1401/01/25
18600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
215
1401/01/24
18600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
216
1401/01/23
18600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
217
1401/01/22
18600 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
218
1401/01/21
18600 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
219
1401/01/20
18550 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
220
1401/01/18
18550 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
221
1401/01/17
18850 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
222
1401/01/16
18850 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
223
1401/01/15
18850 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
224
1401/01/14
18850 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
225
1401/01/11
18800 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
226
1401/01/10
18750 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
227
1401/01/09
18700 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
228
1401/01/08
18650 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
229
1401/01/07
18400 تومان
0 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
230
1401/01/06
18250 تومان
0 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
231
1400/12/25
18000 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
232
1400/12/24
17950 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
233
1400/12/23
17900 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
234
1400/12/22
17800 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
235
1400/12/21
17700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
236
1400/12/19
17700 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
237
1400/12/18
17600 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
238
1400/12/17
17500 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
239
1400/12/16
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
240
1400/12/16
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
241
1400/12/15
17300 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
242
1400/11/24
16150 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
243
1400/11/24
16100 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
244
1400/11/23
16000 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
245
1400/11/23
15950 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
246
1400/11/21
15850 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
247
1400/11/20
15950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
248
1400/11/19
15950 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
249
1400/11/19
15900 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
250
1400/11/18
16000 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
251
1400/11/02
15400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
252
1400/11/02
15550 تومان
150 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
253
1400/10/18
15600 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
254
1400/10/15
15450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
255
1400/10/13
15450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
256
1400/09/07
16750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
257
1400/08/29
16600 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
258
1400/08/10
17500 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
259
1400/07/28
17100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
260
1400/07/22
16450 تومان
1000 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
261
1400/07/17
16400 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
262
1400/07/17
16400 تومان
100 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
263
1400/07/08
16250 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
264
1400/07/03
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
265
1400/06/27
15450 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
266
1400/06/24
15650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
267
1400/06/18
16650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
268
1400/06/17
16650 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
269
1400/06/02
17950 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
270
1400/05/24
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
271
1400/05/23
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
272
1400/05/23
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
273
1400/05/23
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
274
1400/05/20
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
275
1400/05/20
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
276
1400/05/20
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
277
1400/05/20
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
278
1400/05/20
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
279
1400/05/17
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
280
1400/05/17
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
281
1400/05/16
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
282
1400/05/14
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
283
1400/05/13
17650 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
284
1400/04/28
17400 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 1
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/12
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 2
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/11
قیمت   22050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 3
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 4
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/09
قیمت   21950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 5
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/08
قیمت   21950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 6
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/06
قیمت   21950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 7
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/05
قیمت   21950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 8
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/04
قیمت   21950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 9
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/03
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 10
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/02
قیمت   21650 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 11
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/11/01
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 12
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/29
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 13
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/28
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 14
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/27
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 15
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/26
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 16
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/25
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 17
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/22
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 18
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/21
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 19
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/20
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 20
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/17
قیمت   20800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 21
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/15
قیمت   20800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 22
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/14
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 23
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/13
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 24
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/12
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 25
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/11
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 26
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/10
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 27
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/08
قیمت   21150 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 28
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/08
قیمت   21250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 29
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/07
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 30
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/10/01
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 31
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/30
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 32
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/29
قیمت   19750 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 33
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/28
قیمت   19350 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 34
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 35
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/24
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 36
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/23
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 37
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/22
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 38
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/21
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 39
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/19
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 40
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/15
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 41
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/13
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 42
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/10
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 43
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/08
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 44
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/07
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 45
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/06
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 46
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/05
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 47
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/03
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 48
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/02
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 49
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/09/01
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 50
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/30
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 51
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/29
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 52
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/28
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 53
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/26
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 54
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/25
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 55
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/24
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 56
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/23
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 57
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 58
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 59
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 60
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 61
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/16
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 62
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/15
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 63
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/14
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 64
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/12
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 65
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/11
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 66
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/10
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 67
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/09
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 68
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/08
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 69
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/07
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 70
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/05
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 71
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/04
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 72
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/03
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 73
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/02
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 74
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/08/01
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 75
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/30
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 76
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/28
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 77
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/27
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 78
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/26
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 79
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/25
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 80
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 81
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/23
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 82
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/21
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 83
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/20
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 84
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/19
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 85
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/18
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 86
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/17
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 87
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/12
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 88
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/11
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 89
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/10
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 90
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/09
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 91
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/09
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 92
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/07
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 93
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/06
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 94
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/04
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 95
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/31
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 96
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/30
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 97
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/29
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 98
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/28
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 99
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/27
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 100
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/24
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 101
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/23
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 102
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 103
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 104
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/21
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 105
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/20
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 106
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/19
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 107
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/17
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 108
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/16
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 109
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/15
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 110
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/14
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 111
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/13
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 112
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/12
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 113
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/10
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 114
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/09
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 115
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/08
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 116
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/07
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 117
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/06
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 118
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/05
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 119
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/03
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 120
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/02
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 121
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/01
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 122
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/31
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 123
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/30
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 124
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/29
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 125
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/27
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 126
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/26
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 127
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/25
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 128
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/24
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 129
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/23
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 130
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/22
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 131
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/20
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 132
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/19
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 133
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/18
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 134
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/13
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 135
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/12
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 136
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/11
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 137
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/10
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 138
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/09
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 139
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/08
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 140
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/06
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 141
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/05
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 142
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/02
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 143
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/01
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 144
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/30
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 145
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/28
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 146
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/25
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 147
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/23
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 148
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/22
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 149
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/21
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 150
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/20
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 151
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/18
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 152
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/16
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 153
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/14
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 154
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/13
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 155
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/12
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 156
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/11
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 157
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/09
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 158
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/02
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 159
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/01
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 160
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/31
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 161
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/30
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 162
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/29
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 163
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/28
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 164
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/26
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 165
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/25
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 166
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/24
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 167
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/23
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 168
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/22
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 169
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/21
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 170
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/19
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 171
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/18
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 172
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/17
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 173
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/16
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 174
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/12
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 175
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/12
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 176
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/11
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 177
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/10
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 178
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/09
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 179
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/08
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 180
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/07
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 181
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/05
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 182
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/04
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 183
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/03
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 184
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/03
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 185
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/02
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 186
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/01
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 187
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/31
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 188
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/29
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 189
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/28
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 190
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/27
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 191
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/26
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 192
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/25
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 193
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/24
قیمت   18650 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 194
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/22
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 195
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/21
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 196
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/20
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 197
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/19
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 198
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/18
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 199
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/17
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 200
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/15
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 201
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/12
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 202
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/11
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 203
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/08
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 204
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/07
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 205
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/06
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 206
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/05
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 207
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/04
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 208
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/01
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 209
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/31
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 210
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/30
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 211
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/29
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 212
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/28
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 213
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/27
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 214
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/25
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 215
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/24
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 216
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/23
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 217
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/22
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 218
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/21
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 219
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/20
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 220
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/18
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 221
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/17
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 222
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/16
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 223
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/15
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 224
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 225
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/11
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 226
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/10
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 227
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/09
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 228
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/08
قیمت   18650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 229
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/07
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 230