قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   لوله   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : 4   قطر خارجی : 42   ضخامت : 2   کیفیت : مهر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
33000 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
2
1401/11/16
32900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
3
1401/11/13
32900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
4
1401/11/12
32900 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
5
1401/11/11
32700 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
6
1401/11/10
32200 تومان
600 تومان
افزایش
لوله
7
1401/11/09
31600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
8
1401/11/09
31600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
9
1401/11/08
31600 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
10
1401/11/06
31800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
11
1401/11/05
31800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
12
1401/11/04
31800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
13
1401/11/03
31800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
14
1401/11/02
31800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
15
1401/11/01
31300 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
16
1401/11/01
31000 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
17
1401/11/01
32000 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
18
1401/10/29
30700 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
19
1401/10/29
30200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
20
1401/10/28
30200 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
21
1401/10/27
30000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
22
1401/10/27
30100 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
23
1401/10/26
30000 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
24
1401/10/25
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
25
1401/10/24
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
26
1401/10/24
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
27
1401/10/22
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
28
1401/10/21
29700 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
29
1401/10/20
29000 تومان
900 تومان
افزایش
لوله
30
1401/10/19
28100 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
31
1401/10/19
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
32
1401/10/18
27800 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
33
1401/10/18
27700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
34
1401/10/17
27700 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
35
1401/10/15
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
36
1401/10/14
28000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
37
1401/10/13
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
38
1401/10/12
28500 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
39
1401/10/11
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
40
1401/10/10
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
41
1401/10/08
29000 تومان
900 تومان
افزایش
لوله
42
1401/10/05
27400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
43
1401/10/05
27500 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
44
1401/10/04
27400 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
45
1401/10/03
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
46
1401/10/03
27000 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
47
1401/09/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
48
1401/09/24
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
49
1401/09/23
24200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
50
1401/09/23
24500 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
51
1401/09/22
24000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
52
1401/09/21
23500 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
53
1401/09/20
23200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
54
1401/09/19
22800 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
55
1401/09/19
23000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
56
1401/09/19
22800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
57
1401/09/17
22600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
58
1401/09/16
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
59
1401/09/15
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
60
1401/09/14
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
61
1401/09/13
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
62
1401/09/12
22500 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
63
1401/09/10
22700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
64
1401/09/09
22700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
65
1401/09/08
22700 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
66
1401/09/07
22600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
67
1401/09/07
22500 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
68
1401/09/06
22400 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
69
1401/09/05
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
70
1401/09/03
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
71
1401/09/02
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
72
1401/09/01
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
73
1401/08/30
22500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
74
1401/08/29
22500 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
75
1401/08/28
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
76
1401/08/26
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
77
1401/08/25
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
78
1401/08/24
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
79
1401/08/23
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
80
1401/08/22
22600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
81
1401/08/21
22600 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
82
1401/08/19
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
83
1401/08/18
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
84
1401/08/17
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
85
1401/08/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
86
1401/08/15
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
87
1401/08/14
22500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
88
1401/08/14
23000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
89
1401/08/12
22300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
90
1401/08/11
22300 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
91
1401/08/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
92
1401/08/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
93
1401/08/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
94
1401/08/08
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
95
1401/08/07
22000 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
96
1401/08/05
22300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
97
1401/08/04
22300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
98
1401/08/03
22300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
99
1401/08/02
22300 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
100
1401/08/01
22200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
101
1401/07/30
22200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
102
1401/07/28
22200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
103
1401/07/27
22200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
104
1401/07/26
22200 تومان
800 تومان
کاهش
لوله
105
1401/07/25
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
106
1401/07/24
23000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
107
1401/07/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
108
1401/07/21
22800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
109
1401/07/20
22800 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
110
1401/07/19
22900 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
111
1401/07/18
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
112
1401/07/17
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
113
1401/07/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
114
1401/07/14
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
115
1401/07/12
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
116
1401/07/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
117
1401/07/10
22400 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
118
1401/07/10
23000 تومان
600 تومان
افزایش
لوله
119
1401/07/09
22300 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
120
1401/07/09
22100 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
121
1401/07/07
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
122
1401/07/06
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
123
1401/07/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
124
1401/07/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
125
1401/06/31
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
126
1401/06/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
127
1401/06/29
21500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
128
1401/06/29
22000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
129
1401/06/28
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
130
1401/06/28
21500 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
131
1401/06/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
132
1401/06/24
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
133
1401/06/23
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
134
1401/06/23
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
135
1401/06/22
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
136
1401/06/21
21000 تومان
1000 تومان
افزایش
لوله
137
1401/06/21
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
138
1401/06/20
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
139
1401/06/19
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
140
1401/06/17
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
141
1401/06/16
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
142
1401/06/15
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
143
1401/06/14
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
144
1401/06/13
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
145
1401/06/12
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
146
1401/06/10
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
147
1401/06/09
20000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
148
1401/06/08
20000 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
149
1401/06/07
20200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
150
1401/06/06
20200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
151
1401/06/05
20200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
152
1401/06/03
20200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
153
1401/06/02
20200 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
154
1401/06/01
20600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
155
1401/05/31
20500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
156
1401/05/30
20500 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
157
1401/05/29
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
158
1401/05/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
159
1401/05/26
21000 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
160
1401/05/25
21200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
161
1401/05/24
21200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
162
1401/05/23
21200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
163
1401/05/22
21200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
164
1401/05/20
21200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
165
1401/05/19
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
166
1401/05/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
167
1401/05/13
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
168
1401/05/12
21000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
169
1401/05/11
21000 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
170
1401/05/10
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
171
1401/05/09
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
172
1401/05/08
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
173
1401/05/06
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
174
1401/05/05
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
175
1401/05/04
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
176
1401/05/03
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
177
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
178
1401/05/01
21400 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
179
1401/04/30
22400 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
180
1401/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
181
1401/04/26
23000 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
182
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
183
1401/04/23
23500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
184
1401/04/22
23500 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
185
1401/04/21
23600 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
186
1401/04/20
24000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
187
1401/04/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
188
1401/04/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
189
1401/04/15
23800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
190
1401/04/14
24000 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
191
1401/04/13
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
192
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
193
1401/04/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
194
1401/04/11
24200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
195
1401/04/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
196
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
لوله
197
1401/04/04
24800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
198
1401/04/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
199
1401/04/01
25000 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
200
1401/04/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
201
1401/03/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
202
1401/03/30
25200 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
203
1401/03/29
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
204
1401/03/28
25400 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
205
1401/03/26
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
206
1401/03/25
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
207
1401/03/24
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
208
1401/03/23
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
209
1401/03/22
25800 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
210
1401/03/21
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
211
1401/03/19
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
212
1401/03/18
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
213
1401/03/17
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
214
1401/03/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
215
1401/03/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
216
1401/03/12
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
217
1401/03/11
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
218
1401/03/10
25600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
219
1401/03/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
220
1401/03/08
25500 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
221
1401/03/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
222
1401/03/07
25700 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
223
1401/03/05
25900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
224
1401/03/04
25900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
225
1401/03/03
25900 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
226
1401/03/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
227
1401/03/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
228
1401/02/31
26000 تومان
800 تومان
کاهش
لوله
229
1401/02/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
230
1401/02/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
231
1401/02/27
26800 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
232
1401/02/26
26900 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
233
1401/02/25
27000 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
234
1401/02/24
27200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
235
1401/02/22
26500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
236
1401/02/22
27000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
237
1401/02/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
238
1401/02/20
26300 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
239
1401/02/19
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
240
1401/02/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
241
1401/02/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
242
1401/02/15
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
243
1401/02/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
244
1401/02/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
245
1401/02/08
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
246
1401/02/07
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
247
1401/02/06
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
248
1401/02/05
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
249
1401/02/04
26500 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
250
1401/02/01
26600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
251
1401/01/31
26600 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
252
1401/01/30
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
253
1401/01/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
254
1401/01/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
255
1401/01/27
26800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
256
1401/01/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
257
1401/01/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
258
1401/01/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
259
1401/01/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
260
1401/01/21
27000 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
261
1401/01/20
26900 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
262
1401/01/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
263
1401/01/17
27500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
264
1401/01/17
27500 تومان
300 تومان
ثابت
لوله
265
1401/01/16
27800 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
266
1401/01/15
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
267
1401/01/14
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
268
1401/01/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
269
1401/01/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
270
1401/01/09
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
271
1401/01/08
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
272
1401/01/07
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
273
1401/01/06
28000 تومان
500 تومان
ثابت
لوله
274
1401/01/06
28200 تومان
200 تومان
ثابت
لوله
275
1400/12/25
27500 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
276
1400/12/24
27000 تومان
2200 تومان
افزایش
لوله
277
1400/12/23
24800 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
278
1400/12/22
24600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
279
1400/12/21
24500 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
280
1400/12/19
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
281
1400/12/18
24200 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
282
1400/12/17
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
283
1400/12/16
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
284
1400/12/15
24100 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
285
1400/12/14
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
286
1400/12/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
287
1400/12/11
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
288
1400/12/09
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
289
1400/12/08
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
290
1400/12/08
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
291
1400/12/07
24200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
292
1400/12/05
24200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
293
1400/12/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
294
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
295
1400/12/01
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
296
1400/11/30
24000 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
297
1400/11/28
23600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
298
1400/11/27
23600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
299
1400/11/25
23600 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
300
1400/11/24
23400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
301
1400/11/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
302
1400/11/21
23400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
303
1400/11/20
23400 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
304
1400/11/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
305
1400/11/18
23500 تومان
100 تومان
کاهش
لوله
306
1400/11/17
23600 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
307
1400/11/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
308
1400/11/14
23800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
309
1400/11/13
23800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
310
1400/11/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
311
1400/11/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
312
1400/11/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
313
1400/11/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
314
1400/11/07
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
315
1400/11/06
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
316
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
317
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
318
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
319
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
320
1400/10/30
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
321
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
322
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
323
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
324
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
325
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
326
1400/10/20
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
327
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
328
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
329
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
330
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
331
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
332
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
333
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
334
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
335
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
336
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
337
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
338
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
339
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
340
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
341
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
342
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
343
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
344
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
345
1400/09/26
25800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
346
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
347
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
348
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
349
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
350
1400/09/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
351
1400/09/20
26300 تومان
400 تومان
کاهش
لوله
352
1400/09/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
353
1400/09/17
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
354
1400/09/16
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
355
1400/09/15
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
356
1400/09/14
26700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
357
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
358
1400/09/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
359
1400/09/10
26500 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
360
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
361
1400/09/08
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
362
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
363
1400/09/06
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
364
1400/09/04
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
365
1400/09/03
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
366
1400/09/02
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
367
1400/09/01
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
368
1400/08/30
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
369
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
370
1400/08/27
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
371
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
372
1400/08/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
373
1400/08/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
374
1400/08/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
375
1400/08/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
376
1400/08/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
377
1400/08/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
378
1400/08/18
27000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
379
1400/08/17
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
380
1400/08/16
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
381
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
382
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
383
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
384
1400/08/11
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
385
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
386
1400/08/09
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
387
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
388
1400/08/06
27600 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
389
1400/08/05
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
390
1400/08/04
27500 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
391
1400/08/03
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
392
1400/08/02
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
393
1400/08/01
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
394
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
395
1400/07/28
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
396
1400/07/27
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
397
1400/07/26
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
398
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
399
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
400
1400/07/24
26400 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
401
1400/07/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
402
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
403
1400/07/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
404
1400/07/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
405
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
406
1400/07/17
27000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
407
1400/07/12
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
408
1400/07/11
27500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
409
1400/07/10
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
410
1400/07/08
25800 تومان
1000 تومان
افزایش
لوله
411
1400/07/07
26800 تومان
400 تومان
افزایش
لوله
412
1400/07/06
26400 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
413
1400/07/04
26000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
414
1400/07/04
26200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
415
1400/07/03
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
416
1400/07/01
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
417
1400/06/31
25800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
418
1400/06/30
25800 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
419
1400/06/29
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
420
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
421
1400/06/27
26500 تومان
300 تومان
کاهش
لوله
422
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
423
1400/06/24
26800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
424
1400/06/23
27000 تومان
600 تومان
کاهش
لوله
425
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
426
1400/06/21
27600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
427
1400/06/20
27600 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
428
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
429
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
430
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
431
1400/06/16
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
432
1400/06/15
28600 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
433
1400/06/14
28800 تومان
200 تومان
کاهش
لوله
434
1400/06/13
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
435
1400/06/11
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
436
1400/06/10
29000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
437
1400/06/09
29000 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله
438
1400/06/08
30000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
439
1400/06/07
30000 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
440
1400/06/06
29700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
441
1400/06/04
29700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
442
1400/06/03
29500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
443
1400/06/02
28800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
444
1400/06/02
29500 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
445
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
لوله
446
1400/05/31
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
447
1400/05/30
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
448
1400/05/24
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
449
1400/05/23
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
450
1400/05/21
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
451
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
452
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
453
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
454
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
لوله
455
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
456
1400/05/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
457
1400/05/12
27800 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
458
1400/05/11
27000 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
459
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
لوله
460
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
461
1400/05/06
26000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
462
1400/05/05
26000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
463
1400/05/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
464
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
465
1400/05/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
466
1400/05/02
25500 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
467
1400/04/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
468
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
469
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
470
1400/04/26
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
471
1400/04/24
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
472
1400/04/21
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
473
1400/04/20
25000 تومان
500 تومان
افزایش
لوله
474
1400/04/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
475
1400/04/17
24500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
476
1400/04/15
24300 تومان
100 تومان
افزایش
لوله
477
1400/04/14
24200 تومان
200 تومان
افزایش
لوله
478
1400/04/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
479
1400/04/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
480
1400/04/08
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
481
1400/04/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
482
1400/04/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
483
1400/03/30
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
484
1400/03/29
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
485
1400/03/27
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
486
1400/03/26
24300 تومان
500 تومان
کاهش
لوله
487
1400/03/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله
ردیف 1
دسته محصول  لوله
1401/11/17
قیمت   33000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 2
دسته محصول  لوله
1401/11/16
قیمت   32900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 3
دسته محصول  لوله
1401/11/13
قیمت   32900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 4
دسته محصول  لوله
1401/11/12
قیمت   32900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 5
دسته محصول  لوله
1401/11/11
قیمت   32700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 6
دسته محصول  لوله
1401/11/10
قیمت   32200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
لوله
ردیف 7
دسته محصول  لوله
1401/11/09
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 8
دسته محصول  لوله
1401/11/09
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 9
دسته محصول  لوله
1401/11/08
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 10
دسته محصول  لوله
1401/11/06
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 11
دسته محصول  لوله
1401/11/05
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 12
دسته محصول  لوله
1401/11/04
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 13
دسته محصول  لوله
1401/11/03
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 14
دسته محصول  لوله
1401/11/02
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 15
دسته محصول  لوله
1401/11/01
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 16
دسته محصول  لوله
1401/11/01
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 17
دسته محصول  لوله
1401/11/01
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
لوله
ردیف 18
دسته محصول  لوله
1401/10/29
قیمت   30700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 19
دسته محصول  لوله
1401/10/29
قیمت   30200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 20
دسته محصول  لوله
1401/10/28
قیمت   30200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 21
دسته محصول  لوله
1401/10/27
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 22
دسته محصول  لوله
1401/10/27
قیمت   30100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 23
دسته محصول  لوله
1401/10/26
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 24
دسته محصول  لوله
1401/10/25
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 25
دسته محصول  لوله
1401/10/24
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 26
دسته محصول  لوله
1401/10/24
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 27
دسته محصول  لوله
1401/10/22
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 28
دسته محصول  لوله
1401/10/21
قیمت   29700 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
لوله
ردیف 29
دسته محصول  لوله
1401/10/20
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
لوله
ردیف 30
دسته محصول  لوله
1401/10/19
قیمت   28100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 31
دسته محصول  لوله
1401/10/19
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 32
دسته محصول  لوله
1401/10/18
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 33
دسته محصول  لوله
1401/10/18
قیمت   27700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 34
دسته محصول  لوله
1401/10/17
قیمت   27700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 35
دسته محصول  لوله
1401/10/15
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 36
دسته محصول  لوله
1401/10/14
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله
ردیف 37
دسته محصول  لوله
1401/10/13
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 38
دسته محصول  لوله
1401/10/12
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله
ردیف 39
دسته محصول  لوله
1401/10/11
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 40
دسته محصول  لوله
1401/10/10
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 41
دسته محصول  لوله
1401/10/08
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
لوله
ردیف 42
دسته محصول  لوله
1401/10/05
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 43
دسته محصول  لوله
1401/10/05
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 44
دسته محصول  لوله
1401/10/04
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
لوله
ردیف 45
دسته محصول  لوله
1401/10/03
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 46
دسته محصول  لوله
1401/10/03
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 47
دسته محصول  لوله
1401/09/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 48
دسته محصول  لوله
1401/09/24
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 49
دسته محصول  لوله
1401/09/23
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 50
دسته محصول  لوله
1401/09/23
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 51
دسته محصول  لوله
1401/09/22
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 52
دسته محصول  لوله
1401/09/21
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 53
دسته محصول  لوله
1401/09/20
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 54
دسته محصول  لوله
1401/09/19
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 55
دسته محصول  لوله
1401/09/19
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 56
دسته محصول  لوله
1401/09/19
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 57
دسته محصول  لوله
1401/09/17
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 58
دسته محصول  لوله
1401/09/16
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 59
دسته محصول  لوله
1401/09/15
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 60
دسته محصول  لوله
1401/09/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 61
دسته محصول  لوله
1401/09/13
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 62
دسته محصول  لوله
1401/09/12
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
لوله
ردیف 63
دسته محصول  لوله
1401/09/10
قیمت   22700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 64
دسته محصول  لوله
1401/09/09
قیمت   22700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 65
دسته محصول  لوله
1401/09/08
قیمت   22700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 66
دسته محصول  لوله
1401/09/07
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 67
دسته محصول  لوله
1401/09/07
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
لوله
ردیف 68
دسته محصول  لوله
1401/09/06
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
لوله
ردیف 69
دسته محصول  لوله
1401/09/05
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 70
دسته محصول  لوله
1401/09/03
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 71
دسته محصول  لوله
1401/09/02
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 72
دسته محصول  لوله
1401/09/01
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 73
دسته محصول  لوله
1401/08/30
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 74
دسته محصول  لوله
1401/08/29
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
لوله
ردیف 75
دسته محصول  لوله
1401/08/28
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 76
دسته محصول  لوله
1401/08/26
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 77
دسته محصول  لوله
1401/08/25
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 78
دسته محصول  لوله
1401/08/24
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 79
دسته محصول  لوله
1401/08/23
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 80
دسته محصول  لوله
1401/08/22
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 81
دسته محصول  لوله
1401/08/21
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
لوله
ردیف 82
دسته محصول  لوله
1401/08/19
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 83
دسته محصول  لوله
1401/08/18
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 84
دسته محصول  لوله
1401/08/17
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 85
دسته محصول  لوله
1401/08/16
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 86
دسته محصول  لوله
1401/08/15
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 87
دسته محصول  لوله
1401/08/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله
ردیف 88
دسته محصول  لوله
1401/08/14
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله
ردیف 89
دسته محصول  لوله
1401/08/12
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 90
دسته محصول  لوله
1401/08/11
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله
ردیف 91
دسته محصول  لوله
1401/08/11
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 92
دسته محصول  لوله
1401/08/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 93
دسته محصول  لوله
1401/08/09
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 94
دسته محصول  لوله
1401/08/08
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 95
دسته محصول  لوله
1401/08/07
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله
ردیف 96
دسته محصول  لوله
1401/08/05
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 97
دسته محصول  لوله
1401/08/04
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 98
دسته محصول  لوله
1401/08/03
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله
ردیف 99
دسته محصول  لوله