آرشیو قیمت   ناودانی    فولاد ناب تبریز
با مشخصات   نوع محصول : UE120    طول : 12 متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/08/18 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16700 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/08/18 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16900 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16700 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/28
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
2
1400/10/27
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
3
1400/10/26
16800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
4
1400/10/25
16800 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
5
1400/10/23
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
6
1400/10/22
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
7
1400/10/18
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
8
1400/10/15
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
9
1400/10/13
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
10
1400/09/17
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
11
1400/08/29
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
12
1400/08/18
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
13
1400/08/10
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
14
1400/08/08
17600 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
15
1400/07/29
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
16
1400/07/22
0 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
17
1400/07/17
16900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
18
1400/07/03
16400 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
19
1400/06/27
16400 تومان
300 تومان
کاهش
ناودانی
20
1400/06/24
16700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
21
1400/06/22
17000 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
22
1400/06/18
17450 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
23
1400/06/17
17450 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
24
1400/06/01
18300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
25
1400/05/24
17900 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
26
1400/05/24
17900 تومان
100 تومان
ثابت
ناودانی
27
1400/05/23
17800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
28
1400/05/20
17700 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
29
1400/05/20
17800 تومان
100 تومان
افزایش
ناودانی
30
1400/05/17
17800 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
31
1400/05/16
18000 تومان
350 تومان
کاهش
ناودانی
32
1400/05/14
18350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
33
1400/05/13
18350 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
34
1400/05/03
16950 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
35
1400/04/28
17100 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
36
1400/04/24
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
37
1400/04/21
17500 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
38
1400/04/09
16000 تومان
150 تومان
افزایش
ناودانی
39
1400/03/30
15650 تومان
150 تومان
کاهش
ناودانی
40
1400/03/29
15800 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
41
1400/03/27
15800 تومان
100 تومان
کاهش
ناودانی
42
1400/03/26
15900 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
43
1400/03/25
15900 تومان
200 تومان
کاهش
ناودانی
44
1400/03/22
16300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
45
1400/03/19
16300 تومان
0 تومان
ثابت
ناودانی
ردیف 1
دسته محصول  ناودانی
1400/10/28
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 2
دسته محصول  ناودانی
1400/10/27
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 3
دسته محصول  ناودانی
1400/10/26
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 4
دسته محصول  ناودانی
1400/10/25
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 5
دسته محصول  ناودانی
1400/10/23
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 6
دسته محصول  ناودانی
1400/10/22
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 7
دسته محصول  ناودانی
1400/10/18
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 8
دسته محصول  ناودانی
1400/10/15
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 9
دسته محصول  ناودانی
1400/10/13
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 10
دسته محصول  ناودانی
1400/09/17
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 11
دسته محصول  ناودانی
1400/08/29
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 12
دسته محصول  ناودانی
1400/08/18
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 13
دسته محصول  ناودانی
1400/08/10
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 14
دسته محصول  ناودانی
1400/08/08
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 15
دسته محصول  ناودانی
1400/07/29
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 16
دسته محصول  ناودانی
1400/07/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 17
دسته محصول  ناودانی
1400/07/17
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 18
دسته محصول  ناودانی
1400/07/03
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 19
دسته محصول  ناودانی
1400/06/27
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 20
دسته محصول  ناودانی
1400/06/24
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 21
دسته محصول  ناودانی
1400/06/22
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 22
دسته محصول  ناودانی
1400/06/18
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 23
دسته محصول  ناودانی
1400/06/17
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 24
دسته محصول  ناودانی
1400/06/01
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 25
دسته محصول  ناودانی
1400/05/24
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 26
دسته محصول  ناودانی
1400/05/24
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 27
دسته محصول  ناودانی
1400/05/23
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 28
دسته محصول  ناودانی
1400/05/20
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 29
دسته محصول  ناودانی
1400/05/20
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 30
دسته محصول  ناودانی
1400/05/17
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 31
دسته محصول  ناودانی
1400/05/16
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 32
دسته محصول  ناودانی
1400/05/14
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 33
دسته محصول  ناودانی
1400/05/13
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 34
دسته محصول  ناودانی
1400/05/03
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 35
دسته محصول  ناودانی
1400/04/28
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 36
دسته محصول  ناودانی
1400/04/24
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 37
دسته محصول  ناودانی
1400/04/21
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 38
دسته محصول  ناودانی
1400/04/09
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
ناودانی
ردیف 39
دسته محصول  ناودانی
1400/03/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 40
دسته محصول  ناودانی
1400/03/29
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 41
دسته محصول  ناودانی
1400/03/27
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 42
دسته محصول  ناودانی
1400/03/26
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 43
دسته محصول  ناودانی
1400/03/25
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ناودانی
ردیف 44
دسته محصول  ناودانی
1400/03/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
ردیف 45
دسته محصول  ناودانی
1400/03/19
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ناودانی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)