آرشیو قیمت   نبشی    فولاد ناب تبریز
با مشخصات   سایز : 60*60    ضخامت : 4    طول : 6 متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16700 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16950 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 18000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18100 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/04/24 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/04/21 قیمت: 16050 تومان 
 تاریخ: 1400/04/12 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/18 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16700 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16950 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 18000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17900 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18100 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/04/24 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/04/21
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/28
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
2
1400/10/27
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
3
1400/10/26
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
4
1400/10/25
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
5
1400/10/23
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
6
1400/10/22
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
7
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
8
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
9
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
10
1400/09/17
17000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
11
1400/08/29
17200 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
12
1400/08/18
17300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
13
1400/08/13
17300 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
14
1400/08/13
17300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
15
1400/08/10
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
16
1400/08/08
17400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
17
1400/07/29
17100 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
18
1400/07/22
16500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
19
1400/07/17
16700 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
20
1400/07/03
16200 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
21
1400/06/27
16200 تومان
450 تومان
کاهش
نبشی
22
1400/06/24
16650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
23
1400/06/22
16950 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
24
1400/06/18
17350 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
25
1400/06/17
17350 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
26
1400/06/01
18500 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
27
1400/05/24
18000 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
28
1400/05/23
17900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
29
1400/05/20
17800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
30
1400/05/20
17900 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
31
1400/05/17
17900 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
32
1400/05/16
18100 تومان
400 تومان
کاهش
نبشی
33
1400/05/14
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
34
1400/05/13
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
35
1400/05/03
17050 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
36
1400/04/28
17200 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
37
1400/04/24
17450 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
38
1400/04/21
17450 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
39
1400/04/12
16050 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
40
1400/04/09
16050 تومان
150 تومان
افزایش
نبشی
41
1400/03/30
15700 تومان
150 تومان
کاهش
نبشی
42
1400/03/29
15850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
43
1400/03/27
15850 تومان
50 تومان
کاهش
نبشی
44
1400/03/26
15900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
45
1400/03/25
15900 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
46
1400/03/23
16100 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
47
1400/03/22
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
48
1400/03/19
16300 تومان
300 تومان
ثابت
نبشی
49
1400/03/19
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
ردیف 1
دسته محصول  نبشی
1400/10/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 2
دسته محصول  نبشی
1400/10/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 3
دسته محصول  نبشی
1400/10/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 4
دسته محصول  نبشی
1400/10/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 5
دسته محصول  نبشی
1400/10/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 6
دسته محصول  نبشی
1400/10/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 7
دسته محصول  نبشی
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 8
دسته محصول  نبشی
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 9
دسته محصول  نبشی
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 10
دسته محصول  نبشی
1400/09/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 11
دسته محصول  نبشی
1400/08/29
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 12
دسته محصول  نبشی
1400/08/18
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 13
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 14
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 15
دسته محصول  نبشی
1400/08/10
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 16
دسته محصول  نبشی
1400/08/08
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 17
دسته محصول  نبشی
1400/07/29
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 18
دسته محصول  نبشی
1400/07/22
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 19
دسته محصول  نبشی
1400/07/17
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 20
دسته محصول  نبشی
1400/07/03
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 21
دسته محصول  نبشی
1400/06/27
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 22
دسته محصول  نبشی
1400/06/24
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 23
دسته محصول  نبشی
1400/06/22
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 24
دسته محصول  نبشی
1400/06/18
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 25
دسته محصول  نبشی
1400/06/17
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 26
دسته محصول  نبشی
1400/06/01
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 27
دسته محصول  نبشی
1400/05/24
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 28
دسته محصول  نبشی
1400/05/23
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 29
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 30
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 31
دسته محصول  نبشی
1400/05/17
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 32
دسته محصول  نبشی
1400/05/16
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 33
دسته محصول  نبشی
1400/05/14
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 34
دسته محصول  نبشی
1400/05/13
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 35
دسته محصول  نبشی
1400/05/03
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 36
دسته محصول  نبشی
1400/04/28
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 37
دسته محصول  نبشی
1400/04/24
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 38
دسته محصول  نبشی
1400/04/21
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 39
دسته محصول  نبشی
1400/04/12
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 40
دسته محصول  نبشی
1400/04/09
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 41
دسته محصول  نبشی
1400/03/30
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 42
دسته محصول  نبشی
1400/03/29
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 43
دسته محصول  نبشی
1400/03/27
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 44
دسته محصول  نبشی
1400/03/26
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 45
دسته محصول  نبشی
1400/03/25
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 46
دسته محصول  نبشی
1400/03/23
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 47
دسته محصول  نبشی
1400/03/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 48
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 49
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)