آرشیو قیمت   لوله    فولاد مهر سهند
با مشخصات   کیفیت : مهر    نوع : 9    قطر خارجی : 88    ضخامت : 2mm   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 26300 تومان 
 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
2
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
3
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
4
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
5
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
6
1400/10/20
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
7
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
8
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
9
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
10
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
11
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
12
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
13
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
14
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
15
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
16
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
17
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
18
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
19
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
20
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
21
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
22
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
23
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
24
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
25
1400/09/26
25800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
26
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
27
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
28
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
29
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
30
1400/09/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
31
1400/09/20
26300 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
32
1400/09/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
33
1400/09/17
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
34
1400/09/16
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
35
1400/09/15
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
36
1400/09/14
26700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
37
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
38
1400/09/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
39
1400/09/10
26500 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
40
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
41
1400/09/08
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
42
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
43
1400/09/06
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
44
1400/09/04
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
45
1400/09/03
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
46
1400/09/02
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
47
1400/09/01
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
48
1400/08/30
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
49
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
50
1400/08/27
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
51
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
52
1400/08/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
53
1400/08/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
54
1400/08/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
55
1400/08/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
56
1400/08/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
57
1400/08/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
58
1400/08/18
27000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
59
1400/08/17
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
60
1400/08/16
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
61
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
62
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
63
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
64
1400/08/11
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
65
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
66
1400/08/09
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
67
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
68
1400/08/06
27600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
69
1400/08/05
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
70
1400/08/04
27500 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
71
1400/08/03
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
72
1400/08/02
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
73
1400/08/01
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
74
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
75
1400/07/28
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
76
1400/07/27
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
77
1400/07/26
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
78
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
79
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
80
1400/07/24
26400 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
81
1400/07/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
82
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
83
1400/07/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
84
1400/07/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
85
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
86
1400/07/17
27000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
87
1400/07/12
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
88
1400/07/11
27500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
89
1400/07/10
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
90
1400/07/08
27800 تومان
10000 تومان
افزایش
لوله
91
1400/07/07
26800 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
92
1400/07/06
26400 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
93
1400/07/04
26000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
94
1400/07/04
26200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
95
1400/07/03
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
96
1400/07/01
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
97
1400/06/31
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
98
1400/06/30
25800 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
99
1400/06/29
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
100
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
101
1400/06/27
26500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
102
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
103
1400/06/24
26800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
104
1400/06/23
27000 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
105
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
106
1400/06/21
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
107
1400/06/20
27600 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
108
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
109
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
110
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
111
1400/06/16
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
112
1400/06/15
28600 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
113
1400/06/14
28800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
114
1400/06/13
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
115
1400/06/11
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
116
1400/06/10
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
117
1400/06/09
29000 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
118
1400/06/08
30000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
119
1400/06/07
30000 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
120
1400/06/06
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
121
1400/06/04
29700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
122
1400/06/03
29500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
123
1400/06/02
29500 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
124
1400/06/02
28800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
125
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
126
1400/05/30
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
127
1400/05/24
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
128
1400/05/23
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
129
1400/05/21
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
130
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
131
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
132
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
133
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
134
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
135
1400/05/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
136
1400/05/12
27800 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
137
1400/05/11
27000 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
138
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
139
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
140
1400/05/06
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
141
1400/05/05
26000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
142
1400/05/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
143
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
144
1400/05/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
145
1400/05/02
25500 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
146
1400/04/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
147
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
148
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
149
1400/04/26
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
150
1400/04/24
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
151
1400/04/21
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
152
1400/04/20
25000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
153
1400/04/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
154
1400/04/17
24500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
155
1400/04/15
24300 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
156
1400/04/14
24200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
157
1400/04/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
158
1400/04/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
159
1400/04/08
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
160
1400/04/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
161
1400/04/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
162
1400/03/30
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
163
1400/03/29
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
164
1400/03/27
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
165
1400/03/26
24300 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
166
1400/03/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
ردیف 1
دسته محصول  لوله
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 2
دسته محصول  لوله
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 3
دسته محصول  لوله
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 4
دسته محصول  لوله
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 5
دسته محصول  لوله
1400/10/21
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 6
دسته محصول  لوله
1400/10/20
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 7
دسته محصول  لوله
1400/10/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 8
دسته محصول  لوله
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 9
دسته محصول  لوله
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 10
دسته محصول  لوله
1400/10/14
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 11
دسته محصول  لوله
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 12
دسته محصول  لوله
1400/10/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 13
دسته محصول  لوله
1400/10/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 14
دسته محصول  لوله
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 15
دسته محصول  لوله
1400/10/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 16
دسته محصول  لوله
1400/10/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 17
دسته محصول  لوله
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 18
دسته محصول  لوله
1400/10/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 19
دسته محصول  لوله
1400/10/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 20
دسته محصول  لوله
1400/10/02
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 21
دسته محصول  لوله
1400/10/01
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 22
دسته محصول  لوله
1400/09/30
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 23
دسته محصول  لوله
1400/09/29
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 24
دسته محصول  لوله
1400/09/28
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 25
دسته محصول  لوله
1400/09/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 26
دسته محصول  لوله
1400/09/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 27
دسته محصول  لوله
1400/09/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 28
دسته محصول  لوله
1400/09/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 29
دسته محصول  لوله
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 30
دسته محصول  لوله
1400/09/21
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 31
دسته محصول  لوله
1400/09/20
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
لوله
ردیف 32
دسته محصول  لوله
1400/09/18
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 33
دسته محصول  لوله
1400/09/17
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 34
دسته محصول  لوله
1400/09/16
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 35
دسته محصول  لوله
1400/09/15
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 36
دسته محصول  لوله
1400/09/14
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 37
دسته محصول  لوله
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 38
دسته محصول  لوله
1400/09/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 39
دسته محصول  لوله
1400/09/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 40
دسته محصول  لوله
1400/09/09
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 41
دسته محصول  لوله
1400/09/08
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 42
دسته محصول  لوله
1400/09/07
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 43
دسته محصول  لوله
1400/09/06
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 44
دسته محصول  لوله
1400/09/04
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 45
دسته محصول  لوله
1400/09/03
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 46
دسته محصول  لوله
1400/09/02
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 47
دسته محصول  لوله
1400/09/01
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 48
دسته محصول  لوله
1400/08/30
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 49
دسته محصول  لوله
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 50
دسته محصول  لوله
1400/08/27
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 51
دسته محصول  لوله
1400/08/26
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 52
دسته محصول  لوله
1400/08/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 53
دسته محصول  لوله
1400/08/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 54
دسته محصول  لوله
1400/08/23
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 55
دسته محصول  لوله
1400/08/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 56
دسته محصول  لوله
1400/08/20
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 57
دسته محصول  لوله
1400/08/19
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 58
دسته محصول  لوله
1400/08/18
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله
ردیف 59
دسته محصول  لوله
1400/08/17
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 60
دسته محصول  لوله
1400/08/16
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 61
دسته محصول  لوله
1400/08/15
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 62
دسته محصول  لوله
1400/08/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 63
دسته محصول  لوله
1400/08/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 64
دسته محصول  لوله
1400/08/11
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 65
دسته محصول  لوله
1400/08/10
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 66
دسته محصول  لوله
1400/08/09
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 67
دسته محصول  لوله
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 68
دسته محصول  لوله
1400/08/06
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 69
دسته محصول  لوله
1400/08/05
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 70
دسته محصول  لوله
1400/08/04
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 71
دسته محصول  لوله
1400/08/03
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 72
دسته محصول  لوله
1400/08/02
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 73
دسته محصول  لوله
1400/08/01
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 74
دسته محصول  لوله
1400/07/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 75
دسته محصول  لوله
1400/07/28
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 76
دسته محصول  لوله
1400/07/27
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 77
دسته محصول  لوله
1400/07/26
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 78
دسته محصول  لوله
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
لوله
ردیف 79
دسته محصول  لوله
1400/07/25
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
لوله
ردیف 80
دسته محصول  لوله
1400/07/24
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
لوله
ردیف 81
دسته محصول  لوله
1400/07/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 82
دسته محصول  لوله
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 83
دسته محصول  لوله
1400/07/20
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 84
دسته محصول  لوله
1400/07/19
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 85
دسته محصول  لوله
1400/07/18
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 86
دسته محصول  لوله
1400/07/17
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله
ردیف 87
دسته محصول  لوله
1400/07/12
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 88
دسته محصول  لوله
1400/07/11
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 89
دسته محصول  لوله
1400/07/10
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 90
دسته محصول  لوله
1400/07/08
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   10000 تومان    افزایش
لوله
ردیف 91
دسته محصول  لوله
1400/07/07
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
لوله
ردیف 92
دسته محصول  لوله
1400/07/06
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 93
دسته محصول  لوله
1400/07/04
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 94
دسته محصول  لوله
1400/07/04
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 95
دسته محصول  لوله
1400/07/03
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 96
دسته محصول  لوله
1400/07/01
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 97
دسته محصول  لوله
1400/06/31
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 98
دسته محصول  لوله
1400/06/30
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 99
دسته محصول  لوله
1400/06/29
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 100
دسته محصول  لوله
1400/06/28
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
لوله
ردیف 101
دسته محصول  لوله
1400/06/27
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 102
دسته محصول  لوله
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 103
دسته محصول  لوله
1400/06/24
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 104
دسته محصول  لوله
1400/06/23
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
لوله
ردیف 105
دسته محصول  لوله
1400/06/22
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 106
دسته محصول  لوله
1400/06/21
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 107
دسته محصول  لوله
1400/06/20
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
لوله
ردیف 108
دسته محصول  لوله
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 109
دسته محصول  لوله
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 110
دسته محصول  لوله
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 111
دسته محصول  لوله
1400/06/16
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 112
دسته محصول  لوله
1400/06/15
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 113
دسته محصول  لوله
1400/06/14
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 114
دسته محصول  لوله
1400/06/13
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 115
دسته محصول  لوله
1400/06/11
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 116
دسته محصول  لوله
1400/06/10
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 117
دسته محصول  لوله
1400/06/09
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
لوله
ردیف 118
دسته محصول  لوله
1400/06/08
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 119
دسته محصول  لوله
1400/06/07
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 120
دسته محصول  لوله
1400/06/06
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 121
دسته محصول  لوله
1400/06/04
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 122
دسته محصول  لوله
1400/06/03
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 123
دسته محصول  لوله
1400/06/02
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
لوله
ردیف 124
دسته محصول  لوله
1400/06/02
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 125
دسته محصول  لوله
1400/06/01
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 126
دسته محصول  لوله
1400/05/30
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 127
دسته محصول  لوله
1400/05/24
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 128
دسته محصول  لوله
1400/05/23
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 129
دسته محصول  لوله
1400/05/21
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 130
دسته محصول  لوله
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 131
دسته محصول  لوله
1400/05/19
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 132
دسته محصول  لوله
1400/05/18
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 133
دسته محصول  لوله
1400/05/17
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
لوله
ردیف 134
دسته محصول  لوله
1400/05/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 135
دسته محصول  لوله
1400/05/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 136
دسته محصول  لوله
1400/05/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
لوله
ردیف 137
دسته محصول  لوله
1400/05/11
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
لوله
ردیف 138
دسته محصول  لوله
1400/05/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
لوله
ردیف 139
دسته محصول  لوله
1400/05/09
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 140
دسته محصول  لوله
1400/05/06
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 141
دسته محصول  لوله
1400/05/05
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 142
دسته محصول  لوله
1400/05/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 143
دسته محصول  لوله
1400/05/03
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 144
دسته محصول  لوله
1400/05/02
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 145
دسته محصول  لوله
1400/05/02
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 146
دسته محصول  لوله
1400/04/29
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 147
دسته محصول  لوله
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 148
دسته محصول  لوله
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 149
دسته محصول  لوله
1400/04/26
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 150
دسته محصول  لوله
1400/04/24
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 151
دسته محصول  لوله
1400/04/21
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 152
دسته محصول  لوله
1400/04/20
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 153
دسته محصول  لوله
1400/04/19
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 154
دسته محصول  لوله
1400/04/17
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 155
دسته محصول  لوله
1400/04/15
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 156
دسته محصول  لوله
1400/04/14
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 157
دسته محصول  لوله
1400/04/12
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 158
دسته محصول  لوله
1400/04/10
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 159
دسته محصول  لوله
1400/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 160
دسته محصول  لوله
1400/04/05
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 161
دسته محصول  لوله
1400/04/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 162
دسته محصول  لوله
1400/03/30
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 163
دسته محصول  لوله
1400/03/29
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 164
دسته محصول  لوله
1400/03/27
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 165
دسته محصول  لوله
1400/03/26
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله
ردیف 166
دسته محصول  لوله
1400/03/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)