آرشیو قیمت   ورق سیاه    فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ورق طرح دار    ضخامت : 2mm   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 800000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 800000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 900000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/10 قیمت: 950000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/21 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/12 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/10 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/09 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/08 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/03/30 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/03/29 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/03/27 قیمت: 800000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 800000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 850000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 900000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 1300000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 1200000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/10 قیمت: 950000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 1100000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/21 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/12 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/10 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/09 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/04/08 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/03/30 قیمت: 1000000 تومان 
 تاریخ: 1400/03/29
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
2
1400/10/22
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
3
1400/10/18
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
4
1400/10/15
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
5
1400/10/13
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
6
1400/09/13
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
7
1400/08/29
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
8
1400/08/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
9
1400/07/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
10
1400/06/28
1100000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
11
1400/06/25
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
12
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
13
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
14
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
15
1400/06/17
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
16
1400/06/01
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
17
1400/05/20
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
18
1400/05/19
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
19
1400/05/18
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
20
1400/05/14
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
21
1400/05/10
1200000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
22
1400/04/28
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
23
1400/04/21
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
24
1400/04/12
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
25
1400/04/10
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
26
1400/04/09
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
27
1400/04/08
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
28
1400/03/30
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
29
1400/03/29
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
30
1400/03/27
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
31
1400/03/26
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
32
1400/03/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
33
1400/03/19
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
ردیف 1
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/23
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 2
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/22
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 3
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/18
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 4
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/15
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 5
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/13
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 6
دسته محصول  ورق سیاه
1400/09/13
قیمت   900000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 7
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/29
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 8
دسته محصول  ورق سیاه
1400/08/10
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 9
دسته محصول  ورق سیاه
1400/07/29
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 10
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/28
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 11
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/25
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 12
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 13
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 14
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/18
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 15
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/17
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 16
دسته محصول  ورق سیاه
1400/06/01
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 17
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/20
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 18
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/19
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 19
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/18
قیمت   1300000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 20
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/14
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 21
دسته محصول  ورق سیاه
1400/05/10
قیمت   1200000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 22
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/28
قیمت   950000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 23
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/21
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 24
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/12
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 25
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/10
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 26
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/09
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 27
دسته محصول  ورق سیاه
1400/04/08
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 28
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/30
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 29
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/29
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 30
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/27
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 31
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/26
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 32
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 33
دسته محصول  ورق سیاه
1400/03/19
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)