آرشیو قیمت   تیرآهن (IPE)    فولاد ناب تبریز
با مشخصات   سایز : 16    طول شاخه : 12 متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/28
15700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
2
1400/10/27
15700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
3
1400/10/26
15700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
4
1400/10/25
15700 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
5
1400/10/23
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
6
1400/10/22
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
7
1400/10/18
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
8
1400/10/15
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
9
1400/10/13
15800 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
10
1400/09/07
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
11
1400/09/07
16900 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
12
1400/08/29
17000 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
13
1400/08/10
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
14
1400/08/08
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
15
1400/08/08
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
16
1400/07/29
17100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
17
1400/07/22
16400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
18
1400/07/17
16400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
19
1400/07/17
16400 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
20
1400/07/03
16000 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
21
1400/06/27
16200 تومان
300 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
22
1400/06/18
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
23
1400/06/18
17300 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
24
1400/06/17
17300 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
25
1400/06/01
18200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
26
1400/05/24
17800 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
27
1400/05/23
17700 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
28
1400/05/20
17700 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
29
1400/05/20
17700 تومان
100 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
30
1400/05/16
17900 تومان
450 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
31
1400/05/14
18350 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
32
1400/05/13
18350 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
33
1400/04/28
17000 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 1
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/28
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 2
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/27
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 3
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/26
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 4
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/25
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 5
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/23
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 6
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/22
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 7
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/18
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 8
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/15
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 9
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/13
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 10
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/09/07
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 11
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/09/07
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 12
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/29
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 13
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/10
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 14
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/08
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 15
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/08
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 16
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/29
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 17
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/22
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 18
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/17
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 19
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/17
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 20
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/03
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 21
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/27
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 22
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/18
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 23
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/18
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 24
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/17
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 25
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/01
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 26
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/24
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 27
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/23
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 28
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 29
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 30
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/16
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 31
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/14
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 32
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/13
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 33
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/04/28
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)