قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   نبشی   فولاد ناب تبریز
با مشخصات   سایز : 80*80   ضخامت : 8   طول : 6 متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
2
1401/09/06
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
3
1401/09/05
17200 تومان
300 تومان
کاهش
نبشی
4
1401/09/03
17500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
5
1401/09/02
17500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
6
1401/09/01
17500 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
7
1401/08/30
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
8
1401/08/29
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
9
1401/08/28
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
10
1401/08/26
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
11
1401/08/25
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
12
1401/08/24
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
13
1401/08/23
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
14
1401/08/22
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
15
1401/08/21
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
16
1401/08/18
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
17
1401/08/16
17700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
18
1401/08/15
17700 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
19
1401/08/12
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
20
1401/08/11
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
21
1401/08/10
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
22
1401/08/09
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
23
1401/08/08
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
24
1401/08/07
17400 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
25
1401/08/05
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
26
1401/08/04
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
27
1401/08/03
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
28
1401/08/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
29
1401/08/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
30
1401/07/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
31
1401/07/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
32
1401/07/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
33
1401/07/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
34
1401/07/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
35
1401/07/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
36
1401/07/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
37
1401/07/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
38
1401/07/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
39
1401/07/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
40
1401/07/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
41
1401/07/12
17100 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
42
1401/07/11
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
43
1401/07/10
17000 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
44
1401/07/07
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
45
1401/07/06
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
46
1401/07/04
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
47
1401/07/02
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
48
1401/06/31
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
49
1401/06/30
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
50
1401/06/29
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
51
1401/06/28
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
52
1401/06/27
16900 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
53
1401/06/24
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
54
1401/06/23
16800 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
55
1401/06/22
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
56
1401/06/21
16700 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
57
1401/06/20
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
58
1401/06/19
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
59
1401/06/17
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
60
1401/06/16
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
61
1401/06/15
16500 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
62
1401/06/14
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
63
1401/06/13
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
64
1401/06/12
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
65
1401/06/10
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
66
1401/06/09
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
67
1401/06/08
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
68
1401/06/07
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
69
1401/06/06
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
70
1401/06/05
16700 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
71
1401/06/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
72
1401/06/02
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
73
1401/06/01
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
74
1401/05/31
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
75
1401/05/30
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
76
1401/05/29
16800 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
77
1401/05/27
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
78
1401/05/26
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
79
1401/05/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
80
1401/05/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
81
1401/05/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
82
1401/05/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
83
1401/05/20
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
84
1401/05/19
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
85
1401/05/18
17000 تومان
300 تومان
افزایش
نبشی
86
1401/05/13
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
87
1401/05/12
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
88
1401/05/11
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
89
1401/05/10
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
90
1401/05/09
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
91
1401/05/09
16700 تومان
500 تومان
کاهش
نبشی
92
1401/05/08
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
93
1401/05/06
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
94
1401/05/05
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
95
1401/05/04
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
96
1401/05/03
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
97
1401/05/02
17200 تومان
1000 تومان
کاهش
نبشی
98
1401/04/30
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
99
1401/04/28
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
100
1401/04/26
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
101
1401/04/25
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
102
1401/04/23
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
103
1401/04/22
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
104
1401/04/21
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
105
1401/04/20
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
106
1401/04/18
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
107
1401/04/16
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
108
1401/04/15
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
109
1401/04/14
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
110
1401/04/13
18200 تومان
1000 تومان
کاهش
نبشی
111
1401/04/12
19200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
112
1401/04/11
19200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
113
1401/04/09
19200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
114
1401/04/02
19200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
115
1401/04/01
19200 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
116
1401/03/31
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
117
1401/03/30
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
118
1401/03/29
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
119
1401/03/28
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
120
1401/03/26
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
121
1401/03/25
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
122
1401/03/24
19400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
123
1401/03/23
19400 تومان
500 تومان
افزایش
نبشی
124
1401/03/22
18900 تومان
300 تومان
افزایش
نبشی
125
1401/03/19
18600 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
126
1401/03/18
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
127
1401/03/17
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
128
1401/03/16
18400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
129
1401/03/16
18500 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
130
1401/03/12
18400 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
131
1401/03/11
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
132
1401/03/10
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
133
1401/03/09
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
134
1401/03/08
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
135
1401/03/07
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
136
1401/03/05
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
137
1401/03/04
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
138
1401/03/03
18300 تومان
550 تومان
کاهش
نبشی
139
1401/03/01
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
140
1401/02/31
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
141
1401/02/29
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
142
1401/02/28
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
143
1401/02/27
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
144
1401/02/26
18850 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
145
1401/02/25
18750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
146
1401/02/24
18750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
147
1401/02/22
18750 تومان
300 تومان
افزایش
نبشی
148
1401/02/20
18450 تومان
50 تومان
افزایش
نبشی
149
1401/02/19
18400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
150
1401/02/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
151
1401/02/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
152
1401/02/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
153
1401/02/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
154
1401/02/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
155
1401/02/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
156
1401/02/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
157
1401/02/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
158
1401/02/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
159
1401/02/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
160
1401/02/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
161
1401/02/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
162
1401/01/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
163
1401/01/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
164
1401/01/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
165
1401/01/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
166
1401/01/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
167
1401/01/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
168
1401/01/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
169
1401/01/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
170
1401/01/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
171
1401/01/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
172
1401/01/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
173
1401/01/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
174
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
175
1401/01/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
176
1401/01/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
177
1401/01/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
178
1401/01/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
179
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
180
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
181
1401/01/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
182
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
183
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
184
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
185
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
186
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
187
1400/12/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
188
1400/12/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
189
1400/12/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
190
1400/12/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
191
1400/12/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
192
1400/12/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
193
1400/12/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
194
1400/12/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
195
1400/12/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
196
1400/12/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
197
1400/11/27
16050 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
198
1400/11/24
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
199
1400/11/21
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
200
1400/11/20
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
201
1400/11/19
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
202
1400/11/18
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
203
1400/11/17
15950 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
204
1400/11/16
15950 تومان
150 تومان
افزایش
نبشی
205
1400/11/14
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
206
1400/11/13
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
207
1400/11/12
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
208
1400/11/11
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
209
1400/11/10
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
210
1400/11/09
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
211
1400/11/07
15800 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
212
1400/11/06
15700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
213
1400/11/05
15700 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
214
1400/11/04
15600 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
215
1400/11/03
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
216
1400/11/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
217
1400/10/30
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
218
1400/10/29
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
219
1400/10/28
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
220
1400/10/27
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
221
1400/10/26
15500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
222
1400/10/25
15500 تومان
150 تومان
کاهش
نبشی
223
1400/10/23
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
224
1400/10/22
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
225
1400/10/21
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
226
1400/10/20
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
227
1400/10/19
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
228
1400/10/18
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
229
1400/10/15
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
230
1400/10/14
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
231
1400/10/13
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
232
1400/10/12
15650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
233
1400/10/11
15650 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
234
1400/10/09
15750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
235
1400/10/08
15750 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
236
1400/10/07
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
237
1400/10/06
15850 تومان
50 تومان
کاهش
نبشی
238
1400/10/05
15900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
239
1400/10/04
15900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
240
1400/10/02
15900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
241
1400/10/01
15900 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
242
1400/09/30
16000 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
243
1400/09/29
16100 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
244
1400/09/28
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
245
1400/09/27
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
246
1400/09/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
247
1400/09/25
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
248
1400/09/24
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
249
1400/09/23
16300 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
250
1400/09/22
16400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
251
1400/09/21
16400 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
252
1400/09/20
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
253
1400/09/18
16500 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
254
1400/09/17
16600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
255
1400/09/16
16600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
256
1400/09/15
16600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
257
1400/09/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
258
1400/09/14
16600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
259
1400/09/13
16600 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
260
1400/09/13
16500 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
261
1400/09/13
16400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
262
1400/09/11
16400 تومان
300 تومان
کاهش
نبشی
263
1400/09/10
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
264
1400/09/09
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
265
1400/09/08
16700 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
266
1400/09/07
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
267
1400/09/06
16800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
268
1400/09/04
16800 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
269
1400/09/03
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
270
1400/09/02
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
271
1400/09/01
16900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
272
1400/08/29
16900 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
273
1400/08/18
17100 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
274
1400/08/13
17100 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
275
1400/08/13
17100 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
276
1400/08/10
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
277
1400/08/08
17200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
278
1400/07/29
16900 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
279
1400/07/22
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
280
1400/07/17
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
281
1400/07/03
16000 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
282
1400/06/27
16000 تومان
300 تومان
کاهش
نبشی
283
1400/06/24
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
284
1400/06/22
16600 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
285
1400/06/18
17250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
286
1400/06/17
17250 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
287
1400/06/01
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
288
1400/05/24
17900 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
289
1400/05/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
290
1400/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
291
1400/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
292
1400/05/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
293
1400/05/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
294
1400/05/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
295
1400/05/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
296
1400/05/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
297
1400/04/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
298
1400/04/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
299
1400/04/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
300
1400/04/12
16400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
301
1400/04/09
16400 تومان
150 تومان
افزایش
نبشی
302
1400/03/30
16050 تومان
150 تومان
کاهش
نبشی
303
1400/03/29
16200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
304
1400/03/27
16200 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
305
1400/03/26
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
306
1400/03/25
16300 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
307
1400/03/23
16500 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
308
1400/03/22
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
309
1400/03/19
16700 تومان
300 تومان
ثابت
نبشی
310
1400/03/19
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
ردیف 1
دسته محصول  نبشی
1401/09/07
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 2
دسته محصول  نبشی
1401/09/06
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 3
دسته محصول  نبشی
1401/09/05
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 4
دسته محصول  نبشی
1401/09/03
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 5
دسته محصول  نبشی
1401/09/02
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 6
دسته محصول  نبشی
1401/09/01
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 7
دسته محصول  نبشی
1401/08/30
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 8
دسته محصول  نبشی
1401/08/29
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 9
دسته محصول  نبشی
1401/08/28
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 10
دسته محصول  نبشی
1401/08/26
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 11
دسته محصول  نبشی
1401/08/25
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 12
دسته محصول  نبشی
1401/08/24
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 13
دسته محصول  نبشی
1401/08/23
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 14
دسته محصول  نبشی
1401/08/22
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 15
دسته محصول  نبشی
1401/08/21
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 16
دسته محصول  نبشی
1401/08/18
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 17
دسته محصول  نبشی
1401/08/16
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 18
دسته محصول  نبشی
1401/08/15
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 19
دسته محصول  نبشی
1401/08/12
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 20
دسته محصول  نبشی
1401/08/11
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 21
دسته محصول  نبشی
1401/08/10
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 22
دسته محصول  نبشی
1401/08/09
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 23
دسته محصول  نبشی
1401/08/08
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 24
دسته محصول  نبشی
1401/08/07
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 25
دسته محصول  نبشی
1401/08/05
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 26
دسته محصول  نبشی
1401/08/04
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 27
دسته محصول  نبشی
1401/08/03
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 28
دسته محصول  نبشی
1401/08/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 29
دسته محصول  نبشی
1401/08/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 30
دسته محصول  نبشی
1401/07/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 31
دسته محصول  نبشی
1401/07/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 32
دسته محصول  نبشی
1401/07/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 33
دسته محصول  نبشی
1401/07/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 34
دسته محصول  نبشی
1401/07/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 35
دسته محصول  نبشی
1401/07/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 36
دسته محصول  نبشی
1401/07/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 37
دسته محصول  نبشی
1401/07/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 38
دسته محصول  نبشی
1401/07/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 39
دسته محصول  نبشی
1401/07/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 40
دسته محصول  نبشی
1401/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 41
دسته محصول  نبشی
1401/07/12
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 42
دسته محصول  نبشی
1401/07/11
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 43
دسته محصول  نبشی
1401/07/10
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 44
دسته محصول  نبشی
1401/07/07
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 45
دسته محصول  نبشی
1401/07/06
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 46
دسته محصول  نبشی
1401/07/04
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 47
دسته محصول  نبشی
1401/07/02
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 48
دسته محصول  نبشی
1401/06/31
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 49
دسته محصول  نبشی
1401/06/30
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 50
دسته محصول  نبشی
1401/06/29
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 51
دسته محصول  نبشی
1401/06/28
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 52
دسته محصول  نبشی
1401/06/27
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 53
دسته محصول  نبشی
1401/06/24
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 54
دسته محصول  نبشی
1401/06/23
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 55
دسته محصول  نبشی
1401/06/22
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 56
دسته محصول  نبشی
1401/06/21
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 57
دسته محصول  نبشی
1401/06/20
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 58
دسته محصول  نبشی
1401/06/19
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 59
دسته محصول  نبشی
1401/06/17
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 60
دسته محصول  نبشی
1401/06/16
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 61
دسته محصول  نبشی
1401/06/15
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 62
دسته محصول  نبشی
1401/06/14
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 63
دسته محصول  نبشی
1401/06/13
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 64
دسته محصول  نبشی
1401/06/12
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 65
دسته محصول  نبشی
1401/06/10
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 66
دسته محصول  نبشی
1401/06/09
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 67
دسته محصول  نبشی
1401/06/08
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 68
دسته محصول  نبشی
1401/06/07
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 69
دسته محصول  نبشی
1401/06/06
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 70
دسته محصول  نبشی
1401/06/05
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 71
دسته محصول  نبشی
1401/06/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 72
دسته محصول  نبشی
1401/06/02
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 73
دسته محصول  نبشی
1401/06/01
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 74
دسته محصول  نبشی
1401/05/31
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 75
دسته محصول  نبشی
1401/05/30
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 76
دسته محصول  نبشی
1401/05/29
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 77
دسته محصول  نبشی
1401/05/27
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 78
دسته محصول  نبشی
1401/05/26
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 79
دسته محصول  نبشی
1401/05/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 80
دسته محصول  نبشی
1401/05/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 81
دسته محصول  نبشی
1401/05/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 82
دسته محصول  نبشی
1401/05/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 83
دسته محصول  نبشی
1401/05/20
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 84
دسته محصول  نبشی
1401/05/19
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 85
دسته محصول  نبشی
1401/05/18
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 86
دسته محصول  نبشی
1401/05/13
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 87
دسته محصول  نبشی
1401/05/12
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 88
دسته محصول  نبشی
1401/05/11
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 89
دسته محصول  نبشی
1401/05/10
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 90
دسته محصول  نبشی
1401/05/09
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 91
دسته محصول  نبشی
1401/05/09
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 92
دسته محصول  نبشی
1401/05/08
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 93
دسته محصول  نبشی
1401/05/06
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 94
دسته محصول  نبشی
1401/05/05
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 95
دسته محصول  نبشی
1401/05/04
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 96
دسته محصول  نبشی
1401/05/03
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 97
دسته محصول  نبشی
1401/05/02
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 98
دسته محصول  نبشی
1401/04/30
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 99
دسته محصول  نبشی
1401/04/28
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 100
دسته محصول  نبشی
1401/04/26
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 101
دسته محصول  نبشی
1401/04/25
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 102
دسته محصول  نبشی
1401/04/23
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 103
دسته محصول  نبشی
1401/04/22
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 104
دسته محصول  نبشی
1401/04/21
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 105
دسته محصول  نبشی
1401/04/20
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 106
دسته محصول  نبشی
1401/04/18
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 107
دسته محصول  نبشی
1401/04/16
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 108
دسته محصول  نبشی
1401/04/15
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 109
دسته محصول  نبشی
1401/04/14
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 110
دسته محصول  نبشی
1401/04/13
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 111
دسته محصول  نبشی
1401/04/12
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 112
دسته محصول  نبشی
1401/04/11
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 113
دسته محصول  نبشی
1401/04/09
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 114
دسته محصول  نبشی
1401/04/02
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 115
دسته محصول  نبشی
1401/04/01
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 116
دسته محصول  نبشی
1401/03/31
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 117
دسته محصول  نبشی
1401/03/30
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 118
دسته محصول  نبشی
1401/03/29
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 119
دسته محصول  نبشی
1401/03/28
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 120
دسته محصول  نبشی
1401/03/26
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 121
دسته محصول  نبشی
1401/03/25
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 122
دسته محصول  نبشی
1401/03/24
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 123
دسته محصول  نبشی
1401/03/23
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 124
دسته محصول  نبشی
1401/03/22
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 125
دسته محصول  نبشی
1401/03/19
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 126
دسته محصول  نبشی
1401/03/18
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 127
دسته محصول  نبشی
1401/03/17
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 128
دسته محصول  نبشی
1401/03/16
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 129
دسته محصول  نبشی
1401/03/16
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 130
دسته محصول  نبشی
1401/03/12
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 131
دسته محصول  نبشی
1401/03/11
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 132
دسته محصول  نبشی
1401/03/10
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 133
دسته محصول  نبشی
1401/03/09
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 134
دسته محصول  نبشی
1401/03/08
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 135
دسته محصول  نبشی
1401/03/07
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 136
دسته محصول  نبشی
1401/03/05
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 137
دسته محصول  نبشی
1401/03/04
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 138
دسته محصول  نبشی
1401/03/03
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 139
دسته محصول  نبشی
1401/03/01
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 140
دسته محصول  نبشی
1401/02/31
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 141
دسته محصول  نبشی
1401/02/29
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 142
دسته محصول  نبشی
1401/02/28
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 143
دسته محصول  نبشی
1401/02/27
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 144
دسته محصول  نبشی
1401/02/26
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 145
دسته محصول  نبشی
1401/02/25
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 146
دسته محصول  نبشی
1401/02/24
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 147
دسته محصول  نبشی
1401/02/22
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 148
دسته محصول  نبشی
1401/02/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 149
دسته محصول  نبشی
1401/02/19
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 150
دسته محصول  نبشی
1401/02/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 151
دسته محصول  نبشی
1401/02/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 152
دسته محصول  نبشی
1401/02/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 153
دسته محصول  نبشی
1401/02/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 154
دسته محصول  نبشی
1401/02/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 155
دسته محصول  نبشی
1401/02/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 156
دسته محصول  نبشی
1401/02/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 157
دسته محصول  نبشی
1401/02/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 158
دسته محصول  نبشی
1401/02/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 159
دسته محصول  نبشی
1401/02/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 160
دسته محصول  نبشی
1401/02/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 161
دسته محصول  نبشی
1401/02/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 162
دسته محصول  نبشی
1401/01/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 163
دسته محصول  نبشی
1401/01/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 164
دسته محصول  نبشی
1401/01/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 165
دسته محصول  نبشی
1401/01/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 166
دسته محصول  نبشی
1401/01/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 167
دسته محصول  نبشی
1401/01/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 168
دسته محصول  نبشی
1401/01/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 169
دسته محصول  نبشی
1401/01/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 170
دسته محصول  نبشی
1401/01/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 171
دسته محصول  نبشی
1401/01/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 172
دسته محصول  نبشی
1401/01/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 173
دسته محصول  نبشی
1401/01/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 174
دسته محصول  نبشی
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 175
دسته محصول  نبشی
1401/01/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 176
دسته محصول  نبشی
1401/01/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 177
دسته محصول  نبشی
1401/01/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 178
دسته محصول  نبشی
1401/01/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 179
دسته محصول  نبشی
1401/01/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 180
دسته محصول  نبشی
1401/01/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 181
دسته محصول  نبشی
1401/01/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 182
دسته محصول  نبشی
1400/12/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 183
دسته محصول  نبشی
1400/12/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 184
دسته محصول  نبشی
1400/12/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 185
دسته محصول  نبشی
1400/12/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 186
دسته محصول  نبشی
1400/12/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 187
دسته محصول  نبشی
1400/12/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 188
دسته محصول  نبشی
1400/12/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 189
دسته محصول  نبشی
1400/12/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 190
دسته محصول  نبشی
1400/12/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 191
دسته محصول  نبشی
1400/12/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 192
دسته محصول  نبشی
1400/12/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 193
دسته محصول  نبشی
1400/12/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 194
دسته محصول  نبشی
1400/12/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 195
دسته محصول  نبشی
1400/12/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 196
دسته محصول  نبشی
1400/12/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 197
دسته محصول  نبشی
1400/11/27
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 198
دسته محصول  نبشی
1400/11/24
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 199
دسته محصول  نبشی
1400/11/21
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 200
دسته محصول  نبشی
1400/11/20
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 201
دسته محصول  نبشی
1400/11/19
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 202
دسته محصول  نبشی
1400/11/18
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 203
دسته محصول  نبشی
1400/11/17
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 204
دسته محصول  نبشی
1400/11/16
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 205
دسته محصول  نبشی
1400/11/14
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 206
دسته محصول  نبشی
1400/11/13
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 207
دسته محصول  نبشی
1400/11/12
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 208
دسته محصول  نبشی
1400/11/11
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 209
دسته محصول  نبشی
1400/11/10
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 210
دسته محصول  نبشی
1400/11/09
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 211
دسته محصول  نبشی
1400/11/07
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 212
دسته محصول  نبشی
1400/11/06
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 213
دسته محصول  نبشی
1400/11/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 214
دسته محصول  نبشی
1400/11/04
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 215
دسته محصول  نبشی
1400/11/03
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 216
دسته محصول  نبشی
1400/11/02
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 217
دسته محصول  نبشی
1400/10/30
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 218
دسته محصول  نبشی
1400/10/29
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 219
دسته محصول  نبشی
1400/10/28
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 220
دسته محصول  نبشی
1400/10/27
قیمت   15500 تومان