آرشیو قیمت   ورق سیاه    فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ورق طرح دار    ضخامت : 3mm   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/11/05
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
2
1400/11/04
1100000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
3
1400/11/03
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
4
1400/11/02
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
5
1400/10/30
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
6
1400/10/23
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
7
1400/10/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
8
1400/10/18
1150000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
9
1400/10/15
1150000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
10
1400/10/13
1150000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
11
1400/09/13
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
12
1400/08/29
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
13
1400/08/10
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
14
1400/07/29
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
15
1400/06/28
1300000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
16
1400/06/25
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
17
1400/06/18
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
18
1400/06/18
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
19
1400/06/18
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
20
1400/06/17
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
21
1400/06/01
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
22
1400/05/31
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
23
1400/05/30
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
24
1400/05/24
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
25
1400/05/23
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
26
1400/05/20
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
27
1400/05/19
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
28
1400/05/18
1500000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
29
1400/05/17
1500000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
30
1400/05/16
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
31
1400/05/14
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
32
1400/05/13
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
33
1400/05/12
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
34
1400/05/11
1400000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
35
1400/05/10
1400000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
36
1400/05/09
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
37
1400/05/06
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
38
1400/05/05
1300000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
39
1400/05/04
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
40
1400/05/03
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
41
1400/05/02
1200000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
42
1400/04/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
43
1400/04/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
44
1400/04/27
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
45
1400/04/26
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
46
1400/04/24
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
47
1400/04/23
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
48
1400/04/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
49
1400/04/21
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
50
1400/04/20
1100000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
51
1400/04/19
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
52
1400/04/17
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
53
1400/04/16
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
54
1400/04/15
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
55
1400/04/14
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
56
1400/04/13
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
57
1400/04/12
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
58
1400/04/10
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
59
1400/04/09
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
60
1400/04/08
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
61
1400/04/07
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
62
1400/04/06
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
63
1400/04/05
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
64
1400/04/03
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
65
1400/04/02
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
66
1400/04/01
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
67
1400/03/31
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
68
1400/03/30
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
69
1400/03/29
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
70
1400/03/27
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
71
1400/03/26
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
72
1400/03/25
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
73
1400/03/24
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
74
1400/03/23
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
75
1400/03/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
76
1400/03/20
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
77
1400/03/19
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
ردیف 1
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/05
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 2
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/04
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 3
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/03
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 4
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/02
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 5
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/30
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 6
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/23
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 7
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 8
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/18
قیمت   1150000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 9
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/15
قیمت   1150000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 10
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/13
قیمت   1150000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 11
دسته محصول  ورق سیاه
1400/09/13
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 12
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/29
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 13
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/10
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 14
دسته محصول  ورق سیاه
1400/07/29
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 15
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/28
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 16
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/25
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 17
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 18
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 19
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 20
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/17
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 21
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/01
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 22
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/31
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 23
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/30
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 24
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/24
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 25
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/23
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 26
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/20
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 27
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/19
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 28
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/18
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 29
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/17
قیمت   1500000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 30
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/16
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 31
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/14
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 32
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/13
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 33
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/12
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 34
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/11
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 35
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/10
قیمت   1400000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 36
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/09
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 37
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/06
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 38
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/05
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 39
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/04
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 40
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/03
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 41
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/02
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 42
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/29
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 43
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/28
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 44
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/27
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 45
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/26
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 46
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/24
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 47
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/23
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 48
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 49
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/21
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 50
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/20
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 51
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/19
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 52
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/17
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 53
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/16
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 54
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/15
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 55
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/14
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 56
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/13
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 57
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/12
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 58
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/10
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 59
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/09
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 60
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/08
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 61
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/07
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 62
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/06
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 63
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/05
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 64
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/03
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 65
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/02
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 66
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/01
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 67
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/31
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 68
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/30
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 69
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/29
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 70
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/27
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 71
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/26
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 72
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/25
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 73
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/24
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 74
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/23
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 75
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 76
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/20
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 77
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/19
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
75 23
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)