قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ورق سیاه   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ورق شيت کوتاه   ضخامت : 2mm  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
34000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
2
1401/11/17
34000 تومان
0 تومان
افزایش
ورق سیاه
3
1401/11/17
34000 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
4
1401/11/16
33900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
5
1401/11/13
33900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
6
1401/11/12
33900 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
7
1401/11/11
33700 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
8
1401/11/11
33700 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
9
1401/11/10
33200 تومان
0 تومان
افزایش
ورق سیاه
10
1401/11/10
33200 تومان
600 تومان
افزایش
ورق سیاه
11
1401/11/09
32600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
12
1401/11/09
32600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
13
1401/11/08
32600 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
14
1401/11/06
32800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
15
1401/11/05
32800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
16
1401/11/04
32800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
17
1401/11/03
32800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
18
1401/11/02
32800 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
19
1401/11/01
33000 تومان
700 تومان
افزایش
ورق سیاه
20
1401/11/01
32000 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
21
1401/11/01
32300 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
22
1401/10/29
31700 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
23
1401/10/29
31200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
24
1401/10/28
31200 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
25
1401/10/27
31000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
26
1401/10/27
31100 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
27
1401/10/26
31000 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
28
1401/10/25
30700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
29
1401/10/24
30700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
30
1401/10/22
30700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
31
1401/10/21
30700 تومان
700 تومان
افزایش
ورق سیاه
32
1401/10/20
30000 تومان
900 تومان
افزایش
ورق سیاه
33
1401/10/19
29100 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
34
1401/10/19
28800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
35
1401/10/18
28800 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
36
1401/10/18
28700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
37
1401/10/17
28700 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
38
1401/10/15
29000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
39
1401/10/14
29000 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
40
1401/10/13
29500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
41
1401/10/12
29500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
42
1401/10/11
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
43
1401/10/10
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
44
1401/10/08
30000 تومان
900 تومان
افزایش
ورق سیاه
45
1401/10/05
28400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
46
1401/10/05
28500 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
47
1401/10/03
27700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
48
1401/10/03
28000 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
49
1401/09/26
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
50
1401/09/24
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
51
1401/09/23
25200 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
52
1401/09/23
25500 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
53
1401/09/22
25000 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
54
1401/09/21
24500 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
55
1401/09/20
24200 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
56
1401/09/19
23600 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
57
1401/09/19
24000 تومان
400 تومان
افزایش
ورق سیاه
58
1401/09/17
23400 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
59
1401/09/16
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
60
1401/09/15
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
61
1401/09/14
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
62
1401/09/13
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
63
1401/09/12
23300 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
64
1401/09/10
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
65
1401/09/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
66
1401/09/08
23500 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
67
1401/09/07
23400 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
68
1401/09/07
23300 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
69
1401/09/06
23200 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
70
1401/09/05
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
71
1401/09/03
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
72
1401/09/02
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
73
1401/09/01
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
74
1401/08/30
23300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
75
1401/08/29
23300 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
76
1401/08/28
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
77
1401/08/26
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
78
1401/08/25
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
79
1401/08/24
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
80
1401/08/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
81
1401/08/22
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
82
1401/08/21
23400 تومان
400 تومان
کاهش
ورق سیاه
83
1401/08/19
23800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
84
1401/08/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
85
1401/08/17
23800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
86
1401/08/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
87
1401/08/15
23800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
88
1401/08/14
23300 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
89
1401/08/14
23800 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
90
1401/08/12
23100 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
91
1401/08/11
22800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
92
1401/08/11
23100 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
93
1401/08/10
22800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
94
1401/08/09
22800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
95
1401/08/08
22800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
96
1401/08/07
22800 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
97
1401/08/05
23100 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
98
1401/08/04
23100 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
99
1401/08/03
23100 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
100
1401/08/02
23100 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
101
1401/08/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
102
1401/07/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
103
1401/07/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
104
1401/07/27
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
105
1401/07/26
23000 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
106
1401/07/25
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
107
1401/07/24
23500 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
108
1401/07/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
109
1401/07/21
23400 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
110
1401/07/20
23400 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
111
1401/07/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
112
1401/07/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
113
1401/07/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
114
1401/07/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
115
1401/07/14
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
116
1401/07/12
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
117
1401/07/11
23500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
118
1401/07/10
22900 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
119
1401/07/10
23500 تومان
600 تومان
افزایش
ورق سیاه
120
1401/07/09
22800 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
121
1401/07/09
22600 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
122
1401/07/07
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
123
1401/07/06
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
124
1401/07/04
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
125
1401/07/02
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
126
1401/06/31
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
127
1401/06/30
22500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
128
1401/06/29
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
129
1401/06/29
22500 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
130
1401/06/28
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
131
1401/06/28
22000 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
132
1401/06/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
133
1401/06/24
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
134
1401/06/23
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
135
1401/06/22
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
136
1401/06/21
21500 تومان
1000 تومان
افزایش
ورق سیاه
137
1401/06/21
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
138
1401/06/20
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
139
1401/06/19
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
140
1401/06/17
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
141
1401/06/16
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
142
1401/06/15
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
143
1401/06/14
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
144
1401/06/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
145
1401/06/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
146
1401/06/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
147
1401/06/09
20500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
148
1401/06/08
20500 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
149
1401/06/07
20700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
150
1401/06/06
20700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
151
1401/06/05
20700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
152
1401/06/03
20700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
153
1401/06/02
20700 تومان
400 تومان
کاهش
ورق سیاه
154
1401/06/01
21100 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
155
1401/05/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
156
1401/05/30
21000 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
157
1401/05/29
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
158
1401/05/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
159
1401/05/26
21500 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
160
1401/05/25
21700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
161
1401/05/24
21700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
162
1401/05/23
21700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
163
1401/05/22
21700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
164
1401/05/22
21700 تومان
200 تومان
ثابت
ورق سیاه
165
1401/05/20
21700 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
166
1401/05/19
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
167
1401/05/18
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
168
1401/05/13
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
169
1401/05/12
21500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
170
1401/05/11
21500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
171
1401/05/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
172
1401/05/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
173
1401/05/08
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
174
1401/05/06
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
175
1401/05/05
22000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
176
1401/05/04
22000 تومان
1000 تومان
کاهش
ورق سیاه
177
1401/05/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
178
1401/05/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
179
1401/05/01
23000 تومان
400 تومان
کاهش
ورق سیاه
180
1401/04/30
23400 تومان
600 تومان
کاهش
ورق سیاه
181
1401/04/28
24000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
182
1401/04/26
24000 تومان
400 تومان
کاهش
ورق سیاه
183
1401/04/25
24400 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
184
1401/04/23
24500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
185
1401/04/22
24500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
186
1401/04/21
24500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
187
1401/04/20
25000 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
188
1401/04/18
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
189
1401/04/16
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
190
1401/04/16
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
191
1401/04/15
24800 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
192
1401/04/14
25000 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
193
1401/04/13
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
194
1401/04/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
195
1401/04/11
25200 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
196
1401/04/11
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
197
1401/04/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
198
1401/04/08
25000 تومان
500 تومان
ثابت
ورق سیاه
199
1401/04/04
25500 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
200
1401/04/02
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
201
1401/04/01
25800 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
202
1401/04/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
203
1401/03/31
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
204
1401/03/30
26000 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
205
1401/03/29
26300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
206
1401/03/28
26300 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
207
1401/03/26
26500 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
208
1401/03/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
209
1401/03/24
26800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
210
1401/03/23
26800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
211
1401/03/22
26800 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
212
1401/03/21
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
213
1401/03/19
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
214
1401/03/18
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
215
1401/03/17
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
216
1401/03/16
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
217
1401/03/12
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
218
1401/03/11
26600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
219
1401/03/10
26600 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
220
1401/03/09
26500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
221
1401/03/08
26500 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
222
1401/03/08
26700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
223
1401/03/07
26700 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
224
1401/03/05
26900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
225
1401/03/04
26900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
226
1401/03/03
26900 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
227
1401/03/02
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
228
1401/03/01
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
229
1401/02/31
27000 تومان
800 تومان
کاهش
ورق سیاه
230
1401/02/29
27800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
231
1401/02/28
27800 تومان
100 تومان
ثابت
ورق سیاه
232
1401/02/27
27800 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
233
1401/02/26
27900 تومان
100 تومان
کاهش
ورق سیاه
234
1401/02/25
28000 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
235
1401/02/24
28200 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
236
1401/02/22
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
237
1401/02/22
28000 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
238
1401/02/21
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
239
1401/02/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
240
1401/02/19
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
241
1401/02/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
242
1401/02/17
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
243
1401/02/15
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
244
1401/02/12
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
245
1401/02/12
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
246
1401/02/11
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
247
1401/02/10
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
248
1401/02/10
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
249
1401/02/08
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
250
1401/02/07
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
251
1401/02/06
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
252
1401/02/05
27500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
253
1401/02/04
27500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
254
1401/02/01
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
255
1401/01/31
28000 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
256
1401/01/30
28300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
257
1401/01/29
28300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
258
1401/01/28
28300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
259
1401/01/27
28300 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
260
1401/01/25
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
261
1401/01/24
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
262
1401/01/23
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
263
1401/01/22
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
264
1401/01/21
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
265
1401/01/20
28500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
266
1401/01/18
29000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
267
1401/01/17
29000 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
268
1401/01/16
29500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
269
1401/01/15
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
270
1401/01/14
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
271
1401/01/11
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
272
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
273
1401/01/10
30000 تومان
0 تومان
افزایش
ورق سیاه
274
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
275
1401/01/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
276
1401/01/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
277
1401/01/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
278
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
279
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
280
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
281
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
282
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ورق سیاه
283
1400/12/19
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
284
1400/12/18
26000 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
285
1400/12/17
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
286
1400/12/17
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
287
1400/12/17
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
288
1400/12/16
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
289
1400/12/15
25800 تومان
100 تومان
افزایش
ورق سیاه
290
1400/12/14
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
291
1400/12/12
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
292
1400/12/11
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
293
1400/12/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
294
1400/12/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
295
1400/12/07
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
296
1400/12/05
25700 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
297
1400/12/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
298
1400/12/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
299
1400/12/01
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
300
1400/11/30
25500 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
301
1400/11/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
302
1400/11/27
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
303
1400/11/25
25000 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
304
1400/11/24
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
305
1400/11/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
306
1400/11/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
307
1400/11/20
24800 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
308
1400/11/19
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
309
1400/11/18
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
310
1400/11/16
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
311
1400/11/14
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
312
1400/11/13
25000 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
313
1400/11/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
314
1400/11/10
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
315
1400/11/09
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
316
1400/11/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
317
1400/11/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
318
1400/11/03
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
319
1400/11/02
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
320
1400/10/30
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
321
1400/10/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
322
1400/10/22
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
323
1400/10/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
324
1400/10/15
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
325
1400/10/13
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
326
1400/09/13
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
327
1400/08/29
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
328
1400/08/10
29600 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
329
1400/07/29
29200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
330
1400/06/28
27500 تومان
500 تومان
کاهش
ورق سیاه
331
1400/06/25
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
332
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
333
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
334
1400/06/18
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
335
1400/06/17
31500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
336
1400/06/01
31000 تومان
1000 تومان
افزایش
ورق سیاه
337
1400/05/31
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
338
1400/05/30
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
339
1400/05/24
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
340
1400/05/23
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
341
1400/05/21
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
342
1400/05/20
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
343
1400/05/19
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
344
1400/05/18
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
345
1400/05/17
30000 تومان
1500 تومان
افزایش
ورق سیاه
346
1400/05/16
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
347
1400/05/14
28500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
348
1400/05/13
28500 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
349
1400/05/12
28800 تومان
800 تومان
افزایش
ورق سیاه
350
1400/05/11
28000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
351
1400/05/10
28000 تومان
1000 تومان
افزایش
ورق سیاه
352
1400/05/09
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
353
1400/05/06
27000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
354
1400/05/05
27000 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
355
1400/05/04
26500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
356
1400/05/03
26500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
357
1400/05/02
26500 تومان
500 تومان
افزایش
ورق سیاه
358
1400/05/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
359
1400/04/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
360
1400/04/28
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
361
1400/04/27
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
362
1400/04/26
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
363
1400/04/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
364
1400/04/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
365
1400/04/22
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
366
1400/04/21
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
367
1400/04/20
26000 تومان
800 تومان
افزایش
ورق سیاه
368
1400/04/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
369
1400/04/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
370
1400/04/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
371
1400/04/15
25200 تومان
200 تومان
افزایش
ورق سیاه
372
1400/04/14
25000 تومان
300 تومان
افزایش
ورق سیاه
373
1400/04/14
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
374
1400/04/13
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
375
1400/04/12
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
376
1400/04/10
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
377
1400/04/09
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
378
1400/04/08
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
379
1400/04/07
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
380
1400/04/06
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
381
1400/04/05
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
382
1400/04/03
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
383
1400/04/02
24700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
384
1400/04/01
24700 تومان
300 تومان
کاهش
ورق سیاه
385
1400/03/31
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
386
1400/03/30
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
387
1400/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
388
1400/03/27
25000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
389
1400/03/26
25000 تومان
800 تومان
کاهش
ورق سیاه
390
1400/03/25
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
391
1400/03/24
25800 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
392
1400/03/23
25800 تومان
200 تومان
کاهش
ورق سیاه
393
1400/03/20
26000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
ردیف 1
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/17
قیمت   34000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 2
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/17
قیمت   34000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 3
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/17
قیمت   34000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 4
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/16
قیمت   33900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 5
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/13
قیمت   33900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 6
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/12
قیمت   33900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 7
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/11
قیمت   33700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 8
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/11
قیمت   33700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 9
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/10
قیمت   33200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 10
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/10
قیمت   33200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 11
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/09
قیمت   32600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 12
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/09
قیمت   32600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 13
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/08
قیمت   32600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 14
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/06
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 15
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/05
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 16
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/04
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 17
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/03
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 18
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/02
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 19
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/01
قیمت   33000 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 20
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/01
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 21
دسته محصول  ورق سیاه
1401/11/01
قیمت   32300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 22
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/29
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 23
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/29
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 24
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/28
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 25
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/27
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 26
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/27
قیمت   31100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 27
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/26
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 28
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/25
قیمت   30700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 29
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/24
قیمت   30700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 30
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/22
قیمت   30700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 31
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/21
قیمت   30700 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 32
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/20
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 33
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/19
قیمت   29100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 34
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/19
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 35
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/18
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 36
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/18
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 37
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/17
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 38
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/15
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 39
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/14
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 40
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/13
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 41
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/12
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 42
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/11
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 43
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/10
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 44
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/08
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 45
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/05
قیمت   28400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 46
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/05
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 47
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/03
قیمت   27700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 48
دسته محصول  ورق سیاه
1401/10/03
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 49
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/26
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 50
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/24
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 51
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/23
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 52
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/23
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 53
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/22
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 54
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/21
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 55
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/20
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 56
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/19
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 57
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/19
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 58
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/17
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 59
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/16
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 60
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/15
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 61
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/14
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 62
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/13
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 63
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/12
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 64
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/10
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 65
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/09
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 66
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/08
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 67
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/07
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 68
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/07
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 69
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/06
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 70
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/05
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 71
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/03
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 72
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/02
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 73
دسته محصول  ورق سیاه
1401/09/01
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 74
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/30
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 75
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/29
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 76
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/28
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 77
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/26
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 78
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 79
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/24
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 80
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/23
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 81
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/22
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 82
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/21
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 83
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/19
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 84
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/18
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 85
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/17
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 86
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 87
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/15
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 88
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/14
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 89
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/14
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 90
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/12
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 91
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/11
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 92
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/11
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 93
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/10
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 94
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/09
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 95
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/08
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 96
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/07
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 97
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/05
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 98
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/04
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 99
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/03
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 100
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/02
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 101
دسته محصول  ورق سیاه
1401/08/01
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 102
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/30
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 103
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 104
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/27
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 105
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 106
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/25
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 107
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/24
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 108
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/23
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 109
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/21
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 110
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/20
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 111
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/19
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 112
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 113
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/17
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 114
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/16
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 115
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/14
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 116
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/12
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 117
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/11
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 118
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/10
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 119
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/10
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 120
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/09
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 121
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/09
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 122
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/07
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 123
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/06
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 124
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/04
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 125
دسته محصول  ورق سیاه
1401/07/02
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 126
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/31
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 127
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/30
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 128
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/29
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 129
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/29
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 130
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/28
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 131
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/28
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 132
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/27
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 133
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/24
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 134
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/23
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 135
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/22
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 136
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/21
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 137
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/21
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 138
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/20
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 139
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/19
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 140
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/17
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 141
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/16
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 142
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/15
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 143
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/14
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 144
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/13
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 145
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/12
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 146
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/10
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 147
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/09
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 148
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/08
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 149
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/07
قیمت   20700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 150
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/06
قیمت   20700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 151
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/05
قیمت   20700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 152
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/03
قیمت   20700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 153
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/02
قیمت   20700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 154
دسته محصول  ورق سیاه
1401/06/01
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 155
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 156
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 157
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 158
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/27
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 159
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/26
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 160