آرشیو قیمت   نبشی    فولاد ناب تبریز
با مشخصات   سایز : 100*100    ضخامت : 8    طول : 6 متر   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/11/05
15750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
2
1400/11/04
15750 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
3
1400/11/03
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
4
1400/10/30
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
5
1400/10/29
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
6
1400/10/28
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
7
1400/10/27
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
8
1400/10/26
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
9
1400/10/25
15650 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
10
1400/10/23
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
11
1400/10/22
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
12
1400/10/18
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
13
1400/10/15
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
14
1400/10/13
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
15
1400/09/17
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
16
1400/08/29
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
17
1400/08/18
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
18
1400/08/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
19
1400/08/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
20
1400/08/10
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
21
1400/08/08
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
22
1400/07/29
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
23
1400/07/22
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
24
1400/07/17
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
25
1400/07/03
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
26
1400/06/27
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
27
1400/06/24
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
28
1400/06/22
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
29
1400/06/18
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
30
1400/06/17
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
31
1400/06/01
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
32
1400/05/24
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
33
1400/05/23
17850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
34
1400/05/20
17750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
35
1400/05/20
17850 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
36
1400/05/17
17850 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
37
1400/05/16
18050 تومان
400 تومان
کاهش
نبشی
38
1400/05/14
18450 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
39
1400/05/13
18450 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
40
1400/05/03
17250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
41
1400/04/28
17400 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
42
1400/04/24
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
43
1400/04/21
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
44
1400/04/12
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
45
1400/04/09
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
46
1400/03/30
15700 تومان
150 تومان
کاهش
نبشی
47
1400/03/29
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
48
1400/03/29
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
49
1400/03/27
15850 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
50
1400/03/26
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
51
1400/03/25
15950 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
52
1400/03/23
16150 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
53
1400/03/22
16350 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
54
1400/03/19
16350 تومان
300 تومان
ثابت
نبشی
55
1400/03/19
16350 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
ردیف 1
دسته محصول  نبشی
1400/11/05
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 2
دسته محصول  نبشی
1400/11/04
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 3
دسته محصول  نبشی
1400/11/03
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 4
دسته محصول  نبشی
1400/10/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 5
دسته محصول  نبشی
1400/10/29
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 6
دسته محصول  نبشی
1400/10/28
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 7
دسته محصول  نبشی
1400/10/27
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 8
دسته محصول  نبشی
1400/10/26
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 9
دسته محصول  نبشی
1400/10/25
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 10
دسته محصول  نبشی
1400/10/23
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 11
دسته محصول  نبشی
1400/10/22
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 12
دسته محصول  نبشی
1400/10/18
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 13
دسته محصول  نبشی
1400/10/15
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 14
دسته محصول  نبشی
1400/10/13
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 15
دسته محصول  نبشی
1400/09/17
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 16
دسته محصول  نبشی
1400/08/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 17
دسته محصول  نبشی
1400/08/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 18
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 19
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 20
دسته محصول  نبشی
1400/08/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 21
دسته محصول  نبشی
1400/08/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 22
دسته محصول  نبشی
1400/07/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 23
دسته محصول  نبشی
1400/07/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 24
دسته محصول  نبشی
1400/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 25
دسته محصول  نبشی
1400/07/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 26
دسته محصول  نبشی
1400/06/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 27
دسته محصول  نبشی
1400/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 28
دسته محصول  نبشی
1400/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 29
دسته محصول  نبشی
1400/06/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 30
دسته محصول  نبشی
1400/06/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 31
دسته محصول  نبشی
1400/06/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 32
دسته محصول  نبشی
1400/05/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 33
دسته محصول  نبشی
1400/05/23
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 34
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 35
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 36
دسته محصول  نبشی
1400/05/17
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 37
دسته محصول  نبشی
1400/05/16
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 38
دسته محصول  نبشی
1400/05/14
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 39
دسته محصول  نبشی
1400/05/13
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 40
دسته محصول  نبشی
1400/05/03
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 41
دسته محصول  نبشی
1400/04/28
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 42
دسته محصول  نبشی
1400/04/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 43
دسته محصول  نبشی
1400/04/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 44
دسته محصول  نبشی
1400/04/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 45
دسته محصول  نبشی
1400/04/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 46
دسته محصول  نبشی
1400/03/30
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 47
دسته محصول  نبشی
1400/03/29
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 48
دسته محصول  نبشی
1400/03/29
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 49
دسته محصول  نبشی
1400/03/27
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 50
دسته محصول  نبشی
1400/03/26
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 51
دسته محصول  نبشی
1400/03/25
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 52
دسته محصول  نبشی
1400/03/23
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 53
دسته محصول  نبشی
1400/03/22
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 54
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 55
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
57 19
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)