قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ورق سیاه   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ورق طرح دار   ضخامت : 2mm  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
2
1401/05/26
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
3
1401/05/25
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
4
1401/05/24
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
5
1401/05/23
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
6
1401/05/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
7
1401/05/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
8
1401/05/20
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
9
1401/05/19
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
10
1401/05/18
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
11
1401/05/13
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
12
1401/05/12
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
13
1401/05/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
14
1401/05/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
15
1401/05/09
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
16
1401/05/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
17
1401/05/06
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
18
1401/05/05
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
19
1401/05/04
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
20
1401/05/03
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
21
1401/05/02
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
22
1401/05/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
23
1401/04/30
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
24
1401/04/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
25
1401/04/26
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
26
1401/04/25
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
27
1401/04/23
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
28
1401/04/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
29
1401/04/21
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
30
1401/04/20
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
31
1401/04/18
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
32
1401/04/16
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
33
1401/04/16
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
34
1401/04/15
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
35
1401/04/14
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
36
1401/04/13
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
37
1401/04/12
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
38
1401/04/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
39
1401/04/11
1100000 تومان
50000 تومان
افزایش
ورق سیاه
40
1401/04/09
1050000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
41
1401/04/08
1050000 تومان
50000 تومان
کاهش
ورق سیاه
42
1401/04/04
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
43
1401/04/02
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
44
1401/04/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
45
1401/04/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
46
1401/03/31
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
47
1401/03/30
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
48
1401/03/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
49
1401/03/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
50
1401/03/26
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
51
1401/03/25
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
52
1401/03/24
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
53
1401/03/23
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
54
1401/03/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
55
1401/03/21
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
56
1401/03/19
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
57
1401/03/18
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
58
1401/03/17
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
59
1401/03/16
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
60
1401/03/12
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
61
1401/03/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
62
1401/03/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
63
1401/03/09
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
64
1401/03/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
65
1401/03/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
66
1401/03/07
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
67
1401/03/05
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
68
1401/03/04
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
69
1401/03/03
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
70
1401/03/02
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
71
1401/03/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
72
1401/02/31
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
73
1401/02/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
74
1401/02/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
75
1401/02/27
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
76
1401/02/26
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
77
1401/02/25
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
78
1401/02/24
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
79
1401/02/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
80
1401/02/22
1100000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
81
1401/02/21
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
82
1401/02/20
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
83
1401/02/19
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
84
1401/02/18
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
85
1401/02/17
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
86
1401/02/15
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
87
1401/02/12
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
88
1401/02/12
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
89
1401/02/11
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
90
1401/02/10
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
91
1401/02/10
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
92
1401/02/08
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
93
1401/02/07
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
94
1401/02/06
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
95
1401/02/05
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
96
1401/02/04
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
97
1401/02/01
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
98
1401/01/31
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
99
1401/01/30
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
100
1401/01/29
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
101
1401/01/28
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
102
1401/01/27
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
103
1401/01/25
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
104
1401/01/24
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
105
1401/01/23
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
106
1401/01/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
107
1401/01/21
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
108
1401/01/20
1000000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
109
1401/01/18
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
110
1401/01/17
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
111
1401/01/16
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
112
1401/01/15
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
113
1401/01/14
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
114
1401/01/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
115
1401/01/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
116
1401/01/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
117
1401/01/09
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
118
1401/01/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
119
1401/01/07
1100000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
120
1401/01/06
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
121
1400/12/25
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
122
1400/12/24
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
123
1400/12/23
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
124
1400/12/22
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
125
1400/12/21
1000000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
126
1400/12/19
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
127
1400/12/18
900000 تومان
50000 تومان
افزایش
ورق سیاه
128
1400/12/17
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
129
1400/12/17
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
130
1400/12/17
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
131
1400/12/16
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
132
1400/12/15
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
133
1400/12/14
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
134
1400/12/12
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
135
1400/12/11
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
136
1400/12/09
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
137
1400/12/08
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
138
1400/12/07
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
139
1400/12/05
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
140
1400/12/04
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
141
1400/12/02
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
142
1400/12/01
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
143
1400/11/30
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
144
1400/11/28
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
145
1400/11/27
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
146
1400/11/25
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
147
1400/11/24
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
148
1400/11/23
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
149
1400/11/21
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
150
1400/11/20
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
151
1400/11/19
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
152
1400/11/18
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
153
1400/11/16
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
154
1400/11/14
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
155
1400/11/13
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
156
1400/11/12
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
157
1400/11/11
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
158
1400/11/10
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
159
1400/11/09
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
160
1400/11/07
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
161
1400/11/06
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
162
1400/11/05
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
163
1400/11/04
850000 تومان
50000 تومان
افزایش
ورق سیاه
164
1400/11/03
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
165
1400/11/02
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
166
1400/10/30
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
167
1400/10/29
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
168
1400/10/28
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
169
1400/10/27
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
170
1400/10/26
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
171
1400/10/25
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
172
1400/10/23
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
173
1400/10/22
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
174
1400/10/21
800000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
175
1400/10/20
800000 تومان
50000 تومان
کاهش
ورق سیاه
176
1400/10/19
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
177
1400/10/18
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
178
1400/10/15
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
179
1400/10/14
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
180
1400/10/13
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
181
1400/10/12
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
182
1400/10/11
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
183
1400/10/09
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
184
1400/10/08
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
185
1400/10/07
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
186
1400/10/06
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
187
1400/10/05
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
188
1400/10/04
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
189
1400/10/02
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
190
1400/10/01
850000 تومان
50000 تومان
کاهش
ورق سیاه
191
1400/09/30
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
192
1400/09/29
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
193
1400/09/28
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
194
1400/09/26
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
195
1400/09/25
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
196
1400/09/24
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
197
1400/09/23
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
198
1400/09/22
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
199
1400/09/21
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
200
1400/09/20
900000 تومان
50000 تومان
کاهش
ورق سیاه
201
1400/09/18
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
202
1400/09/17
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
203
1400/09/16
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
204
1400/09/15
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
205
1400/09/14
950000 تومان
50000 تومان
افزایش
ورق سیاه
206
1400/09/13
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
207
1400/09/11
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
208
1400/09/10
900000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
209
1400/09/09
900000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
210
1400/09/08
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
211
1400/09/07
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
212
1400/09/06
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
213
1400/09/04
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
214
1400/09/03
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
215
1400/09/02
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
216
1400/09/01
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
217
1400/08/30
1000000 تومان
200000 تومان
کاهش
ورق سیاه
218
1400/08/29
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
219
1400/08/27
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
220
1400/08/26
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
221
1400/08/25
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
222
1400/08/24
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
223
1400/08/23
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
224
1400/08/22
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
225
1400/08/20
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
226
1400/08/19
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
227
1400/08/18
1200000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
228
1400/08/17
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
229
1400/08/16
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
230
1400/08/15
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
231
1400/08/13
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
232
1400/08/12
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
233
1400/08/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
234
1400/08/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
235
1400/08/09
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
236
1400/08/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
237
1400/08/06
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
238
1400/08/05
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
239
1400/08/04
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
240
1400/08/03
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
241
1400/08/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
242
1400/07/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
243
1400/07/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
244
1400/07/27
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
245
1400/07/26
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
246
1400/07/25
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
247
1400/07/24
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
248
1400/07/22
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
249
1400/07/21
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
250
1400/07/20
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
251
1400/07/19
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
252
1400/07/18
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
253
1400/07/17
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
254
1400/07/12
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
255
1400/07/11
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
256
1400/07/10
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
257
1400/07/08
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
258
1400/07/07
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
259
1400/07/06
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
260
1400/07/04
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
261
1400/07/03
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
262
1400/07/01
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
263
1400/06/31
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
264
1400/06/30
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
265
1400/06/29
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
266
1400/06/28
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
267
1400/06/27
1100000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
268
1400/06/25
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
269
1400/06/24
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
270
1400/06/23
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
271
1400/06/22
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
272
1400/06/21
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
273
1400/06/20
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
274
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
275
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
276
1400/06/18
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
277
1400/06/17
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
278
1400/06/16
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
279
1400/06/15
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
280
1400/06/14
1200000 تومان
100000 تومان
کاهش
ورق سیاه
281
1400/06/13
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
282
1400/06/11
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
283
1400/06/10
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
284
1400/06/09
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
285
1400/06/08
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
286
1400/06/07
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
287
1400/06/06
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
288
1400/06/04
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
289
1400/06/03
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
290
1400/06/02
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
291
1400/06/01
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
292
1400/05/31
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
293
1400/05/30
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
294
1400/05/24
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
295
1400/05/23
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
296
1400/05/20
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
297
1400/05/19
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
298
1400/05/18
1300000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
299
1400/05/17
1300000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
300
1400/05/16
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
301
1400/05/14
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
302
1400/05/13
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
303
1400/05/12
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
304
1400/05/11
1200000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
305
1400/05/10
1200000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
306
1400/05/09
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
307
1400/05/06
1100000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
308
1400/05/05
1100000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
309
1400/05/04
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
310
1400/05/03
1000000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
311
1400/05/02
1000000 تومان
50000 تومان
افزایش
ورق سیاه
312
1400/04/29
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
313
1400/04/28
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
314
1400/04/27
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
315
1400/04/26
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
316
1400/04/24
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
317
1400/04/23
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
318
1400/04/22
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
319
1400/04/21
950000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
320
1400/04/20
950000 تومان
100000 تومان
افزایش
ورق سیاه
321
1400/04/19
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
322
1400/04/17
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
323
1400/04/16
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
324
1400/04/15
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
325
1400/04/14
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
326
1400/04/13
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
327
1400/04/12
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
328
1400/04/10
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
329
1400/04/09
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
330
1400/04/08
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
331
1400/04/07
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
332
1400/04/06
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
333
1400/04/05
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
334
1400/04/03
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
335
1400/04/02
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
336
1400/04/01
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
337
1400/03/31
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
338
1400/03/30
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
339
1400/03/29
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
340
1400/03/27
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
341
1400/03/26
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
342
1400/03/25
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
343
1400/03/24
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
344
1400/03/23
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
345
1400/03/22
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
346
1400/03/20
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
347
1400/03/19
850000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق سیاه
ردیف 1
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/27
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 2
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/26
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 3
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/25
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 4
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/24
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 5
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/23
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 6
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 7
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 8
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/20
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 9
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/19
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 10
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/18
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 11
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/13
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 12
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/12
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 13
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/11
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 14
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/10
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 15
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/09
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 16
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/08
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 17
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/06
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 18
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/05
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 19
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/04
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 20
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/03
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 21
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/02
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 22
دسته محصول  ورق سیاه
1401/05/01
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 23
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/30
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 24
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/28
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 25
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/26
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 26
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/25
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 27
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/23
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 28
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 29
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/21
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 30
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/20
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 31
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/18
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 32
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/16
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 33
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/16
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 34
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/15
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 35
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/14
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 36
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/13
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 37
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/12
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 38
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/11
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 39
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/11
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 40
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/09
قیمت   1050000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 41
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/08
قیمت   1050000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 42
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/04
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 43
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/02
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 44
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/01
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 45
دسته محصول  ورق سیاه
1401/04/01
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 46
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/31
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 47
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/30
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 48
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/29
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 49
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/28
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 50
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/26
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 51
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/25
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 52
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/24
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 53
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/23
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 54
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 55
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/21
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 56
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/19
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 57
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/18
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 58
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/17
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 59
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/16
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 60
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/12
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 61
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/11
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 62
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/10
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 63
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/09
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 64
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/08
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 65
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/08
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 66
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/07
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 67
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/05
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 68
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/04
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 69
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/03
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 70
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/02
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 71
دسته محصول  ورق سیاه
1401/03/01
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 72
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/31
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 73
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/29
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 74
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/28
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 75
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/27
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 76
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/26
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 77
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/25
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 78
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/24
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 79
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 80
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/22
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 81
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/21
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 82
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/20
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 83
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/19
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 84
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/18
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 85
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/17
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 86
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/15
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 87
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/12
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 88
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/12
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 89
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/11
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 90
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/10
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 91
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/10
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 92
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/08
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 93
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/07
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 94
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/06
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 95
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/05
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 96
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/04
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 97
دسته محصول  ورق سیاه
1401/02/01
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 98
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/31
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 99
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/30
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 100
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/29
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 101
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/28
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 102
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/27
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 103
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/25
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 104
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/24
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 105
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/23
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 106
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 107
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/21
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 108
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/20
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 109
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/18
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 110
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/17
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 111
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/16
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 112
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/15
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 113
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/14
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 114
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/11
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 115
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/10
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 116
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/10
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 117
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/09
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 118
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/08
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 119
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/07
قیمت   1100000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 120
دسته محصول  ورق سیاه
1401/01/06
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 121
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/25
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 122
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/24
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 123
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/23
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 124
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/22
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 125
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/21
قیمت   1000000 تومان
مبلغ نوسان   100000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 126
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/19
قیمت   900000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 127
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/18
قیمت   900000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 128
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/17
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 129
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/17
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 130
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/17
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 131
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/16
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 132
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/15
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 133
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/14
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 134
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/12
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 135
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/11
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 136
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/09
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 137
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/08
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 138
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/07
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 139
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/05
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 140
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/04
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 141
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/02
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 142
دسته محصول  ورق سیاه
1400/12/01
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 143
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/30
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 144
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/28
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 145
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/27
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 146
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/25
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 147
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/24
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 148
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/23
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 149
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/21
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 150
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/20
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 151
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/19
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 152
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/18
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 153
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/16
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 154
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/14
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 155
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/13
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 156
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/12
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 157
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/11
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 158
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/10
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 159
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/09
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 160
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/07
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 161
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/06
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 162
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/05
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 163
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/04
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان    افزایش
ورق سیاه
ردیف 164
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/03
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 165
دسته محصول  ورق سیاه
1400/11/02
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 166
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/30
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 167
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/29
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 168
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/28
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 169
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/27
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 170
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/26
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 171
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/25
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 172
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/23
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 173
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/22
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 174
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/21
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 175
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/20
قیمت   800000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان    کاهش
ورق سیاه
ردیف 176
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/19
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 177
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/18
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 178
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/15
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 179
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/14
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 180
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/13
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 181
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/12
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 182
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/11
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 183
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/09
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 184
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/08
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 185
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/07
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 186
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/06
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 187
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/05
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 188
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/04
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 189
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/02
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق سیاه
ردیف 190
دسته محصول  ورق سیاه
1400/10/01
قیمت   850000 تومان
مبلغ نوسان   50000 تومان