قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ناودانی   فولاد ناب تبریز
با مشخصات   نوع محصول : UE160   طول : 6 متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
2
1401/09/06
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
3
1401/09/05
17900 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
4
1401/09/02
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
5
1401/09/01
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
6
1401/08/30
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
7
1401/08/29
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
8
1401/08/28
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
9
1401/08/26
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
10
1401/08/25
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
11
1401/08/24
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
12
1401/08/23
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
13
1401/08/22
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
14
1401/08/21
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
15
1401/08/18
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
16
1401/08/17
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
17
1401/08/16
18200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
18
1401/08/15
18200 تومان
200 تومان
افزایش
ناودانی
19
1401/08/12
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
20
1401/08/11
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
21
1401/08/10
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
22
1401/08/09
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
23
1401/08/08
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
24
1401/08/07
17800 تومان
200 تومان
افزایش
ناودانی
25
1401/08/05
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
26
1401/08/04
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
27
1401/08/03
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
28
1401/08/02
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
29
1401/08/01
17600 تومان
400 تومان
افزایش
ناودانی
30
1401/07/30
17200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
31
1401/07/28
17200 تومان
600 تومان
کاهش
ناودانی
32
1401/07/27
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
33
1401/07/26
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
34
1401/07/25
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
35
1401/07/24
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
36
1401/07/23
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
37
1401/07/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
38
1401/07/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
39
1401/07/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
40
1401/07/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
41
1401/07/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
42
1401/07/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
43
1401/07/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
44
1401/07/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
45
1401/07/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
46
1401/07/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
47
1401/07/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
48
1401/06/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
49
1401/06/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
50
1401/06/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
51
1401/06/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
52
1401/06/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
53
1401/06/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
54
1401/06/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
55
1401/06/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
56
1401/06/21
17200 تومان
200 تومان
افزایش
ناودانی
57
1401/06/20
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
58
1401/06/19
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
59
1401/06/17
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
60
1401/06/16
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
61
1401/06/15
17000 تومان
500 تومان
کاهش
ناودانی
62
1401/06/14
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
63
1401/06/13
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
64
1401/06/12
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
65
1401/06/10
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
66
1401/06/09
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
67
1401/06/08
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
68
1401/06/07
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
69
1401/06/06
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
70
1401/06/05
17500 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
71
1401/06/03
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
72
1401/06/02
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
73
1401/06/01
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
74
1401/05/31
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
75
1401/05/30
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
76
1401/05/29
17600 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
77
1401/05/27
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
78
1401/05/26
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
79
1401/05/25
17800 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
80
1401/05/24
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
81
1401/05/23
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
82
1401/05/22
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
83
1401/05/20
17900 تومان
300 تومان
افزایش
ناودانی
84
1401/05/19
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
85
1401/05/18
17600 تومان
200 تومان
افزایش
ناودانی
86
1401/05/13
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
87
1401/05/12
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
88
1401/05/11
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
89
1401/05/10
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
90
1401/05/09
17400 تومان
500 تومان
کاهش
ناودانی
91
1401/05/09
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
92
1401/05/08
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
93
1401/05/06
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
94
1401/05/05
17900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
95
1401/05/04
17900 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
96
1401/05/03
18000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
97
1401/05/02
18000 تومان
1300 تومان
کاهش
ناودانی
98
1401/04/30
19300 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
99
1401/04/28
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
100
1401/04/26
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
101
1401/04/25
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
102
1401/04/23
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
103
1401/04/22
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
104
1401/04/21
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
105
1401/04/20
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
106
1401/04/18
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
107
1401/04/16
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
108
1401/04/15
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
109
1401/04/14
19200 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
110
1401/04/13
19200 تومان
700 تومان
کاهش
ناودانی
111
1401/04/12
19900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
112
1401/04/11
19900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
113
1401/04/09
19900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
114
1401/04/02
19900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
115
1401/04/01
19900 تومان
500 تومان
کاهش
ناودانی
116
1401/03/31
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
117
1401/03/30
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
118
1401/03/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
119
1401/03/28
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
120
1401/03/26
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
121
1401/03/25
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
122
1401/03/24
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
123
1401/03/23
20400 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
124
1401/03/22
20300 تومان
300 تومان
افزایش
ناودانی
125
1401/03/19
20000 تومان
200 تومان
افزایش
ناودانی
126
1401/03/18
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
127
1401/03/17
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
128
1401/03/16
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
129
1401/03/16
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
130
1401/03/12
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
131
1401/03/11
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
132
1401/03/10
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
133
1401/03/09
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
134
1401/03/08
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
135
1401/03/07
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
136
1401/03/05
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
137
1401/03/04
19800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
138
1401/03/03
19800 تومان
600 تومان
کاهش
ناودانی
139
1401/03/01
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
140
1401/02/31
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
141
1401/02/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
142
1401/02/28
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
143
1401/02/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
144
1401/02/26
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
145
1401/02/25
20400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
146
1401/02/24
20400 تومان
300 تومان
افزایش
ناودانی
147
1401/02/21
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
148
1401/02/20
20100 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
149
1401/02/19
20000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
150
1401/02/18
20000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
151
1401/02/17
20000 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
152
1401/02/15
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
153
1401/02/12
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
154
1401/02/12
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
155
1401/02/12
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
156
1401/02/12
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
157
1401/02/11
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
158
1401/02/10
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
159
1401/02/10
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
160
1401/02/08
20100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
161
1401/02/07
20100 تومان
0 تومان
کاهش
ناودانی
162
1401/02/06
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
163
1401/02/05
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
164
1401/02/04
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
165
1401/02/01
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
166
1401/01/31
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
167
1401/01/30
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
168
1401/01/29
20300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
169
1401/01/28
20300 تومان
50 تومان
کاهش
ناودانی
170
1401/01/27
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
171
1401/01/25
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
172
1401/01/24
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
173
1401/01/23
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
174
1401/01/22
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
175
1401/01/21
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
176
1401/01/20
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
177
1401/01/18
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
178
1401/01/17
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
179
1401/01/16
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
180
1401/01/15
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
181
1401/01/14
20350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
182
1401/01/11
20250 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
183
1401/01/10
20250 تومان
0 تومان
افزایش
ناودانی
184
1401/01/09
20150 تومان
0 تومان
افزایش
ناودانی
185
1401/01/08
20000 تومان
0 تومان
افزایش
ناودانی
186
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
187
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
188
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
189
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
190
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
191
1400/12/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
192
1400/12/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
193
1400/12/17
18750 تومان
1650 تومان
افزایش
ناودانی
194
1400/12/11
17100 تومان
50 تومان
افزایش
ناودانی
195
1400/12/09
17050 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
196
1400/12/08
17050 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
197
1400/12/07
17050 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
198
1400/12/05
17050 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
199
1400/11/24
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
200
1400/11/21
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
201
1400/11/20
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
202
1400/11/19
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
203
1400/11/18
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
204
1400/11/17
17000 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
205
1400/11/16
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
206
1400/11/14
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
207
1400/11/13
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
208
1400/11/12
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
209
1400/11/11
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
210
1400/11/10
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
211
1400/11/09
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
212
1400/11/07
16900 تومان
50 تومان
افزایش
ناودانی
213
1400/11/06
16850 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
214
1400/11/05
16850 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
215
1400/11/04
16850 تومان
50 تومان
افزایش
ناودانی
216
1400/11/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
217
1400/11/02
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
218
1400/10/30
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
219
1400/10/29
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
220
1400/10/28
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
221
1400/10/27
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
222
1400/10/26
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
223
1400/10/25
16800 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
224
1400/10/23
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
225
1400/10/22
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
226
1400/10/21
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
227
1400/10/20
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
228
1400/10/19
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
229
1400/10/18
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
230
1400/10/15
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
231
1400/10/14
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
232
1400/10/13
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
233
1400/10/12
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
234
1400/10/11
16900 تومان
50 تومان
کاهش
ناودانی
235
1400/10/09
16950 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
236
1400/10/08
16950 تومان
50 تومان
کاهش
ناودانی
237
1400/10/07
17000 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
238
1400/10/06
17000 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
239
1400/10/05
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
240
1400/10/04
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
241
1400/10/03
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
242
1400/10/02
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
243
1400/10/01
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
244
1400/09/30
17100 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
245
1400/09/29
17200 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
246
1400/09/28
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
247
1400/09/27
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
248
1400/09/25
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
249
1400/09/24
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
250
1400/09/23
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
251
1400/09/22
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
252
1400/09/21
17400 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
253
1400/09/20
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
254
1400/09/18
17500 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
255
1400/09/17
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
256
1400/09/16
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
257
1400/09/15
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
258
1400/09/14
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
259
1400/09/13
17400 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
260
1400/09/13
17500 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
261
1400/09/13
17600 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
262
1400/09/11
17400 تومان
300 تومان
کاهش
ناودانی
263
1400/09/10
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
264
1400/09/09
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
265
1400/09/08
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
266
1400/09/07
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
267
1400/09/06
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
268
1400/09/04
17700 تومان
50 تومان
کاهش
ناودانی
269
1400/09/03
17750 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
270
1400/09/02
17750 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
271
1400/09/01
17750 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
272
1400/08/29
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
273
1400/08/18
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
274
1400/08/10
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
275
1400/08/08
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
276
1400/07/29
17100 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
277
1400/07/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
278
1400/07/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
ناودانی
279
1400/07/03
16400 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
280
1400/06/27
16400 تومان
300 تومان
کاهش
ناودانی
281
1400/06/24
16700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
282
1400/06/22
17000 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
283
1400/06/18
17450 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
284
1400/06/17
17450 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
285
1400/06/01
18300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
286
1400/05/24
17900 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
287
1400/05/24
17900 تومان
100 تومان
ثابت
ناودانی
288
1400/05/23
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
289
1400/05/20
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
290
1400/05/20
17800 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
291
1400/05/17
17800 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
292
1400/05/16
18000 تومان
350 تومان
کاهش
ناودانی
293
1400/05/14
18350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
294
1400/05/13
18350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
295
1400/05/03
16950 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
296
1400/04/28
17100 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
ردیف 1
دسته محصول  ناودانی
1401/09/07
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 2
دسته محصول  ناودانی
1401/09/06
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 3
دسته محصول  ناودانی
1401/09/05
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 4
دسته محصول  ناودانی
1401/09/02
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 5
دسته محصول  ناودانی
1401/09/01
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 6
دسته محصول  ناودانی
1401/08/30
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 7
دسته محصول  ناودانی
1401/08/29
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 8
دسته محصول  ناودانی
1401/08/28
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 9
دسته محصول  ناودانی
1401/08/26
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 10
دسته محصول  ناودانی
1401/08/25
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 11
دسته محصول  ناودانی
1401/08/24
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 12
دسته محصول  ناودانی
1401/08/23
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 13
دسته محصول  ناودانی
1401/08/22
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 14
دسته محصول  ناودانی
1401/08/21
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 15
دسته محصول  ناودانی
1401/08/18
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 16
دسته محصول  ناودانی
1401/08/17
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 17
دسته محصول  ناودانی
1401/08/16
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 18
دسته محصول  ناودانی
1401/08/15
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 19
دسته محصول  ناودانی
1401/08/12
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 20
دسته محصول  ناودانی
1401/08/11
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 21
دسته محصول  ناودانی
1401/08/10
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 22
دسته محصول  ناودانی
1401/08/09
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 23
دسته محصول  ناودانی
1401/08/08
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 24
دسته محصول  ناودانی
1401/08/07
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 25
دسته محصول  ناودانی
1401/08/05
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 26
دسته محصول  ناودانی
1401/08/04
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 27
دسته محصول  ناودانی
1401/08/03
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 28
دسته محصول  ناودانی
1401/08/02
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 29
دسته محصول  ناودانی
1401/08/01
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 30
دسته محصول  ناودانی
1401/07/30
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 31
دسته محصول  ناودانی
1401/07/28
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 32
دسته محصول  ناودانی
1401/07/27
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 33
دسته محصول  ناودانی
1401/07/26
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 34
دسته محصول  ناودانی
1401/07/25
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 35
دسته محصول  ناودانی
1401/07/24
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 36
دسته محصول  ناودانی
1401/07/23
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 37
دسته محصول  ناودانی
1401/07/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 38
دسته محصول  ناودانی
1401/07/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 39
دسته محصول  ناودانی
1401/07/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 40
دسته محصول  ناودانی
1401/07/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 41
دسته محصول  ناودانی
1401/07/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 42
دسته محصول  ناودانی
1401/07/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 43
دسته محصول  ناودانی
1401/07/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 44
دسته محصول  ناودانی
1401/07/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 45
دسته محصول  ناودانی
1401/07/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 46
دسته محصول  ناودانی
1401/07/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 47
دسته محصول  ناودانی
1401/07/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 48
دسته محصول  ناودانی
1401/06/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 49
دسته محصول  ناودانی
1401/06/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 50
دسته محصول  ناودانی
1401/06/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 51
دسته محصول  ناودانی
1401/06/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 52
دسته محصول  ناودانی
1401/06/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 53
دسته محصول  ناودانی
1401/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 54
دسته محصول  ناودانی
1401/06/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 55
دسته محصول  ناودانی
1401/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 56
دسته محصول  ناودانی
1401/06/21
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 57
دسته محصول  ناودانی
1401/06/20
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 58
دسته محصول  ناودانی
1401/06/19
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 59
دسته محصول  ناودانی
1401/06/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 60
دسته محصول  ناودانی
1401/06/16
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 61
دسته محصول  ناودانی
1401/06/15
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 62
دسته محصول  ناودانی
1401/06/14
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 63
دسته محصول  ناودانی
1401/06/13
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 64
دسته محصول  ناودانی
1401/06/12
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 65
دسته محصول  ناودانی
1401/06/10
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 66
دسته محصول  ناودانی
1401/06/09
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 67
دسته محصول  ناودانی
1401/06/08
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 68
دسته محصول  ناودانی
1401/06/07
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 69
دسته محصول  ناودانی
1401/06/06
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 70
دسته محصول  ناودانی
1401/06/05
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 71
دسته محصول  ناودانی
1401/06/03
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 72
دسته محصول  ناودانی
1401/06/02
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 73
دسته محصول  ناودانی
1401/06/01
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 74
دسته محصول  ناودانی
1401/05/31
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 75
دسته محصول  ناودانی
1401/05/30
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 76
دسته محصول  ناودانی
1401/05/29
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 77
دسته محصول  ناودانی
1401/05/27
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 78
دسته محصول  ناودانی
1401/05/26
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 79
دسته محصول  ناودانی
1401/05/25
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 80
دسته محصول  ناودانی
1401/05/24
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 81
دسته محصول  ناودانی
1401/05/23
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 82
دسته محصول  ناودانی
1401/05/22
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 83
دسته محصول  ناودانی
1401/05/20
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 84
دسته محصول  ناودانی
1401/05/19
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 85
دسته محصول  ناودانی
1401/05/18
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 86
دسته محصول  ناودانی
1401/05/13
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 87
دسته محصول  ناودانی
1401/05/12
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 88
دسته محصول  ناودانی
1401/05/11
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 89
دسته محصول  ناودانی
1401/05/10
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 90
دسته محصول  ناودانی
1401/05/09
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 91
دسته محصول  ناودانی
1401/05/09
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 92
دسته محصول  ناودانی
1401/05/08
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 93
دسته محصول  ناودانی
1401/05/06
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 94
دسته محصول  ناودانی
1401/05/05
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 95
دسته محصول  ناودانی
1401/05/04
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 96
دسته محصول  ناودانی
1401/05/03
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 97
دسته محصول  ناودانی
1401/05/02
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   1300 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 98
دسته محصول  ناودانی
1401/04/30
قیمت   19300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 99
دسته محصول  ناودانی
1401/04/28
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 100
دسته محصول  ناودانی
1401/04/26
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 101
دسته محصول  ناودانی
1401/04/25
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 102
دسته محصول  ناودانی
1401/04/23
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 103
دسته محصول  ناودانی
1401/04/22
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 104
دسته محصول  ناودانی
1401/04/21
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 105
دسته محصول  ناودانی
1401/04/20
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 106
دسته محصول  ناودانی
1401/04/18
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 107
دسته محصول  ناودانی
1401/04/16
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 108
دسته محصول  ناودانی
1401/04/15
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 109
دسته محصول  ناودانی
1401/04/14
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 110
دسته محصول  ناودانی
1401/04/13
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 111
دسته محصول  ناودانی
1401/04/12
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 112
دسته محصول  ناودانی
1401/04/11
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 113
دسته محصول  ناودانی
1401/04/09
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 114
دسته محصول  ناودانی
1401/04/02
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 115
دسته محصول  ناودانی
1401/04/01
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 116
دسته محصول  ناودانی
1401/03/31
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 117
دسته محصول  ناودانی
1401/03/30
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 118
دسته محصول  ناودانی
1401/03/29
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 119
دسته محصول  ناودانی
1401/03/28
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 120
دسته محصول  ناودانی
1401/03/26
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 121
دسته محصول  ناودانی
1401/03/25
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 122
دسته محصول  ناودانی
1401/03/24
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 123
دسته محصول  ناودانی
1401/03/23
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 124
دسته محصول  ناودانی
1401/03/22
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 125
دسته محصول  ناودانی
1401/03/19
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 126
دسته محصول  ناودانی
1401/03/18
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 127
دسته محصول  ناودانی
1401/03/17
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 128
دسته محصول  ناودانی
1401/03/16
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 129
دسته محصول  ناودانی
1401/03/16
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 130
دسته محصول  ناودانی
1401/03/12
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 131
دسته محصول  ناودانی
1401/03/11
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 132
دسته محصول  ناودانی
1401/03/10
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 133
دسته محصول  ناودانی
1401/03/09
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 134
دسته محصول  ناودانی
1401/03/08
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 135
دسته محصول  ناودانی
1401/03/07
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 136
دسته محصول  ناودانی
1401/03/05
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 137
دسته محصول  ناودانی
1401/03/04
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 138
دسته محصول  ناودانی
1401/03/03
قیمت   19800 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 139
دسته محصول  ناودانی
1401/03/01
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 140
دسته محصول  ناودانی
1401/02/31
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 141
دسته محصول  ناودانی
1401/02/29
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 142
دسته محصول  ناودانی
1401/02/28
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 143
دسته محصول  ناودانی
1401/02/27
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 144
دسته محصول  ناودانی
1401/02/26
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 145
دسته محصول  ناودانی
1401/02/25
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 146
دسته محصول  ناودانی
1401/02/24
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 147
دسته محصول  ناودانی
1401/02/21
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 148
دسته محصول  ناودانی
1401/02/20
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 149
دسته محصول  ناودانی
1401/02/19
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 150
دسته محصول  ناودانی
1401/02/18
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 151
دسته محصول  ناودانی
1401/02/17
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 152
دسته محصول  ناودانی
1401/02/15
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 153
دسته محصول  ناودانی
1401/02/12
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 154
دسته محصول  ناودانی
1401/02/12
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 155
دسته محصول  ناودانی
1401/02/12
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 156
دسته محصول  ناودانی
1401/02/12
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 157
دسته محصول  ناودانی
1401/02/11
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 158
دسته محصول  ناودانی
1401/02/10
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 159
دسته محصول  ناودانی
1401/02/10
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 160
دسته محصول  ناودانی
1401/02/08
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 161
دسته محصول  ناودانی
1401/02/07
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 162
دسته محصول  ناودانی
1401/02/06
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 163
دسته محصول  ناودانی
1401/02/05
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 164
دسته محصول  ناودانی
1401/02/04
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 165
دسته محصول  ناودانی
1401/02/01
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 166
دسته محصول  ناودانی
1401/01/31
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 167
دسته محصول  ناودانی
1401/01/30
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 168
دسته محصول  ناودانی
1401/01/29
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 169
دسته محصول  ناودانی
1401/01/28
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 170
دسته محصول  ناودانی
1401/01/27
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 171
دسته محصول  ناودانی
1401/01/25
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 172
دسته محصول  ناودانی
1401/01/24
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 173
دسته محصول  ناودانی
1401/01/23
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 174
دسته محصول  ناودانی
1401/01/22
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 175
دسته محصول  ناودانی
1401/01/21
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 176
دسته محصول  ناودانی
1401/01/20
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 177
دسته محصول  ناودانی
1401/01/18
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 178
دسته محصول  ناودانی
1401/01/17
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 179
دسته محصول  ناودانی
1401/01/16
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 180
دسته محصول  ناودانی
1401/01/15
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 181
دسته محصول  ناودانی
1401/01/14
قیمت   20350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 182
دسته محصول  ناودانی
1401/01/11
قیمت   20250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 183
دسته محصول  ناودانی
1401/01/10
قیمت   20250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 184
دسته محصول  ناودانی
1401/01/09
قیمت   20150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 185
دسته محصول  ناودانی
1401/01/08
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 186
دسته محصول  ناودانی
1400/12/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 187
دسته محصول  ناودانی
1400/12/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 188
دسته محصول  ناودانی
1400/12/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 189
دسته محصول  ناودانی
1400/12/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 190
دسته محصول  ناودانی
1400/12/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 191
دسته محصول  ناودانی
1400/12/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 192
دسته محصول  ناودانی
1400/12/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
ناودانی
ردیف 193
دسته محصول  ناودانی
1400/12/17
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   1650 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 194
دسته محصول  ناودانی
1400/12/11
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 195
دسته محصول  ناودانی
1400/12/09
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 196
دسته محصول  ناودانی
1400/12/08
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 197
دسته محصول  ناودانی
1400/12/07
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 198
دسته محصول  ناودانی
1400/12/05
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 199
دسته محصول  ناودانی
1400/11/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 200
دسته محصول  ناودانی
1400/11/21
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 201
دسته محصول  ناودانی
1400/11/20
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 202
دسته محصول  ناودانی
1400/11/19
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 203
دسته محصول  ناودانی
1400/11/18
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 204
دسته محصول  ناودانی
1400/11/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 205
دسته محصول  ناودانی
1400/11/16
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 206
دسته محصول  ناودانی
1400/11/14
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 207
دسته محصول  ناودانی
1400/11/13
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 208
دسته محصول  ناودانی
1400/11/12
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 209
دسته محصول  ناودانی
1400/11/11
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 210
دسته محصول  ناودانی
1400/11/10
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 211
دسته محصول  ناودانی
1400/11/09
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 212
دسته محصول  ناودانی
1400/11/07
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 213
دسته محصول  ناودانی
1400/11/06
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 214
دسته محصول  ناودانی
1400/11/05
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 215
دسته محصول  ناودانی
1400/11/04
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 216
دسته محصول  ناودانی
1400/11/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 217
دسته محصول  ناودانی
1400/11/02
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 218
دسته محصول  ناودانی
1400/10/30
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 219
دسته محصول  ناودانی
1400/10/29
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 220
دسته محصول  ناودانی
1400/10/28
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 221
دسته محصول  ناودانی
1400/10/27
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 222
دسته محصول  ناودانی
1400/10/26
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 223
دسته محصول  ناودانی
1400/10/25
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 224
دسته محصول  ناودانی
1400/10/23
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی