آرشیو قیمت   ورق سیاه    فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ورق شيت کوتاه    ضخامت : 2mm   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 29600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 29200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 27500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 31000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/10 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 29600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 29200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 27500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 31500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 31000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 30000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 28000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/10
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
2
1400/10/22
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
3
1400/10/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
4
1400/10/15
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
5
1400/10/13
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
6
1400/09/13
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
7
1400/08/29
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
8
1400/08/10
29600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
9
1400/07/29
29200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
10
1400/06/28
27500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
11
1400/06/25
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
12
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
13
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
14
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
15
1400/06/17
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
16
1400/06/01
31000 تومان
1000 تومان
افزایش
ورق سیاه
17
1400/05/20
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
18
1400/05/19
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
19
1400/05/18
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
20
1400/05/14
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
21
1400/05/10
28000 تومان
1000 تومان
افزایش
ورق سیاه
22
1400/04/28
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
ردیف 1
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 2
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 3
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/18
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 4
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/15
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 5
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/13
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 6
دسته محصول  ورق سیاه
1400/09/13
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 7
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/29
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 8
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/10
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 9
دسته محصول  ورق سیاه
1400/07/29
قیمت   29200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 10
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/28
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 11
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/25
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 12
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 13
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 14
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 15
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/17
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 16
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/01
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 17
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/20
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 18
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/19
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 19
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/18
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 20
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/14
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 21
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/10
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 22
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/28
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)